• No results found

Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad Motion 2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion MP2203

Motion till riksdagen

2019/20:2452

av Rasmus Ling (MP)

Medgivande vid folkbokföring i någon

annans bostad

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över folkbokföringslagen så att personer inte ska kunna folkbokföra sig i någon annans fastighet eller lägenhet utan dennes vetskap och medgivande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det möjlighet att genom en enkel anmälan folkbokföra sig på en fastighet eller, om det finns flera bostadslägenheter på en fastighet, även på en lägenhet, utan medgivande från fastighetsägaren eller den som bor där. Det skapar stora problem både för människor och för samhället som är beroende av korrekt folkbokföring. Skatteut-skottet har fått ta del av historier där exet till en ensamstående mamma skrivit sig på hennes och dotterns adress, med följd att hon blivit av med bostadsbidraget. Att be-strida det och komma tillrätta med problemet tar lång tid. Genom en felaktig uppgift om folkbokföring ökar också risken för felaktiga husrannsakningar, utmätningar, och andra problem för den enskilde.

Luckan i systemet kan även användas av andra kriminella element. Förutom att den enskilde kan lida ekonomisk skada, så är det också integritetskränkande att någon kan skriva sig i ens bostad, något som också syns i Skatteverkets register.

Lagen behöver förändras. Det kan finnas flera tänkbara lösningar för att åtgärda pro-blemet. Exempelvis krav på att anmälan om ändrad folkbokföring ska skrivas under på heder och samvete, och krav på att i samband med den årliga deklarationen intyga på heder och samvete att folkbokföringsuppgifterna avseendet bostaden är korrekta.

(2)

Regeringen bör se över folkbokföringslagen för att åtgärda problemet.

Rasmus Ling (MP)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

I den remitterade promemorian redovisas Skatteverkets förslag kring att införa regler om förmånligare villkor för återbetalning av skatt för husbilar (personbil klass II)

Konjunkturinstitutet finner Skatteverkets promemoria ”Förmånligare villkor för återbetal- ning av fordonsskatt för husbilar vid avställning” välformulerad och har, givet uppdraget

Juridiska fakultetsnämnden vill mot denna bakgrund betona vikten av att för det fall man väljer att genomföra asylprocedurdirektivets bestämmelser om förteckningar över

Remiss 2020-03-30 S2020/02592/SF/ Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Ämnesråd Eeva Seppälä 08-405 34 19 070-556 18 35 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31

Tingsrätten anser dock att skäl även talar för införandet av en bestämmelse som innebär att tillgången till personuppgifter begränsas till vad den som arbetar eller utför

Länsstyrelsen Kalmar län har inga synpunkter på den remiss om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga

Det sätt som regeringen föreslår för införande av de aktuella BAT-slutsatserna är samma som tidigare beslut om BAT-slutsatser har införts i svensk rätt. Länsstyrelsen har inget

Det innebär att bolaget och tillsynsmyndigheten även kommer att få titta på delverksamhet och mängd på enskilda anläggningar för att avgöra om en anläggning omfattas

Swedac bedömer att det inte är möjligt att ta bort de certifierade kontrollansvariga och sakkunniga enligt kommitténs förslag, utan att detta blir mera kostsamt och

Svensk Byggtjänst konstaterar att det finns en inte obetydlig risk att det nya förslaget, tvärtemot kommitténs intentioner, blir ännu svårare för tillämparen att förstå vad

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

ISF kan varken tillstyrka eller avstyrka förslaget att om en person sannolikt är felaktigt folkbokförd på en fastighet eller lägenhet och detta innebär olägenheter för någon

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få