• No results found

Remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalför-svaret, SOU 2019:34 (dnr Fö2019/00661/RS)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalför-svaret, SOU 2019:34 (dnr Fö2019/00661/RS)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) DATUM

2019-11-13 DIARIENR TNA 2019-391-1

Box 69, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 • Telefon: 08-561 656 00 • Fax: - • nacka.tingsratt@dom.se • www.nackatingsratt.domstol.se Expeditionstid: måndag-fredag 08.00-16.30, Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

R2

B

Mark- och miljödomstolen

fo.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd för

totalför-svaret, SOU 2019:34 (dnr Fö2019/00661/RS)

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har uppmanats att lämna synpunkter på rubricerat betänkande med lagförslag.

Domstolen har, utifrån de intressen som domstolen har att bevaka, inga syn-punkter på förslagen i sak. Med hänsyn till det ansträngda budgetläge som Sveriges domstolar befinner sig i för närvarande vill domstolen dock framhålla vikten av att effekterna av lagförslagen noggrant följs upp. Detta gäller särskilt i fråga om hur många mål om inlösen som väcks vid mark- och miljödomstolarna med anledning av den nya regleringen och hur detta påverkar domstolarnas verk-samhet.

_________________

Elisabet Wass Löfstedt Chefsrådman

References

Related documents

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att Granskningsmyndigheten på grund av landets stora antal kommuner och geografiska avstånd, får bättre effektivitet och funktion

Förslaget i betänkandet innebär att 3 kap 10§ PBL kompletteras med att länsstyrelsen i samrådet angående översiktsplan även ska verka för att totalförsvarets intressen i

Länsstyrelsen anser vidare att kommuner och landsting ska ha en skyldighet att samråda med Länsstyrelsen i frågor som rör totalförsvaret, och att skrivningen ”vid behov”

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att fyra länsstyrelser, däribland länsstyrelsen Stockholm, får i uppgift att vara granskningsmyndigheter för överlåtelser och upplåtelser

anläggningar inom eller invid en hamn eller att för det fall hamnen är allmän hamnförklarad det område som allmän hamnförklarats område alternativt det verksamhetsområde

Vi ställer oss däremot inte bakom förslaget att ansvaret för att utreda och besluta om överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse

 Att länsstyrelsen bör kunna överpröva ett kommunalt beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser i de fall där totalförsvarets intressen påtagligt motverkas på något

Länsstyrelsen tillstyrker, efter vissa justeringar och tillägg, förslaget att en särskild lag inrättas i syfte att motverka och ytterst förbjuda överlåtelser och upplåtelser