• No results found

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-05-19

DIARIENR

2020/99

Så behandlar vi personuppgifter

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00

R2B

Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm

Remissyttrande över komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling

(Justitiedepartementets dnr Ju2020/01217/L5)

Som remissinstans avger Jönköpings tingsrätt härmed följande yttrande.

Inledningsvis vill tingsrätten erinra om att tingsrätten har avstyrkt förslaget till lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Tingsrätten anser att det överlag kan vara problematiskt att lagförslaget innebär behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i den s.k. dataskyddsförordningen i ökad utsträckning.

Tingsrätten tillstyrker dock de författningsförslag som lämnats i promemorian.

Tingsrätten håller med om att det bör införas författningsstöd för behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i den s.k. dataskyddsförordningen för verksamheterna i fråga. Det är välavvägt att sådan behandling endast får ske om det behövs för att förhindra eller upptäcka överträdelser av ett tillträdesförbud och under den tid som tillträdesförbudet är gällande. Tingsrätten anser dock att skäl även talar för införandet av en bestämmelse som innebär att tillgången till personuppgifter begränsas till vad den som arbetar eller utför uppdrag åt verk- samheten i fråga behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget (jfr 6 § lagen om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesför- bud).

Tingsrätten har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.

________________________

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen Karin Nacke. Chefsrådmannen Helen Yngwe har deltagit i yttrandet och föredragande har varit tingsfiskalen Lina Hodsoll.

Karin Nacke

Lina Hodsoll

References

Related documents

Detta remissyttrande har beslutats av lagmannen..

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 138, 901 04 Umeå • Besöksadress: Tingshuset, Nygatan 45 • Telefon: 090-17 21 00 • umea.tingsratt@dom.se www.domstol.se/umea-tingsratt Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 67 00 • Fax: - • jonkopings.tingsratt@dom.se • www.domstol.se/jonkopings-tingsratt

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Remissyttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet, skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en

Box 1104, 131 26 Nacka strand• Besöksadress: Sicklastråket 1 • Telefon: 08-561 656 00• nacka.tingsratt@dom.se• www.nackatingsratt.domstol.se Expeditionstid:

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen • Telefon: 08-561 670 00 • Fax: - • svea.hovratt@dom.se • www.svea.se Expeditionstid:

Kalmar tingsrätt ser att syftet med att främja snabbheten och flexibiliteten när det gäller skyddstillsyn och framförallt beträffande återfallspreventionen är önskvärd och

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen chefsrådmannen Nina Stubbe, rådmannen Philippe Benalal och tingsfiskalen Axel Zacharoff, föredragande.

Som nämns i promemorian har regeringen tidigare tagit ställning till frågan och då gjort bedömningen av att det inte fanns något behov av att utöka tillsynsmyn- dighetens

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Lena Wahlgren, rådmännen Magnus Wiklund, Anita Enocksson och Johan Ahlberg samt tingsfiskalerna Sara Edvardsson (föredragande) och

Tingsrät- ten noterar dock att det eventuellt kan finnas ett problem utifrån den dömdes grundläggande mänskliga rättigheter om denne berövas rätt till överklagande

Målen för Öst är följande; 130 fler medlemmar till 31 december 2021, 20 nya fullmaktstagare varav fem på lön,.. utvecklingssamtal med 111 stycken FFV, få 120 deltagare att

Världens Längsta Linbaneförening (VLLF) har tillsammans med Norsjö kommun sökt projektmedel från Skellefteå Älvdal för att kunna arbeta med linbanans framtid!. Kom och hjälp

Yttrandet har beslutats av undertecknad.. Inger Söderholm

Föreligger skrivelse från humanistiska förvaltningen 25 maj 2009.Av skrivelsen framgår att enligt den ekonomiska processen ska nämnderna i mars, juni, oktober och november

Fördelningen är densamma för alla skolområden med undantag för Bibass (Barn i be- hov av särskilt stöd), extra glesbygdsresurs och utlandsfödda elever. Barn- och

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förelig- gande förslag till biblioteksplan för Örnsköldsviks kommun