• No results found

Höjt straff för barnpornografibrott Motion 2020/21:1110 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Höjt straff för barnpornografibrott Motion 2020/21:1110 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M2222

Motion till riksdagen

2020/21:1110

av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M)

Höjt straff för barnpornografibrott

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffskalan i syfte att höja straffet för barnpornografibrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genomförda granskningar visar att ett stort antal vuxna människor laddat ner mängder av barnpornografi på nätet. Detta är ett vidrigt brott både med hänsyn till den beroende-ställning barnen många gånger har till förövaren och till den förnedring det innebär att utsättas för ett ytterst allvarligt brott som filmas eller på anat sätt dokumenteras för att sedan spridas till brottslingar över hela världen.

För att få stopp på dessa fruktansvärda brott måste antalet utredare utökas, kunskap-erna kring brottet breddas och straffet göras mer kännbart.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott ger lägst ett år och högst två år. Här vägs in om brottet anses yrkesmässigt eller i vinstsyfte samt om det utövats systematiskt eller i större omfattning. Ett brott av sexuell karaktär mot ett barn kan inte anses som ringa. En man dömdes, för innehav av över 400 timmar film på grova övergrepp mot barn, till två månaders fängelse och skyddstillsyn. En orimligt låg nivå för att visa brottets grova karaktär.

Att utnyttja ett barn i beroendeställning till ett brott för egen vinnings skull kan omöjligt ses som annat än synnerligen grovt. För att tydligt markera mot denna typ av hänsynslöshet mot en annan människa och för att stävja bredden i utövandet bör straffen för barnpornografi höjas och på det sättet göras mer kännbart för förövaren.

References

Related documents

Arbetstagaren kan, med utredningens förslag, få rätt till återanställning till ett arbete som arbetstagaren inte bedömdes ha kvalifikationer för i turordningsfasen, men

Advokatsamfundet anser det dock vara osannolikt att kriminella, efter ett krav på registrering, kommer att fortsätta kommunicera med hjälp av kontantkort och att förslaget därför

Ett införande av registreringsskyldighet skulle innebära ett allvarligt försvårande av möjligheten till anonyma kontakter med journalister och innebär dessutom en risk för att

LRF ser att de gröna näringarna är en mycket viktig del av lösningen för att nå visionen om nettonollutsläpp i EU och hoppas att det fortsatta arbetet kommer att tydliggöra

I den slutgiltiga handläggningen har även deltagit biträdande generaldirektören Anders Lundquist och hållbarhetsstrateg Patrik Blomsom varit föredragande i ärendet. Susanne

Remissen avser förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för läkarexamen respektive tandläkarexamen vad gäller minimikrav för antalet timmars teoretisk och praktisk

Eftersom utbildningarna bedöms uppfylla kraven i praktiken bedöms det därför inte finnas skäl för de nya bestämmelserna att tillämpas på utbildning som påbörjats före den

Detta undantag bör utökas till att även omfatta separat insamlat material som inte går att återvinna, tex plast från bygg- och rivningsavfall som innehåller för mycket sand

• Avloppsslam omfattas inte inom begreppet kommunalt avfall utan det föreslås istället att det bör regleras i miljöbalken (15 kap 20 9) att... kommunen har ansvar för

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian. I

Eftersom det rör sig om införlivande i svensk lagstiftning av en åtgärd som följ er av en EU-rättsakt, behöver inte den tekniska föreskriften anmälas till

– Nya principer för planering och dimensionering av utbudet i gymnasieskolan, och att en överordnad statlig organisation bör besluta om

IFAU delar utredningens oro för att konkurrens om elever påverkar utbudet av gymnasial utbildning på ett sätt som varken är gynnsamt för eleverna eller samhällsekonomin.. Vi

Utredningens ovilja att tydligt prioritera samhällets och studenternas rättmätiga intresse av högkvalitativa gymnasieutbildningar som leder till goda möjligheter på

Eftersom det idag är lärosätena som ansvarar för genomförande av de olika lärarprogrammen, olika påbyggnadsutbildningar, rektorsprogram mm är det naturligt att fördjupa och

- Länsstyrelsen tillstyrker, med de reservationer som framgår nedan, införande av allmänna regler för återvinning för anläggningsändamål av avfall av berg, jord, betong och tegel

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter. Återvinning

Förslagsställaren anger att tillstånds- och anmälningsplikt medför kostnader för verksamhetsutövare och myndigheter och syftet med förslagen om undantag är att säkerställa att

Riksbyggen är positiv till Naturvårdsverkets förslag att kompostering av park- och trädgårdsavfall med årligen tillförd mängd på upp till 50 ton ska undantas från tillstånds-

8.2.2 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor för att betala ut assistansersättningen Bra villkor för landets personliga assistenter innebär i ett långsiktigt perspektiv

Utredarna föreslår därför att lämplig myndighet får i uppdrag att kart- lägga i vilken utsträckning assistansanvändarna använder sig av möjligheten att få ett högre

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de