• No results found

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (Promemoria S2020/05401/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (Promemoria S2020/05401/SF)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Datum Dnr 2020-06-17 2020-0107 Socialdepartementet Er referens S2020/05401/SF

adress Box 1056, 405 22 Göteborg besöksadress Lilla Bommen 1, Göteborg telefon 010-174 15 00 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se org.nr 202100-6248

IS F10 07, v 2. 0, 2 01 9-05 -23

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande

tillfällig föräldrapenning för ett barn som har

varit allvarligt sjukt (Promemoria

S2020/05401/SF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget att

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.

ISF anser att det är viktigt att regeringen säkerställer att

Försäkringskassan har tillräckliga resurser för att klara av de administrativa och ekonomiska konsekvenser som detta förslag bedöms medföra.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe.

Enhetschefen Ola Leijon har varit föredragande. I beredningen har också utredaren Geoffrey Bogaert deltagit. Vid den slutliga handläggningen har enhetschefen Mats Granér samt chefsjuristen Anna Samuelsson deltagit.

Eva-Lo Ighe

References

Related documents

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Yttrande över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt (S2020/05401/SF). Riksdagens

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig