• No results found

ÄR INTERNET BEROENDEFRAMKALLANDE? - EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ TULLVERKET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÄR INTERNET BEROENDEFRAMKALLANDE? - EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ TULLVERKET"

Copied!
36
0
0

Full text

(1)

Examensarbete i Kriminologi III Malmö högskola

61-90 hp Hälsa och samhälle

Kriminologiprogrammet 205 06 Malmö

Juni 2015

ÄR INTERNET

BEROENDEFRAMKALLANDE?

EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET

UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV

INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ

TULLVERKET

(2)

1

ÄR INTERNET

BEROENDEFRAMKALLANDE?

EN STUDIE OM DROGHANDEL PÅ INTERNET

UTIFRÅN EN SAMMANSTÄLLNING AV

INTERVJUER MED ANSTÄLLDA PÅ

TULLVERKET

ARNELA CENANOVIC

Cenanovic, A. Är internet beroendeframkallande? En studie om droghandel på

internet utifrån en sammanställning av intervjuer med anställda på Tullverket.

Examensarbete i Kriminologi III 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för kriminologi, 2015.

ABSTRAKT

Tullverket är en av myndigheterna som arbetar med att förhindra och försvåra import av narkotika och andra preparat till Sverige. I följande uppsats kommer narkotikahandel via nätet behandlas utifrån intervjuer med några av Tullverkets tjänstemän. Riskerna med den illegala e-handeln är minimal för köparen. Anonymiteten ökar på nätet samtidigt som tillgängligheten möjliggör en större målgrupp, där den yngre populationen utmärker sig. Utvecklingen bidrar till allt säkrare metoder att köpa och sälja narkotika utan att åka fast samtidigt som internet möjliggör att nya syntetiska preparat vinner fäste på marknaden.

Nyckelord: E-handel, Internet, Narkotika, Rationella valteorin, Syntetiska droger,

(3)

2

IS THE INTERNET ADDICTIVE?

AN ESSAY ON E-DRUG TRADE BASED ON

INTERVIEWS WITH EMPLOYEES OF THE

SWEDISH CUSTOMS SERVICE

ARNELA CENANOVIC

Cenanovic, A. Is the Internet addictive? An essay on e-drug trade based on

interviews with employees of the Swedish customs service. Degree project in

Criminology III 15/30 hp. Malmö University: Faculty of health and society, Department of Criminology, 2015.

ABSTRACT

The Customs service in Sweden has a great responsibility of preventing narcotics and other forbidden products from entering the country. This thesis discusses online drug trade through interviews with some of the officials at Customs service (Sweden). The risks with online drug purchase are very limited because there are constantly new approaches implemented while the Internet anonymity decreases the risk to be caught. The drug access on Internet is available to a much larger scale then traditional trading and is especially convenient for the younger crowed. Developments contribute to safer methods for the buyers while Internet has given rise to new synthetic drugs that have gained position on the market.

Keywords: E-market, Internet, Narcotics, Rational choice theory, Synthetic drugs,

(4)

3

Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 5

1.2. Syfte och frågeställning... 6

2. BAKGRUND ... 6 2.1. Begreppsförklaring ... 6 2.1.1. Narkotika ... 6 2.1.2. Syntetiska alternativ ... 6 2.1.3. Hälsofarliga substanser ... 6 2.1.4. Missbrukssubstanser ... 6 2.1.5. Preparat ... 7 2.2. Avgränsning ... 7

2.3. Svenskarnas vanor under 2000-talet ... 7

2.4. Upphov till Cybercrime ... 8

2.5. Tullverket ... 9 3. TEORETISK REFERENSRAM... 11 3.1. Redogörelse för teorival ... 11 3.1.1. Rationella valteorin ... 12 3.1.2. Motivering av teorival ... 13 4. METOD ... 13 4.1. Kvalitativ metod ... 13

4.2. Intervjustudier och urval ... 14

4.3. Forskningsetiska överväganden ... 14

4.4. Förförståelse ... 15

4.5. Intervjuguide ... 16

4.6. Genomförandet av intervjuerna ... 16

4.7. Validitet & reliabilitet ... 16

4.8. Giorgis Fenomenologiska Analysmetod ... 17

4.8.1. Helhetsintryck ... 17

4.8.2. Identifikation av meningsbärande enheter ... 17

4.8.3. Kondensering ... 18

4.8.4. Sammanfattning av innebörd ... 18

5. RESULTAT ... 18

(5)

4

5.2. Vem handlar online ... 20

5.3. Tillgänglighet/Möjlighet ... 20

5.4. Missbrukssubstanser ... 21

5.5. Brottsförebyggande arbetet ... 22

5.5.1. En lagstiftning som begränsar ... 22

6. DISKUSSION ... 23 6.1. Resultatdiskussion ... 23 6.2. Metoddiskussion ... 26 7. SLUTSATSER ... 27 7.1 Framtida forskning ... 28 REFERENSER ... 29 BILAGA 1 - Informationsbrev ... 33 BILAGA 2 – Matris ... 34

(6)

5

1.

INLEDNING

Teknologin har gjort stora framsteg under 2000-talet och likaså brottsligheten på nätet. I följande uppsats diskuteras narkotikahandel på internet. Syftet är att utreda vad internet innebär för narkotikahandeln? För att besvara frågan kommer

Tullverket att vara en central utgångspunkt i uppsatsen där intervjuer sker med anställda från Tullverket. Det som gett upphov till utvecklingen av brottslighet via e-handel kan utpekas till ett hemligt internet som kallas Darknet. Syftet med internetsidan är att köpa eller sälja illegala varor eller tjänster. Användarna är anonyma både genom kommunikationsflödet och betalningsmetoden då dem skyddas av programmen Tor och Bitcoin (se 2.4. Upphov till cybercrime). Konsekvenserna av den nya tekniken är en ökning av handel av nya okända preparat samt enklare tillgång till traditionella droger där ungdomar är

överrepresenterade bland köparna. Rationella valteorin som är teoriunderlaget i uppsatsen är utvald för att konkretisera narkotikahandel utifrån olika sätt som individer väljer att gå tillväga när de inhandlar preparat samt för att utreda vilka möjliga orsaker som styr vilka preparat som väljs att brukas.

Tullverkets arbete är en central del i min uppsats eftersom deras uppdrag går ut på att förhindra att oberättigade varor kommer in till Sverige. Dock problematiserar inte studien kring Tullverkets tillvägagångssätt i bekämpningen mot narkotika och syntetiska substanser. Däremot uppger studiens intervjupersoner att Tullverket kontrollerar cirka tio procent av samtliga varor vid inflödet till Sverige. Utifrån uppskattningen finns en föreställning om att en enorm mängd olagliga varor når den svenska befolkningen i syfte att brukas eller i syfte för vidare försäljning. Intresset för Tullverket och deras brottsförebyggande arbete grundades i en personlig uppfattning om en vag förbindelse mellan Tullverket som myndighet och den kriminologiska institutionen på Malmö Högskola i utbildningssyfte. Ofta när vi talar om brottsförebyggande arbete i utbildningen så relaterar vi till Polis. För att skapa kunskap om en tredje part vars uppgift också är brottsförebyggande arbete tas i denna uppsats Tullverket som utgångspunkt. Efter ett möte med Tullåklagare på Tullverket Malmö ökade det personliga intresset för

internetrelaterad narkotikasmuggling.

Ämnet har även uppmärksammats i media där det bland annat återgivits som ”the hidden web”. Kalla fakta i TV4 tog upp ämnet Darknet/det mörka nätet under hösten 2014 där de redogör för hemsidor som ger upphov till en anonym brottslig handel där droghandeln utpekas vara den största problematiken (Kalla Fakta, 2014). Media har dessutom uppmärksammat flera dödsfall bland unga där orsaken till dödsfallen misstänkts vara bruk av olika nätdroger (Ekot, 2014; Evereus, 2014; Lagerwall, 2012).

För att ytterligare skapa kunskap om ämnet valdes tre personer utav tullåklagaren ut med avseende på expertis och erfarenhet om ämnet för intervjutillfällen. Förutom intervjuer genomfördes en mängd sökningar på internetdatabaser. Resultaten genererade en begränsad och sällan empirisk litteratur/forskning. Därav är följande uppsats av stor relevans gällande den kunskapslucka och brist på forskning som detta ämne förfogar över.

(7)

6

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med följande studie är att utreda internets roll i dagens narkotikahandel. Frågeställningen som ska besvaras i denna uppsats är: Hur har internet som ett verktyg bidragit till den illegala droghandeln?

För att uppnå syftet utreds uppfattningar om internets roll i narkotikahandel hos anställda på Tullverket. Utöver intervjuerna används en mängd rapporter gjorda i Sverige och Europa för att bedöma drogsituationens utveckling under 2000-talet. Rationella valteorin används i studien för att närmare utreda skillnaden mellan att begå denna typen av brott antingen via internet eller i den fysiska miljön.

Visionen är att bidra med ökad förståelse kring sambandet mellan internet och droganvändning samt väcka intresse kring fenomenet och uppmuntra till vidare forskning inom området.

2. BAKGRUND

2.1. Begreppsförklaring

Nedan följer uppsatsens aktuella begrepp

2.1.1. Narkotika

Uppsatsen utgår från begreppet narkotika som ett begrepp för traditionella droger såsom cannabis och amfetamin (Malmquist, 2015). Dessa droger får varken nyttjas, försäljas eller framställas i Sverige enligt lag (a.a.). I uppsatsen tas även syntetiska alternativ, såsom hälsofarliga varor och missbrukssubstanser, upp eftersom de problem som blivit uppmärksammade på senare tid, och för att de oftast strävar efter att uppnå liknande bieffekter som narkotika

(Folkhälsoinstitutet, 2015). Syntetiska droger kan hänvisas som narkotika om dem reglerats som sådana av regeringen (a.a.)

2.1.2. Syntetiska alternativ

I uppsatsen framgår begreppet syntetiska alternativ som samlingsbegrepp för syntetiska substanser som strävar efter att uppnå liknande bieffekter som narkotika (Folkhälsoinstitutet, 2015). Substanserna kan tillhöra kategorierna narkotika, hälsofarliga substanser och missbrukssubstanser. Kriteriet är att substanserna/alternativen ska vara syntetiskt framkallat i mål att efterlikna traditionell narkotika.

2.1.3. Hälsofarliga substanser

Hälsofarliga substanser regleras i lag och behandlar olagliga substanser som har en negativ hälsoinverkan vid nyttjande (Folkhälsoinstitutet, 2015). I vissa fall kan hälsofarliga substanser leda till en narkotikaklassning och missbrukssubstanser kan vid utredning komma att bli klassade som hälsofarliga ämnen

(Folkhälsoinstitutet, 2015).

2.1.4. Missbrukssubstanser

Missbrukssubstanser är också ett förekommande begrepp i uppsatsen. Begreppet är ett samlingsbegrepp för syntetiska substanser som är lagliga men en misstanke om hälsopåverkan finns så länge en utredning inte blivit tillsatt av ansvarande

(8)

7

myndighet (Åklagarmyndigheten, 2014). Utredningen leder till att substansen antingen blir olaglig och klassad antingen som narkotika eller hälsofarlig vara eller förblir legal.

2.1.5. Preparat

Preparat används som ett samlingsbegrepp i uppsatsen för både syntetiska

alternativ, olika former av substanser och narkotika om inget annat framkommer. Exkluderande i uppsatsen är alla olika verktyg som kan används vid

narkotikabruk som medel.

2.2. Avgränsning

I uppsatsen uteslutas syntetiska substanser som tillhör kategorin doping/hormon preparat eftersom dessa till största grad brukas i syften att upprätthålla eller nå en förbättring av bland annat fysiskt utseende eller fysisk prestation och i majoriteten av fall är bundet till idrottsrelaterade sammanhang (Folkhälsoinstitutet, 2011). Uppsatsen berör inte heller substanser som är reglerade under läkemedelsverket och Läkemedelslagen då det är svårt att fastställa ifall det finns ett bakomliggande missbrukssyfte (1992:859).

2.3. Svenskarnas vanor under 2000-talet

Sedan början av 2000-talet har internetanvändningen eskalerat markant hos den svenska befolkningen. Förutom internetanvändningen så har även e-handeln ökat från att drygt 10 procent av internetanvändarna handlade och sålde varor via nätet år 2000 till 85 procent år 2014 (Findahl, 2014 diagram 4.1.). Generellt uppger mellan 65-75 procent av befolkningen i åldrarna 16-54 av respektive kön att dem handlat online under de senaste tre månaderna när data sammanställdes på SCB (Statistiska Centralbyrån, 2015).

Å andra sidan har andra undersökningar uppskattat att andelen av befolkningen som testat narkotika förblivit konstant under cirka 10 års tid (Englund, 2014). Siffror visar på att andelen flickor i årskurs 9 som provat narkotika ligger på 7 procent och lite högre för pojkar, nämligen 9 procent. Enligt den senaste rapporten om svenskarnas drogsituation utgiven av Centralförbundet för alkohol och

narkotika, CAN (a.a.) är det däremot vanligare för gymnasieelever att prova narkotika, där 14 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna svarar ja, på frågan om dem har testat narkotika. Könsskillnaderna är mer uppenbara för gymnasiegruppen och ungdomarna uppger cannabis vara den vanligaste drogen och på andra plats hamnar den syntetiska drogen – Spice1 (a.a.).

En rapport utgiven av Tullverket och Rikskriminalpolisen om drogsituationen i Sverige 2010-2012 visar också på att den vanligaste drogen fortfarande är cannabis, där marijuanan har övertaget framför hasch. Precis som ungdomarna svarade i undersökningen ovan så uppmärksammas en ökning av en ny trend av syntetiska droger så som spice (Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2013). Till skillnad från tidigare år där majoriteten av cannabisanvändare endast uppgett att de brukat cannabis är det allt vanligare att man idag kombinerar både cannabis och spice (Englund, 2014).

Förutom frågor om i vilken omfattning befolkningen använder sig av droger har CAN sedan 70-talet även tillfrågat informanterna vart de har fått narkotikan från. Från och med 2013 fanns internet med som svarsalternativ. I den senaste

(9)

8

rapporten från 2014 framgår det att få köpt droger online och att det istället är vanligast att köpa narkotika via partners, bekanta och vänner. Utifrån tabell M i CAN rapport 146 kan man dock utläsa att individer som uppger att de använt narkotika fler än 20 gånger har 7 procent av tillfrågade niondeklassare respektive 10 procent av tillfrågade gymnasieelever beställt drogerna online (Englund, 2014 s.72).

De allra senaste CAN rapporterna från 2013 och 2014 där internet varit ett av svarsalternativen har statistiken visat att näthandeln varit ett vanligare

tillvägagångssätt för flitigare brukare än för individer som brukat narkotika färre gånger (Englund, 2014; Gripe, 2013). Rapporterna varken problematiserar eller uppmärksammar skillnaden i tillvägagångssätt beroende på hur erfaren individen är. Slutsatser som framgår av CAN är endast beträffande generellt

tillvägagångssätt vid köp av droger. Slutsatsen i båda rapporterna är att få individer generellt använder internet i syfte att köpa narkotika (a.a.). De två åren som näthandeln har mäts i CAN har det inte framträtt som ett växande problem enligt statistiken (a.a.).

Relevant med avseende på drogsituationen i Sverige är även fördelningen av andelen missbrukare utifrån geografiska aspekter som inte tas upp av ovan

rapporter. En studie uppger att andelen narkotikamissbrukare i befolkningen är ett större problem i Sveriges storstäder i och med större tillgänglighet av narkotika och andra substanser i tätorter (Richert, 2008).

2.4. Upphov till Cybercrime

Cybercrime är ett begrepp som ofta används när man talar om internetrelaterad brottslighet. Därefter kan man dela upp begreppet i två kategorier. Den ena kategorin gäller brottslighet som tidigare inte funnits (Yar, 2005). Det vill säga när nya brott uppstår med nya verktyg (a.a.). Här hör brottslighet såsom ”olovlig hacking” och virusplantering i och med teknologins framgång. Den andra

kategorin berör traditionella brott med nya verktyg (a.a.). Traditionella brott är något som funnits länge i historien men nu kan utföras på andra sätt. Här hör narkotikaförsäljning och narkotikasmuggling till ämnet (a.a.). I denna uppsats ska traditionella brott behandlas via cybercrime med fokus på narkotika och syntetiska alternativ till narkotika.

Nya verktyg utvecklas i takt med teknikutvecklingen och utgör en betydande roll för handeln av narkotika. Verktyg som används idag är främst Tor och Bitcoin (Buxton & Bingham, 2015). Orsaken till deras betydelse på den illegala marknaden är deras löfte om anonymitet (a.a.).

Programvaran Tor gör det tekniskt sätt omöjligt att spåra det du skriver och läser på nätet. Programvaran är uppbyggd och skapad för att din dators IP-adress ska vara oförutsägbar. Tor utvecklades i början på 2000 talet för att förhindra andra individer, myndigheter och företag att ta del av individers IP-adresser vid användning och kommunikation över internet (Buxton & Bingham, 2015). Tor används även av militär och vid polisiärt arbete för att garantera anonym

kommunikation sinsemellan och för att bedriva underrättelsestyrt arbete (Buxton & Bingham, 2015). Anonymiserade tjänster såsom Tor har även bidragit till att invånare i strikta regimer fått möjlighet att anonymt yttra sig när den allmänna informationen har varit strikt kontrollerade av makten (Rady, 2013).

Vad som kompletterar Tor i den anonyma digitala handeln är internetvalutan, bitcoin. Bitcoin är till för att byta ut kontanthanteringen och kortbetalning med en

(10)

9

virtuell valuta (Böhme et al, 2014). Bitcoin är bland annat skapad för att utgöra ett motstånd mot bankerna och deras dyra transaktionskostnader samt för att undvika bedrägerier och spårning (a.a.). Bitcoin garanterar sina kunder anonymitet och fullständig säkerhet, det vill säga ingen kan komma åt dina pengar (a.a.).

Sammanfattningsvis garanterar Tor dig anonym kommunikation vid beställningar och köp medan Bitcoin garanterar en betalningsmetod som inte heller kan spåras tillbaka till användaren.

Bitcoins och Tor är tillsammans verktyg som används för att nå omtalade hemsidor såsom Darknet, ’Silk Road’2

med flera (Böhme et al, 2014). Således behövs programmen får att nå dessa hemliga sidor. Alltså är det inte något som går att sökas fram till via stora sökmotorer så som Google, Yahoo och ASK (Maras, 2014). Hemsidor som dessa blir då ett säkert spelrum för alla som har ett intresse för illegal handel.

Hemsidans utformning kan lätt liknas med Blocket3, där vem som helst kan publicera sina varor och där du som kund har stor valfrihet. Varorna kan vara allt ifrån narkotika till stulna varor (Maras, 2014), till grövre tjänster så som

beställning av mord (McCormick, 2013). Internet har sedan det skapades utnyttjats som verktyg till illegal handel men ovanstående nämnda hemsidor uppkom efter år 2009 (Buxton & Bingham, 2015). Chansen att bli lurad på dessa hemsidor anses vara liten eftersom konkurrensen är stor och majoriteten av

säljarna har en historik med betygsättningar och kommentarer från tidigare kunder (Maras, 2014). Förutom varor så finns riktlinjer om hur man ska undkomma lagen både som säljare och köpare (a.a.).

2.5. Tullverket

Tullverket är en myndighet som har två uppdrag. Dem arbetar dels för att underlätta effektiv och legal handel och dels säkra brottsbekämpningen (Tullverket, 2015). I arbetet mot brottsbekämpning ingår det att förhindra och försvåra illegal import av narkotika till Sverige. Tullverket arbetar både civilt och uniformerat i Sverige. Analys- och underrättelsestyrt arbete bedrivs för att

underlätta att uppnå Tullverkets mål och ansvar (a.a.). Samverkan mellan Polismyndigheten och Tullverket är vanligt förekommande för att tillsammans uppnå Regeringens krav (Rikskriminalpolisen, 2005; Rikskriminalpolisen & Tullverket, 2013).

Brottspreventivt arbetar Tullverket utifrån två strategier. Dels genom att påverka brottslighet genom visuell närvaro. Situationell prevention kan bland annat vara varukontroll och inspektion. Den andra strategin är social prevention som bygger på långsiktigt arbete att påverka attityder gällande narkotikabruk (Tullverket, 2015).

År 2014 uppskattades Tullverket bidra med en samhällsnytta värd 1340 000 000 kr (Tullverket, 2015; beslagsstatistik). Beslagsstatistik baserat på antal upptäckter av narkotika i post- och kurirflödet finns tillgängliga sedan 2008.

Narkotikabeslagen har mellan åren 2008-2014 ökat med cirka 1300 beslag vilket motsvarar en ökning på 60 procent på 6 år (Tullverket, 2015; beslagsstatistik).

2 En webbsida med syfte att driva olaglig aktivitet, på Darknet sedan 2011. (Van Hout & Bingham, 2013)

(11)

10

Projekt Nicks var ett projekt som startade 2004 och som syftade till att skapa ett effektivt samarbete mellan polis, tull och åklagare för att bekämpa

uppmärksammad problematik gällande narkotika och ungdomar

(Rikskriminalpolisen, 2005). Enligt rapporten som publicerades som en sammanställning av Projekt Nicks uppges att Tullverket år 2005 bara hade en deltidsanställd som ansvarade gentemot internetspaning (a.a.)

I rapporten lyfter man problematik kring internet som ett nytt verktyg som kan utgöra en avgörande betydelse i narkotikatillgången (Rikskriminalpolisen, 2005). Projektet startade 2004 mellan ovan nämnda myndigheter. Gemensamma resultat utifrån projektet var bland annat att det saknades verktyg och arbetsmetoder för att förhindra narkotikaförsäljning via nätet (a.a.). Enligt rapporten är

narkotikahandeln via nätet likt den fysiska narkotikahandeln beroende av ett möte och en kommunikation mellan köpare och säljare (a.a.). Enligt föregående bör därför myndigheterna sträva efter att skapa en proaktiv arbetsmetod och samtidigt skapa kännedom om vilka individer och vilka olika internetsidor som skapar tillgång till narkotika. Anonymitet och avsaknaden av polisiär bevakning tycks vara en anledning till förfogandet av internetsajter och populariteten bland främst unga vuxna (a.a.).

Under projektet var e-handeln uppbyggd och problematiserad annorlunda än idag (Maras, 2014). Betalningsmetoderna då skedde bland annat via PayPal4, kontokort och postförskott5 (Rikskriminalpolisen, 2005). Under 2005 skedde

narkotikahandeln på nätet främst via Communitys6 och forum7 (a.a.).

Webbsidorna kunde inte garantera individers anonymitet (a.a.), Tor och andra programvaror som garanterar anonymitet användes inte för illegal handel förrän 2009 (Maras, 2014). Enhetligt är emellertid att försändelserna sänds via post och bud. Enligt slutrapporten av projekt Nicks var de vanligaste illegala varorna som Tullverket upptäckte i posthanteringen: frön, gödning och narkotikautrustning (Rikskriminalpolisen, 2005).

Det brottsförebyggande arbetet har bland annat som mål att försvåra illegala varor innan de når Sverige. Arbetsmetoderna styrks av Tullverkets författningshandbok, TFH där rättigheter för arbetet styrks med lagar från brottsbalken,

smugglingslagen med flera. Samtliga lagar som är av relevans för tullverkets brottsförebyggande arbete gentemot narkotika presenteras i TFH IV (Tullverkets författningshandbok, IV). Tullverket har själva möjlighet att bedriva

förundersökningar gällande vissa brottstyper. Dessa bedrivs delvis av tullåklagare och regleras av åklagarmyndighetens författningssamling (Åklagarmyndigheten, 2013). Tullåklagaren har därtill även talerätt såvitt dessa avser uppenbara

bötesbrott gällande de brottstyper som tillkommer Tullverkets Fu-rätt (exempelvis ringa narkotikasmuggling eller smuggling). Tullåklagaren kan endast driva

förundersökning om fallet är av enkel beskaffenhet vilket även finns beskrivet mer ingående i författningssamling, ÅFS (Åklagarmyndigheten, 2013).

Tullåklagarens roll är betydande eftersom utredningen kan spara tid och resurser genom att inte involvera andra aktörer inom rättsväsendet (Tullverket, 2015).

4

Betalningssystem på nätet (paypal.se)

5 Varor som beställs betalas först vid mottagning (postforskott.se)

6 Mötesplats på internet med specifikt syfte, specifik målgrupp eller dylikt (Kim, 2000)

(12)

11

År 2011 stiftades en ny lag om missbrukssubstanser som idag tillåter bland annat tullverket att omhänderta och även förstöra lagliga substanser i beslut från tullåklagare om mängden betraktas vara av enkel beskaffenhet

(Åklagarmyndigheten, 2014). Lagen kallas förstörandelagen (SFS 2011:111) och uppkom som reaktion när man uppmärksammade syntetiska droger som ett problem i samhället. Kriteriet för att omhänderta och förstöra substanserna är bland annat att folkhälsomyndigheten ska ha uppmärksammat substansen och att substansen är på väg att bli utredd eller är under utredning. Utredningen ska fastställa om substansen har en påverkan på hälsa och sjukdom (a.a.). Idag kan man med hjälp av denna lag förhindra nya substanser som inte hunnit

narkotikaklassas eller klassas som hälsofarliga ämnen men som misstänks ha en negativ inverkan på hälsotillstånd (a.a.). Skillnaden mellan narkotikaklassade och hälsofarliga substanser är oftast att substansen i utredningen visat sig vara skadlig men det är inte utrett till vilket omfång substansen är beroendeframkallande och därför är straffskalan något lägre för hälsofarliga substanser (SFS, 1999:42). I narkotikastrafflagen avses substanser som är klassade som narkotika, det är inte ovanligt att missbrukssubstanser eller hälsofarliga varor blir klassade som narkotika efter utredning (SFS 1968:64).

3. TEORETISK REFERENSRAM

Tanken om att applicera en teori på illegal droghandel är för att närmare förstå fenomenets tillväxt och för att redogöra om vad internet innebär för droghandeln. Nedan följer skälet till beslutet om teoretisk referensram.

3.1. Redogörelse för teorival

Tidigare omnämndes Tullverkets två brottspreventiva insatser gentemot narkotika. Dem vill dels skapa en långsiktig förändring genom att reducera acceptansen för narkotika genom social prevention samt förhindra narkotikasmuggling via situationell prevention (Tullverket, 2015). Brottspreventivt arbete grundar sig i kriminologiska teorier om orsaker till brottslighet och hur man bäst kan förhindra att brott uppstår (Sarnecki, 2009).

Social prevention grundas i teorier som uppfattar människan som social varelse där individen tidigt socialiseras in i kriminogena miljöer och att familj, skola och samhälle utgör en stor roll i utformning av individens öde (Sarnecki, 2009). Exempel på sociala teorier (även kallade socialekologiska teorier) är bland annat inlärningsteorin och sociala bandteorin. Eftersom syftet med uppsatsen inte är att undersöka varför unga börjar med droger är därför social teori inte relevant. Å andra sidan grundas situationell prevention i uppfattningen om att minskade tillfällen för brott kommer att leda till lägre brottslighet (Sarnecki, 2009). Intresset för att vara kapabel till att begå brott är mindre viktig inom situationell prevention och de kriminologiska teorierna bakom begreppet (a.a.). Människan inom denna genre uppfattas snarare som en egoistisk varelse som strävar efter personlig vinning (Cornish & Clarke, 1986). Exempel på teorier bakom situationell prevention är miljöanknutna teorier såsom Rationella valteorin och Rutinaktivitetsteorin (Sarnecki, 2009).

(13)

12

Vad som är mest framgående från denna studies bakgrund är att internet med hjälp av nya funktioner möjliggör ett upprätthållande av missbruk genom att ganska enkelt exkludera rättsväsendet och straffrättsliga processer. En

miljöanknuten teori är mest passande i detta syfte eftersom teorin bland annat lyfter situation, tillvägagångssätt och möjligheter som grunder till brott och brottslighet (Cohen & Felson, 1979; Cornish & Clarke, 1986).

Rationella valteorin har valts som grundteori i uppsatsen eftersom den betraktas vara en passande teori och förväntas vara till hjälp vid förklarandet av kopplingen mellan internet och missbruk samt den ständiga utvecklingen av verktyg för att undgå rättssystemet. Nedan följer rationella valteorins utgångspunkter mer ingående.

3.1.1. Rationella valteorin

Framväxten av Rationella valteorin var en följd av avsaknaden av kriminologisk teori som var policybunden (Cornish & Clarke, 1986). Teorin skulle förutom att förklara brott även bidra med kunskap för att förhindra brottslighet, därav en betoning gällande situationell brottsprevention.

Rationella valteorin är som det låter utarbetad efter ett antagande om rationellt handlingstänk hos individer. Handlingarna är ett resultat av överväganden av risker och konsekvenser i givna situationer. Handlingarna är i sig motiverade ur frestelser för att individen ska uppnå personlig vinning (Cornish & Clarke, 1986). Cornish och Clarke (1986) motiverar handlingsövervägande ur situationen där individen agerar samt ur individens tidigare erfarenhet av beslutsfattande. Teorins utgångspunkt är att förklara brott som specifika händelser och inte generell brottslighet eller kriminella individer (Cornish & Clarke, 1986). Teorin försöker urskilja på brott och brott. Vart brottet sker är beroende av tillgänglig information i varje enstaka situation (a.a.). Tidigare forskning stödjer grundarna till teorins antagande om att samma typ av brott kan ha olika former av motivation och val av metoder beroende på situation. Utifrån teorin är det särskilt viktigt att analysera samma typ av brott utifrån olika synvinklar eftersom situationen utgör en stor betydelse i hur individen väljer att agera (a.a.). Exempel som tas upp av Cornish och Clarke är att inbrott bör särskiljas och bedömas olika beroende på vart det skett någonstans. Enligt dem är tankeprocessen olika för olika individer och även gällande val av exempelvis fastighet vid inbrott. Det rationella

bedömandet av skillnaden att göra inbrott i villa eller lägenhet bedöms utgöra en betydande roll för förklaringen av brottslighet (a.a.).

Enligt Cornish och Clarke styrs handlingar av ett beslutsfattande att begå ett brott som lösning till att uppnå ett mål i begränsning till tid och information som varje situation erbjuder (Cornish & Clarke, 1986). Handlingen kräver dessutom att individen ska uppfatta möjligheter som leder till brottslighet. Dessa uppfattningar är styrda av bakgrundsfaktorer såsom attityd gentemot brott, normer och

individers personlighetsdrag. Fortsatt brottslighet kan enligt Cornish och Clarke bland annat förklaras genom individens förbättring av teknik och nya kunskaper som båda bidrar till att riskerna för brott minskar (a.a.). I brottsförebyggande aspekt kan endast situationella åtgärder påverka om brottet ska ske eller inte. För att förebygga ett brott krävs det att individen ska uppfatta riskerna som för stora för handlingens utbyte (Cornish & Clarke, 1986). Utifrån teorin är avskräckning avgörande för att förhindra brottslighet.

(14)

13

Rationella val teorin har fått kritik främst med avseende på två aspekter. Teoretiker tillhörande social teori har påpekat att människan inte endast är en egoistisk varelse utan att individen socialiseras in i världen och därför bör till exempel inlärning beaktas i handlingsalternativ (Cornish, 1993). En annan aspekt har framgått ur Akratic Behavior som funnit evidens att individers handlingsbeslut inte alltid är rationella då individer till exempel utsätts för tidspress (Trasler, 1993). Motiveringen är att individer vid tidspress hellre utför en handling som genererar ett snabbt utfall trots att ett ihärdigt tålamod hade genererat ett påtagligare utfall (a.a.).

Kritik beträffande sociala mekanismer påverkar inte valet av teori i denna uppsats. Anledningen är för att uppsatsen inte beaktar orsaker till individers bruk av

narkotika utan snarare fokuserar på att skilja mellan tillvägagångssätt när narkotika anskaffas. Vidare förnekas inte relevansen av att social teori är nödvändig för att förstå individers livsresa fram till somliga handlingsbeslut. Akratic Behavior förser uppsatsen med nya synvinklar och hjälper till att diskutera tillvägagångssätt att anskaffa sig narkotika i resultatdiskussionen. Rationella valteorins utgångspunkter diskuteras i förhållande till studiens resultat (se 6.2. Resultatdiskussion).

3.1.2. Motivering av teorival

Forskning kring internetbedrägerier och informationsstöld av personuppgifter på nätet har tidigare använt sig av Rationella valteorin för att motivera varför vissa brott är vanligare på nätet (Holt et al, 2015). Motiveringen till att teorin appliceras i denna studie är för att riskerna, precis som med bedrägeri, är betydligt lägre inom den virtuella världen jämfört med samma typ av brott i den fysiska miljön. Riskerna för att åka fast via internetrelaterad brottslighet uppfattas vidare av individen som låga och därmed är det rationella beslutsfattandet det som triggar ett verkställande av brott (a.a.).

4. METOD

Nedan redogörs för studentens motivering till val av bland annat metod, urval och studentens resonemang kring etiska förhållanden och förförståelse. Slutligen redogörs för bearbetningen och analys av insamlat material med hjälp av Giorgis fenomenologiska analysmetod.

4.1. Kvalitativ metod

Metoden som ska besvara uppsatsens frågeställning är vald utifrån uppfattningen om att kunskapsbasen på området är bristfällig. En kvalitativ metod är anpassad för att skapa förståelse för egenskaper av fenomen (Malterud, 2014). Slutsatserna kommer att vara baserade på individuella uppfattningar och erfarenheter från individer som erhåller rätt kunskap inom problemområdet. En kvantitativ metod är en uppskattad metod om man vill fastställa orsaker och predicera utfall om valt problemområde (a.a.). I kvantitativa metoder arbetar man oftast med ett stort fenomen för att sedan generalisera slutsatserna på individnivå (a.a.). Eftersom målet är att skapa ett kunskapsunderlag snarare än att identifiera grundorsaker till fenomenet är därför inte kvantitativ metod tillämplig.

(15)

14

Förväntningarna är att finna olika uppfattningar om samma fenomen vilket försvårar en generalisering i kvalitativ metod (Malterud, 2014). Kvalitativ metod är av större relevans när man arbetar med komplexa frågeställningar. När man talar om kvalitativ och kvantitativ metod kan man även diskutera induktiv och deduktiv metod. Den induktiva metoden är besläktad med kvalitativ metod och strävar efter en tolkande syn på forskning (a.a.). Den deduktiva metoden är likartad med kvantitativ metod och strävar efter att testa och falsifiera hypoteser. Det är inte ovanligt att forskare tillhörande ena metoden kritiserar den andre. Viktigt är dock att applicera rätt metod på forskningsfrågan. Olika aspekter på verklighet och forskning är lika vanliga som olika typer av forskningsfrågor. I kvalitativ metod är det extra viktigt att undvika sin egen prägel och förförståelse i arbetet (Malterud, 2014).

Kvalitativ metod betraktas som mest applicerbar på forskningsfrågan och är den som styr vidare val av insamlingsmetod.

4.2. Intervjustudier och urval

Kvale och Brinkmann skriver i inledningen i sin bok Den kvalitativa

forskningsintervjun: ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt

liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 15). Baserat på syftet att undersöka erfarenheter och uppfattningar om ämnet via individers yrkeserfarenheter och expertis valdes intervjumetoden som mest lämplig.

Tullverket Malmö erbjöd tre utvalda individer utifrån expertis bli intervjuade. Det är inom kvalitativ forskning outtalat hur stort urval som är mest relevant (Kvale & Brinkmann, 2009).

Avsikten med denna studie är att skapa en kunskapsgrund och att vägleda inför framtida forskning. I kvantitativ forskning är mängden information eller antalet svar bedömd utifrån kvantitet där fler informanter genererar tydligare och

pålitligare slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2009). I kvalitativ forskning är antalet beroende på frågan och mängden kan lika gärna vara för liten som för stor (a.a.). Utifrån informanternas yrkesroll och erfarenheter i denna uppsats betraktas individerna som nyckelinformanter då dem besitter värdefull kunskap. Problemformuleringen styrde dessutom valet av metod eftersom svaren uppskattades variera och vara utförliga samt bidra till följdfrågor vilket skulle vara ett problem i t.ex. enkätstudier. Med det sagt hade intervjuer med andra individer som inte uppskattas förfoga över denna nivå av expertis behövts behandlas annorlunda både när metod och antal informanter beaktats.

