• No results found

Högskolan i Skövde Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högskolan i Skövde Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1236

Motion till riksdagen

2019/20:2618

av Patrik Björck m.fl. (S)

Högskolan i Skövde

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges i dag som ett av de stora bekymren inom såväl privat som offentlig verksamhet. Det är ett hot mot utveckling av såväl företag som vår gemensamma välfärd.

Högskolorna utanför storstadsregionerna spelar en viktig roll för att privat och offentlig sektor i hela Sverige ska kunna utvecklas, genom att de ger närhet till kunskap, kompetens och internationella kontakter. För Skaraborg, den östra delen av Västra Götalandsregionen, är utvecklingen av Högskolan i Skövde av avgörande betydelse.

Skaraborg behöver fler platser för högre utbildning.

I Skaraborgsområdets 15 kommuner är utbildningsnivån lägre än i Sverige i övrigt. Nära tillgång till högre utbildning har visat sig ha en positiv effekt på utbildningsnivån. Trots detta är Skaraborgsområdet missgynnat när det gäller tillgång till högre utbild-ning.

Skaraborg har färre finansierade helårsutbildningar per tusen invånare än landet som helhet. Ungefär hälften, trots att behovet är stort. Eftersom Högskolan i Skövde i dag utbildar för hela sitt utbildningsanslag bör det övervägas om det inte finns behov av en höjning av anslagen för såväl forskning som utbildning.

Högskolorna utanför storstadsregionerna fyller en viktig roll genom att starta utbild-ningar som riktar sig mot olika regionala och delregionala bristyrken. Punktinsatser mot bristyrken kan också ske genom samverkan mellan olika regionala lärosäten. Ett sådant samarbete finns exempelvis på lärarutbildningsområdet mellan Högskolorna i Skövde och Borås.

För att kunna skapa utbildningar som riktar sig mot bristyrken behöver dock Sveriges högskolor utanför storstadsregionerna ha en utbildningsvolym som står i

(2)

2

proportion till befolkningsmängden i deras hemmaregioner. Högskolan i Skövde är med det här synsättet för liten och behöver få möjlighet att växa. En ökad utbildningsvolym skulle också kunna ge positiv effekt även på näringslivet.

I diskussioner om det svenska näringslivets utveckling lyfter alla fram behovet av att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Samverkan med högre utbildning och forskning betonas då som oerhört viktigt. Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med det omgivande samhäl-let och näringslivet på största allvar. Ett exempel på det effektiva samverkansarbetet är innovationsarenan Assar som Högskolan i Skövde är en part i. Även det faktum att Högskolan i Skövde har ett strukturerat arbetssätt för samverkan gör att en satsning på högskolan skulle kunna bli en injektion för hela det delregionala näringslivet i Skara-borgsregionen.

För Skaraborgs del har Högskolan i Skövde som en internationell kontaktarena och talangmagnet en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i dess närområde. Här finns ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet och möjlighet att kombinera studier och arbete med såväl en personlig utveckling som företagsutveckling som följd. Närheten till utbildning stimulerar dessutom fler att studera. Många av studenterna skulle annars ha kunnat välja bort högre studier av sociala och praktiska skäl.

Det är viktigt att staten ser till att alla lärosäten, inte bara storstadsuniversiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida näringslivet i hela landet. Det finns ett behov av att även mindre lärosäten som Högskolan i Skövde kan vara med och ta del av utvecklingen. Högskolan är ett viktigt regionalt nav för kunskap, kompetens och internationella kontakter och bör så vara även i framtiden. Höjd utbildningsnivå och möjligheter till ett gott arbetsliv gör att människor bidrar till tillväxten i hela landet.

Att hela Sverige ska leva och utvecklas är en bärande idé i regeringens budget-proposition för 2020. Det är också det som motionen handlar om.

Patrik Björck (S)

References

Related documents

Eftersom de andra yngre läro- sätena utanför storstadsregionerna fungerar på samma sätt är de unga högskolorna oerhört viktiga för att det ska finnas innovationskraft

Olika lösningar för detta finns, till exempel kan en UNIX-maskin agera som en Windows NT-server, Microsoft Windows NT kan användas på en PC-server och Novell NetWare kan användas

Franke m.fl (2018) som analyserar effekten av vaccin under två år redovisar en effekt på 79-96% vid endast en dos vaccin men redovisar mycket sämre resultat av vaccinet när

• Processansats i vården är en förutsättning för att både vårdens aktörer och IT-system ska kunna samverka över organisationsgränserna i syfte att tillföra ett värde för

För att kunna ta stickprov på ärenden om tillgodoräknande har UKÄ även bett högskolan att bifoga en lista över samtliga inkomna ansökningar om tillgodoräknande från och med den

Utlåtande för ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå inom området informationsteknologi, Högskolan i Skövde Område: informationsteknologi..

Lägger man ihop nivåerna ”Mycket stor” med ”Ganska stor” uppfattas den största risken vara ”Hantering av känslig information” med sex markeringar. De näst största riskerna

De strategier som används för att stödja lärandet ska vara förenliga med ämnet där patienten ses i sitt sammanhang som en hel och kännande människa.. En följd av detta blir

(The results from the pre-tests are found appended.) In case the pre-test result is used no solution shall be given to the exam problem, and you shall write a D instead of an X in

(The results from the pre-tests are found appended.) In case the pre-test result is used no solution shall be given to the exam problem, and you shall write a D instead of an X in

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för

Utrikes tjänsteresa - En resa som är direkt föranledd av en utrikes förrättning eller en resa som den som är stationerad utomlands företar till eller från Sverige för statens

SiS önskar att lagstiftaren förtydligar i vilka fall SiS skola omfattas av eventuella nya bestämmelser utifrån utredningens förslag och förutsätter att regeringen säkerställer

Skolinspektionen saknar utvecklade motiveringar till varför en stärkt tillgång till individuell vägledning vid särskilda tillfällen, likt den som föreslås för grundskolan,

Thermal analytics on thermal capacities of beach wreck undertaken on different type of samples to be common for the Baltic Sea area and projections on application of

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnda delbetänkande, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på innehållet

Gällande kapitel 6 ”Sjuktransporter i kris och krig” vill Trafikverket att det iakttas att fordon lämpliga för sjukvårdsinredning inom ramen för uttagningsverksamheten, måste

Vi stöder utredningens bedömning om behov av tydlig samordningsfunktion för samtliga typer av transporter enligt avsnitt 6.3 Samordning av.. sjuktransporter, av skäl som

Svenska Uppfinnareföreningen instämmer också i det som framförts av Carl-Johan Westholm, Uppfinnarkollegiet rörande patent och immaterialrätt i ytterligare ett remissvar. Med

Den ena är flygets miljöaspekter, där Svenskt Flyg, inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om

• Utredningen inte innehåller några avgörande förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta som lärare eller studie- och yrkesvägledare inom

Nämnden ser generellt att allt fler lärosäten använder så kallade validerings- uppgifter och – i vissa fall – prov som nämnden anser har närmast examinerande karaktär.

Hur kan man stödja dem som arbetar med ensamkommande barn, behöver stöd för att kunna orka, viktigt med ”back up” och special utbildningar samt att skapa nätverk