• No results found

Fredrik Haage; Den röde liberalen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fredrik Haage; Den röde liberalen"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

n kopia av Gustav

E

Vasa. Hänsynslös och maktfullkomlig. Väg-rar att lyssna på andras uppfattningar. Sårar och upprör sm omgivning med sin arrogans. En machiavellisk gestalt som riktat så svåra slag mot svensk forskning och högre utbildning att återverkningarna riskerar bli långva-nga.

Det är några omdömen om Carl Tham, folkpartisten som blev social-demokrat. I jämförelse med andra omdömen, ganska vänliga dessutom. Om färgstarka personer brukar det ofta sägas att de uppammar både vre-de och jubel. Båvre-de fördömanvre-den och hyllanden. Tham fangas bara delvis i en sådan mall, för åtminstone under hans tid som utbildningsminister mättes ilskan i märkbart högre

deci-FREDRIK HAAG E är jri/aiiSSkribelll.

22

FREDRIK HAAGE

Den

d

e liberalen

beltal än glädjeropen. Men det är inget som förenklar bilden av ho-non1.

Offentliga uttalanden av typen "jag har en vettig dialog" apropå utbild-ningsministerns strider med forskar-samfundet hördes inte från Tham under hans tid som borgerlig energi-och samordningsminister. Rasande upprop förekom inte heller. Ett stän-digt inslag på DN Debatt var då inte

SVENSK TIDSKRIFT

Tham-kritiska artiklar i vilka bröd-texten tog mindre plats än namnen på artikelns undertecknare.

Är det han själv eller omständighe-terna som har förändrats? Är histori-en om Carl Tham historien om en konvertit eller en oböjlig princip-människa? Om en maktmänniska el-ler en idealist? Har berättelsen om honom mer att säga oss än man till en början kan tro? Frågorna är inte de lättaste att besvara, men ett försök lå-ter sig ändå göras.

Tham "konverterade" till socialde-mokraterna. Men handlade det egentligen om en konvertering? Var det inte så att han helt enkelt hittade hem till slut?

Det kan förmodas att Carl Tham lämnades minst lika berörd av sextio-talets marxistiska genombrott som någon annan. Som kåraktiv på Stockholms universitet befann han sig under denna tid så nära den revo-lutionära glöden det gick att komma. Ett vittnesbörd om detta lämnade han tillsammans med Daniel Tarshys

(2)

i form av den uppmärksa11U11ade de-battboken Den nygamla vänstern, som

kom ut 1967.

På område efter område, metodiskt och välformulerat, möter paret Tham/Tarshys de anklagelser ny-marxismen riktar mot samhället. Detta dock inte utan forbehåll. Båda forfattarna erkänner en viss åsiktsge-menskap med sina motståndare och ställer sig inte " ... totalt avvisande till alla vänstersocialistiska ideer".

Senare skulle Tham som sagt kom-ma att understryka denna åsiktsge-menskap i handling. Men redan så här långt finns det anledning att ställa sig frågan huruvida fenomenet Tham kan ses som talande for ett bredare fenomen. Den nya vänstern, eller 68-vågen, om vi kallar den så, sköljde över Sverige med kraft.

Efterdyning-Vilken sida som Tham såg sig själv tillhöra är knappast någon nyhet.

Socialdemokratins äldre, pragma-tiska och reformistiska syn på politik utmanades och gav delvis vika infor dessa anspråk på visshet. De borgerli-ga å sin sida mötte knappast upp i en samlad och väl rustad front. Ställda infor en högröstad intelligentia, for-ment kämpandes i nal1U1 av veten-skapligt belagda sanningar, hade de inte alltfor mycket att sätta emot. Att de "gjorde vad som kunde göras" under rådande omständigheter är möjligen sant, möjligen inte.

Men att borgerligheten skulle gått helt opåverkad ur mötet med lag-bundenhetens profeter verkar i alla händelser inte troligt.

1994 utkom Thams debattbok När tiden vänder i vilken han behandlar arna märker vi fortfarande. Inom "vår tids dramatiska forändringar".

burit med sig genom hela den politis-ka politis-karriären. Det väcker en del frå-gor.

Kan det vara så - om vi tillåter oss att spekulera for en stund - att det re-lativt skickliga behandiandet av "den nygamla vänstern" berodde på att det någonstans djupt inom socialliberalen Tham fanns en viss känsla for den at-tityd till politik han tog sig an och dissekerade? En återhållen fortjusning som tilläts brisera efter partibytet?