4.3. Forskningsetiska överväganden

Forskningskravet är beaktat inför uppsatsen och problemformuleringen. Syftet med uppsatsen är att bidra med ny information. Metoderna som ska användas för att nå information riskerar inte att påverka intervjupersonerna i negativt

sammanhang. Forskningen och intervjuerna kommer inte att beröra känsliga och personliga frågor och på grund av sekretesskäl och Tullverkets krav behandlar inte uppsatsen heller individens arbetsuppgifter.

Fyra huvudkrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är beaktade under forskningsprocessen (Forskningsetiska principer - Codex). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets kravet samt

nyttjandekravet.

Innan intervjuerna presenterar jag mig som student, syftet med uppsatsen och presenterar informantens rättigheter samt tilldelar informanten mina

(16)

15

kontaktuppgifter. Samtliga intervjupersoner har informerats, utifrån

informationskravet, både skriftligt och muntligt om deras roll i uppsatsen samt om att det är frivilligt deltagande, utifrån samtyckeskravet (se Bilaga 1:

Informationsblad).

Samtliga informanter fick när som helst under intervjun välja att avbryta sin medverkan utan att jag som intervjuare skulle motsäga beslutet. Detta var inte något som jag fick erfara under intervjuerna. Samtliga intervjupersoner fick dessutom möjligheten att ta del av materialet innan det publicerades för ett sista godkännande.

Personuppgifter är inte relevanta för forskningsfrågan. Samtliga kontaktuppgifter förvaras oåtkomligt för allmänheten och informanternas deltagande är anonymt. Därav är samtlig information som kan ge upphov till identifikation förvarad och outtalad i uppsatsen enligt konfidentialitets kravet. Intervjuerna och informationen utifrån insamlingsmetoden är endast avsedda för detta forskningsändamål enligt nyttjandekravet och kommer inte att användas i annat ändamål än den

informanten anförtrott (Ivert & Mellgren, 2014).

Problematik i internetrelaterad smuggling i brottsförebyggande arbete kan komma att diskuteras. Tanken är att resultaten och sammanställningarna ska användas i vidare forskning för att förbättra arbetet (Ivert & Mellgren, 2014). Tanken är inte att lyfta fram en negativ bild av ett misslyckat arbete utan identifiera problematik i mål att tackla dem. Med det sagt är alla kritiska aspekter till för att

uppmärksamma och skapa nya inblickar i eventuellt förbättringsstadie av brottsförebyggande arbete inom internetrelaterad narkotikasmuggling med avseende till Tullverket som aktör. Materialet är sammanställt utifrån ett litet urval av personer anställda på Tullverket Malmö och andra aspekter på denna typ av brottslighet kan tänkas föreligga hos andra anställda eller på andra orter än Malmö.

4.4. Förförståelse

Oundvikligt i kvalitativ forskning är förförståelsen (Malterud, 2014). Främst styr den temat som en är intresserad av att forska på men den är i viss mån även nödvändig för att i intervjuer veta vilka frågor som bör besvaras (Kvale & Brinkmann, 2014). För att genom hela studien återkomma och fundera över sin egen roll i arbetet har den fenomenologiska analysmetoden valts medvetet. Giorgi Amadeo skriver i sin bok the descriptive phenomenological method in psychology om hur grundaren till fenomenologi såg på rollen av medvetenhet i forskning. Grundaren till fenomenologi är Edmund Husserl (Giorgi, 2009). Giorgi skriver följande:

“To assume the phenomenological attitude means to regard everything from the perspective of consciousness. That is to look at all objects from the perspective of how they are experienced regardless of whether or not they actually are the way they are being experienced.” (Giorgi, 2009 s.87)

Ovan citat lyfter aspekten om att undvika sin förförståelse av fenomenet och betrakta material i högsta möjliga grad ur informantens perspektiv. Det är endast möjligt när man betraktar och analyserar sin egen medvetenhet och betydelse i forskning.

(17)

16

Vid sidan av denna studie har en dagbok följt med på resan där anteckningar om förväntningar på resultat, intervjuer med mera har noterats. Detta för att

förförståelsen ska undvika att genomsyra arbetet.

4.5. Intervjuguide

Avtalet med intervjupersonerna var att samtalet endast baseras på personliga uppfattningar och erfarenhet utan möjlighet att behandla arbetsmetoder som Tullverket erhåller i brottsförebyggande syfte på grund av sekretessbelagt arbete. Innan intervjuerna utarbetades en personlig intervjuguide med frågeställningar. Tanken var att intervjuerna skulle utgå från tidigare utvalda kategorier och teman med öppenhet för nya synvinklar och ämnesspår (Leech, 2002). Metoden som ligger till grund för planeringen av intervjuerna är semistrukturerade intervjuer. Exempel på frågeställningar presenteras i Bilaga 3. Frågorna ställdes i en sådan ordning där enkla frågor ställdes i början för att utreda djupgående frågor mot slutet. Anledningen var att skapa en avslappnad dialog och en mindre avgränsning mellan intervjuare och informant (a.a.). Mellan frågorna ämnades ett tidsutrymme för att ge respondenterna möjlighet att fundera över frågan, svaret och tillägga något nytt (a.a.). Semistrukturerade intervjuer är använda i studier där forskaren har hyfsad kunskap om ett visst ämne men vill ge informanter möjlighet att agera experter och bekräfta eller ge nya infallsvinklar till befintlig kunskap (a.a.). I detta fall var det återkommande temat under intervjuerna narkotikarelaterad smuggling och IT-relaterad brottslighet, både tillsammans och var för sig. Flexibilitet är nyckeln i semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2012). Frågorna som ställdes var delvis utarbetade från början men svaren styrde vilka följdfrågor som skulle ställas (a.a.).

4.6. Genomförandet av intervjuerna

Samtliga intervjuer genomfördes under april månad, 2015. Efter

överenskommelse beslutades även att intervjuerna skulle ske på Tullverkets lokaler. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter. Den första intervjun följdes upp i efterhand via mail för att komplettera ytterligare funderingar. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon. Telefonen var på flygplansläge för att undvika inkommande störningar i form av sms och samtal. Se vidare 4.8. Giorgis

fenomenologiska analysmetod för hur transkriberingen och analysen av materialet behandlades.

4.7. Validitet & reliabilitet

Validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta diskuteras i forskning. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör begreppen även beaktas olika beroende på forskning och forskningsmetod. När det gäller kvalitativa intervjuer och reliabilitet är frågan om intervjupersonerna hade ämnat att ge samma svar till andra personer vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta fall kan inte informanterna komma att tillfrågas samma frågor eftersom dem är anonyma i studien. Däremot kan det diskuteras vidare ifall informanterna hade ändrat sina svar vid andra omständigheter än givna, se 6.1. Metoddiskussion. Validitet kan beskrivas utifrån om man undersökt det man avsett att undersöka från första början (Kvale & Brinkmann, 2009). Likaså är validiteten olika utformad beroende på om metoden är kvalitativ eller kvantitativ samt vilket tillvägagångssätt man använt när man samlat in informationen. I detta fall handlar det om intervjuer är det bästa sättet att få svar på forskningsfrågan (a.a.). I nedan metoddiskussion diskuteras ytterligare varför intervjuer är den ultimata metoden för denna specifika informationsinsamling.

(18)

17

4.8. Giorgis Fenomenologiska Analysmetod

Allting efter att informanten har uttalat sig i en intervju är data som forskaren själv skapar. Transkriberingen är forskarens tolkning av informantens verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är därför viktig att vara likvärdig inför

bedömningen och avgränsningen i samtliga transkriberingar. Metodologiskt är det uppskattat att en person gör samtliga transkriberingar (a.a.). Om det inte är

forskaren själv är det viktigt att gå tillbaka och kontrollera transkriberingen med ljudfilen. Följande transkriberingar av författaren av uppsatsen. För att slutligen analysera texten kommer Giorgis fenomenologiska analysmetod att användas. Valet av denna analysmetod är baserat i Giorgis motivering att kunskap är informantens erfarenhet av uttalat undersökningsämne samt fokus på en systematisk granskning av materialet i helhet (Malterud, 2014). Analysen bör enligt detta förhållningssätt behandlas i fyra steg:

1. Helhetsintryck,

2. Identifikation av meningsbärande enheter,

3. Skapa en abstrakt bild av de meningsbärande enheterna, samt 4. Sammanfatta innebörden av innehållet (Malterud, 2014) 4.8.1. Helhetsintryck

Helhetsintrycket skapas utifrån det transkriberade materialet av intervjuerna (Malterud, 2014). Det första steget är att lära känna sitt material och vara öppen för intryck i försök att undvika att tänka utifrån sin egen förförståelse (a.a.). Materialet lästes igenom några gånger för att sedan läggas undan och fundera kring vad som framgått i materialet. Det fördes inga anteckningar under

läsningens gång för att förhindra att systematisera eftersom det bör ske i följande steg (a.a.). I detta skede är detaljer mer eller mindre obetydliga och det mest centrala som bör bilda teman är framträdande problematiseringar om fenomenet (a.a.).

Intrycken av materialet presenteras i teman som uppmärksammats i läsningen (Malterud, 2014). Rekommenderat är att någon utomstående forskare eller student ska läsa det transkriberade materialet och redovisa sina tillfälliga teman för att skapa en diskussion och en enighet om vilka som är mest betydande och

framträdande i texten (a.a.). Nackdelen är att informanterna i studien är anonyma vilket resulterade i att endast intervjuaren tog del av ursprungsmaterialet och begränsade en tredje parts helhetsintryck. Slutligen uppmärksammades 11 stycken

tillfälliga teman med tillfälliga namn av studenten:

Risker, Anonymitet, Unga köpare/beställare, Informationsflöde, Tillgänglighet/Möjlighet, Oro för missbrukssubstanser, Vanligt förekommande bland smuggling, Flöde utrikes/inrikes, Typ av missbrukare, Oro för ökad IT-brottslighet, Resursbrist. 4.8.2. Identifikation av meningsbärande enheter

Temana som framgick efter helhetsintrycket kommer i detta steg att göra ett intryck i bakgrunden. I detta steg behandlades texten mer noggrant än tidigare. Varje mening analyserades och tillrättalades utifrån koder (Malterud, 2014). Irrelevant information exkluderades medan information som rör studiens syfte kategoriserades (a.a.). Identifikation av meningsbärande enheter kan förklaras som information som tillhör teman. Teman som används är framtagna i

helhetsintrycket. De är dock inte skrivna i sten och med det sagt har teman även ändrats i detta steg för att få en koncentrerad betydelse.

(19)

18

Således resulterade de förstnämnda 11 temana i 5 koncentrerade teman som presenteras i den slutgiltiga matrisen i Bilaga 2. Samtidigt ändrades namnen i de slutgiltiga temana för att bättre representera dess innehåll.

Samtliga meningsbärande enheter har slutligen kategoriserats till varsitt tema. Den systematiska analysen av texten underlättades genom att använda färgpennor och markera i texten. Olika färger tillhörde olika kategoriseringar för att skapa en inblick av fördelning. I Bilaga 2 visas en matris med utvalda delar ur texten kodade under valda teman, kodningen kallas även dekontextualisering. Dekontextualisering innebär att information tas ut ur sin kontext och tolkas (Malterud, 2014). Kolumnerna i matrisen är uppdelade utifrån teman och rader utifrån informanter. Utvalda citat kommer att presenteras i Resultat, övrigt material är kodat och refereras tillbaka till den transkriberade texten som endast författaren har tillgång till. Kodningen har skett utifrån vilken sida, stycke och rad informationen/citatet är hämtat ifrån.

4.8.3. Kondensering

Under kondenseringsanalys används matrisen som tidigare nämnts och nedan presenteras den slutgiltiga matrisen i tabellform (se; Bilaga 2 - Matris). Endast de meningsbärande enheterna som valts ut ur texten används och övrig text

exkluderas. Jämförelsevis undersöktes om de meningsbärande enheterna stod under rätt kategori eller om koderna skulle slås ihop om de var lika eller delas upp i fler koder. Efter att ha sammanställt allt, där det mest tillhör, undersöktes en ruta i taget. De meningsbärande enheterna gav tillsammans i en ruta olika innebörder som presenteras som rad under den sista informanten. Innebörderna är alltså det som kunde sammanställas utifrån de meningsbärande enheterna i varje

kodning/kategori (Malterud, 2014). Innebörderna beskrivs med enstaka ord som ska representera det som framgått i de meningsbärande enheterna utifrån varje tema.

4.8.4. Sammanfattning av innebörd

Sammanfattningen innebär forskarens tolkning av informantens uttalanden i utarbetade teman, kategorier och slutsatser (Malterud, 2014). I detta skede är det viktigt att gå tillbaka till det ursprungliga materialet för att undersöka om

innebörden stämmer i sin ursprungliga kontext, detta kallas rekontextualisering (a.a.). Det transkriberade materialet lästes utförligt ännu en gång för att analysera om innebörderna fortfarande var dem mest framträdande. Förförståelsen är något som avsatte extra mycket tid i detta förlopp. Anledningen är att personliga tolkningar inte ska genomsyra informantens svar.

I resultatdelen presenteras resultaten utifrån dataanalysen. Slutsatser i form av teman och innebörder redovisas med hjälp av citat för att ge en återberättande bild av vad som sades i intervjuerna. Samt för att belysa för läsaren hur temana och innebörderna är utarbetade med hjälp av analysmetoden (se 5. Resultat).

5. RESULTAT

Analysen av intervjuerna resulterade i följande teman som redovisas i detta kapitel. Framträdande teman belystes av samtliga informanter. I fall där

(20)

19

bör resultaten betraktas som tolkningar utifrån ett begränsat antal informanter som inte kan generalisera Tullverkets samtliga tjänstemäns uppfattningar om

problemområdet.

5.1. Risker

Vad som uppmärksammades av samtliga informanter var att brottslighet tenderar att öka när riskerna minskar. Internet har därför blivit ett verktyg som missbrukas för att minska riskerna med narkotikahandeln. I intervjuerna nämns olika typer av risker som minimeras vid e-handeln jämfört med likartad handel i den fysiska miljön. En risk kan vara att åka fast som minimeras med näthandel där du till exempel slipper bli sedd när du köper illegala varor. Varorna som upptäcks i brevhanteringen leder till en misstanke av adressaten. Problem som

uppmärksammas är att den riktiga beställaren ofta beställer varor i andras namn eller utnyttjar andras brevlådor. Anledningen till detta tycks vara på grund av att adressaten i första hand vill missleda misstanken. En annan risk är att träffa ”langaren” eftersom det innebär en träff och ibland en relation till en kriminell person. En tredje risk som man undviker i och med näthandel är att få andra varor än dem man ville ha. En informant beskrev näthandeln som en välutformad plats med personliga kommentarer och betygsättningar på varor och distributörer allt för att garantera kvalitet. Anonymiteten och exponeringen av sig själv som användare framgår vara den mest framträdande anledningen till den exploaterade näthandeln. Fördelarna med illegal näthandel beskrivs nedan av en informant:

”Individerna riskerar inte att stå i ett hörn och träffa langaren med alla risker det innebär så då reducerar man den risken genom att beställa det på internet istället. Om man dessutom läser kommentarer från andra i olika forum kan man få reda på om det är bra säljare och om varorna håller kvalitet” 8

Följande diskussion om Risker ledde till en problemformulering om hur e-handeln konstant utvecklas för att minska riskerna när narkotika hanteras. Dock handlar det inte om att minska bieffekterna av narkotikabruk utan sätt att minska

brukarens personliga exponering. Två av informanterna var erfarna och medvetna om Bitcoin och Tor som nya verktyg för kommunikation och som

betalningsmetod på nätet. Båda har en positiv uppfattning gentemot verktygen men poängterar att de används för andra ändamål än vad de är avsedda för, de missbrukas för att uppnå illegala ändamål.

’Det hemliga nätet’ omnämns vara en välanvänd metod för att köpa illegala varor. Vad som ofta nämndes i samtalen var en nyare metod där varor inte längre bara beställs från utländska hemsidor. En intressegrupp i Sverige har gett upphov till att köpa och sälja varor inrikes. Ett svenskt Darknet. Detta för att ytterligare minska riskerna eftersom brevhantering inom Sverige inte passerar Tullverkets kontroller och därmed svårare upptäcks. Varorna finns i Sverige och har kommit in på något sätt, därför uppmärksammar informanterna att fokus bör ligga på ökad kontroll vid införseln till Sverige för att sedan försöka eliminera tillgängligheten inne i landet. En annan uppfattning som uppgavs under samtalets gång är att distributionen inne i landet går väldigt snabbt och där en informant ger exemplet på att 10 000 illegala tabletter sannolikt fördelas på flertal försäljningar medan importen sker en gång. Skulle man hindra importen skulle arbetet för polisen minimeras. För Tullverket är det väldigt svårt att kontrollera varor som väl är inne

8 Talspråk översatt till skriftspråk

(21)

20

i landet, enligt ena informanten tillhör dessa arbetsmetoden snarare Polisen. Resonemanget för en köpare inrikes enligt en informant lyder följande:

”[…]sakerna finns redan i Sverige. Så du som slutanvändare behöver inte ta risken att ditt lilla paket fastnar i tullens filter.”

5.2. Vem handlar online

Vad som är eftertraktat på marknaden har till visst omfång även att göra med risker. Enligt informanterna har de nya alternativa syntetiska substanserna dels uppstått för att undgå rättsprocessen av personligt narkotika bruk. Tidsspammet mellan att en syntetisk substans uppmärksammas och klassas ger upphov till ett legalt missbruk med liknande bieffekter som med traditionella droger. Vad samtliga informanter upplevt är att den yngre populationen tenderar att handla traditionell narkotika och syntetiska substanser mer på nätet än andra

samhällsgrupper. Den typiska köparen som handlar varor via nätet och sedan skickar vidare via postflödet uppfattas vara en man i 20års åldern. Det som gör denna population speciell betraktas vara deras kännedom om informationsflöde och möjligheter genom internet. I importen har informanterna förmodat att stora paket/beställningar ofta betraktas vara till för individer med ett betydligt flitigare missbruk än vad man tror beställaren till små beställningar erfar. Nedan citat är av en informant som förklarar sin känsla för maktlöshet inför ungas

internetanvändning:

”Nu har vi enorm tillgång till information. Och med det sagt även enorm tillgång till desinformation. Unga kan inte värja sig mot informationsflödet och dem kan inte alltid särskilja på vad som är sant och inte. Med enorma floden av information följer våld, propaganda, hat, droger och annat unga människor inte kan värja sig mot. Det är svårt att veta vad ens barn gör. Förr krävdes större ansträngning för att ta del av hat, pornografi med mera som inte ska finnas i ett barns omgivning.” 9

5.3. Tillgänglighet/Möjlighet

Förutom smidigheten med internetköp ledde samtalet med samtliga informanter till en bestämd enighet om att e-handeln inte kommer att ta över gatuhandeln och hanteringen av narkotika helt och hållet. Informanterna uppmärksammar att tillfället styr och med det menar man att tiden är en viktig aspekt. Dem menar att många ”partyknarkar” vilket betyder att inköp sker spontant snarare än genom narkotikahandel via internet som tar längre tid att få. Dem tyngre missbrukarna som inte har tillgång till internet/dator kommer med största sannolikhet bibehålla eftertraktandet på den fysiska marknaden. Även om näthandeln med illegala varor inte tros ta över helt finns en oro om att samtlig IT-brottslighet kommer fortsätta att öka exceptionellt. Nedan citat är av en informant som delar med sig av sin uppfattning om varför ”gatulangning” kommer kvarstå.

”[…] alla är inte bekväma eller kunniga att beställa preparat på nätet. Dels strävar vissa efter ett omedelbart köp. […] Oftast är det billigare att köpa via nätet men man måste vänta 1-2 dagar. Tillfället styr vid till exempel partybruk som sällan innebär planering i förtid. Ökningen kommer dock ske för personliga och planerade bruk eller när man ägnar sig till

9 Talspråk översatt till skriftspråk

(22)

21

kommers där man kan beställa fram lager för att till exempel sälja vidare.” 10

Det som lett till och upprätthåller e-handel anses vara det oändliga

informationsflödet som befolkningen kan ta del av med hjälp av internet. Förutom oändlig information har generellt sett hela Sveriges befolkning idag möjligheten att få tag på varor avsevärt enkelt. Som samtliga informanter påstod; Några klick

fram och varan kommer i posten. Med det sagt behöver man inte som tidigare åka

till särskilda platser som tenderar att vara mer exponerade för denna typ av brottslighet.

5.4. Missbrukssubstanser

Missbrukssubstanser omtalas oroande vid samtliga intervjuer. Som tidigare nämnt uppkom syntetiska alternativ för att bland annat undgå rättsprocessen.

Missbrukssubstanser är substanser som med hjälp av förstörandelagen kan betraktas som varor som kan bli klassade som hälsofarliga eller klassade som narkotika men som inte genomgått prövning och betraktas som legala. Tullverkets informanter uppger att förstörandelagen används för att kunna omhänderta och förstöra substanser där köparen inte riskerar strafföreläggande konsekvenser. Trots att lagen ofta ses som en stor fördel genom att man kan förhindra missbruk av varor som kan komma att bli illegala så finns även sidor av lagen som

uppmuntrar producenterna att kontinuerligt modifiera varorna. Modifieringen bidrar med att substanserna återigen måste behandlas som nya substanser och glappet mellan att varan uppmärksammas och genomgår utredning ger upphov till ett legalt missbruk. Informanterna uppmärksammar att producenterna är väldigt kvicka och att tillverkningen som ofta sker i Indien och Kina ligger i framkant med myndigheter som arbetar med att klassa substanserna. Nedan citat av en informant beskriver processen utifrån sin uppfattning mellan producenter och ansvarande myndighet.

”De som säljer syntetiska droger ligger i framkant hela tiden och följer den öppna demokratiska processen med vilka droger som ska klassas. Individerna håller sig uppdaterade på

myndigheters hemsidor och folkhälsoinstitutet så dem vet vilka preparat som ska klassas. Då säljer man slut på preparaten och lägger ut nya beställningar som ofta produceras i Kina och Indien. Preparaten modifierar man på någon molekylär nivå eller liknande och så frångår man den klassningen som skett. ”

11

En annan aspekt som framgick från en av informanterna var en oro över att trenderna gällande inhaleringsprincipen gällande tobak tenderar att minska generellt i samhället, enligt tidigare forskning lyder principen att rökning har en tydlig parallell med cannabisrökning och om trenden tenderar att minska gällande tobaksrökning är det möjligt att ingångsmissbruk i framtiden kommer att baseras på tyngre narkotika både gällande syntetiska alternativ och läkemedelstabletter. Oron hos informanten grundas främst i syntetiska drogers långsiktiga bieffekter som än är relativt outforskade.

10 Talspråk översatt till skriftspråk 11 Talspråk översatt till skriftspråk

(23)

22

5.5. Brottsförebyggande arbetet

Cannabis, amfetamin och syntetiska alternativ är de mest förekommande preparaten som upptäcks på väg till Sverige genom postinförsel utifrån informanternas erfarenhet. Upptäcktsrisken är beaktansvärt låg gällande

narkotikainförsel och flera aspekter tas upp som anledningar till begränsningen. Dels erfar posthanteringen begränsade resurser i form av anställda. En optimism genomsyrar dock en intervju eftersom nästkommande års plan är att utöka arbetsgrupperna och öka upptäcktsstatistiken enligt informanten. Enligt informanten erhåller posthanteringen rätt utrustning men antalet anställda är begränsat för att hinna med att kontrollera alla inkommande försändelser.

Det finns skepsis gällande myndigheters arbete med att hinna med teknologin och arbeta proaktivt. En informant uttalar sig om hur myndigheters långsamma

reaktion ger långtidskonsekvenser för det brottsförebyggande arbetet:

”Sett historiskt så är myndigheters generella förmåga att ta till sig och följa med i teknikutvecklingen långsam, och min egen bedömning är att detta inte är något som kommer förändras. Konsekvensen av detta är att drivna brottslingar mutar in nya kriminella inkomstbringande områden, och där konsekvensen blir att myndigheter arbetar reaktivt snarare än proaktivt.”12

Informanterna upplyser att resurser dels måste riktas mot brottsbekämpningen vid införseln samt framtida förhoppningar om att tekniken ska få gehör och att

Tullverket ska avsätta experter för att arbeta endast med IT-brottslighet. Outtalat i intervjuerna var antalet anställda på underrättelsetjänsten som jobbar mot IT-relaterad brottslighet eftersom detta var en fråga rörande arbetsmetoder och kunde påverka sekretessen. Antalet uttalas i en av intervjuerna vara någorlunda måttligt men enligt individen finns ingen anställning som endast är begränsad till denna sortens uppgift och det är något som vid förändring hade bidragit till

effektivisering.

5.5.1. En lagstiftning som begränsar

Under ett möte på Tullverket diskuterades främst begränsningar av

brottsutredning som är en följd av svensk lagstiftning. Diskussionen rörde aspekter om främst internetbeställare och svårigheten att döma dessa för ringa narkotikabrott.

Arbetsmetoderna som tas till vid brottsutredning på Tullverket är delvis styrda av mängden substans vid illegal införsel. Samtliga substanser har gränser i mängd för vad som anses vara grovt narkotikabrott, ringa narkotikabrott och vad dessa preparat genererar vid påföljd. Brott som överstiger gränsen för enkel beskaffenhet får inte längre ledas av Tullåklagare utan ska bearbetas av

åklagarmyndigheten (SFS 2000:1225 §19). Det framgick av ena informanten från Tullverket att den misstänkta adressaten av enkel beskaffenhet sällan blir dömd för brott eftersom brottet av ringa fall inte kan generera högre straff än dagsböter. Då brott inte genererar högre straff än två månaders fängelse i straffskala anser lagen dels att kostnaderna för utredningen är för omfattande för brottets

allvarlighetsgrad (SFS 1942:740 kap 23 §1) dels att omständigheterna med

misstanke om adressat i sig inte är stark nog i bevisning att individen utfört brottet

(24)

23

(SFS 1942:740 kap 23 §4). Ett citat från en informant jämför skillnaden mellan brottsutredning i den fysiska miljön och via upptäckt i varuinflöde:

”En individ med samma mängd narkotika påträffad i den fysiska miljön hade i majoriteten av alla fall fått en påföljd för sitt innehav medan majoriteten av alla fall av enkel beskaffenhet via internetbeställningar går fria” 13

Paketets adressat är automatiskt misstänkt för narkotikasmugglingen men bevisningen är inte tillräcklig i brottsutredning eftersom det finns en chans att någon annan beställt varan i adressatens namn. Vidare tillåter lagen Tullverket att utreda brottet genom att den misstänkta individen får hem ett brev om att varan omhändertagits samt där adressaten blir ombedd att besvara om denne beställt varan. Utifrån informanten besvaras givetvis brevet med ett nekande av majoriteten av individerna och förundersökningen måste läggas ned.

