• No results found

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

20/00492

2020-06-15 Ert dnr:

M2018/01322/R

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Sektionen för planering, säkerhet och miljö

Fredrik Bäck

Miljödepartementet

Natur vår dsver kets skr i vel ser ” För slag til l

författningsändringar med allmänna regler för vissa

ver ksamheter som behandl ar avfall ” och ” För slag ti ll all männa r egl er för vi ssa ver ksamheter som hanter ar avfall ”

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det finns svårigheter att avgöra hur alla regelförändringarna kommer att slå eftersom det finns oklarheter i hur många nya tillsynsobjekt som kommer att behöva registrera eller anmäla uppgifter till

tillsynsmyndigheterna. Det måste därför finnas en möjlighet för kommunernas miljötillsyn att få undantag vad gäller skyldigheten att agera på inkomna anmälningar inom viss tid om det visar sig att inströmningen av nya ärenden inte kan hanteras på utsatt tid givet de tillgängliga resurserna.

SKR förutsätter att regelförändringarna har förankrats väl med verksamhetsutövare som tillfälligt gräver upp lindrigt förorenade massor i samband med ledningsdragning och liknande så att inte dessa verksamhetsutövare tvingas till oskäliga

hanteringsåtgärder i samband med återställandet av marken efter utfört arbete. Detta behöver redovisas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

Gunilla Glasare

References

Related documents

SKR instämmer i att använda de möjligheter som finns i förslaget till landsbygds- program 2021–2027 så att incitament ges för odlingssystem som inkluderar fång-

De föreslagna ändringarna innebär att det vid bedömningen om en skada är en allvarlig miljöskada även ska beaktas om skadan har en betydande negativ effekt på ett havsområdes

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering, säkerhet och

Som framgår av promemorian (s. 6) torde matgåvor som lämnas av allmänheten så gott som uteslutande vara undantagna från förmånsbeskattning redan med stöd av gällande rätt.

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö.

• Ett eventuellt utökat stöd bör villkoras till att installationen inte ska försämra effektsituationen i området, exempelvis genom att ersätta fjärrvärme så att

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Sektionen för planering säkerhet och miljö.

Förändringarna i sak kommer att underlätta för kommunerna som tillsynsmyndigheter genom minskad administrativ börda och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig positiv