Vid ett vidare betraktande av Thams gärning och person fram-kommer bilden av en person som fOrmår uppvisa både en säregenhet och en viss generaliserbarhet, bero-ende på hur tolkningsbenägen man vill vara. Men spekulativt är inte att hans politiska bana bötjade i radika-lismens anda.

media, politik, kultur och akademier. Boken, som har spår av nyvänsterns studentradikala partiet Inom arbetarrörelse och inom bor- metodologiska sanningar, är snarare Thams politiska karriär inleddes med gerlighet. en omvärldsforklaring än en om- startarrdet av studentradikala partiet,

Upplysta och Oupplysta

Ä ven tidigare hade arbetarrörelsen forvaltar ett arv av rationalism och positivism, vilket var drag som tydligt märktes dessa år, men ändå utan att helt släppa idealismen. Den nya vän-sterns attityd var annorlunda. Ut-vecklingen sades vara styrd av lag-bundna konflikter. Under ytan fanns det dolda samband som var att upp-täcka fOr var och en som såg "klart" och inte lät sig forledas av den omgi-vande borgerliga skenvärlden.

Det fanns de Upplysta och det fanns de Oupplysta.

världsbetraktelse. Läsaren undervisas. Kandidat Tham håller i pekpinnen. Historiska "rörelser", "fOrlopp" och "omvandlingar" spåras, identifieras och exponeras med ett tonfall som emellanåt låter som ett eko från en naturvetenskaplig foreläsningssal. Varje enskild liten forklaringsfaktor avhandlas med smått nervöst pedan-teri, hela tiden med hänvisningar till akademiska auktoriteter. Det är en karakteristika som också kan tillskri-vas renodlat borgerlig ideproduktion.

Den foreläsande attityden och ra-tionalistiska metoden är symptoma-tisk for Tham. Det är drag som han

SVENSK TIDSKRI FT

ett kårpolitiskt samarbetsparti for li-beraler och socialdemokrater. Bland övriga grundare fanns personer som svensk allmänhet senare skulle

ra

komma att känna närmare. Mats Hellström, Jan O Karlsson och Gabriel Romanus, var några av dem.

Gabriel Romanus såg därpå till att värva Tham till Folkpartiets ung-domsforbund. Där steg han snabbt uppåt. Den rationelle och effektive Tham visade prov på sin fonnåga och utsågs till forbundssekreterare. Man ställer sig lätt undrande till Than1s snabba karriär. Var han verkligen re-dan så ideologiskt formad att kunde

(3)

bli den högste tjänstemannen hos ungliberalerna, eller fick suget efter en politisk karriär honom att bortse från ideologisk självrannsakan?

Än en gång, det är bara spekul

atio-ner. Men enligt en välinformerad källa var det mest en "slump" att det blev folkpartiet istället for socialde-mokraterna.

Men det bar av vidare genom den dåtida politiska borgerlighetens hö-gre maktskikt. Vid tiden fOr sitt ut-träde ur folkpartiet 1984 var hans meritlista lång, ja, närmast tröttsamt tung: ordforande i Stockholms stu-dentkår, partisekreterare i folkpartiet, ledamot i folkpartiets partistyrelse,

statsråd som energi- och

samord-ningsminister. För att nämna några

exempel. Dessutom hade Tham

in-nehaft ledande befattning i den dåva-rande näringslivsanknutna Utred-ningsbyrån, ett uppdrag han idag ogärna uppehåller sig vid.

I intervjuer som gjorts med Carl Tham har han beskrivits som en man med tydlig känsla fOr sin integritet. Han tecknas närmast regelmässigt i media som mycket intellektuell och sofistikerad. Dessutom som en "käns-lig idealist". Det är en person med sinne for smak, som gärna avnjuter en sextimmars operaforeställning el-ler bjuder hem bekanta på storartade gourmetrniddagar.

"Intelligensaristokrat" är en åter-kommande benämning.

Det är knappast bilden av en folk-ledare som tonar fram. I alla händel-ser inte en folklig sådan. Tham fram-träder snarare som urtypen av en

dis-24

tingerad borgare och verkar inte be-svära sig nämnvärt for att skylta med någonting annat.

Här är det inte heller svårt att se Tham som foreträdare for ett bredare fenomen. Hans ursprung är genuint

''I . .

mtervjuer som

gjorts med Carl Tham

lzar hall beskrivits som

en man med tydlig

känsla för sin

integri-tet. Han tecknas

när-mast regelmässigt i

me-dia som mycket

intel-lektuell och

sofistike-rad. Dessutom som en

'kä11slig idealist'. Det

är en person med sinne

för sm

.

ak, som gärna

avnjuter en sextimmars

operaföreställning eller

bjuder hem bekanta på

storartade

gourmetmid-daJ?ar.

''

borgerligt (liksom hos många av ny-marxisterna), men hans sätt att tänka och se på tillvaron är så långt ifrån det klassiskt borgerliga man kan komma. Han delar den nya vänsterns full-kornliga fixering vid politik. Allt kan forklaras i politiska termer och allt kan lösas med politiska medel.

Allt är politik.

Det är således den enda vettiga sysslan for den som verkligen vill

SVENSK TIDSKRIFT

åstadkomnu någonting. Denna

m-ställning återfinns även utanfor det socialistiska lägret.

Högre än omgivningen

Enligt folkpartisten Anders Johnsson var Thams kvaliteter dock knappast

sådana som hörde

organisationsvä-sendet till. I sin roll som partisekrete-rare var han snarast ointresserad av

organisationen och kunde knappt

namnen på sma medarbetare. Allmänt omvittnat är snarare hur ogenerat han då, som nu, hävdade sin överhöghet gentemot sin omgivning. De han inte "godkänner" som jäm-bördiga samtalsparter - och det är många-snoppas bryskt av.

Thams begåvning låg snarare, en-ligt en annan person med erfarenhet från den tiden, i formågan att göra sig oumbärlig. Hos dem han betjänade, nota bene, inte hos dem han styrde över. Många säger att Tham har for-mågan att på en och sat1Ul1a gång va-ra ömsint och omtänksam samt mycket effektiv. Den omvittnade ar-rogansen riktade sig inte mot över-ordnade. Den riktade sig senare san-nolikt inte mot Göran Persson, som sägs ha uppskattat sin utbildningsmi-nister.

Men från tiden i folkpartiet finns inte bara berättelser om hans hierar-kiska kännedom. Tham blev också känd som en ideolog, pådrivande från vänster. Tydligt lät sig detta mär-kas i partiets program från 1972, vars utfomming Tham hade ansvaret for. Programmet präglades av en märkbar forskjutning åt vänster jämfort med

(4)

tidigare, inte minst på Bertil Ohlins tid. På papperet stod inte längre marknadsekonomin högt i kurs hos folkpartiet. Däremot tron på statlig styrning av ekonomin och omfordel-nmg av resurserna.

Byta väljarkår

Hans gärning uppges över huvud ta-get ha bestått i att i alla strategiska frå-gor arbeta for att samverkan skulle kunna ske med socialdemokraterna. Särskilt framträdande var denna posi-tion i löntagarfondsfrågan, där han dock efterhand isolerades i partiet.

Hans önskan sägs ha varit att "byta ut folkpartiets väljarkår" mot personer med en mer thamsk, vänsterpräglad uppfattning. Men folkpartiet gick istället, trots ansträngningarna, allt mer åt höger.

Droppen for honom sägs ha varit när Bengt W esterberg annonserades

som valberedningens partiledarkan-didat. Då lämnade Tham folkpartiet. Det därpå kommande steget var inte särskilt svårt. Inom socialdemo-kratin hade Tham sedan länge ett väl upparbetat kontaktnät. Där fanns ex-empelvis Mats Hellström och flera andra från studentkårstiden. Och där fanns inte minst Ingvar Carlsson, vil-ken Tham hade lärt känna under ti-digare riksdagsöverläggningar och med vilken han delade intresset for opera. Han behövde varken känna sig ensam eller misstänkliggjord.

Cirkeln var sluten. Den "slump" som forde Tham in i Folkpartiets ungdomsforhund var nu korrigerad. Eller är det så enkelt? Kanske kan Thams öden och äventyr lika gärna betraktas som en, låt vara karikerat övertydlig, illustration till en hel bor-gerlighets tankeglidning under in-trycket av den nya vänsterns

renäs-SVENSK TIDSKR.IFT

sans?

Det är i så fall en representativitet vars innebörd inte skall överdrivas, for Tham är nu en erkänt särpräglad personlighet. Och denna personlig-het har enligt vittnesbörder behållit sina drag genom åren. Kanske är det helt enkelt de dragen hos honom som kommer mer till sin rätt i en roll som traditionalist i det "statsbärande" partiet än i positionen som folkparti-ets vänsterprofiL

"Gärna analys - men bara om det bidrar till en rejäl revolt!", travestera-de Tham/Tarchys travestera-den nya vänstern for dess vilja att begagna sina teorier främst som forevändning att

ra

tillgri-pa maktinstrument. Tjugo år senare erinrar sig Ernst Klein Thams egen slogan under folkpartitiden: "Gärna debatt, men forst ett rejält beslut".

Klein var inte säker på om Tham skämtade.

References

Related documents

Bland de som inte har någon molntjänst på skolan eller precis infört molntjänster är det var tionde elev som uppger att de frågar före de delar dokument och på skolor som

Om vi ser skolan som en arena där möten och nätverk skapas blir det eftersträvansvärt med en blandning av elever med olika etnicitet och socioekonomiska bakgrunder

Den tydligaste trenden är dock att elevers val av skola leder till en ökad etnisk och socioekonomisk segregation, och i en del av stadens skolor har homogeniseringen gått så långt

Tre viktiga teman som lyfts empiriskt i studien för att BI ska bidra till förändring i ekonomistyrning är: (1) Vikten av ett delat förvaltarskap för att främja spridning och

Studiens syfte är att undersöka delande av spelande. Detta vill vi göra med utgångspunkt i delande spelares erfarenheter och upplevelser. När vi i denna studie talar om

Den tydliga fflran pA mellankroppen tydde pa att det skulle vara skogssmalmyran, Leptothorax nylanderi, men myroma verkade vara fdr sml och ljusa fcir att tillhtira

skinnbaggama(fam.Lygacidac)aV Vilka flertalct av vara 81 arter lcvcr pi rnarken,ofta pa varma, torra platscr Mcd lcdning av uppgiftcrna i var skinnbaggskatalog (Coulianos

Lula har skapat en G3-grupp av Bra- silien, Indien och Sydafrika som motvikt mot globaliseringen bland annat i allians med civila samhället i Nord-, Central- och Sydamerika som

6.2 Interim evaluation of the leadership training program in 2010.

Med sin avhandling vill Rosenqvist bidra både till kunskap om hemslöjden som sådan och till en diskussion om vilka frågor och företeelser som, utöver de som etablerats

Allt det här kunde jag inte säga dig säkert i förrgår, du minns, nu får du vara vittne till det själv.. (Lidia nickar.) Hur är det riktigt mellan dig och

2017 års utmärkelse går till Mattias Leesment Bergh, musiklärare på Sundsgymnasiet, och han får den bland annat för sin förmåga att få elever att trivas

I första hand för att skapa ett engagemang kring det vi gör och i ett senare skede för att sälja in alla de produkter vi kommer att erbjuda.. Vi har som mål att rikta oss till

”Simply put, a modulator is a structure of qualitative thresholds and transformations, but we cannot determine exactly where they are located, once and for all, because this

In: Proceeding of the 2004 international conference on data engineering (ICDE’04), Boston, MA, pp 79–90 Wang J, Han J, Lu Y, Tzvetkov P (2005) TFP: An efficient algorithm for

Just steget att göra en förändring gör processen till ett double-loop lärande, vilket inte alla organisationer alltid når upp till (Senge, 2006), men då organisationer har kvar

Resultatet av studien tyder på att mesotelcellers morfologi med avseende på både cytoplasma och cellkärna förändras efter tvätt med Cytolyt ® solution (Hologic

Peavy presenterar den SocioDynamiska vägledningsprocessen som en lärprocess i flera delar. Processen i sin helhet innehåller samkonstruktion och livsplanerande så väl som stöd till

I det här arbetet ställs frågan vad de professionella i Malmö Stad och Region Skåne ser för konsekvenser för berörda patienter med ett införande av vårdval inom LARO.. Frågan

Detta sker bland annat i Mammas hår när flickan befinner sig i mammans hår, som är mörkt och stort omkring henne, när månen befinner sig i ett tåg och i När mammans tankar

När informanterna fick frågan om vilka faktorer de upplevde hade påverkan på deras upplevelse av stress så svarade alla informanterna att stöd ifrån kollegor och chefer var

For 1:8 diluted urine samples (smokers), the proposed paper-based competitive immunochromatography coupled with an enzyme-modified electrode differentiated positive and negative

Denna studies syfte var att utveckla och utvärdera en fotografisk klassificering av allvarlighetsgraden av Molar Incisor Hypomineralization genom att studera