6. DISKUSSION

6.1. Resultatdiskussion

Denna del avser att knyta samman syftet till det som framgått ur intervjuerna samt diskutera detta utifrån teori och andra aspekter som behandlas i bakgrunden. Syftet är att utreda internets roll för narkotikahandeln.

Redan år 2004 var brottsligheten kring internet uppmärksammad som problematisk och resulterade i Projekt Nicks. Dåtidens problematisering av fenomenet grundar sig så som idag i individers nästan obegränsade anonymitet på nätet. Tekniken har dock gjort stora framsteg och bidragit till att riskerna minskat och anonymiteten ökat ytterligare sedan dess. Idag sker köpen via slutna väggar och tekniken ger upphov till att man inte behöver dela med sig av personuppgifter i lika stor grad som tidigare då varorna såldes via öppna forum och Communitys. Tidigare nämnt betraktade man narkotikahandel via nätet som en interaktion mellan köpare och säljare. Enligt informanterna har man inte denna uppfattning längre. Köpare och säljare är beroende av varandra men har samtidigt inget med varandra att göra med hjälp av teknologin, främst för att minska riskerna att exponera sig. En studie om brukarperspektiv visade att brukarna upplever en professionell relation med sina köpare på ’det hemliga nätet’ (Van Hout & Bingham, 2014).

Utifrån en samlad bild av informanterna tros inte narkotikahandeln övergå till endast försäljning via internet. Däremot kan vi fastställa utifrån intervjuerna att de senaste åren har det blivit allt vanligare främst för den yngre populationen att beställa narkotika och missbrukssubstanser via nätet. Under de senaste tio åren finns uppskattningar gjorda av CAN som konstaterar att andelen brukare bland svenska skolelever varit oförändrad (Englund, 2014). Dessa påståenden behöver inte nödvändigtvis säga emot varandra. En ökning av andelen brukare är inte nödvändig för en ökning av näthandel. Samtidigt anger Tullverkets informanter en högre grad av beställare i 20års åldern medan CAN undersökningar är gjorda på elever i åldrarna 15-17 (årskurs 9) samt 17-18 (årskurs 2 i gymnasiet).

13 Talspråk översatt till skriftspråk

(25)

24

Internethandlandet kan reflekteras ur en rationell handlings teori. Utifrån informanternas uppgifter baseras de flesta köp på en individs uppskattning om låga risker med inhandlande av narkotika och missbrukssubstanser. Den framträdande anledningen till ökad brottslighet på nätet bedöms utifrån informanterna och tidigare forskning bero på anonymiteten på nätet (Buono, 2014; Ceccato & Haining, 2004; Maras, 2014; Europol, 2014; Van Hout & Bingham, 2013). Kriteriet för rationella valteorin är som tidigare nämnt ett övervägande om risker med olika handlingsval vilket styrker orsaken till ökad illegal näthandel (Cornish & Clarke, 1986).

Som tidigare nämnt kommer ”gatulagningen” enligt studiens informanter bestå av anledningar såsom en grupp missbrukare som inte har möjligheter att anskaffa sig varor via internet samt ett eftertraktande baserat på ett snabbt förfogande, ofta relaterad till ett ”partyliv”. Akratic Behavior som tidigare nämndes som kritik gentemot Rationella valteorin och deras tes om att handlingsalternativ endast är baserat på maximal vinning stödjer informanternas yttranden om att tidspammet ibland är mer betydande än förtjänster av att beställa preparat i förväg på internet. Andra kriterier för rationella valteorin är att individen ska uppfatta

handlingsalternativ vilket kan reflekteras ur ungas uppväxt och kunskap om internet där vuxna inte uppfattar dessa möjligheter (Cornish & Clarke, 1986). Informanterna menar att de nya generationerna oftare erfar sådana möjligheter på grund av uppväxt med datorer och internet. Därav en yngre population som

handlar preparat via nätet. Handlingsalternativ är baserat på individers uppfattning om tillfällen där internet och datorer ger framträdande möjligheter för individer med ’rätt’ kunskap, som ofta erhålls av den yngre populationen.

Ett kännetecken för fortsatt brottslighet enligt rationella valteorin är att individers förbättring av teknik och kunskaper ytterligare minskar riskerna för i detta fall inköp av narkotika och därför är utbytet större än vad riskerna med inhandlandet medför (Cornish & Clarke, 1986). Utvecklingen av inrikes shoppare och

användare av verktygen Bitcoin och Tor är rena exempel på teknikutveckling och nya tillvägagångssätt som missbrukas för att minska risker med inköp av

narkotika eller syntetiska substanser.

Generellt är den samlade bilden utifrån intervjuerna att risken för upptäckt med avseende både på utrikes- och inrikes beställningar beaktansvärt låg. Även om upptäckt sker är andelen utredda brott för ringa narkotikabrott som sker via den virtuella sfären fortfarande avsevärt låg.

Cornish och Clarke (1986) gör en parallell med inbrott i olika fastigheter för att förklara skillnaden i samma typ av brott utifrån olika val av tillvägagångssätt. Denna parallell är eventuellt anpassbar i sammanhanget med valet av

tillvägagångssätt när man inhandlar narkotika samt vid valet av preparat. Utifrån deras perspektiv bör dessa handlingar granskas varierande beroende på

omständigheter såsom val av tillvägagångssätt samt val av preparat. Enligt teorin bör inhandlandet av narkotika därför behandlas olika beroende på om det är köpt via exempelvis internet jämfört med inhandlande till exempel via ”gatulagning”. CAN undersökningar visar att unga allt oftare provat/brukar alternativa syntetiska substanser. Likaså har Tullverket erfarit en ökning i postinflödet gällande de syntetiska substanserna. Tidigare studie från 2005 angav gödning, frön och narkotikautrustning som framträdande fynd vid posthanteringen i Tullverkets beslagsstatistik. I dagsläget pekas snarare cannabis, syntetiska alternativ och

References

Related documents

Här finns det anledning att återgå till ett citat ur Goodbye to Berlin: berättaren återger vad han ser utanför sitt fönster, och konstaterar att ” [the] whole district

Till skillnad från traditionella mediers sätt att rutinmässigt leverera material till läsare, vilket läsare där också förväntar sig, arbetar istället den nya bloggaren

Just detta håller även Bernler och Johnsson (1989) med om då de beskriver att socialarbetaren också kan utvecklas genom interaktion med yrkeskollegor och därmed inte

De muslimska familjerna har ofta flyttat till Sverige på grund av religiösa och politiska konflikter i deras hemländer och när barnen till invandrarfamiljerna möter det

Något som intervjupersonerna också gör för att underlätta samtalet för individen är att anpassa miljön, detta beskriver de som viktigt för personer med autism.. Det

Studenten ska utveckla sin förmåga att stimulera och utmana barns/elevers tänkande genom att lägga upp verksamheten/undervisningen på ett sätt som ger ut- rymme för deras

De orsaker som bidragit till att respondenterna blivit socionomkonsulter och därmed valt att arbeta inom den privata sektorn har för samtliga grundat sig i att den offentliga

Den evaluerar vad och hur vi är, och innefattar en tillit till sig själv, självrespekt och självacceptans (2003, s. Av barnskötarnas svar gör jag tolkningen att de

Vill jag bada i ren luft min vän Koldioxid i klyvöppningen För att kunna göra min egen mat (ooh).. Ja, kunna göra min egen mat (ooh) Ge mig vatten, ge

Mellan EPB med socioekonomiska risker och utan socioekonomiska risker fanns inga signifikanta skillnader vad gäller självskattning för självkänsla, medan det fanns signifikanta

Bjurström skriver, angående att identifiera sig som raggare, att “Det är ett epitet som i första hand används av utomstående för att beskriva dem (även om det också

Okunskap kunde te sig i ett överdrivet användande av skyddsutrustning men även i form av ångest hos personalen relaterat till osäkerhet i hantering av dessa patienter (Currie et

Genom att observera utvalda barn i barngruppen gör att det skapas en djupare förståelse för deras sociala relationer, kamratrelationer samt hur makt kommer till uttryck mellan

Det faktum att autismen inte alltid syns på barnet gör att personer i omgivningen kan ha svårt att förstå att barnet faktiskt har en funktionsnedsättning. Föräldrarna berättar

När jag kom tillbaka till skolan efter min sjukskrivning förstod jag att jag behövde göra mitt projekt för min egen skull, för att få ur mig känslor som klamrat sig fast inom

I detta arbete används begreppet för att visa på vilken syn på eleven som skrivs fram i kursplanerna för hemspråk respektive modersmål, genom att dessa analyseras utifrån

[r]

Genom att studera 21 globalt distribuerade språk från fem kontinenter med hjälp av ordböcker visar resultatet på en viss variation av innehav av smaktermer mellan smakerna och

För att det ska kunna sägas att en aktör har genomgått instrumentellt policylärande krävs det bevis på att aktören har fått en ökad förståelse för policy instrument

I stor utsträck- ning handlar det om hur de sex individerna, utifrån sina olika livssituatio- ner, använder sig av sina fanskap för att hantera det faktum att de alla är fans till

Keywords: fan, fandom, identity, popular music, grounded theory, subcultural capital, experiences, learning,

Med forskningsfrågorna som grund kommer syftet att besvaras med hjälp av intervju med Stadiums Social media manager, svar från den kvantitativa undersökningen, data från

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling