• No results found

PERCOL : Ett tvåkomponent polymerbaserat bindemedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PERCOL : Ett tvåkomponent polymerbaserat bindemedel"

Copied!
26
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VT1 notat

Nr 32-1995 Utgivningsår: 1995

Titel: PERCOL - Ett tvåkomponent polymerbaserat

bindemedel :

Författare: Per Centrell

Programområde: Vägteknik - Vägunderhåll/Drift-Teknik Projektnummer: 60198

Projektnamn: Underhåll av lågtrafikerade gator och vägar Uppdragsgivare: KFB/FortV Distribution: Fri div Väg- och transport-forskningsinstitutet F

(2)

PERCOL - Ett tvåkomponent polymerbaserat bindemedel

Intryck från en studieresa 1995-04

av

(3)

Innehållsförteckning

1. INLEDNING

2. ALLMÄNT OM PERCOL

2.1 Historik

2.2 Olika typer av Percol

2.3 Säkerhet 2.4 Utrustning

3. STUDIEBESÖK

3.1 Percol Polymerics Inc. presenterar sig själva 3.2 Besök i Orange Village, Los Angeles

3.3 Besök på Percol Polymerics Inc.

3.4 Besök på GS Manufacturing 3.5 Besök i Las Vegas

3.6 Besök i San Francisco

4. SAMMANFATTANDE INTRYCK

5. FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

VTI notat 32- 1995 12 13 14

17

18

(4)

1. Inledning

I Sverige som på många andra håll i världen är det svårt att reparera eller förebygga skador på betong- och asfaltytor. De produkter som används har antingen en läkande eller en skyddande effekt. Gemensamt för dessa båda processer är att de hittills haft en relativt kortvarig levnad . Speciellt svårt att använda sig av förseglingar och fogmassor har det varit i bland

annat Sverige på grund av ett varierande klimat. På vägnätet kan också dubbdäcksanvändning

samt snöröjningsfordon minska förseglingens levnadstid .

I USA används betongbeläggningar som slitlagerbeläggning på gatu- och vägnätet i större grad än i Sverige. Några större problem med spårslitage har man inte, men många av de

ame-rikanska betongvägarna håller i dagsläget på att spricka sönder på grund av ett eftersatt

under-håll, detsamma gäller de asfalterade vägarna. Ett annat område som kräver ständigt underunder-håll, och det utan att störa trafiken nämnvärt, är flygfält. I USA har flygvapnet intresserat sig för

snabba och kvalitativa underhållsåtgärder vilka lämpar sig såväl på betong som på asfalt.

Flygvapnet har inte bara varit intresserade av normalt underhållsarbete utan har även sökt metoder och produkter för att kunna reparera bombskadade rullbanor på ett snabbt och effek-tivt sätt. Det var främst flygvapnets efterfrågan på en snabbhärdande och kvalitativ underhållsåtgärd, i slutet av 70-talet, som gjorde att utvecklingen gick framåt. Eftersom ingen av de då förekommande åtgärderna egentligen motsvarade de högt ställda krav flygvapnet hade undersökte, och sedermera prövade, man med fyra nya ingredienser . Dessa fyra olika ingredienser var: polyuretan, furfurol alkohol, modifierat akrylat och magnesiumfosfat. Av dessa ingredienser visade sig polyuretan vara bäst. Produkten kom senare att marknadsföras

under namnet PERCOL.

Sedan några år tillbaka finns PERCOL även att tillgå i Sverige. Några större arbeten har hit-tills inte utförts i Sverige. För att kunna se hur produkten används i större arbeten på betong-och asfaltytor, gjordes en resa till USA för att där på plats se utförda arbeten samt prata med beställare och utförare. Under resans gång gavs även möjligheter att ställa alla tänkbara frågor till representanter från Percol Polymerics Inc.

(5)

Med på resan var: Åke Bjurholm Stockholms Gatukontor Torbjörn Byrnäs Stockholms Entreprenad

Per Centrell VTI

Leif Eriksson

'

NCC

Slavko Ivanell Stockholms Gatukontor

Lars Lindberg Konsult

Arne Strand Entreprenör

Per Syvaldsen Entreprenör

Bengt Westerholm Agent för Percol i Europa

Resan genomfördes i april månad, 1995, och varade i cirka en vecka. De intryck och resultat

som resan förde med sig presenteras här i form av detta notat.

2. Allmänt om Percol

2. 1 Historik

Resans syfte var att på plats bilda sig en uppfattning om produkten Percol. Detta gjordes ge-nom enklare föredragningar, möten med representanter från såväl beställar- som utförande-håll, men framförallt genom platsbesök vid olika objekt. Längre fram refereras de intryck som gjordes under resan, men så här i början är det kanske på sin plats med en historisk och lite mer allmän presentation av Percol.

Percol är ett snabbhärdande tvåkomponent polymerbaserat bindemedel. Produkten har utveck-lats av Percol Polymerics Inc., Fountain Valley i Los Angeles. Som nämndes i inledningen var det främst det amerikanska flygvapnet som efterfrågade en snabbhärdande kvalitativ under-hållsprodukt. Vid försök som gjordes i början av 1980-talet visade sig polyuretan polymer cement bäst motsvara de krav som flygvapnet ställde. Denna polyuretan polymer cement blev sedermera Percol. De stora fördelarna med Percol jämfört med andra produkter förutom att den är snabbhärdande, att den kan användas även vid låga temperaturer samt att utförande-tekniken är snabb. Dessa fördelar gör att Percol kan användas för att åtgärda olika typer av

skador såsom:

(6)

0 skador på betong- och asfaltbeläggningar (håligheter, potthål etc.) 0 sprickor på betongbeläggningar och asfaltbeläggningar

0 tunnskiktsåtgärd på cementbetong (typ kantbalkar) 0 fogskador

0 bombskadade rullbanor 0 krackelerade asfaltytor

0 tunnskiktsåtgärd på asfaltbetong (syfte att täta ytan)

2.2 Olika typer av Percol

Beroende på skadans art har olika typer av Percol utvecklats. Dessa olika typer är:

0 Percol Elastic Cement 0 Percol Concrete Healer

0 Percol Poly-All

0 Percol joint-sealant

Percol Elastic Cement (Elastisk betong)

Den här produkten har utvecklats och tagits fram med hjälp från The California Department of Transportation för att bland annat kunna reparera sprickor, potthål samt skador i anslut-ning till betongfogar. Percol Elastic Cement finns i två modifieringar, varav en bara används vid underhållsarbete av betong och en (AC grade) används vid underhåll av asfalt- eller be-tongytor. Produkten har bland annat används för att reparera sprickor och fogar på broarna Golden Gate och San Francisco/Oakland Bay Bridge Vilka skadades i samband med jord-bävningen 1989. Mer om dessa lagningar längre fram.

Percol Concrete Healer (Betongspricklagare)

Det var denna produkt som först utvecklades. Den togs fram i samband med de i början av 1980-talet gjorda försöken tillsammans med amerikanska flygvapnet. Det är en styv polymer med hög tryckhållfasthet som används vid spricklagningsarbeten. Storleken på de sprickor som skall åtgärdas kan variera från 0.2-5 mm.

(7)

Percol Polv-All

Mindre flyktig variant av Percol Concrete Healer vilken bland annat används på golv i industrianläggningar.

Percol Joint Sealant (Högelastiskt fogmaterial)

En produkt som är anpassad att användas vid rörliga fogar.

Av dessa fyra ovan nämnda produkter var det främst Percol Elastic Cement som studerades under resans gång.

2.3 Säkerhet

Miljömässigt skall det inte, enligt tillverkaren, vara några problem att använda sig av Percol. Den ger inga giftigt restprodukter, däremot har erfarenheter visat att man är tvungen att an-vända sig av aceton vid rengöring av utrustningen.

Personal som utför arbetet bör dock iakttaga viss försiktighet då kemikalierna som används kan ge hudirritation samt vara farliga för ögonen innan de härdat. Därför börpersonal skydda sig med handskar, täckande klädsel samt skyddsglasögon.

Däremot har personalens yttre säkerhet (arbetsmiljö) ökat i och med att arbetet går så snabbt. Personalen exponeras därmed under en kortare tid för trafiken varför olycksrisken borde

minska.

2.4 Utrustning

För att utföra Percol-arbeten används i dagsläget en specialbyggd pump, Percat (se längre fram), en skottkärra, en skyffel och sopborstar. Pumpen är inte större än att den får plats på en mindre lastbil, vilket underlättar och möjliggör snabba arbeten.

(8)

3. Studiebesök

Under detta kapitel kommer de studiebesök gruppen genomförde att presenteras. Studie-besöken presenteras i den ordning vilka de gjordes. Intryck och funderingar är främst baserade på hur författaren upplevde det hela, men en del av tankarna har väckts av andra i gruppen.

3. 1 Percol Polymerics Inc. presenterar sig själva

Vi började vår studieresa med att få en kort presentation om produkten Percol och företaget bakom produkten. De som var med vid presentationen var Ransome Wyman (Direktör), Eugene Lee (Tekniskt ansvarig) samt Clyde Bessey (Utförandeansvarig).

Ransome Wyman gav lite historik kring produkten, vilket här redan redovisats i föregående kapitel. Han fortsatte med att presentera några av de jobb som utförts varvid gruppen fick möjlighet att ställa frågor. Vi undrade bland annat om produkten prövats utanför Kaliforniens gränser. Vi fick svaret att det hade man gjort, bland annat på Kennedy Airport i New York. Den hade använts som underhållsåtgärd i stater med vinterklimat och där dubbdäck användes,

alltså liknande våra svenska förhållanden. Det enda jobb vi kom att se utanför Kaliforniens

gränser var arbeten i staten Nevada (se längre fram). I övrigt får vi tills vidare tro på Ransome Wyman när han säger att man inte heller på dessa mer utsatta platser haft några större

pro-blem.

Om det var större ytor som åtgärdades avsandades dessa för att förhöja friktionen. Något värde på hur mycket lägre friktion man fick med Percol kunde inte ges. Percol kunde das med i stort sett vilket stenmaterial som helst. Man borde dock vara försiktig med använ-dandet av kalksten. Man har på sina håll prövat med att blanda i gummi-pellets för att öka elasticiteten vilket har fungerat bra. Med gummi-pellets i ytan fick man också en förhöjd friktion. I Nevada fick vi möjlighet att studera detta.

Fuktproblemet var en annan fråga av vikt som gruppen hade frågor om. Hur skulle eventuell instängd fukt i vägkroppen kunna ta sig ut om materialet var helt tätt. Representanterna från Percol sade att detta inte var något problem som man stött på, fukten dränerades åt andra håll

menade man.

(9)

I alltför stora lutningar kunde det bli problem, men man arbetade hela tiden aktivt på att lösa detta problem och Clyde Bessey menade att rätt utbildad personal kunde klara i stort sett alla ytor.

Ransome Wyman gick igenom alla de fördelar som fanns med produkten, och nämnde då bland annat att det inte krävdes något direkt förarbete för att använda sig av produkten. I stort skulle man ta bort den dåliga asfalten eller betongen, sopa undan löst material och därefter

applicera Percol. Är ytan fuktig skall den torkas.

3.2 Besöki Orange Village, Los Angeles

Vi började vårt besök i Orange Village med att träffa ansvariga för drift- och underhålls-åtgärder i nämnda stadsdel. Dessa ansvariga hade under en längre tid sökt efter ett flexibelt material att åtgärda, framförallt, sönderspruckna betongvägar. Percol är hittills den enda pro-dukt som motsvarat deras krav. Det enda problemet med propro-dukten som de kunde se var att produkten var dyr. Det var svårt att övertyga de styrande om att denna åtgärd betalade sig i längden.

Det första studiebesöket på väg i Orange Village, var på en relativt högtrafikerad väg där upp-komna sprickor i betongbeläggningen hade åtgärdats med Percol. Lagningama var 1 år gamla. Min bedömning var att det inte såg så där otroligt bra ut. Det verkade vara ett slarvigt utfört jobb. Alla sprickor hade inte åtgärdats.

Det andra studiebesöket som gjordes var på en lågtrañkerad gata. Här hade man spricklagat betongbeläggningen och därefter täckt med ett lager asfalt. Gatan hade, enligt uppgift, i det närmaste varit ofarbar innan åtgärd. Gatan såg nu bra ut, men det var svårt att bedöma hur stor del av detta som berodde av Percol. Den nya asfaltbeläggningen hade på sina håll redan börjat att spricka, och man ställde sig då frågan hur det såg ut under denna topp? Har även betong-beläggningen fortsatt att spricka sönder och i så fall var? Man kunde få en uppfattning om hur det möjligen såg ut under toppen genom att studera området kring beläggningskanten. Man såg däratt den lagade betongsprickan verkade hålla ihop men att asfalten spruckit upp.

(10)

Bild 1. Område kring beläggningskanten. Till vänster spricka i asfalten, till höger lagad betongspricka.

Bild 2. I förgrunden gata med stora betongsprickor, i bakgrunden det behandlade vägavsnittet.

Det tredje och sista studiebesöket i Orange Village gjordes på infarten till en oljedepå. Percol hade här utfört testytor. Kunden var intresserad av en produkt som dels kunde åtgärda kracke-lerad asfalt och stå emot tung trafik, men framför allt kunde vara resistent mot oljeprodukter.

(11)

Provytan hade man sandat av med svart ñnkomig sand - Black Beauty. Jag anser nog att det

område där Percol testats var så sönderkrackelerat att de resultat man kommer att få inte blir

rättvisa. En yta liknande den vi fick se bör tas bort och därefter läggas om. Hur ytorna såg ut vid själva depån gavs vi intenågon möjlighet att se, men en oljeresistent produkt borde vara utmärkt på ett ställe liknande detta. Percol skall nämligen skydda asfaltytor från söndervittring av bränsle, kemikalier och giftiga avfallshögar. Percol marknadsförs därför som en utmärkt förseglingsprodukt på ytor vid bensinstationer, flygfält och parkeringsplatser.

Bild 3. Provyta med Percol på en mycket Bild 4. Provytan trafikerades av mycket

krackelerad asfaltyta. tung trafik.

3.3 Besök på Percol Polymerics Inc.

Förutom en genomgång av Percols lokaliteter i Foutain Valley fick vi se utförandet av två stycken provplattor. Ytorna som tillverkades kan liknas vid ytbehandling med Percol som bindemedel. Försöket utfördes på gipsskivor. På bilderna 5 a-j visas händelseförloppet.

Först spreds ett lager med Percol, ca 0,4 kg/mz. Därefter spreds ett täckande lager med 8-10 mm respektive ca 4 mm stenmaterial. Dessa lager fick sedan härda i ungefär 10 min. Efter

(12)

dessa 10 minuter spreds ett nytt lager med Percol. På den ena av de två provytoma spred man därefter ytterligare ett nytt lager med ca 4 mm stenmaterial. På den andra ytan spred man ett svart ñnt material, kallat Black Beauty. Cirka 5 minuter efter detta sopades ytorna och jobbet var klart, det vill säga om det varit ute på vägen skulle ytan varit helt klar för trafikering på 15

minuter.

Ytorna såg mycket bra ut. Det var framförallt imponerande att se hur snabbt vidhäftningsför-loppet mellan bindemedel och sten utvecklades. Provytoma tyder på att detta mycket väl skulle kunna vara en lämplig underhållsåtgärd på lågtrañkerade ytor. Det skulle kanske vara möjligt att ytbehandla även högtrañkerade vägarmed detta bindemedel men troligen skulle kostnaden bli för stor. En skillnad mellan de båda provytorna var att de gjordes olika tjocka. Det verkade inte spela någon större roll för vidhäftningsförloppet.

Enligt Clyde Bassey skulle den yta som utförts framför ögonen på oss vara fullkomligt tät och därmed lämpa sig ypperligt på platser där man med en vanlig beläggning har problem att spill från nedbrytande produkter, till exempel drivmedel, bryter ned beläggningen.

Bild 5a. Percol sprids på gipsskivoma Bild 5b. Stenmaterial 8-10 mm sprids på

ena skivan

(13)

10

Bild 56. Stenmaterial ca 4 mm sprids på Bild 5d. Skivorna fick nu hårda i ca

den andra skivan 10 min

. ' . .. . . . ,N

Bild 5e. Lite finare stenmaterial sprids på det Bild 5f. Ytterligare ett lager Percol grövre materialet under härdtiden sprids

(14)

Bild 5g. Provytan med grovt stenmaterial Bild 5h. Provytan medfinare steamaterial täcks nu medfinare stenmaterial behandlas med svart stoft, Black

ca 417m

Beauty

Bild 5i. Efter ca 10 min härdning sopadesytorna Bild 51'. .Färdiga VTI notat 32-1995

(15)

12

3.4 Besök på 65 Manufacturing

För att sprida Percol används en speciell pumputrustning som kallas för mini-Percat eller Per-cat, beroende på jobbens storlek. Denna pumputrustning tillverkas av GS Manufacturing, Costa Mesa i Los Angeles.

Percol som består av två komponenter A och B förs i separata ledningar från en 220 liters fat-genom pumpen. Materialet proportioneras 1:1. Trycket sköts med en avtryckare på trycklufts-pistolen, de båda komponenterna blandas först efter att det lämnat pistolen . Bild 6. Kompo-nentema blandas i en statisk blandare som monteras på munstyckets mynning. Eftersom ingen av komponenterna härdar av sig själv ärdet lätt att rengöra pumputrustningen efter användan-det. För att göra ren nyckluftspistolen och den statiska blandaren används aceton. Med

mini-Percat kan man sprida ca 6 l/min, den större modellen mini-Percat klarar av att sprida cirka 36

l/min. På bild 7 syns mini-Percat utrustningen.

Bild 6. Tryckluftspistol med statisk blandare Bild 7. Pumputrustningen mini-Percat

(16)

13

3.5 Besök i Las Vegas

Som nämnts tidigare har Percol alltså använts även utanför staten Kaliforniens gränser, bland annat använder man Percol i staten Nevada. Klimatet i Nevada kan sägas vara av öken-karaktär, det vill säga kraftiga temperaturvariationer. Eftersom vi även i Sverige har stora skillnader i temperatur mellan vinter och sommar var det därför mycket intressant att se, höra och ta del av erfarenheter av produkten Percol i Nevada. Vår guide i Las Vegas var en entre-prenör vid namn Vem Phillips. Han hade under några år arbetat med Percol och han menade på att någon bättre produkt på marknaden fanns där inte.

Vem tog oss med ut till ett typiskt amerikansk bostadsområde, stadsdelen Henderson, med

typiska sprickskador i gatans asfaltbeläggning. Eftersom Percol är så mycket dyrare än andra

produkter hade myndigheterna inte råd att åtgärda hela området med Percol. Detta innebar att

vi fick möjlighet att studera skillnader på plats. Sprickoma i detta område var mycket stora, sprickbredd på 6-8 cm. Dessa fylldes först med en gummiliknande massa varefter de mest utsatta sprickoma tätades med Percol. En skillnad från övriga lagningar var att man här täckt de lagade ytorna med gummi-pellets. När samtliga sprickor lagats förseglades gatorna med en gilsonit baseradförseglingsprodukt. Ytoma såg efter denna åtgärd mycket bra ut. Bild 8 och 9.

Bild 8. Spricka lagad med Percol och Bild 9. Längsgående sprickor lagade

gummi-pellets med Percol i Henderson

(17)

14 Intrycket från detta besök var att Percol verkar kunna ta upp sprickans rörelse på ett bättre sätt än de konventionella bitumenprodukterna. Man kunde inte se några tendenser till att Percol sprack upp i anläggningsytan. På de Percolbehandlade sprickorna hade man också blandat in gummi-pellets, man gjorde detta för att höja produktens elasticitet. Detta ansågs extra viktigt

på just det här området där sprickoma var extra stora. En del av lagningarna såg inte så bra ut,

enligt Vem berodde detta på att man till en början haft några mindre problem med utrust-ningen. Man fick inte någon 1:1 blandning av komponent A och B varför Percol antog en

an-nan egenskap, något sprödare. Vem påpekade också att eftersom Percol är så flexibel som den

är lämpar den sig mycket bra i Nevada där temperaturen varierar relativt mycket mellan vinter och sommar. En annan fördel han tog upp var att han som entreprenör kunde åtaga sig att laga akuta jobb i stort sett när som helst på året.

På en av ringledema runt Las Vegas hade ett antal betongfogar och skador i anslutning till dessa lagats med Percol. Arbetet hade gått mycket bra. En stor fördel som Vem gärna ville föra fram var snabbheten vid arbetet. En normal underhållsåtgärd hade krävt avstängning av en eller kanske två filer under en längre tid. Och vi kunde ju alla ana vilka störningar i trafiken det skulle medfört. På sina håll hade större partier lagats, dessa hade inte på två år visat någon som helst tendens på försämring. Däremot hade betong runt omkring dessa områden spruckit sönder alltmer. Beställaren hade gjort uppföljning på dessa lagningar och jämfört dem med andra produkter. Percolreparationema hade till 99% godkända resultat, övriga produkter som testats hade max 70% godkända resultat efter provtiden

Jag passade även på att fråga Vem om hans uppfattning då det gällde Percols förmåga att stå

emot bränslespill. Vem trodde nog att Percol var helt tät mot sådant. Han hade bland annat själv utfört jobb på Las Vegas flygplats och myndigheterna där varmycket nöjda. Hade de haft problem med att bränslet luckrat upp den Percolbehandlade ytan skulle de säkert gjort honom uppmärksammad på det. Vem nämnde också att man ytbehandlade insidan på

olje-cistemer med Percol.

3.6 Besök i San Francisco

Vid besöket i San Francisco hade jag tyvärr varit tvungen att lämna gruppen. Däremot träffa-des några av oss i Sverige efter hemkomsten varvid de berättade vad de fått se och hur deras intryck varit. Bildema i detta kapitel är tagna av Leif Eriksson, NCC.

(18)

15 I San Francisco träffade gruppen representanter från Caltrans (motsvarigheten till vägverket i Kalifornien), med på mötet var också Ransome Wyman, Percol. Efter en kortare genomgång och lite diskussion åkte gruppen ut till San Francisco/Oakland Bay Bridge. Bild 10. Fogarna

på bron blev skadade i samband med jordbävningen 1989 och Caltrans sökte efter en produkt

som snabbt kunde åtgärda de skadade fogarna. Gruppen fick bland annat inspektera de prov som först utfördes och som till slut avgjorde valet av Percol. Bild 11. Totalt reparerades ca 300 fogar på 30 dagar. Det epoxi material som fanns vid fogarna avlägsnades, betong- och stålytor kring fogen sandblästrades. Fogen fylldes med ett gummiliknande material. Området kring fogen fylldes därefter med torrt stenmaterial. Avslutningsvis fylldes hålrummet mellan stenmaterialet med Percol. I bild 11 kan vi se fogen och området kring densamma och som synes finns där inga tecken på skador i området kring fogen vilket var behandlat med Percol. Det som i bild 11 kan uppfattas som dålig lagning är i själva verket det gummiliknande mate-rial som själva fogen består av. Man hade vid Percolbehandlingen av området kring fogen även behandlat ytskiktet i fogen med Percol, vid upprepade rörelser samt mjukt underlag ver-kar det som om det styva ytskiktet av Percol bryts sönder. Detta har dock ej påverkat området kring fogen mer än att brottytan blivit lite oregelbunden. Man hade kanske sluppit ifrån detta problem om man blandat i gummi-pellets i fogen, som man gjort i Las Vegas, för att på så sätt öka fogens elasticitet. Lagningarna med Percol har nu legat i 6 år och är i mycket bra kondition, man kan påstå att de fortfarande är nästintill perfekta.

Bild 10. San' Francisco/Oakland Bay Bridge med San Francisco i bakgrunden.

(19)

16

Bild 11. Fogområde behandlat med Percol. I bildens överkant syns även de första provytoma.

Även på Golden Gate bron har reparationer med Percol utförts. Tyvärr gavs gruppen inte till-falle att se dessa arbeten. Ransome Wyman nämnde dock att dessa inte var av lika hög klass som de på San Francisco/Oakland Bay Bridge, men han trodde sig också veta varför. De som utfört arbetet på Golden Gate hade tidigare aldrig arbetat med Percol, detta medförde att fog-arbetet inte blev så bra som man kunde förvänta sig.

(20)

17

4. Sammanfattande intryck

Resans syfte var att på plats få se arbeten gjorda med produkten Percol. Vi gavs också möjlig-het att ställa frågor till såväl tillverkare, beställare och utförare.

Samtliga vi träffat har varit ense om att Percol är ypperligt att laga sprickor och fogar med. Man kan också försegla större ytor med Percol, men då produkten är förhållandevis dyr skall Percol inte användas på fel ytor. Eftersom produkten skall motstå bland annat bränslespill kan det vara lämpligt att försegla till exempel bensinstationsområden och uppställningsplatser.

De olika platser vi fick chans att studera bjöd på varierande intryck. Det var svårt att bedöma om det var produkten eller de som utfört arbetet som gjorde att några av de jobb vi tittade på såg dåliga ut. De två olika provytor som utfördes framför ögonen på oss imponerade däremot. Två olika ytor utfördes, en i det närmaste konventionell ytbehandling samt en typ BYA-för-segling. Det som imponerade mest var den korta härdtiden. Även enkelheten vid själva utfö-randet var något som man lade märke till. Provytomas olika karaktärer visade att Percol kan användas på olika ytor som kräver olika egenskaper. Man skulle till exempel kunna tänka sig att använda Percol samt något färgat friktionsmaterial för att tydligt markera ett speciellt om-råde eller stråk till exempel del av gång- eller cykelbana. Den lite grövre ytan med förhållandevis god textur samt Percols tätande effekt gör att en sådan yta borde kunna använ-das på redan ovan nämnda platser såsom bensinstationsområden samt uppställningsplatser men också som slitlager i utomhustrappor. Betongtrappor utomhus kräver dels god friktion men också ett tätande skikt som står emot halkbekärnpningsmedel typ salt och inte påverkar betongen och armering på ett aggressivt sätt.

Eftersom det fanns möjlighet att variera tjockleken beroende på stenmaterialet skulle man kunna tänka sig att även utföra normala ytbehandlingsjobb med Percol som bindemedel. Arbetet i San Francisco imponerade väldigt mycket. Man hade där lagat cirka 300 fogar på San Francisco/Oakland Bay Bridge med Percol och dessa fogar uppvisade inga tecken på ska-dor nu 6 år efter utförandet. Arbetet på Golden Gate var något sämre, detta menade man be-rodde på dem som utfört arbetet. De visste inte riktigt hur Percol skulle användas. Det är där-för viktigt att de som arbetar med Percol har fått en introduktion i hur man använder

produk-ten.

(21)

18 Produkten Percol verkar vara en mycket bra produkt för amerikanska förhållanden och krav, kan det vara något för svenska förhållanden? Ja det tror jag.

I Sverige har vi ett antal betongbroar, och därmed kantbalkar som årligen utsätts för en ned-brytningsprocess. Någon pålitlig underhållsåtgärd finns det inte i dagsläget, Percol kan därför vara intressant att prova på några hårt utsatta kantbalkar. Det skulle även vara intressant att se hur vissa fogreparationer med Percol skulle klara vinter och dubbdäckstrañk. Och eftersom man från Percol Polymerics menar att en Percolbehandlad yta är helt tät borde det vara intres-sant att göra ett försök på antingen ett bensinstationsområde eller en uppställningsplats för flygplan.

För att produkten skall få ordentlig genomslagskraft krävs säkert vissa laboratorietester. Man kan till exempel tänka sig att utsätta en yta för:

- frys-tö cykler

- slitageförsök enligt Prall

- test mot olika kemiska föreningar - vidhäftningsförsök

Görs detta och resultaten blir positiva finns det stor möjlighet att Percol i framtiden kommer att användas i allt högre grad på gator, vägar, broar, flygfält samt många andra oskyddade ytor.

5. Förteckning över bilagor

Bilaga 1 Produktdata, Percol Elastic Cement Bilaga 2 Förteckning över kemikalieresistens

(22)

/jáZA/?A /

J22) / /Zj

P JR (0) D U Q T

D A T A

PERCOL Elastic Cement

PRODUCT DESCRIPTION

PERCOL Elastic Cement, when used in combination with aggregates, solidiñes in less than two minute-s. It cures to a

crushed aggregate forms a high performance, rapid setting tlexible polymer concrete suitable for repairing and sealing t

polymer concrete. Within ten minutes of placement, moving joints, cracks, dips. Repairs can be feathered to

durable, long lasting repairs are ready for trafñc. With- smoothly connect mismatching grades with adjacent slabs.

stands vibration, heavy traffic loads, and thermal movement.

Thin overlays easily formed...

Solidifies in less than two minutes... Concrete damage from cracks, freeze/thaw spalling, or ñres The reaction is fast. Thin, equal volume, "A" and "B" side can be easily restored. Decks are sealed and waterproofed.

liquid polymers are pumped, metered, combined, and High traction surfaces are easily created.

poured or sprayed with PERCOL special dual component dispensing equipment. The reactive mix is percolated over

USES

PERCOL Elastic Cement is for Wing J'Oim nl*Pain min joints are completed without restoring thejoint. The repair is

Överlays' and micropavmg' Repairs 21? movng jOims. can tlexible and withstands between slab movement without

expand and contract up to 10%. Repairs across movmg failure.

Bonds without Primer No priming is required for bonding to concrete, steel, or wood.

Seals and Protects Creates tlexible waterproof repairs that protect concrete from freeze/thaw spalling

and stop corrosion of reinforcing steel. Smooths rough surfaces. Restores traction surfaces.

Fast Repairs and Cure Solidiñes in less than 2 minutes. Traffic ready within 10 minutes of placement. Repairs Year Round Successful repairs in freezing weather or in the heat of summer.

Safe to Use, No Odor PERCOL Elastic Cement has a high flash point, contains no peroxides or heavy

metals, and is odorless. There are no toxic fumes during application.

PACKAGING

Kits are comprised ofequal volumes of "A" and "B"

components. They are packaged in 55 gallon drums, 16 gallon

barrels, or 5 gallon pails. Stored indoors, shelf life is 12

months in unopened containers.

INSTRUCTIONS

Read Material Safety Data and the Installation Instruc- install at 20°F. to 100°F. ambient temperature and 60-80°F.

tions before using product. PERCOL Elastic Cement material temperature. Do not apply during rain or on wet

can be used in summer or winter. For best performance, surfaces.

BULK APPLICATION EQUIPMENT

PERCAT 200TM bulk proportioning system transfers, drums, through the proportioning pumps (1:1 ratio), to the

meters, mixes and applies PERCOL Elastic Cement. dispensing gun. Material is mixed at the gun, then

(23)

Moving Joint Repair

Sandblast concrete to remove contaminants. Blow clean with dry compressed air.

Fill with 3/4" clean, dry crushed rock to grade.

Flood with PERCOL Elastic Cement. Broadcast dry manufactured sand for high traction surface and to match deck appearance.

9 9 : 5 9 . 5 3 ?

Bridge Deck Overlay Repair

Saw cut damaged overlay and remove. Sandblast deck surface '

Preplace crushed aggregate level to surface.

Flood with PERCOL Elastic Cement.

Broadcast dry manufactured sand to match deck texmre. 9 1 : 5 9 . 5 9 !

Sawcut and remove loose and unsound material.

Ö/M/áyl /

-fx/l) 2/2/

Micropaving-Thin Polymer Concrete

Overlays

1. Repair spalls and cracks.

2. Shotblast deck to clean deck surface and expose aggregate.

3. Spray 10 to 20 mil tack coat of PERCOL Elastic Cement & cover with crushed aggregate.

4. Remove excess aggregate and repeat spraying

and broadcasting process with aggregate Vl/3 to

1/2 the size of the first aggregate. 5. Remove excess aggregate

Restoring Traffic

With PERCOL Elastic Cement, Traffic can resume within 10 minutes ofcompletion of work.

Typical Properties

Application Component "A" "B" Ratio, A:B, weight or volume 1 l Viscosity @ 73°F, cps 70 85 Appearance Amber Black Specific Gravity @ 73°F 1.084 1.017

Mixed Pot life Cure time Mixed color

Cured Specific Gravity, ASTM, D-792 1.08 Hardness, Durometer A, ASTM, D-2240 95

TenstleStrengtled , ASTM, D-412 1600 Elongaüon at Break %, ASTM, D-412 160 Tear- Strength, pli, ASTM, D-624 135 75 seconds

10 minutes

Gray

Cure Time at Various Temperatures

Actual cure times will vary according to material, aggregate, and work site temperatures, and repair volume. This chart Will serve as a guide to cure times:

Recommendations for product use are based on tests believed to be' reliable. Field conditions vary widely. For this reason, the user must determine product for the 'particular use and specific meth0d(s) ' of application.

THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES. EXPRESS OR IMPUED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNES FOR A PARTICULAR

PUR-EMC Aggregate Cure

Cement Work Site m

TemPo(°Fo) Temp.('F.) Mmm?) 6.0 75 9375 < - 9 0 -57 75 25 39 75 213 100 75 -IMPORTANT NOTICE:

quantity of the product proved to be defective. NEITHER SELLER NOR MANUFACTURER SHALL BE LIABLE FOR LOSS OR DAMAGE, DIRECT, INCIDENITAL OR CONSEQUENTIAL, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING NEGLIGENCE AND/OR STRICT LIABILITY 4

The foregoing may be altered only by an agreement signed by Officers of

seller and manufacturer.

POS E. Sellers and manufacturers only obligation shall be to replace such

Percol Polymerics Inc

17435 Newhope St

(24)

i/t'

lzge

izri

çfuz.

Ch

em

ic

al

Re

si

st

an

ce

/'3 *i '1 '. M A X -C o m m m m r re si st s st ro ng ac id s an d bus es . al ip hut ic an d nr om at ic or ga ni c co m-po un ds . am in es . ul co hn ls . m o m ul de hyd es an d ke to ne s. or ga ni c uc id s. es te rs . an d mo st in er gun ic el em en ts an d co mp oun ds . .1 Å' , D V ; . j 4i -S -Y -L VA X Co nc re te -: We nd er -r es is ts hyd ra ul ic tl ui ds (i nc lud in g SK YD RO L) . oi ls . lub ri ca nt s. gr ea se s. lue ls . cr ud e oil .a nd mo st so lve an . it is un af le ct ed by mo st t' oo d pr od uc ts in cl ud in g le mo n. or an ge . :m d pi ne ap pl e jui ce . to mut oe s. vi ne ga r. an d co ok in g oi ls _ ? F C K Wh ch co nc en tr at io ns :tr cs ho wn . i s sa ti sl 'uc to ry fo ra ll co nc en tr at io ns in cl ud in g th e on e in di ca te d. M a xi m um al luwa bl e te mp er at ur e t'n rs at is t' ac tn ry lo ng -t er m se n-ic e is l2 0° F.

/D

r'

sz

_S ååå-HA X ha s no co nt ro l nvc r an y pa rt iC ui ar ap pl ic at io n. in st al la ti on . or exp os ur e. 'l it er cf or e te st s sh oul d be ca rr ie d out by th e us er to de te rm in e sui ta bi li ty. R : Rc si st s co nt in uo us exp os ur e. S = Sui ta bl e fo r sp tt sh & spi lls . C H E ÄH C A L RE SU LT S C H E L N H C A L R E S U L T S C H E M I C A L R E S U L T S C H E M I C A L R E S U L T S Co mp oun ds Am mo ni ur r. Ni tr at e R Ac et ic Ac id . Gl ac ia l Am mo ni ur n Ph os pa ha te Ac et ic Ac id . 25 % Ac et yl Ch lo n' de Ac et yl en e Ad ip ic Ac id Al um in um Ch lo n' dc R Am mo ni um Sul t' td e R An ti mo ny Sa lt s R Ar se ni c Sa lt s R Ba ri um Ca rb on at e R Ba ri ur n Hyt lr oxi de R Al um in um Sul t' at e Be nza ld eh yd e Be er Be nzo ic Ac id R Al um in um Sul l' td c R R Bo ri c Ac id R R R A m m o n i a A m m o n i um AC Ct al e A m m o n i um Ca rb on at e Br om in e mmmmmzmmmmmm Am mo ni um Hyd oxi de But an c So di um Bo ra tc So di um Cur ho nut e So di um Ch lur ut e So di um Ch io ri de So di um Cya ni de Se di um Di ch rn ma te So di um Fl uo ri de So di um Hyd ro xi de . 45 % So di um Ni tr at e So di um Si li ca tc Sud ium Sul l' ut c So di um Sul li de St yr en e Sul l' ur Di oxi de Sul l' un 'c Ac id . 50 92 Ta nn ic Ac id . 2 97 Tm ar ic Ac id Ti : Sa izs Ti ta ni um St ti ts Ti e-th em ! Am in i: Tr is od iur n Ph us ph at e Va mi sh Ve g: :h l-:s Wa ter Wa te r. di SI il le d Wa te r. sea Zi nc Ch lo ri dc Zi nc Ni tr at c Zi nc Sul l' at e Zi nc Sul t' tt e Oi ls & Fuc ls A S T M Oi l #1 A S T M Oi l #2 GZOCCZMCZMMMKMMMCZMCZZZMQC ;dagmammansz n: A S T M Oi l #3 -A S T M Oi l #4 A S T M Oi l Re fe re nc e Fue l A A S T M Oi l Re fe re nc e Fue l B Avi at io n Fue l iO O/ l3 0 But ik er Oi l Ca s: or Oi l Co rn Oi l Co uo ns ee d Oi l Cr ud e Oi l Co co nut Oi l Di CS t-:r Oi l Di es el Fue l Fi sh Oi l Fue l Oi l Guo li ne Gr ea se Hyd ro ca rb on Oi l Hyd ra ul ic Oi ls e: Fue l A i Jc t Fue l B Je t ?ue l 4 Je t Fue l 5 Je t Fue l 6 Jc t Fue l 12 Je t Fue l lS Je t Fue l 22 Je t Fue l 35 Je t Fue l 40 Je t Fue l 44 Ke ro se ne Li ns cc d Oi l Lub ri ca ti ng Oi l Mi ne ra l Oi l mmmmmzzzmmmmmzxmmzmmmmmmmmmmmmmmmz

472,4

e//Ä

//7

/2'42

4)

(25)

C H E M I C A L RE SU LT S C H E M I C A L RE SU LT S C H E M I C A L RE SU LT S C H E M I C A L RE SU LT S But yl Al co ho l Ca dm ium Ni tr at e Ca lc ium Ca rb on at e Ca lc ium Ch lo ri dc Ca lc ium Hyd ro xi de Ca lc ium Ni tr at e Ca lc ium Sul t' at e Ca rb on Di oxi de Ca rb on Di sul l' td e Ca us uc So da Ch lo ri ne Ci tr ic Ac id Cup ri c Ch lo ri de Cup ri c Ni tr at e Cup ri c Sul fa te Cum cn e Cyc lo he xa ne Di al lyl Ph th al at e Di but yl Ph th al at e Di pr op yl en c Gl yc ol Et ha no la mi r. : Et hyl Al co ho l Et hyl en e Gl yc ol Fe m' c Ch lo ri de Fc rr ic Ni tr at e Fe rr ous Ch lo ri de Fc rr ous Sul t' at e Fo rm al de hyd e Gl yc cr in e Gl yc ol ic Ac id He pt an e He xa ne Hyd ro br om ic Ac id Hyd ro ch lo n' c Ac id . 30 % ammamammutarna:mammammmzmmmmxmmmmmmmz Hyd ro ge n Pe ro xi de lo di ne So lut io n ls oo cm ne ls op ro pyl Al co ho l 15 0p r0 pyl Et he r La Ct ic Ac id Le ad Ac et at e Ma gn es ium Hyd ro xi de Ma gn es ium Sa lt s Me rc ur y Na ph th al en e Na tur al Ga s Ni ck el Sa lt s Ni tn 'c Ac id . 20 % Ni tr og en Ol ei c Ac id Oxa li c Ac id Oxyg en Ozo ne Pa lm it ic Ac id Pa in ts Ph en ol . 59-? Ph os ph or ic Ac id , 43 % P0 ta ss ium Cya ni de Po ta ss ium Hyd ro xi de Po ta ss ium Sa lt s Pr op an e Pr op yl Al co ho l Si li ci c Ac id Si lve r Ni tr at e So ap So di um Ac ct at e So di um Bi ca rb on at c So di um Bi sul fa te mmmzmzmrxmmrxmmmtxmmzm CZ. zmmmmmneoeocncmneceoc Mo to r Oi l Oi ls . Ve ge ta bl e Pa lm Oi l Pe tr ol eum S A E #1 0 W H O S K Y D R O L 50 0 8-4 S K Y D R O L LD -4 Tun g Oi l Tr an sf or mc r Oi l So lvc nt s Ac et on c c: mammutarna: Be n/ .e ne Cyc lo he xa ne Di ct hyl Et hc r Et hyl Ac cm te Fr co n ll Fr co n 12 Fr eo n ll 3 Me th yl Et hyl Ke to ne Mc th yl en c Ch lo ri de To lue nc Xyl en c zzzmxzmmmmná Re si st an ce fo r th e pr od uc t is ba se d on te SL s be li eve d to e re li ab le . 'IT -.e IM PO RT A N T N O T I C E us er mus t de te rm in e pr od uc ts ui ta bi li ty fo rp ar ti cul ar us e. Th e fo ll owi ng is "a de in li cu of a! ! wa rr an ti es . exp re ss or im pl ic d. in cl ud in g im pl ie :n ta hi ii zy an d ñt ne ss a pa rt ic ul ar pur pa se . Se ll -: rs O H wa rr an ti es of m e 7 " : -|\ I. an d ma nuf ac tur cr s on ly ob li ga ti on sh al l be to re pl ac e suc h qua nt it y et' th e pr od uc t pr 0ve d to be de l' cc uve . Nc it hc rs cl le r no r ma nuf aC tur er sh al l be li ab lc fo r lo ss or da ma ge . Di re ct . in ci de nt al or co ns eq uc nt ia l. rc ga rd le ss of th e le ga l th eo ry as se rt cd . in cl ud in g nc gl ig en ce an d/ or st ri ct li ab il it y. /01'7

/2/

/Z/4/2/47» 1,F

(26)

References

Related documents

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet

(S) yrkande om bifall till det liggande förslaget mot Roland Nilssons (V) yrkande om avslag på servicenämndens ansökan till kommunstyrelsen om objektsgodkännande för etablering

AIG är fritt från ansvar gentemot en försäkrad, som avsiktligt har förorsakat ett försäkringsfall. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov vårdslöshet

För närvarande sker en snabb utveckling av teknik för eldrift i olika fordon. Kostnaderna för eldrift bedöms därför minska de närmaste åren genom sjunkande priser och

Socialstyrelsens utredningar har visat att en väsentlig andel av baspersonal inom LSS-området saknar de kunskaper som Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd (Kunskaper hos

- Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande - Vara en god skribent med vana av att producera texter för olika kanaler. - Kunskap och erfarenhet

Farliga förbränningsprodukter Ingen information tillgänglig 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal.. Skyddsutrustning Använd skyddsutrustning och håll obehöriga

För att rätt version av servleten ska skickas upp måste efter installation av tillägget ett nytt uppskick av grundsystem göras i rutin 3972 Uppskick webbserver, urval