• No results found

Västra stambanan Motion 2020/21:591 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Västra stambanan Motion 2020/21:591 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:591

av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Västra stambanan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag en färdig korridor mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan. Behoven är mycket stora för att denna järnvägsförbindelse ska fungera tillfredsställande för såväl godstransporter som persontransporter. Det ligger ett förslag om en mycket stor satsning på att bygga en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta projekt är väldigt omfattande och kommer att ta lång tid att genomföra.

Det innebär att vi under mycket lång tid kommer att vara beroende av de järnvägar som finns och också att vi måste bygga ut dessa för att klara de godsflöden som finns och den persontrafik som efterfrågas. Belastningen är redan idag mycket stor och det är fullt på spåren. Detta visar tydligt hur stort behovet av utbyggnad är för just denna järnvägsförbindelse, Västra stambanan, och behoven fortsätter att öka för både gods- och persontransporter.

En snabb utbyggnad och upprustning av Västra stambanan är det i särklass snabb-aste och effektivsnabb-aste sättet att öka kapaciteten mellan Sveriges två största städer, Göteborg och Stockholm.

En utbyggnad är mycket viktig då godstrafiken ökar kraftigt från och till Göteborgs hamn, och våra företag och deras anställda är beroende av snabba och säkra godsleve-ranser för sin överlevnad.

En utbyggnad är nödvändig för att inte person- och godstransporterna på Västra stambanan genom Sverige ska hindra utvecklingen och bromsa tillväxten.

En utbyggnad ger också större möjligheter till ännu snabbare tågförbindelser. Västra stambanan är den rakaste och kortaste järnvägen mellan Sveriges två största städer.

Regeringen bör därför snarast möjligt se över möjligheten att påbörja en utbyggnad av ett tredje spår på Västra stambanan och för fyra spår mellan Alingsås och Göteborg samt göra en kraftig upprustning av den befintliga järnvägen på Västra stambanan.

(2)

Ulrika Heie (C) Annika Qarlsson (C)

References

Related documents

Västra stambanegruppen är med våra medlemskommuner och intressenter beredda att ta en ledande roll för att tillsammans med Trafikverket och Västragötalandsregionen genomföra

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2020-10-28 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20200237 Regeringskansliet

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

De myndigheter som ansvarar för handläggningen av de ovan nämnda stöden är Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, länsstyrelserna, Boverket,

En särskild utredare ska föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form

kompletterande nationella lagstiftningen. Enligt beskrivningen i DS 2019:32 av vilka studier som detta kan komma att beröra så beskrivs flera exempel på sådana studier som

Regeringen anser att även de sexåringar som är familjemedlemmar till beskickningsmedlemmar från tredjeland bör få samma rätt som andra barn i Sverige att ta del av utbildningen

• Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts

5 Ericsson välkomnar denna ansats men anser även att dialogen även bör fokusera på hur regeringen, svenska myndigheter och industrin kan samarbeta ur ett bredare perspektiv för

För den som anlitar en näringsidkare för att få tjänster utförda, innebär F-skatt ett klargörande att det inte är uppdragsgivaren utan uppdragstagaren som svarar för

Vår uppfattning är att betänkandet riktas till utökade kontroller, sanktioner och begränsningar av möjligheten att få och inneha godkännande för F- skattistället för

I promemorian föreslås att det införs en ny bestämmelse i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster med innebörden att

kommenterar också att det är ett problem att Boverket, EU- kommissionen och energikommissionen har olika syn på hur krav på energiprestanda ska ställas..

Ämne: FW: FW: Remiss från Finansdepartementet, Promemoria Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen. Danijela Arsic, Regeringskansliet

I samband med högskoleprovet hösten 2019 drogs möjligheten att skriva högskoleprovet in från ett antal kommuner, exempelvis Jokkmokk.. Det rör sig i stor utsträckning om

sekretesslagen (2009:400) om sekretess till skydd för uppgift som hänför sig till planering eller andra förberedelser för kontroll enligt den nya lagen om kontroll

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skötselavtal ska finnas när naturreservat inrättas och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig

Inget bidrag: Åtgärden påverkar inte möjligheterna för barn och unga att gå eller cykla till skolan. Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik