• No results found

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)"

Copied!
56
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Samlaren

Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 104 1983

Svenska Litteratursällskapet

Distribution: Almqvist & Wiksell International, Stockholm

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Göteborg: Lars Lönnroth

Lund: Louise Vinge, Ulla-Britta Lagerroth

Stockholm: Inge Jonsson, Kjell Espmark, Vivi Edström Umeå: Magnus von Platen

Uppsala: Thure Stenström, Lars Furuland, Bengt Landgren

Redaktör: Docent U lf Wittrock, Litteraturvetenskapliga institutionen,

Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum, Box 513, 751 20 Uppsala

Utgiven med understöd av

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet

ISBN 91-22-00639-7 (häftad) ISBN 91-22-00641-9 (bunden) ISSN 0348-6133

Printed in Sweden by

(3)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

99-100 (1980-1981)

Upprättad av Christina Friström

1. Bibliografi

Bergwall, Sten-Ove, Johan-Olov Johanssons böcker och

bidrag i böcker. Litteratur om Johan-Olov Johansson. (Folkarebygden 1981, s. 55-56.)

Bibliografi over norsk litteraturforskning 1979. [Sam- manst. av] Harald Hoff, Anne Lise Jorstad & Leif Maehle. (Norsk litteraer årbok 1980, s. 216-238.) Bibliografi over norsk litteraturforskning 1980. [Sam-

manst. av] Harald Hoff, Anne Lise Jorstad & Leif Maehle. (Norsk litteraer årbok 1981, s. 216-235.) Bibliografi över av Magnus von Platen författade, över­

satta och utgivna/redigerade verk. Se avd. 2\ Platen,

Magnus von, Innanläsning . . . 1.

Brfindsted, M ogens, Bibliografisk vejledning til studiet av

nordisk litteratur og sprog. Odense 1980, 39 s. Odense Universitet, Nordisk institut.

Anm. av T. Geddes (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 2, s. 240-241).

Budd, John, Eight Scandinavian Novelists. Criticism and

reviews in English. Westport, Conn., 1981, VIII, 180 s. Greenwood Press.

Ur innehållet: 1. Selma Lagerlöf 1858-1940 (s. 17-39). - 2. Pär Lagerkvist 1891-1974 (s. 113-136). - 3. Vilhelm Moberg 1898-1973 (s. 137-152). - 4. Index to authors, editors and translators (s. 169-180).

Callmer, Christian, Königin Christina, ihre Bibliothekare

und ihre Handschriften. Stockholm 1977. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis. 30. Anm. av W. Friese (Skandinavistik [Glückstadt] 10 (1980), Nr 2, s. 152-153), R. Düchting (Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen [Berlin] 218 (1981), s. 374-376).

Christensen, Kari, Bibliografiske hjelpemidler for nor­

diske språk og litteratur. Trondheim 1980, 41 s. Universitetsbiblioteket Avd. 2. Rapport. 21.

Anm. av T. Geddes (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 2, s. 240-241).

Contributions to Scandinavian studies in other periodi­ cals. (Scandinavica [London & New York] 19 (1980), Nr 1, s. 101-112.)

Contributions to Scandinavian studies in other periodi­ cals. (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 1, s. 119-134.)

Engström, Margit, Ditt förflutnas dokument. Erik Hjal­

mar Linder 17 maj 1981. En bibliografi. Stockholm 1981, 224 s.

Natur & Kultur.

Anm. av B. Wilson (DN 29.6.81), S. Örnberg (GP

12.7.81), T. Stenström (SvD 27.7.81), A. Sandström (Dagen 7.8.81), L. Gustafsson (NerA 29.8.81).

Erchov, Boris A ., August Strindberg. Biobibliograficeskij

ukazatel. Moskva 1981, 116 s. Kniga.

Erickson, E. Walfred, Swedish-American periodicals. A

selective and descriptive bibliography. New York 1979. Arno Press.

Anm. av B. J. Nordström (Swedish Pioneer Historical Quarterly [Chicago] 32 (1981), s. 87).

Fallenstein, Robert & Henning, Christian, Rezeption

skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis 1914. Quellenbibliographie. Neumiinster 1977.

Skandinavistische Studien. 7.

Anm. av U. Wittrock (UNT 11.3.80), U. Wittrock (Samlaren 100 (1979), tr. 1980, s. 310-311).

Finland-Swedish books reviewed in Books Abroad/World Literature Today 1967-1979. (World Literature Today [Norman] 54 (1980), s. 66.)

Folket i Bilds folkbokserie 1940-1960 - en annoterad för­ teckning av Johan Brinck et al.

(Litteratur och samhälle 1979, Nr 2/3.)

Anm. av osign. (AB 27.2.80), A. Wallin (VästgD 12.3.80), M.-L. Persson (Förr och nu 1980, Nr 2, s. 72).

Geddes, Tom, Recent English translations of Swedish

literature and a selection of recent books in English on Sweden. (Swedish Books 1980, Nr 3/4, s. 75-80.)

Gustafsson, Lars, Dikter. Nella versione italiana di Gia­

como Oreglia. Stockholm & Roma 1980, 119 s. Collana di poesia svedese. 10.

Innehåller förteckning över Lars Gustafssons hela pro­ duktion t. o. m. 1980, över diktsamlingar i översättning och över recensioner, s. 115-118.

Hird, Gladys, Swedish studies. Literature. (The Year’s

work in modem language studies [Leeds] 41 (1979), tr. 1980, s. 963-978.)

Hird, Gladys, Swedish studies. Literature. (The Year’s

work in modern language studies [Leeds] 42 (1980), tr. 1981, s. 1038-1053.)

Jury:s deckarkatalog 1979. [Sammanst. av] Eva Lindberg. (Jury. Deckarårsboken 1979/80, s. 169-177.)

Jury:s deckarkatalog 1980. [Sammanst. av] Eva Lindberg. (Jury 9 (1980), Nr 3, s. 88-94.)

Jury:s deckarkatalog 1981. [Sammanst. av] Eva Lindberg. (Jury 10 (1981), Nr 3, s. 85-90.)

Karlström, Lennart, Hjalmar Gullberg - en bibliografi

1952-1979. Delvis efter material från Otto Wangson. Stockholm 1981, 208 s.

(4)

2

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

Acta Bibliotheca Regiae Stockholmiensis. 34.

Anm. av C. Fehrman (SvD 23.6.81).

Kvam m e, Janet, Index Nordicus. A cumulative index to

English-language periodicals on Scandinavian studies. Boston, MA 1980, 601 s.

G. K. Hall.

Index t. o. m. 1975 till Cooperation and Conflict, Scan­ dinavian Economic History Review, Scandinavian Po­ litical Studies, Scandinavian Review, Scandinavian Studies, Scandinavica.

Kvinnolitteraturprojektets publicerade forskningsresultat 1978-1981. Se avd. 2: Text, tolkning, värdering . . . 8.

Levander, H ans, Litteratur om Strindberg. Se avd. 7:

Strindberg . . . 22.

Levander, Hans, Strindbergs verk. Se avd. 7: Strindberg

...

21

.

Lilliehöök, Erik, Hjalmar Bergman. Bibliografi 1976-1980.

Se avd. 7: Hjalmar Bergman-samfundet. Årsbok 1981

...

8

.

Lingblom, Hans E., Deckarkatalog 1833-1979. (Jury.

Deckarårsboken 1979/80, s. 119-169.)

Mennie, Duncan N ., Contemporary Scandinavian litera­

ture in the Scottish periodical press 1785-1807. (North­ ern Studies [Edinburgh] 15 (1980), s. 3-8.)

Mustelin, O lof & M ickwitz, Ann-Mari, Eirik Hornborgs i

tryck utgivna skrifter 1897-1968. Åbo 1981, 178 s. SSLF. 495.

Anm. av J. O. Tallqvist (Vbl 13.8.81), T. Steinby (Hbl 24.9.81) , J. O. Tallqvist (Hbl 25.9.81), T. Steinby (Hbl 26.9.81) , E. Kaustinen (Vbl 10.11.81).

Müssener, Helmut, Bibliographie der am Germanisti­

schen Institut der Universität Stockholm entstandenen Schriften zu Fragen der sprachlichen, kulturellen und literarischen Beziehungen zwischen Schweden und dem deutschsprachigen Mitteleuropa. Se avd. 2: Aspekte des Kulturaustausches zwischen Schweden . . . 14.

Neustroev, Vladimir Petrovic, Literatura skandinavskich

stran 1870-1970. Moskva 1980, 278 s. Vyssaja skola.

Noréen, Gunilla, Bibliografi över Eva Erikssons böcker,

illustrationer och utmärkelser. Se avd. 6: Noréen, Gu­

nilla, Kattresor in i åttiotalet.

Olrog Hedvall, Yvonne, Harry Järv. Tryckta skrifter

1939-1980. Bibliografi utg. till 60-årsdagen den 27 mars 1981. Stockholm 1981, 128 s.

Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis. 35. Anm. av C. Laurén (Horisont [Vasa] 28 (1981), s. 96-97), L. Thompson (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 2, s. 237-238).

Palmlund, Evald, Bibliografi över Erik Lindorms tryckta

verk 1901-1924. Se avd. 4: Palmlund, Evald, Väderhatt och väderflöjel.

Rosenblad, Ingvald & Szczepanski, Jan, Gustaf Frö-

dings bibliografi. Bd 1. Karlstad 1978. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. 10.

Anm. av T. Hagström (NTBB 67 (1980), s. 85-87), G. Michanek (UNT 26.4.80).

Scharypkin, D. M ., Skandinavskaja literatura v Rossii.

Leningrad 1980, 321 s. Nauka.

Schill, Rigmor, Böljan till en Taube-bibliografi. Se avd. 7 Taube, Evert: Mannen och verket . . . 7.

Select bibliography of books recently published in

non-Scandinavian languages. Comp, by Tom Geddes. (Scandinavica [London & New York] 19 (1980), Nr 2, s. 227-234.)

Select bibliography of books published in non-Scandina­ vian languages. Comp, by Tom Geddes. (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 2, s. 247-256.)

Setterdahl, Lilly, Swedish-American newspapers. A guide

to microfilms held by Swenson Swedish Immigration Research Center. Rock Island 1981, 36 s.

Augustana Library Publications. 35.

Steene, Birgitta, August Strindberg in America, 1963-1979. Bibliographical assessment. Se avd. 7

Strindberg, August: Structures of influence . . . 5.

Strindberg i offentligheten. Giftasstriden 1884-1885. Upp­ sala 1980, I-VI, 209 s.

Litteraturvet. inst., Uppsala universitet.

Strindberg i offentligheten. 1879-1884. Uppsala 1980, I-XVII, 199 s.

Litteraturvet. inst., Uppsala universitet.

Strindberg i offentligheten. 1887-1892. Uppsala 1980,1-V, 191 s.

Litteraturvet. inst., Uppsala universitet.

Strindberg i offentligheten. 1899-1906. Uppsala 1981, I-VIII, 426 s.

Litteraturvet. inst., Uppsala universitet.

Swedish books reviewed in Books Abroad/World Litera­ ture Today 1928-1981. (World Literature Today [Nor­ man] 55 (1981), s. 258-267.)

Swedish literature in Books Abroad/World Literature To­ day 1932-1981. (World Literature Today [Norman] 55 (1981), s. 257-258.)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 96 (1977). Upprättad av Rolf Arvidsson. (Samlaren 100 (1979), tr. 1980, bil. 38 s.)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 97 (1978). Upprättad av Rolf Arvidsson. (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, bil. 32 s.)

Tornehed, Stig, J. A. Göths tryckta arbeten. Se avd. 7: J.

A. Göth, en opptecknare av småfolkets historia . . . 3.

Tunving, Lars Helge, Birger Sjöbergs artiklar i Helsing­

borgsposten under åren 1913-1915. Se avd. 7: Birger Sjöberg-sällskapet. Årsbok 1981 . . . 17.

The two literatures of Finland in Books Abroad/World Literature Today 1935-1980. (World Literature Today [Norman] 54 (1980), s. 63.)

White, Ray Lewis, Pär Lagerkvist in Amerika. Stockholm

/Atlantic Highlands, NJ 1979.

Almqvist & Wiksell/Humanities Press.

Anm. av S. Linnér (UNT 26.9.80), U. L. Karahka (SvD 19.5.81 & 22.5.81).

Österdahl, Alf, Nyare retorikforskning. En översikt och

en kommenterad bibliografi. (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 103-125.)

2. Allmänt

Historiska och litteraturhistoriska studier. Helsingfors. 55 (1980), 304 s. och 56 (1981), 344 s.

SSLF. 487 och 492.

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Uppsala. 100 (1979), tr. 1980, 342+37 s. &

(5)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

3

Svensk litteraturtidskrift. Stockholm. 43 (1980), Nr 1-4,

46+47+46+ 46 s. & 44 (1981), Nr 1-4, 54+51+39+56 s. Tidskrift för litteraturvetenskap. Lund. 9 (1980), Nr 1-4,

224 s. & 10 (1981), Nr 1-4, 272 s.

The activist critic. A symposium on the political ideas, literary methods and international reception of Georg Brandes. Ed. by Hans Hertel and Sven Mpller Kristen- sen. Kpbenhavn 1980, 366 s.

Orbis litterarum. Supplement. 5.

Ur innehållet: 1. Bertil Nolin, The critic and his para­ digm. An analysis of Brandes’ role as a critic 1871-1900 with a special reference to the comparative aspect (s. 21-35). - 2. Evert Sprinchorn, Brandes and Strindberg (s. 109-126). - 3. Carl Fehrman, Georg Brandes and Henrik Schiick. A methodological and ideological con­ troversy (s. 252-262).

Anm. av R. Wellek (Orbis litterarum [Kpbenhavn] 36 (1981), s. 354-356).

Adolfsson, Eva, En triumfdans in i talet. Om kvinnlig-

hetskraven och det kvinnliga skrivandet. (OoB 90 (1981), Nr 4/5, s. 40-50.)

Adolfsson, Eva, Likväl rör hon sig. Kvinnobilder i trettio-

talslitteraturen, särskilt hos Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson. (Tijdschrift voor Skandinavistiek [Utrecht] 2 (1981), Nr 2, s. 85-102.)

Adolfsson, Eva, Livstycken. Stockholm 1980, 300 s.

LiberFörlag.

Ur innehållet: 1. Drömmen om kollektivromanen, s. 40-46 (Josef Kjellgren). - 2. Framtidens bakgrund, s. 47-58 (Reidar Jönsson). - 3. Vem tror på arbetets ära?, s. 59-64 (Göran Palm). - 4. Ivar Lo-Johansson, över decennierna, s. 85-167. - 5. Ett samtal om Femina, s. 191-201. - 6. De farliga kvinnorna, s. 214-235 (Sven Delblanc).

Anm. av V. Svanberg (DN 16.4.80), E Mattsson (AB 3.5.80) , L.-Å. Augustsson (Arbbl 24.5.80), L. Ekstrand (GP 14.6.80), L. Larsson (GT 28.6.80), B Hedén (HbgD 9.7.80) , S. Kindlund (SkD 21.7.80), B. Munkhammar (Ny Dag 25.7.80), M. Mazzarella (Hbl 16.9.80), S. Cla- son (SvD 29.12.80), C. Östling (Vår lösen 72 (1981), s. 141-142).

Ahnlund, Knut, Diktarliv i Norden. Litterära essäer. Upp­

sala 1981, 341 s. Brombergs.

Ur innehållet: 1. Lidmans Några memoarfragment (s. 9-80). - 2. »Love, lite bättre än sitt rykte.» Kring Almqvists gåta (s. 81-124). - 3. Barnet i spegeln. Harry Martinson - Martin Tomasson (s. 125-144). - 4 . August Strindberg och Gustav Wied (s. 224-247).

Anm. av S. Stolpe (Bar 2.5.81), B. Eklundh (GP 7.5.81) , L. Carlsson (HbgD 8.5.81), G. Hillerdal (SmålP 20.5.81) , N. Berman (NT-ÖD 27.5.81), G. Weidel Randver (ÖC 27.5.81), G. Lundstedt (SDS 30.5.81), V. Svanberg (DN 9.6.81), M. Ekström (Expr 11.6.81), G. Hägg (AB 14.6.81), Å. Janzon (SvD 15.6.81), C. A. Westholm (UNT 17.6.81), P. Houm (DN 24.6.81), E. Lundberg (HP 29.6.81), S. Stolpe (NerA 22.7.81).

Ahnlund, Knut, Wied, Brandes, Böök. Dialog över en död

diktare. (SLT 44 (1981), Nr 1, s. 4-15.)

Akten der Vierten Arbeitstagung der Skandinavisten des deutschen Sprachgebiets. 1. bis 5. Oktober 1979 in Bo­ chum. Hrsg, von Fritz Paul. Hattingen 1981, (2), 233 s. 111

.

Scandica Wissenschaftliche Reihe. 2.

Ur innehållet: 1. Herrmann Reichert, August Strind­ bergs Drömspel und die literarische Tradition (s. 85-114). - 2. Vagn Albeck B0rge, Ingvar Holm und das Strindbergdrama auf der Bühne (s. 115-124). - 3. Hans Schottmann, Autor und Authentizität. Zu Per Olov En­ quists Legionärerna (s. 125-150). - 4. Regina Quandt, Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Schwedischen 1700-1975. Ein Projektbericht (s. 225-229).

Anm. av R. Boyer (Études germaniques [Paris] 36 (1981), s. 501).

Allansson, Ove, Visst behövs arbetarförfattama. (SIA

1981, Nr 19, s. 20-21.)

Anderson, Carl L ., Emerson in nineteenth-century Swe­

den: Liberal reform, »Robinson», and Ellen Key. (Scandinavian Studies [Lawrence] 53 (1981), s. 1-19.)

Anderson, Carl L ., Walt Whitman and Swedish moder­

nism. (Walt Whitman Review [Detroit, Mi] 26 (1980), Nr 3, s. 83-91.)

Andersson, Arne, Samtal. (Radix 3 (1980), Nr 3/4, s.

166-204.)

Andersson, Carl Erland, Motstånd mot modernismen. Om

litteraturkritiken. (Arbetaren 59 (1980), Nr 42, s. 5.)

Andersson, Lars, Försöksgrupp. Stockholm 1980, 163 s.

Norstedts.

Ur innehållet: 1. Det oavslutade språket. Frihet och determinism hos Sonnevi, Monod och Sartre (s. 27-69). - 2. Språkets hållplatser. En läsares möte med Lars Ahlins tre första romaner (s. 85-106). - 3. Position och kommunikation. En fråga och ett svar i Ahlins Kanelbi- ten (s. 107-142).

Anm. av G. Hägg (AB 28.7.80), U. Jönsson (Arbbl 28.7.80), L. Bromander (Arb 28.7.80), K. E. Lagerlöf (DN 28.7.80), L. Nygren (GP 28.7.80), B. Antonsson (NerA 28.7.80), L. Carlsson (SvD 28.7.80), Å. Leijon- hufvud (SDS 29.7.80), I. Schöier (VK 31.7.80), S. Com- büchen (Expr 1.8.80), H.-G. Ekman (UNT 13.8.80), B. Jonsson (BoråsT 24.8.80), G. Anshelm (SkD 26.8.80), L. Carlsson (GT 29.8.80).

Andersson Wretmark, Astrid, En sorg för livet. Det tidigt

döda barnet i dikt och verklighet. (Psykisk hälsa 1980, s. 135-146.)

Arvidsson, Rolf, »Lauritz Weibull och forskarsamhället».

Till Weibullmytens historia. (Radix 4 (1981), Nr 3/4, s. 22-145.)

Aspekte der skandinavischen Gegenwartsliteratur. Hrsg, von D. Brennecke. Heidelberg 1978.

Skandinavistische Arbeiten. 4.

Anm. av D. Popp (Scandinavian Studies [Lawrence] 52 (1980), s. 311-315), U. Wittrock (Samlaren 100 (1979), tr. 1980, s. 310-311).

Aspekte des Kulturaustausches zwischen Schweden und dem deutschsprachigen Mitteleuropa nach 1945. Hrsg, von Helmut Müssener. Stockholm 1981, 349 s.

Stockholmer germanistische Forschungen. 28. Ur innehållet: 1. Arthur Bethke, Die Edition schwe­ discher Literatur in der DDR (s. 42-52). - 2. Detlef Brennecke, »Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit.» Zur Bedeutungslosigkeit der schwedischen Ge­ genwartsliteratur in der BRD (s. 53-73). - 3. Oscar Bandle, Am Rande des Geschehens. Zur Rezeption schwedischer Literatur in der deutschen Schweiz seit

(6)

4

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

1945 (s. 74-94). - 3 a. Otto Gschwantler, Hinweise auf

schwedisch-österreichische Literaturbeziehungen (s. 95-113). - 4. Helmut Müssener, Hedvig, Hermann und Hans-Helmut. Deutschsprachige Belletristik in schwe­ discher Übersetzung 1945-1975 (s. 125-140). - 5. Ceci­ lia Hansson, Die »Gruppe 46» in Schweden. Anmer­ kungen zu einigen Feuilletonartikeln in der schwedis­ chen Tagespresse des Jahres 1946 (s. 141-153). - 6. Fredrik Benzinger, Die »Gruppe 47» in Schweden oder das Anwachsen des schwedischen Interesses für deutschsprachiche Belletristik in den 60-er Jahren (s. 154-165). - 7. Gösta Björn, Zur Stellung der deutsch­ sprachigen Nachkriegsliteratur im Deutschunterricht des schwedischen Gymnasiums (s. 166-174). - 8. Syn- növe Clason, »Katharina Blum» und was sonst? Litera­ rische Deutschlandbilder und schwedische Provinz (s. 187-194). - 9. Ludwig Fischer, Die Autoren als Unter­ nehmer. Glosse zum deutsch-schwedischen Modellaus­ tausch im Kulturbetrieb (s. 195-204). - 10. Wolfgang Butt, Schwierigkeiten mit Deutschland. Zum Deutsch­ landbild in der schwedischen Literatur der 70-er Jahre (s. 252-263). - 11. Otto Oberholzer, »Inte syssla med mitt liv utan med min diktning.» Deutsche Verleger und Übersetzer Pär Lagerkvists seit 1945 (s. 264-280). - 12. Ruth Dinesen, Hinübergerettet in die Heimatsprache. Nelly Sachs als Übersetzerin Johannes Edfelts (s. 281-302). - 13. Birgit Stolt, »Guten Morgen», sagte Jesus. Schwierigkeiten mit der Bibel (s. 303-310). - 14. Helmut Müssener, Bibliographie der am Germanisti­ schen Institut der Universität Stockholm entstandenen Schriften zu Fragen der sprachlichen, kulturellen und literarischen Beziehungen zwischen Schweden und dem deutschsprachigen Mitteleuropa (s. 328-347).

Aspelin, Kurt, Vägval. Kritik och presentationer i urval

av Inga-Lill Aspelin & Tomas Forser. Stockholm, 1980, 327 s.

Pan/Norstedts.

Anm. av H. Cöster (Årsbok för kristen humanism 43 (1981), s. 219-220), K. Vennberg (AB 10.11.80), P. Erixon (VästerbF 13.12.80), P. A. Tjäder (Ny Dag 31.12.80), N. Schwartz (GT 7.1.81), U. Jönsson (Arbbl 20.1.81), S.-E. Liedman (SDS 26.1.81).

Battail, Jean-Frangois, Le mouvement des idées en

Suéde å Tage du Bergsonisme. Paris 1979. Bibliothéque nordique. 5.

Anm. av T. Stenström (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 150-155).

Baumgartner, Walter, Triumph des Irrealismus: Rezep­

tion skandinavischer Literatur im ästhetischen Kon­ text, Deutschland 1860-1910. Neumünster 1979.

Zur Rezeption skandinavischer Literatur in Deutsch­ land 1870 bis 1914. 4.

Skandinavistische Studien. 10.

Anm. av P. M. Mitchell (Scandinavica [London & New York] 20 (1981), Nr 1, s. 99).

Bergman, Åke, Poesi i sönderfallets tid. (Förr och nu

1981, Nr 3, s. 56-58.)

Berman, Nils, Strindberg i stadsarkivet. Stockholm 1979.

Bokvännens bibliotek. 99. Anm. av B. Grandien (DN 5.1.81).

Björck, Staffan, Dikter för dagen. Stockholm 1978.

Alba.

Anm. av L. Furuland (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 156-158).

Björck, Staffan, Hans Ruin. (Vetenskapssocieteten i

Lund. Årsbok 1981, s. 119-129.)

Björck, Staffan, Hundra år i Schücks spår. (SDS

31.10.80.)

Svenska Litteratursällskapet 100 år.

Björck, Staffan, Strövtåg i diktens skugga. (Studiekamra­

ten 63 (1981), Nr 3, s. 6-10.)

Björck, Staffan, Varför lyrik? (SDS 1.11.81.)

Björkstén, Ingmar, Decennieskifte i svensk prosa. (Anno

1980, s. 213-217.)

Björks tén, Ingmar, Stjärnor i skymningen. En subjektiv

Rabén & Sjögren.

Anm. av K. Petherick (Scandinavian Studies [Law­ rence] 53 (1981), s. 367-369).

Björks tén, Ingmar, Stjärnor i skymningen. En subjektiv

betraktelse över bokåret 1981. (Anno, 1981, s. 210-214.)

Blume, Herbert & Lohmeier, Dieter, Skandinavische Ba­

rockforschung seit 1965. Eine Übersicht. (Germanisch- Romanische Monatsschrift [Heidelberg] N .F. 31 (1981), Nr 1, s. 93-105.)

Bolekmans, Alex, Der Naturalismus in Skandinavien.

(Nordeuropa Studien [Greifswald] 13 (1980), s. 127-138.)

Bouquet, Philippe, L ’individu et la société dans les oeuv­

res des romanciers prolétariens suédois 1910-1960. 1-2. [Akad. avh. Caen]. [Med svensk sammanfattning.] Pa­ ris 1980, 800 s.

Diff. Librairie Honoré Champion.

Brandl, Horst, Persönlichkeitsidealismus und Willens­

kult. Aspekte der Nietzsche-Rezeption in Schweden. Heidelberg 1977.

Skandinavistische Arbeiten. 3.

Anm. av O. Oberholzer (Skandinavistik [Glückstadt] 10 (1980), Nr 1, s. 69-70).

Br ante, Thomas, Vetenskapens struktur och förändring.

Lund 1980, 332 s. Doxa.

Anm. av E. Lagerroth (SvD 21.7.80), P. Gärdenfors (SDS 23.8.80), J. Bärmark (UNT 25.9.80).

Butt, Wolfgang, Der problematische Nachbar. Zum Ver­

ständnis und zur Kritik von Deutschlandbildern in der skandinavischen Gegenwartsliteratur (Christiana Alber­ tina [Kiel], N .F. 15 (1981), s. 35-43.)

Butt, Wolfgang, Mobilmachung des Elfenbeinturms.

Reaktionen auf den Faschismus in der schwedischen Literatur 1933-1939. Neumünster 1977.

Skandinavistische Studien. 6.

Anm. av H. Krueger (Scandinavian Studies [Law­ rence] 52 (1980), s. 233-238).

Bäckström, Lars, Sagor, goda och onda. Svenska noveller

från Almqvists »Björnen» till Huldéns »Hus». (Förfat­ tarförlagets tidskrift 11 (1980), Nr 2, s. 14-22.)

Cassirer, Peter, Den litterära stilistikens dilemma. Några

reflektioner i anledning av Lars Mekins avhandling Stil och struktur i C. J. L. Almqvists Amorina (Stockholm 1976). (Nysvenska studier 61 (1981), s. 154-180.)

Cederblad-Hansen, Carin, Karelen - sångens land.

(Svenskbygden 60 (1981), s. 54-55.)

Contemporary aesthetics in Scandinavia. Ed. by Lars Aagaard-Mogensen & Göran Hermerén. Lund 1980, 224 s.

Doxa.

Anm. av L. Lönnroth (DN 7.7.80), S. Bergsten (UNT 9.7.80).

(7)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

5

Dahl, Kristin, 1960-talets litterära miljö knappast radikal.

(Forskning och framsteg 1981, Nr 3, s. 30-32.)

Dahllöf, Tell G., A list of Swedish-American literary

pseudonyms. (Swedish Pioneer Historical Quarterly [Chicago] 31 (1980), s. 51-59.)

Delblanc, Sven, Treklöver. Hjalmar Bergman, Birger Sjö­

berg, Vilhelm Moberg. Stockholm 1980, 119 s. Alba.

Anm. av G. Hägg (AB 7.10.80), U. R. Johansson (KvP 7.10.80) , Å. Janzon (SvD 7.10.80), A. Tiefenthal (VLT 7.10.80) , C. Bladh (SvallsT 8.10.80), H. Engdahl (Expr 9.10.80) , B. Norman (Arb 11.10.80), I. Wizelius (DN 13.10.80) , H. Lång (SkD 14.10.80), U. Jönsson (Arbbl 23.10.80) , L. Svensson (HbgD 24.10.80), K. Henriksson (SMålP 6.11.80), M. Rosén (GT 2.12.80), N. Berman (NT+ÖD 3.12.80), S. C. Swahn (SDS 13.12.80), U. Wittrock (UNT 27.12.80), B.-L. Jansson (Förr och nu 1981, Nr 2, s. 66), B. Gustafsson (Bar 20.1.81), H. Jansson (Vbl 5.7.81).

Diktaren om sin dikt. 1. 15 svenska poeter skildrar sitt liv och sin diktning. Stockholm 1979.

FIBs Lyrikklubb/Tidens Förlag. Anm. av R. Norrman (Vbl 15.2.80)

Diskussion: Spannmålspriser och outsäglig längtan. Ho­ race Engdahl, Roland Lysell, Arne Melberg & Anders Olsson. (BLM 50 (1981), s. 37-39.)

M. anl. av Victor Svanbergs båda undersökningar Ro­ mantikens samhälle och Medelklassrealism.

Ebel, Uwe, Studien zur skandinavischen Reisebeschrei­

bung von Linné bis Andersen. Habil.schrift Münster. Frankfurt 1981, (8), 494 s.

Haag + Herchen Verlag.

Ur innehållet: 1. Von der Darstellung eines Aben­ teuers zum Protokoll von Fakten. Die Reisewerke Carl von Linnés (s. 18-63). - 2. Die Reisebeschreibung im Gewände des Scherzes. Jacob Wallenbergs »Min son på galejan» (s. 64—88). - 3. Klassizistische Theorie in klassizistischer Form. Die Reisewerke C. A. Ehren- svärds (s. 89-148). - 4. Bemühungen um eine Reisebe­ schreibung aus dem Geist romantischer Kunsttheorie. P. D. A. Atterboms »Minnen från Tyskland och Italien» (s. 210-267). - 5. Verlust der Realität als Folge ihrer »Idealisierung» in der nachromantischen Reisebe­ schreibung K. A. Nicanders »Minnen från Södern» (s. 268-294).

Ehrhardt, Harald, Zur Alliteration in Dalalagen. (Skan-

dinavistik [Glückstadt] 11 (1981), s. 96-106.)

Elfving Vogel, Margot, Schnitzler in Schweden. Zur Re­

zeption seiner Werke. Uppsala 1979. Studia Germanistica Upsaliensia. 23.

Anm. av F. Derré (Études Germaniques [Paris] 35 (1980) s. 356-357), [K. Jessen] (Ausblick [Lübeck] 31 (1980), Nr 1/2, s. 33).

Eriksson, Ulf, Sak och sken. Till kritiken av skådespels-

samhället, en mosaik. (OoB 89 (1980), Nr 4, s. 18-32.)

Ernst, Walter, Frühe altnordische Übersetzungen. Quel­

len mittelalterlicher Bildung. (Nordeuropa Studien [Greifswald] 14 (1981), s. 63-66.)

Ernvik, Arvid, Lyriken idag. (NWT 23.10.81, 24.10.81,

27.10.81, 28.10.81, 29.10.81 & 3.11.81.)

Esking, Erik, John Bunyan i Sverige under 250 år. Stock­

holm 1980, 262 s. Skeab/Verbum.

Anm. av S. Gustafsson (ÖC 14.4.80), I. Schöier (SvD 19.5.80), L. Stenström (NerA 1.8.80), C. Hyltén Caval- lius (SmålP 19.9.80).

Essays on Swedish literature. From 1880 to the present day. Ed. by Irene Scobbie. Aberdeen 1978.

University of Aberdeen.

Anm. av M. Jackson (Northern Studies [Edinburgh] 16 (1980) , s. 44-45), G. R. Eriksson (GP 21.5.80), E. Tömqvist (Scandinavica [London & New York] 20 (1981) , Nr 2, s. 230-231), S. P. Sondrup (Scandinavian Studies [Lawrence] 53 (1981), s. 501-502).

Europa Slavica - Europa Orientalis. Festschrift für Her­ bert Ludat zum 70. Geburtstag. Berlin 1980, I-XII, 569 s.

Giessener Abhandlungen zur Agrar- & Wirtschafts­ forschung des europäischen Ostens. 100.

Ur innehållet: Herbert Jankuhn, Wandlungen im Bilde des »Wikingers» und der »Wikingerzeit» in der Spiege­ lung der neueren skandinavischen Dichtung (s. 533-541).

Fahlgren, M argareta, Litteraturkritiker i arbetarrörelsen.

En studie i Erik Hedéns dagskritik 1909-1925. [Sum­ mary: Literary critic in the labour movement. A study of Erik Hedén’s criticism in daily papers 1909-1925.] [Akad. avh. Uppsala.] Uppsala 1981, 183 s.

Distr. Lundequistska bokhandeln.

Skrifter utg. av Litteraturvet. inst, vid Uppsala univer­ sitet. 14.

Anm. av R. Boijer (Études germaniques [Paris] 36 (1981), s. 433), G. Hägg (AB 31.5.81), U. Wittrock (UNT 3.7.81), P. Rydén (SDS 20.7.81), M. Fahlgren (UNT 25.7.81), U. Wittrock (UNT 25.7.81).

Fehrman, Carl, Litteraturhistorien som genre och be-

skrivningskonst. Föreläsning vid Convegno Italiano di studi Scandinavi i Neapel 1980. (Tidskrift för litteratur­ vetenskap 10 (1981), s. 132-141.)

Fehrman, Carl, Lärdomens symboler. (Lundaforskare

föreläser 1980, s. 105-111.)

Fehrman, Carl, Narrazione e descrizione nel genere let-

terario »storia della letteratura». (Annali dellTstituto universitario orientale di Napoli. Studi nederlandesi, studi nordici. 23 (1980), s. 297-311.)

Fehrman, Carl, Oehlenschläger sedd med svenska ögon.

(Nordisk tidskrift 56 (1980), s. 13-29.)

Fehrman, Carl, Poetic creation, inspiration or craft. Tr.

Karin Petherick. Minneapolis 1980, VII, 229 s. University of Minnesota Press.

Ur innehållet: Gösta Berlings saga and its transforma­ tions (s. 119-136).

Anm. av R. D. Spector (Scandinavian Studies [Law­ rence] 53 (1981), s. 103).

Fehrman, Carl, Svensk litteraturhistorieskrivning under

hundra år. Föredrag vid IASS-kongressen i Greifswald sommaren 1980. (Tidskrift för litteraturvetenskap 10 (1981), s. 79-87.)

Folket i Bilds folkbokserie 1940-1960 - en annoterad för­ teckning av Johan Brinck et al.

(Litteratur och samhälle 1979, Nr 2/3.)

Anm. av M.-L. Persson (Förr och nu 1980, Nr 2, s. 72), osign. (AB 27.2.80), A. Wallin (VästgD 12.3.80).

Fors er, Tomas, Att återerövra den stora visionen. Marx­

ister, institutioner, humanism. (OoB 89 (1980), Nr 5, s. 40-47.)

(8)

6

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

Fors er, Tomas, Marxism, positivism och litteratur. Om

den svenska litteratursociologins framväxt. Stockholm 1980, 158 s.

Arkiv studiehäften. 9.

Appendix, s. 75-157, återger några viktiga diskus­ sionsinlägg.

Anm. av G. Hägg (AB 3.2.81.)

Forser, Tomas, Vart tog den svenska essän vägen? (AB

6.7.81.)

Fredelius, Claes, Från kamplyrik till arbetarspel. Farsta

1979. Barrikaden.

Anm. av M.-L. Persson (Förr och nu 1980, Nr 4, s. 64), L. Å. Augustsson (Arbbl 24.5.80), M. Gellerfelt (SvD 31.8.80), osign. (AB 31.1.81).

Friberg, Gösta, Avspark inför 80-talet. (Lyrikvännen 27

(1980), Nr 1/2, s. 15-24.)

Friese, Wilhelm, Literarische Wechselbeziehungen zwi­

schen Deutschland und Skandinavien im Barockzeit­ alter. (Jahrbuch für internationale Germanistik. Reihe

A. 8 (1980): 3, s. 90-95.)

Furuland, Lars, En bok för alla. Ur den svenska folkläs­

ningens och billigbokens historia. (Bokvännen 35 (1980), s. 27-34.)

Fyhr, Lars, Att rätt förstå och missförstå . . . En studie i

den svenska introduktionen av Kafka 1918-1945. Göte­ borg 1979.

Anthropos.

Anm. av B. Thompson (Årsbok för kristen humanism 42 (1980), s. 248-251), G. Weidel Randver (ÖC 5.1.80), L. Bromander (AB 22.1.80), G. Lundstedt (SDS 31.1.80) , T. Stenström (SvD 31.1.80), E. Beckman (DN 18.3.80) , U. Wittrock (UNT 17.6.80), H. Müssener (Moderna språk 75 (1981), s. 95-96), B. Lewan (Tid­ skrift för litteraturvetenskap 9 (1980), s. 216-219), S. Göransson (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 141-144).

Fylkeson, Erik, Börsnoteringar. (Lyrikvännen 27 (1980),

Nr 4, s. 208-211.)

Ang. Tom Hedlunds artikel 70-talets lyrik i Sverige (Lyrikvännen 27 (1980), Nr 1/2, s. 43-59).

Författare om författare. 24 finlandssvenska diktarpor- trätt. Stockholm 1981, 247 s.

Rabén & Sjögren.*

Innehåll: 1. Lars Huldén, Ett år med Runeberg (s. 7-10). - 2. Märta Tikkanen, Fredrika Runeberg 1807-1879 (s. 11-20). - 3. Barbara Winckelmann, Käre Professor (Zacharias Topelius) (s. 21-27). - 4. Irmelin Sandman Lilius, Riket Topelien (s. 28-37). - 5. Bengt Ahlfors, Dagbok med Tavaststjema (s. 38-46). - 6. Anna-Lisa Sahlström, Nordan är ju kall - liik vadan an blååsär. Anders Johan Nygren (s. 47-59). - 7. Björn Kurtén, Gustaf Mattsson och populärvetenskapen (s. 60-63). - 8. Gösta Ågren, Nykarleby i dikten (s. 64-76). - 9. Oie Torvalds, Arvid Mörne (s. 77-84). - 10. Johan Bargum, Runar Schildts Hemkomsten (s. 85-92). - 11. Leif Salmén, Runar Schildt: flykting hos konsten (s. 93-99). - 12. Birgitta Boucht, Hundra år av ensamhet. Sigrid Backmans liv och diktning (s. 100-111). - 13. Bo Carpelan, Sigrid Backman - en skiss (s. 112-119). - 14. Tua Fors ström, Den heta villan (Edith Södergran) (s. 120-126). - 15. Gurli Lindén, De minst väntade och de djupast röda. (Edith Södergran och Hagar Olsson) (s. 127-134). - 16. Nils Böije Stormbom, På vägen till det

inre och det universella (Hagar Olsson) (s. 135-145). - 17. Solveig von Schoultz, Jag är en annan (R. R. Ek­ lund) (s. 146-156). - 18. Hjalmar Krokfors, Diktonius (s. 157-170). - 19. Tom Sandell, En vind, ett bo, ett sjömärke: Jorden (Elmer Diktonius) (s. 171-179). - 20. Agneta Ara, Henry Parland (s. 180-187). - 21. Peter Sandelin, Det fräcka med Björling (s. 188-194). - 22. Lars von Haartman, Rabbe Enckell (s. 195-203). - 23. Inga-Britt Wik, »Sökande efter eget». Från Mania till Marina i Eva Wichmans prosa (s. 204-216). - 24. Carl- Gustaf Lilius, Offrad åt de eviga vindarna. Christer Lind 14.11.1912-13.8.1947 (s. 217-240). - 25. Personre­ gister (s. 243-245).

* Parallellupplaga Helsingfors, Söderström & Co. Författarnas litteraturhistoria. 1-3. Red. Lars Ardelius &

Gunnar Rydström. Stockholm 1977-1978. Författarförlaget.

Anm. av B. Dahlström (Horisont [Vasa] 27 (1980), Nr 3, s. 97-100), [K. Jessen] (Ausblick [Lübeck] 31 (1980), Nr 3/4, s. 53-54), C. Ericsson (Förr och nu 1981, Nr 1, s. 78).

Geijerstam, Carl-Erik af, Den brutna förtrollningen och

andra essäer. Stockholm 1979. F örfattarförlaget.

Anm. av S. Willner (Nya Argus, 73 (1980), s. 107-108), U. Eriksson (DN 13.1.80), G. Hägg (AB 19.3.80), N. Berman (NT-ÖD 22.3.80), L. G. Moberg (Vår lösen 71 (1980), s. 334-335).

Geijerstam, Carl-Erik af, Vad säger dikten? Försök till en

poetik. (Horisont [Vasa] 28 (1981), Nr 3, s. 29-31.)

Gellerfelt, Mats, Den svenska litteraturkritikens elände.

(Jakobs stege 1980, Nr 1/2, s. 51-55).

Gentikow, Barbara, Skandinavien als präkapitalistische

Idylle. Rezeption gesellschaftlicher Literatur in deut­ schen Zeitschriften 1870 bis 1914. Neumünster 1978.

Zur Rezeption skandinavischer Literatur in Deutsch­ land 1870 bis 1914. 3.

Skandinavistische Studien. 9.

Anm. av B. Henningsen (Orbis litterarum [K0ben- havn] 35 (1980), s. 92-95), A. Schreiber (Nordeuropa [Greifswald] 14 (1981), s. 118-123), D. Popp (Scandina- vian Studies [Lawrence] 52 (1980), s. 82-83).

Grafström, Lars, Litteratursällskapet fyller 100. Schück

och Carolina som sig bör i förgrunden. (UNT 19.11.80.)

Grönholm, Bo, Röttema och kvinnorna i dagens fin­

landssvenska litteratur. (Horisont [Vasa] 27 (1980), Nr 3, s. 64-68.)

Gustafsson, Barbro, Litteratursällskapets jubileum. Arvet

efter Schück och hans historiesyn. (UNT 21.11.80.)

Gustafsson, Lars & Johannesson, Kurt, Henrik Schücks

historiesyn. Föreläsning i dialogform hållen vid Sven­ ska Litteratursällskapets hundraårsjubileum... den 20 november 1980. (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 37-44.)

Gustafsson, Lars, Litteraturhistorien som kulturhistoria

och Schücks litteraturbegrepp. (Tidskrift för litteratur­ vetenskap 10 (1981), s. 142-155.)

Haettner-Olafsson, Eva, Gruppmedvetande och historia.

Den kvinnliga litteraturhistorien omkring sekelskiftet. (Tidskrift för litteraturvetenskap 10 (1981), s. 170-182.)

Hagerfors, Lennart, Femtiotalets poesi och politik. (Ly­

rikvännen 28 (1981), Nr 5, s. 267-269.)

(9)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

1

August Strindberg, Harry Martinsson. Stockholm 1981,

181 s. Bonniers.

Innehåll: 1. Företal (s. 7-15). - 2 . Bakgrund (s. 19-33). - 3. Viktor Rydberg (s. 37-45). - 4. August Strindberg (s. 46-63). - 5. Harry Martinson (s. 67-181).

Anm. av J Modig (NerA 20.11.81), C. Fehrman (SvD 20.11.81) , L. Bromander (AB 29.11.81), W. Fischer (VK 1.12.81), K.-A. Lindholm (SvallsT 8.12.81), S. Bergsten (UNT 16.12.81), P.-O. Backman (ÖC 16.12.81) , T. Olofsson (GT 22.12.81), T. Hammarström (Expr 30.12.81), T. Hall (UNT 30.12.81), S. Bergsten (UNT 30.12.81).

Hallberg, Peter, Om redundans som begrepp och värder-

ingsinstrument i litteraturvetenskapen. (Tidskrift för lit­ teraturvetenskap 9 (1980), s. 196-198.)

Hallberg, Peter, Termodynamik och litteraturvetenskap.

En terminologisk fråga. (Tidskrift för litteraturveten­ skap 9 (1980), s. 198-200.)

Kommentar av Ingemar Algulin, s. 200-203.

Hamberg, Lars, Litteraturkritiken i Norden. (Horisont

[Vasa] 28 (1981), Nr 2, s. 75-79.)

Diskussion: Horisont 28 (1981), Nr 5, s. 110-111 (Per Schwanbom) & Nr 6, s. 111 (Lars Hamberg).

Hansson, Gunnar, Basfunktioner i litteraturförståelsen.

(Tidskrift för litteraturvetenskap 10 (1981), s. 210-215.)

Hansson, Stina, Emblematiken som genre. (Tvärsnitt

1980, Nr 3, s. 23-28.)

Hartman, Olov, Ikon och roman. Älvsjö 1980, 130 s.

Skeab. Dialog. 18.

Innehåll: 1. Författarens förord (s. 5-6). - 2. Bedjaren och betraktaren (Tito Colliander) (s. 7-52). - 3. Birgitta Trotzig och uppenbarelsen (s. 53-82). - 4. Rättfärdig- görelsen hos moderna svenska berättare (s. 83-130).

Anm. av G. Vallquist (Årsbok för kristen humanism 43 (1981), s. 215-216), C.-B. Ytterberg (VLT 16.4.81), E. H. Linder (GP 19.4.81), G. Hillerdal (JP 29.4.81), S. Stolpe (NWT 7.5.81).

Hassler-Göransson, Carita, Är kvinnliga författare mer

lättlästa än manliga? (SLFÅ 1980, s. 74-91.)

Hedenius, Ingemar, Om stora män och små, Stockholm

1980, 460 s. Rabén & Sjögren.

Ur innehållet: 1. Almqvists dikter (s. 128-150). - 2. Frödings sjuksköterska (s. 157-160). - 3. Metron (s. 161-167). - 4. Essay om livets framfart (s. 168-173). - 5. En inledning till Kalender i fragment (s. 174—176). - 6. Rabbe Enckells diktning (s. 177-192). - 7. Tora Dahls tankar (s. 227-230). - 8. Olof Lagercrantz’ senaste dikt­ samling (s. 231-235). - 9. Sandro Key-Åbergs lyrik (s. 260-290).

Anm. av C.-G. Ekerwald (DN 13.11.80), H. Lång (SkD 13.11.80), C. Bladh (SvallsT 13.11.80), A.-M. Henschen-Dahlquist (UNT 13.11.80), L. Gustafsson (Expr 14.11.80), B. Magnusson (EtunaK 17.11.80), S. Stolpe (KvP 19.11.80), L. Carlsson (SvD 19.11.80), N. I. Ivarsson (SDS 27.11.80), L. Carlsson (SvD 30.11.80), A. Fagerström (AB 10.12.80), S. G. Strömberg (NerA

19.12.80), J. Jerring (Bokvännen 36 (1981), s. 102-103), M. Norberg (DNS 3.1.81), G. Hillerdal (HP 8.1.81), S. Nystrand (Vbl 8.1.81), U. Jönsson (Arbbl 6.7.81).

Hedlund, Tom, Att förstå lyrik. Stockholm 1979.

Sveriges Radios Förlag.

Anm. av S. Stolpe (Arb 14.1.80), M. Gellerfelt (SvD 7.2.80) , B. Håkansson (AB 24.2.80), C. M. von Seth (SDS 26.3.80), U. Wittrock (UNT 3.7.80).

Hedlund, Tom, Den svenska lyriken från Ekelund till

Sonnevi. Stockholm 1978. FIBs Lyrikklubb/Tidens förlag.

Anm. osign. (Poste restante 1980, Nr 1, s. 21).

Hedlund, Tom, Dikten som liv. Stockholm 1980, 176 s.

LiberFörlag.

Ur innehållet: 1. Den fångne fältherren. Synpunkter på Snoilskys dikt »Stenbock vid svarvstolen» (s. 7580). -2. Kosmopoliten på tomhetens tundra. Synpunkter på Ola Hansson (s. 81-86). - 3. Lars Noréns 70-talspoesi. »En fruktansvärd nakenhet» (s. 87-100). - 4. Attityder till modernismen. Fyra äldre finlandssvenska poeters reaktion på en ny tids poesi (s. 109-127). - 5. Mikael Lybeck, en hämmad författare? (s. 128-133). - 6. Arvid Möme, orädd humanist, grubblande poet (s. 134—143). 7. Bertel Gripenberg och det glada kriget (s. 144149). -8. »Bland de små universella frågorna.» Synpunkter på Peter Sandelins poesi (s. 150-165).

Anm. av T. Olofsson (GT 1.10.80), B. Hallgren (Expr 2.10.80) , G. Hägg (26.12.80), J. Jerring (Bokvännen 36 (1981), s. 68), C. Svensson (Hbl 12.4.81), U. Jönsson (Arbbl 6.7.81), J. Lidén (Förr och nu 1981, Nr 2, s. 69), C. Östling (Vår lösen 72 (1981), s. 141-142).

Hedlund, Tom, Ett folk av poeter. (SvD 25.4.80, 2.5.80 &

27.5.80.)

Hedlund, Tom, Replik om den saknade egenarten. (Lyrik­

vännen 27 (1980), Nr 4, s. 212-215). Se även Fylkeson, Erik, Börsnoteringar.

Hedlund, Tom, 70-talets lyrik i Sverige. (Lyrikvännen 27

(1980), Nr 1/2, s. 43-59.)

Hjelm, Carl Gustav, C. G. Hjelms bästa. Vol. 3. Himla-

spelet, Kaj Munk och Golgatadramat, August Strind­ bergs och Sven Lidmans väg till korset. Örebro 1980, 154 s.

Evangeliipress.

Ur innehållet: 1. Himlaspelet och himlaspelsmentalite- ten (s. 33-44). - 2. »Ordet» (s. 45^18). - 3. Kaj Munk och Sven Lidman (s. 74-83). - 4. August Strindberg (s. 99-121). - 5. Sven Lidman (s. 122-154).

Holmberg, Hans, Kristianstad i litteraturen. (Kbl, Jubi-

leumsbladet. 3. 23/8 1981.)

Holmberg, Hans, Kung Kristian IV: s dröm. En lokal

sägen och dess litterära betydelse. (NT (1981), s. 159-165.)

Holmqvist, Ivo, 50 artiklar om svensk (och annan) littera­

tur. Stockholm 1981, 200 s. Svenska institutet.

Huldén, Lars, Swedish poetry in Finland on the threshold

o f the eighties. (World Literature Today [Norman] 54 (1980), s. 47-50.)

Hörnström, Marianne, Att skriva som kvinnor. (Tidskrift

för litteraturvetenskap 9 (1980), s. 6-26.)

Ideas and ideologies in Scandinavian literature since the first world war. Proceedings of the 10th study confer­ ence of the I AS S . .. Ed. by Sveinn Skorri Höskuldsson. Reykjavik 1975.

University of Iceland. Inst, of literary research. Anm. av P. Hällström (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 162-163).

Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. Red. Birgitta Ahlmo-Nilsson. Lund 1979.

(10)

8

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

LiberLäromedel.

Anm. av L. Carlsson (GT 4.3.80), B. Andér (Ny Dag 14.5.80) , T. Nydahl (Förr och nu 1980, Nr 1, s. 73).

Jeppsson, Ann-Lis, Tankar till salu. Genombrottsidéerna

och de kommersiella lånbiblioteken. [English sum­ mary.] [Akad. avh. Uppsala.] Uppsala 1981, 205 s.

Distr. Lundequistska bokhandeln.

Skrifter utg. av Litteraturvet. inst. vid Uppsala Uni­ versitet. 13.

Anm. Av R. Boyer (Études germaniques [Paris] 35 (1980) , s. 432-433), Å. Hiort Lervik (Edda [Oslo] 81 (1981) , s. 258-261), P. Sörbom (DN 22.6.81), A. Con- radi Mattsson (NerA 15.7.81), U. Wittrock (UNT

16.7.81) .

Johannesson, Kurt, En ny litteraturhistoria? (Tvärsnitt

1980, Nr 1, s. 56-60.)

Josephson, Erland F., Positivismen och Lauritz Weibull:

ett inlägg i svensk vetenskapsteoretisk debatt. (Radix 3 (1980), Nr 1, s. 51-87.)

Järv, Harry, I toleransens gränstrakter. (Radix 3 (1980),

Nr 1, s. 3-28.)

Järv, Harry, Konst är kvalitet. Stockholm 1979.

Cavefors.

Anm. av L. Bromander (Arb 13.1.80), S. Rinman (UNT 2.2.80), A. Sjöbohm (GT 6.2.80), G. Cervin (SDS 10.2.80) , G. Hägg (Arbbl 21.3.80), S. Nystrand (Vbl 2.4.80) , P.-O. Ohlson (BoråsT 4.8.80), K. Begier (Förr och nu 1980, Nr 2, s. 74).

Järv, Harry, Kulturpolitiken. (Radix 3 (1980), Nr 3/4, s.

3-17.)

Järv, Harry, Moralisternas toleransgräns. (Radix 3 (1980),

Nr 2, s. 3-28.)

Jönsson, Gabriel, Porträtt och poesier. Malmö 1980,

269 s.

Bemces Förlag.

Ur innehållet: 1. Inledning av Prof. Carl Fehrman (s. 9-13). - 2. Diktens Skåne (s. 37-69). - 3. C. T. Holm­ ström - intimt tecknad skribent och lovprisare av grä­ sen (s. 70-95). - 4. Victoria Benedictsson och Syd­ svenska Dagbladet (s. 103-106). - 5. Skaldernas Malmö (s. 107-133). - 6. En skaldinna (Harriet Löwenhjelm) (s. 137-141). - 7. Gunnar Mascoll Silfverstolpe (s. 142-149). - 8. Nils Ferlin - döden och populariteten (s. 150-156). - 9. Harry Martinson »på socknen» och i universum (s. 157-168). - 10. Skånska diktare om Dan­ mark (s. 191-201).

Anm. av M. Lundgren (Arb 28.11.80), B. Holmström (SDS 29.11.80), B. Lundberg (ÖC 2.12.80), O. Nilsson (YstadsA 3.12.80), H. Lång (SkD 4.12.80), C. Bladh (SvallsT 4.12.80).

Karlsson, Svenolof, Masslitteraturens slutna värld. (Vbl

1.3.80, 6.3.80 & 12.3.80.)

Kaustinen, Emil, Svenska Österbottens litteraturförening

30 år. (Horisont [Vasa] 27 (1980), Nr 5, s. 47-49.)

Keel, Aldo, Im Zerrspiegel deutscher Literaturkritik. Eine

Darstellung der Rezeption skandinavischer Literatur zwischen 1860-1910. (Neue Zürcher Zeitung 15.4.80.)

Kindlundh, Sten, »Giv åt Stål en penning även . . . » Den

stora gesten i dikt och verklighet. (SkD 10.12.80.) Kiosklitteraturen. 6 analyser av Yngve Lindung (red.) et

al. Stockholm 1977. Tiden.

Anm. av J. Jensen (Scandinavian Studies [Lawrence] 53 (1981), s. 124-127).

Kirsch, Frank-Michael, Konzeptionen und Tendenzen in

der schwedischen Literaturhistoriographie. [Akad. avh. Greifswald.] Greifswald 1980, (3), 167, (22) s.

Duplic.

Anm. av U. Wittrock (UNT 30.4.81).

Kleber g, Lars, Z recepcji dramaturgii polskiej w Szwecji.

(Dialog [Warszawa] 25 (1980), Nr 2, s. 122-126.)

Kuhn, Hans, Skandinavische Nationalromantik: Gemein­

samkeiten und Unterschiede. (Jahrbuch für internatio­ nale Germanistik. Reihe A. 8 (1980): 3, s. 514-519.) Kvinnornas litteraturhistoria. Red. Marie Louise Ramne-

falk & Anna Westberg. Stockholm 1981, 477 s. Författarförlaget.

Ur innehållet: 1. Viveka Heyman, Outgivna författa­ rinnor (s. 11-15). - 2. Maria Bergom-Larsson, Brin­ nande och förnuftig. Om den Heliga Birgitta (s. 16-35). - 3. Kerstin Strandberg, »Ingen skall tvinga mig - var­ ken himmel eller jord». Om Agneta Horn och drottning Kristina (s. 36-51). - 4. Maria Bergom-Larsson, »En själ, som fint och starkt och ömt och häftigt känner». Om Hedvig Charlotta Nordenflycht (s. 52-65). - 5. Vi veka Heyman, Fru Nordenflycht, sökerskan (s. 66-71). - 6. Eva Mattson, Frälsande flickor. Om folksa­ gor (s. 72-84). - 7. Madeleine Gustafsson, Vägen ut. Om Fredrika Bremer (s. 85-106). - 8. Ann Smith, Emi­ lie Flygare-Carlén och Rosa Carlén, Verkligheten ba­ kom två författarskap (s. 107-126). - 9. Märta Tik- kanen, Fredrika Runeberg - författaren, människan (s. 144-159). - 10. Jenny Ljunghill, Mordet på den kvinn­ liga författaren - detektifrapport i Viktoria Benedicts- sons efterföljd (s. 160-197). - 11. Anne Marie Råd­ ström, Ottilia Adelborg (s. 198-213). - 12. Maria Ber­ gom-Larsson, »Om du tar alla äggen till puddingen, har du inga kvar till pannkakan». Eller Key och kvinnorna (s. 214-227). - 13. Kerstin Ekman, Undret på Malm- skillnadsgatan. Om Selma Lagerlöf (s. 228-243). - 14. Annakarin Svedberg, Kärlek utan pengar. Om Frida Stéenhoff och Gurli Herzman-Ericson (s. 244-256). - 15. Lena Svanberg, I skuggan av statsmannen. Om Anna Branting (s. 257-271). - 16. Immi Lundin, Anna Lenah Elgström - moderskänslan som världssamvete (s. 272-283). - 17. Kerstin Lindquist. Harriet Löwen­ hjelm - Jesu lilla syster (s. 284-292). - 18. Eva Ström, Edith Södergran (s. 293-309). - 19. Heidi von Born, Lindanserska över hjärtats avgrund. Om Hagar Olsson (s. 310-334). - 20. Bodil Lindfors, Genom sprickor i själen. Om Kerstin Söderholm (s. 356-367). - 21. Bar­ bro Backberger, Samhällsklass och kvinnoliv - en stu­ die i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap (s. 368-397). - 22. Anna-Lisa Bäckman, Upptäcktsresan. Om Sally Salminen (s. 440-460). - 23. Kerstin Thorék, Att se det nästan osynliga och höra det nästan ohörbara. Om Eva Wichmans tidiga författar­ skap (s. 461-475).

Anm. av K. Tomborg (BLM 50 (1981), s. 393-395), D. Håstad (DN 11.9.81), I. Holmqvist (AB 15.9.81), B. Halidén (DN 15.9.81), M. Sörenson (Expr 15.9.81), S. Örnberg (GP 15.9.81), E. Runefelt (GT 15.9.81), I. Elam (SDS 15.9.81), L. Carlsson (SvD 15.9.81), I. Schöier (VK 15.9.81), I. Hullberg (NerA 19.9.81), S. Stolpe

(11)

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)

9

(NT-ÖD 19.9.81), A. Tiefenthal (VLT 19.9.81), S.

Lindqvist (JönkP 22.9.81), B. Tribe (SmålP 25.9.81), L. Eriksson (EtunaK 26.9.81), M. Mazzarella (Hbl 29.9.81) , G. Weidel Randver (ÖC 29.9.81), P. O. Back­ man (Bar 2.10.81), A. Mårtens (SvallsT 5.10.81), M. Zetterström (Arbbl 6.10.81), L. Löfblad (GefleD 16.10.81) , A. Arnell (HbgD 22.10.81), N. Berman (HP 27.10.81) , K. Oscarsson (KvP 25.11.81), S. Clason (SvD 19.12.81).

Lagerroth, Erland, Litteraturvetenskapen vid en korsväg.

Traditionell forskning, marxism, strukturalism, her- meneutik, humanism, flnalism. Stockholm 1980, 281 s.

Raben & Sjögren.

Anm. av L. Eriksson (EtunaK 16.2.80), S. Kindlund (SkD 18.4.80), K. E. Löfqvist (YstadsA 23.4.80), T. Broström (SDS 7.5.80), S.-E. Liedman (SDS 7.5.80), S. Göransson (GP 13.5.80), U. Wittrock (UNT 30.5.80), T. Stenström (SvD 1.7.80), O. Mannheimer (DN 4.12.80), L. Grahn (BLM 49 (1980), s. 389-390), B. Magnusson (Horisont [Vasa] 28 (1981), Nr 6, s. 103-104), L. Thun- berg (Vår lösen 72 (1981), s. 428-429), B. Sundberg (Samlaren 101 (1980), tr. 1981, s. 161-162), P. Luthers- son, R. Schönström & L. Welin (Tidskrift för litteratur­ vetenskap 10 (1981), s. 56-60).

Lagerroth, Erland, Paradigmbegreppet - är det något för

svensk litteraturvetenskap eller Det är från Törnebohm ljuset kommer. (Tidskrift för litteraturvetenskap 9 (1980), s. 176-194.)

Lagerroth, Ulla-Britta, Ny nordisk forskning om drama

och teater. (Samlaren 100 (1979), tr. 1980, s. 200-215.) Forskningsöversikt.

Landsbygdsskildrare. Sju författarporträtt. Red. Yngve Lindung. Stockholm 1979.

LTs förlag.

Anm. av P. S. Ridderstad (Bokvännen 35 (1980), s. 22), G. Källqvist (KvP 7.1.80), B. Degerman (DalaD 6.2.80) , H. Jansson (Vbl 24.5.80), M. Landquist (Vår lösen 71 (1980), s. 73-75).

Lewan, Bengt, Främling i sin tid. Variationer på ett tema i

romantisk litteratur. Stockholm 1980, 162 s. Norstedts.

Tegnérs Frithiofs saga behandlas i kap. Den anarkiska friheten, s. 94-105.

Anm. av G. Weidel Randver (ÖC 24.11.80), J. Jerring (Bokvännen 36 (1981), s. 46-47), S. Björck (SDS 17.1.81) , E. Lundberg (HP 22.1.81), S. Strömholm (SvD 20.2.81), V. Svanberg (DN 9.3.81), I. Holmqvist (Hbl 9.5.81), S. L. Godin (Tidskrift för litteraturveten­ skap 10 (1981), s. 124-125).

Linder, Erik Hjalmar, Mitt levande förflutna. 2. 1930-1945. Stockholm 1979.

Natur & Kultur.

Anm. av C. Svensson (Hbl 16.1.80), B. Ahlin (Bohusl 19.1.80) .

Lindgren, Rune M ., Arbetardiktningen och den moderna

arbetaren. (Statsanställd 1981, Nr 33/34, s. 18.)

Lindhagen, Jan, Arbetaren och dikten. 1-2. (Beklädnads-

folket 37 (1980), Nr 15, s. 14 & Nr 16, s. 22.)

Lindqvist, Karl, Individ - grupp - gemenskap. Studier i de

unga tiotalistemas litteratur. [Akad. avh. Uppsala.] With a summary in English. Uppsala 1980, 196 s.

Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga inst. vid Upp­ sala universitet. 11.

Anm. av E. H. Linder (GP 2.12.80), P. Rydén (SDS 31.1.81) , L. Wolf (NerA 3.2.81), I. M. Gabrieli (Scan- dinavica [London & New York] 20 (1980), Nr 2, s. 231-233).

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria. 3. Frihetstiden.

Stockholm 1978. Norstedts.

Anm. av I. Jonson (SLT 43 (1980), Nr 1, s. 45-46).

Lindung, Yngve, Äventyr och kärlek. Om kiosklittera­

turen. Stockholm 1980, (6), 98 s., ill. Esselte Studium.

Anm. av U. Siljeholm (VLT 11.2.81), I. Hullberg (NerA 12.3.81), E. Åkerberg (NerA 15.4.81), I. Hull­ berg (NerA 15.4.81).

Lundgren, Lars O., Den svenske Sokrates. Sokratesbil-

den från Rydelius till Gyllensten. N y hamnsläge 1980, 208 s.

Svenska Humanistiska Förbundet. 92.

Anm. av R. Lindborg (SDS 30.1.81), L. Höög (VLT 11.2.81) , S. Y. Rudberg (SvD 27.3.81), G. Hillerdal (SmålP 16.4.81), C.-G. Ekerwald (DN 24.5.81), D. Löf- gren (Bar 24.11.81).

Lundin, Bo, The Swedish crime story/Svenska deckare.

Bromma 1981, 127 s. Tidskriften Jury.

Engelsk och svensk version.

Anm. av S. Sörmark (AB 28.2.81), K. Larsson (NerA 3.6.81) , L. Sörensen (SDS 6.6.81), K. Matz (Expr

11.6.81) , G. Bengtsson (SvD 14.6.81), N. Larsson (DN 17.6.81) , J. Wopenka (GT 21.6.81), J. Bolinder (KvP 7.7.81) , Å. Runnquist (KvP 15.7.81), J. Jerring (Bok­ vännen 36 (1981), s. 125).

Lundkvist, Artur, Modernismens fortsättning. (Lyrikvän­

nen 27 (1980), Nr 1/2, s. 65-68.)

Lundqvist, Åke, Från sextital till åttital. Färdvägar i

svensk prosa. Stockholm 1981, 300 s. Alba.

Innehåll: 1. Förord (s. 7-9). - 2. Kartskiss. Kulturde­ batt och litteraturklimat under två decennier (s. 11-70). - 3. »Vad blir det för värld av allt?» Lars Ardelius (s. 71-101). - 4 . Det mörka landets lockelse. Sven Delblanc (s. 102-146). - 5. »Att vila i fostervattnet, att se mekani­ ken. Per Olov Enquist (s. 147-180). - 6. »Att skilja det levande från det döda». Lars Gustafsson (s. 181-213). - 7. Var tar man av från vägen till Song My? P. C. Jersild (s. 214—241). - 8. Att berätta är att aldrig överge. Björn Runeborg (s. 242-269). - 9. Vad blir det för dikt av allt? (s. 270-282). - 10. Litteratur (s. 283-296). - 11. Person­ register (s. 297-300).

Lundqvist, Åke, Masslitteraturen: förströelse, förförelse,

fara? Stockholm 1977. Aldus Bonnier.

Anm. av R. J. Jensen (Scandinavian Studies [Law­ rence] 53 (1981), s. 124-127).

Lång, Helmer, Kvinnor, vagabonder, visionärer. Studier i

litteratur och konst. Laholm 1981, 200 s. Settern.

Ur innehållet: 1. Skogsrå i blodet. Led Viktor Rydberg av sexualskräck? (s. 60—68). - 2. Sapfo i Hörby. Var Victoria Benedictsson lesbisk? (s. 69-86). - 3. Två fis­ karhustrur (s. 87-91). - 4. Karikatyrdikt som kärleks­ brev. Albert Engström och Marika Stiernstedt anonymt (s. 92-101). - 5. Den mångtydige Bellman (s. 138-156).

References

Related documents

Resultatet visar att relationen till MPA skapas genom erfarenheter och främst genom respons under och efter ett framträdande och av förväntningar från andra.. Med andra ord

[r]

As an attempt to address these concerns, and to provide a concrete alternative to data- centric models, the framework presented here is based on the concept of technology as

While existing approaches allocate time slots to (possibly multiple non-interfering) sender-receiver pairs depending on topology and packet rates rate [11], the LWB requires

The authors propose that the ways emotions are negotiated in public can have long-term consequences for how students see mathematics education, a claim that we believe has

Bestämmelsen innebär att alla typer av tillhandahållanden av verk som sker över Internet och distans skall betecknas som överföring till allmänheten och därmed ingå i

Resultaten presenterade nedan är tagna ur rådata temp/RF i trävirke och är medelvärden för hela perioden.. Bild

He received his second degree of Master of Science with a major in Biomedical Laboratory Science, year 2013 at the Örebro University, Sweden.. He did his doctoral studies from