• No results found

Bildande av naturreservat Motion 2020/21:782 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bildande av naturreservat Motion 2020/21:782 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:782

av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Bildande av naturreservat

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bildande av naturreservat och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att noga analysera och utreda vilka siffror man har över skyddet av natur i Sverige så att det stämmer överens med verkligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturreservaten i Sverige har på de senaste åren blivit fler. Exempel på detta är att i Värmlands län finns ca 200 reservat och i Västra Götaland runt 500 reservat. Naturreservat är en metod och form som ska skydda natur- och kulturvärden inom kommuner och län. På många håll i landet finns det gamla reservat som saknar en modern och relevant skötselplan. Och i de fall en plan finns, så saknas det koppling mellan ambitionsnivån i planen och de ekonomiska medel som finns till förfogande. Det innebär att när ett reservat bildas och löften ställs ut i en skötselplan, så är det långt ifrån självklart att planens ambitioner uppfylls. Detta leder alltför ofta till att områden står och förfaller och inte sköts på ett tillfredsställande sätt.

Bildande av reservat ska i största möjligaste mån ske genom att berörda markägare och myndigheter kommer överens om det. På en del platser i landet bildas reservat på enbart myndigheternas inrådan och på detta sätt kan det drabba lokalsamhället både genom att stora skogsskiften inte kan användas till produktion och genom att skötsel-planer inte upprättas.

Skyddet av skog och natur har under de senaste åren ökat. Om man tittar på siffror från Natura 2000-områden så är 14,5 % av den svenska skogen/naturen skyddad. Men Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kom med en rapport för ett tag sedan där man menar på att så mycket som upp till 58 % av den svenska skogen/naturen mer eller mindre är skyddad. LRF menar i rapporten att det helt och hållet beror på hur man räknar skydd av skog och natur. Det sätt som LRF hänvisar till är mycket vanligt att man räknar på i

(2)

2

stora delar av Europa men inte i Sverige. När regeringen under 2020 ska rapportera in till FN angående skydd av natur är det då mycket viktigt vilken siffra som rapporteras in och hur man ser på skyddet av naturen.

Regeringen bör därför snarast stoppa alla processer för bildande av naturreservat tills de redan bildade reservaten har uppdaterade och upprättade skötselplaner samt läns-styrelserna också kan presentera kostnader för skötsel av reservaten. Regeringen bör också se till att noga analysera och utreda vilka siffror man har över skyddet av natur i Sverige så det stämmer överens med verkligheten.

References

Related documents

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

I nuläget kan inte ROT-avdrag beviljas om fönsterbågar avlägsnas från en byggarbetsplats och renoveras i ett snickeri eller måleri, vilket ofta är nödvändigt för att arbetet

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta