• No results found

Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 1 2020-08-13 Fö2020/00794/MFI Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag

till Försvarsmakten att redovisa arbete med personalsäkerhet

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar till Försvarsmakten att redovisa hur myndigheten arbetar med personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Bakgrund

I säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen finns bestämmelser om bl.a. personalsäkerhet. Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om

säkerhetsskydd.

Inom Försvarsmakten har i mars 2020 tagits fram förslag på hur kvalitetsarbetet med personalsäkerhet skulle kunna utvecklas (FM2019-26228:2).

Närmare om uppdraget

Försvarsmaktens redovisning ska avse hur säkerhetsprövning, med särskilt fokus på särskild personutredning (s.k. bakgrundskontroll), stödjer

myndighetens personalförsörjningsprocesser. Redovisningen ska omfatta situationer där myndigheten själv ansvarar för säkerhetsprövning.

(2)

2 (2)

såväl rekrytering av personal som den uppföljande säkerhetsprövningen under den tid som deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 5 november 2020.

På regeringens vägnar Peter Hultqvist Per Bolinder Kopia till Statsrådsberedningen/SAM, RCK Justitiedepartementet/L4, PO

Försvarsdepartementet/RS, SUND, MFI Finansdepartementet/BA, ESA

References

Related documents

I andra fall ökar inte tillgängligheten i sig, utan kommunen får kunskap och information om tillgängliga bostäder vilket gör att de enklare kan förmedlas till boende med

Och om den ena parten alltid måste ge sitt medgivande till att depositionen betalas ut till den andra parten skyddas hyresgästen från risken att hyresvärden använder pengarna

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Andra former av stöd handlar till exempel om att de unga ledarna vill känna tillhörighet till föreningen och det kan vara allt från att få föreningsoverall till att få följa

· Välj graft efter den idrott som patienten vill återgå till, till exempel hamstringsgraft för balettdansare, där förmågan till hyperextension är av utomor- dentligt stor

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

1(1) Remissvar 2021-01-22 Kommunledning Nykvarns kommun Christer Ekenstedt Utredare Telefon 08 555 010 97 christer.ekenstedt.lejon@nykvarn.se Justitiedepartementet

Exempel: Om en person som i sin befattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig och som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att

Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad bör därför tillsammans med vård- och omsorgskontoret arbeta för att så många som möjligt ska erbjudas möjlighet att höja sin

Risk för försämrad patient- och personal- säkerhet

Delegationen mot segregation har inga synpunkter på övriga förslag i utredningen, men ser positivt på att utredningens samlade förslag som helhet kan bidra till en ökad jämlikhet

Betänkandets förslag får förstås som att det främst tar sikte på yngre barn som inte själva kan ge sitt uttryckliga samtyckte till att prata med socialtjänsten, eftersom det redan

verksamhetsstödsdirektör Arwid Dahlberg, kommunikationsdirektör Anna Bergqvist, produktionsdirektör Eva Carlquist, it-direktör Johan Acharius, hr- direktör Maria

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi- sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte- mentet för Rymdstyrelsen

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling