• No results found

Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1410

Motion till riksdagen

2020/21:2280

av Sten Bergheden (M)

Möjligheten för idrottsrörelsen och

föreningslivet att använda försvarsmark

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över direktiven till Fortifikationsverket så att samarbetet och dialogen ökar och gör det möjligt för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda delar av försvarsmark för träning och tävling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att idrottsrörelsen med dess över tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar är viktig för landet och därför är värd ett starkt samhällsstöd råder det politisk enighet om. Just nu pågår också ett omfattande utvecklingsarbete inom rörelsen för att skapa en verksamhet som i än större utsträckning kan välkomna alla, oberoende av ålder och ambitionsnivå. För att kunna utvecklas behöver föreningarna någonstans att vara. I många fall rör det sig om idrottsanläggningar och hallar. Men flera idrotter bedriver sin verksamhet i naturen.

Det gäller exempelvis motorcykel, bilsport (rally), längdskidåkning och orientering. För dem har försvarets mark historiskt varit en viktig idrottsplats. Samarbetet mellan idrottsföreningar och regementen har ofta varit nära och gott. Under senare år har det dock blivit allt svårare för föreningar att få tillgång till mark. Fortifikationsverket, som numera har ansvaret för all mark, har i ökande utsträckning avslagit ansökningar från

(2)

2 idrottsföreningar eller ställt ekonomiska krav och andra krav som varit omöjliga för föreningarna att acceptera. Motsvarande tendens tycker sig också brukshundsklubbar och scouter se. Fortifikationsverket hänvisar i diskussioner med föreningarna till det krav de har på sig att ta ut marknadsmässig ersättning vid utlåning av mark. Man kan då fråga sig vad det marknadsmässiga priset är för ett markområde en lördagseftermiddag i november då ingen annan använder det. Och man kan också fråga sig om det är rimligt att ideella föreningar ska tvingas betala samma ersättning som privata vinstdrivande företag. Så är inte fallet i de flesta kommuner när det gäller andra idrottsanläggningar. Att försvarets behov ska prioriteras vad gäller användning av försvarsmark är det självfallet ingen som ifrågasätter. Övrig tid borde det dock vara lika självklart för den ansvariga statliga myndigheten att underlätta för idrottsföreningar och

friluftsorganisationer. Regeringen bör överväga att ge direktiv till Fortifikationsverket om detta.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Kemikalieinspektionen avstyrker förslaget att kontrollera vilka möjligheter som finns för att förbättra krav på substitution i nationell lagstiftning eftersom vi inte anser att

Remissytt rande på ” Förslag t ill förfat tningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och Förslag till allmänna regler för vissa.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det finns svårigheter att avgöra hur alla regelförändringarna kommer att slå eftersom det finns oklarheter i hur många nya

Som framgår ovan har Regelrådet funnit beskrivningen av antal berörda företag samt andra kostnader som bristfälliga, medan samtliga övriga delar i konsekvensutredningen har

Ersättningar för utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för flyttning till eller från Sverige, egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-11-27 ERT DATUM 2019-10-30 DIARIENR 2019/177-4 ER BETECKNING Fi2019/02619/OU Regeringskansliet

Stadsledningskontorettillstyrker förslaget gällande betydelsen av ringa fall re- spektive skäl för eftergift vid obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift,