• No results found

Den som blir sjuk ska inte bli fattig Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Den som blir sjuk ska inte bli fattig Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S2273

Motion till riksdagen

2018/19:2660

av Sultan Kayhan (S)

Den som blir sjuk ska inte bli fattig

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över

rehabiliteringskedjan för att säkerställa att sjukförsäkringen ger trygghet för den som drabbats av sjukdom, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att definiera vilka arbeten som kan anses vara normalt förekommande på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur

omställningsstöd kan möjliggöras för individer som är i behov av det för att kunna återgå i arbete efter sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att prioritera samordningsuppdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en som är sjukskriven får avslag trots sjukdom kan personen bli fattig, även om hen har arbetat i många år. En fungerande sjukförsäkring är grundläggande för ett välfärds-samhälle. När sjukförsäkringen inte fungerar kan man räkna med att ojämlikheten ökar. När en person får avslag trots sjukdom ökar utsattheten.

Det nuvarande regelverket är ur flera avseenden inte anpassat efter hur samhället ser ut. Det kan exempelvis ta tid att få vård än vad rehabiliteringskedjan tillåter, det är svårt att få ett nytt arbete med helt andra arbetsuppgifter utan att först ha en tid av omställ-ning, det är oklart vad normalt förekommande arbeten innebär och siffermål gör inte människor friskare.

Sjukförsäkringen ska innebära ekonomisk trygghet när livet tar en ny vändning. Samtidigt ska också den som är sjukskriven få stöd för att bli frisk och återgå i arbete. Det nuvarande regelverket verkar snarare göra det otryggt att bli sjuk. Det är dags att förändra det som inte fungerar. Den som blir sjuk ska inte också bli fattig.

(2)

2 Rehabiliteringskedjan: De olika bedömningsgrunderna efter dag 90, 180 och 365 leder till att personer som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan bli utan ersättning. Alla behöver olika lång tid för behandling, rehabilitering och omställning. Det kan också finnas andra orsaker som omöjliggör återgång i arbete som inte alltid beror på individen. Det kan handla om sjukvården, arbetsgivaren och andra myndigheter. Individen bör inte straffas för om regelverket inte är anpassat efter hur samhället fungerar. Därför behövs en översyn av rehabiliteringskedjan.

Normalt förekommande arbete: Efter 180 dagar i en sjukskrivningsperiod bedöms arbetsförmågan i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Då har den sjukskrivnas egna arbetsuppgifter ingen betydelse, personens arbetsförmåga bedöms i förhållande till så kallade normalt förekommande arbeten. Problemet är att det saknas en tydlig definition av vad ett normalt förekommande arbete innebär eller vilka yrken som faktiskt är normalt förekommande idag. Istället verkar det vara upp till varje handläggare att göra den bedömningen. Det behöver förtydligas för rättssäker

handläggning av ärenden och för att hela sjukskrivningsprocessen ska vara tydlig för den sjukskrivna, sjukvården och arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen skulle kunna få i uppdrag att beskriva vad normalt förekommande arbeten innebär och helst definiera vilka typer av arbeten det handlar om. Det vore inte märkligare än att handläggare idag använder sig av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd för att förstå läkarintyg.

Omställningsstöd: Det är inte alldeles ovanligt att en person som blir sjukskriven från sitt arbete inte kan återgå till samma arbete men skulle kunna arbeta med något annat. I många fall löses det genom att den som är sjukskriven får andra arbetsuppgifter eller ett annat arbete. Men det är inte alls lika enkelt för alla. Exempelvis kan ett fysiskt tungt arbete i många år leda till att en inte längre klarar av att utföra samma arbetsupp-gifter. Det kan också handla om en total utmattning som förändrar en persons kognitiva förmåga. För att få ett arbete inom ett helt annat yrke krävs ofta en omställning. För det behövs många gånger mer stöd och ekonomisk ersättning.

Samordningsuppdrag: För att Försäkringskassan ska kunna hjälpa människor att återgå i arbete så fort som möjligt behöver myndigheten ha större fokus på sitt samordningsuppdrag och ge det stöd som den sjukskrivna behöver.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Eftersom införandet av allmänna regler skulle kunna innebära inskränkningar i miljöskyddet är det viktigt att överväga för vilka typer av verksamheter som allmänna regler

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Vi ställer oss däremot inte bakom förslaget att ansvaret för att utreda och besluta om överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse

Förutsättningen för att detta förslag ska kunna implementeras är att Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan lämna de underlag som

Länsstyrelsen tillstyrker, efter vissa justeringar och tillägg, förslaget att en särskild lag inrättas i syfte att motverka och ytterst förbjuda överlåtelser och upplåtelser

Ett tillägg till Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor- dinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) om att kommunen ska beakta

Med hänsyn till det ansträngda budgetläge som Sveriges domstolar befinner sig i för närvarande vill domstolen dock framhålla vikten av att effekterna av lagförslagen noggrant

Video-conference is a blended synchronous approach to teaching both remote and face to face students in multi-campus in order to remove geographical distance barrier.. It can also

By documenting acquired knowledge in a portfolio of hypertext-related concept maps, the individual gets an externalised mirror of aspects of their tacit knowing and also becomes

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få