• No results found

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-05-19

DIARIENR

2020/99

Så behandlar vi personuppgifter

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm

Remissyttrande över komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

(Justitiedepartementets dnr Ju2020/01217/L5)

Som remissinstans avger Jönköpings tingsrätt härmed följande yttrande.

Inledningsvis vill tingsrätten erinra om att tingsrätten har avstyrkt förslaget till lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Tingsrätten anser att det överlag kan vara problematiskt att lagförslaget innebär behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i den s.k. dataskyddsförordningen i ökad utsträckning.

Tingsrätten tillstyrker dock de författningsförslag som lämnats i promemorian.

Tingsrätten håller med om att det bör införas författningsstöd för behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i den s.k. dataskyddsförordningen för verksamheterna i fråga. Det är välavvägt att sådan behandling endast får ske om det behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelser av ett tillträdesförbud och under den tid som tillträdesförbudet är gällande. Tingsrätten anser dock att skäl även talar för införandet av en bestämmelse som innebär att tillgången till personuppgifter begränsas till vad den som arbetar eller utför uppdrag åt verk- samheten i fråga behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget (jfr 6 § lagen om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesför- bud).

Tingsrätten har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

________________________

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen Karin Nacke. Chefsrådmannen Helen Yngwe har deltagit i yttrandet och föredragande har varit tingsfiskalen Lina Hodsoll.

Karin Nacke

Lina Hodsoll

References

Related documents

Remissyttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en

Box 1104, 131 26 Nacka strand• Besöksadress: Sicklastråket 1 • Telefon: 08-561 656 00• nacka.tingsratt@dom.se• www.nackatingsratt.domstol.se Expeditionstid:

Kalmar tingsrätt ser att syftet med att främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller skyddstillsyn och framförallt beträffande återfallspreventionen är önskvärd och

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen chefsrådmannen Nina Stubbe, rådmannen Philippe Benalal och tingsfiskalen Axel Zacharoff, föredragande.

Som nämns i promemorian har regeringen tidigare tagit ställning till frågan och då gjort bedömningen av att det inte fanns något behov av att utöka tillsynsmyn- dighetens

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Lena Wahlgren, rådmännen Magnus Wiklund, Anita Enocksson och Johan Ahlberg samt tingsfiskalerna Sara Edvardsson (föredragande) och

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen..

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt