• No results found

Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Generaldirektören

Migrationsverket

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se

t B fd 1 6 2 0 1 7 -06 -20 2019-11-26 Diarienummer 1.4.1-2019-30517 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

(Ert dnr S2019/02213/FST)

Migrationsverket har utifrån de intressen som myndigheten har att beakta inga synpunkter på förslagen i utredningen. Migrationsverket är positivt till att det tydliggörs att olika typer av utsatthet påverkar varandra och att funktionshinderspolitiken bör genomsyras av jämställdhets- och barn-perspektiv. Myndigheten bedömer att resurser kommer att krävas för att genomföra den nya funktionshinderspolitiken.

Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektören efter före-dragning av experten Patrik Ernfridsson. I beredningen har också avdel-ningschefen Peder Sjölander deltagit.

References

Related documents

Vi delar inte utredningens uppfattning om att en höjd ambitionsnivå inte kommer att leda till ökade kostnader för kommunerna. Att i ett läge där de flesta kommuner befinner sig

Utifrån detta ansvar har Parasport Sverige initierat och driver en lång rad projekt som syftar till att öka kunskapen om hur fler personer med funktionsnedsättning ska finna

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning, dels fördela medel till SF och idrottsföreningar för denna verksamhet.. Antalet specialförbund som tar ett ansvar för

På en övergripande nivå ser Skolinspektionen positivt på förslag som syftar till att öka möjligheterna och förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning..

Utredningen föreslår att SCB ges ett långsiktigt uppdrag, inklusive en samordnande roll, avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning samt att

Statskontoret tillstyrker vidare förslaget om att Myndigheten för delaktighet (MFD) bör ha ett långsiktigt och övergripande ansvar för det tvärsektoriella perspektivet

Förvaltningen delar utredningens bedömning att politikens ansvar på alla nivåer är av vikt för att funktionshinderspolitiken ska få ett genomslag i det svenska samhället samt att