• No results found

Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion SD347

Motion till riksdagen

2018/19:1374

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Tydligare redovisning av genomförande

parters arbete rörande multilateralt bistånd

FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och målsättningar inom biståndet i kommande resultatredovisningar av det multilaterala biståndet och tillkännager detta för regeringen.

MOTIVERING

Sverigedemokraterna är positiva till en sammanhängande strategi för multilateralt utvecklingssamarbete och menar att en sådan strategi utgör en bra grund för framtida beslutsfattande. Vi önskar dock en ökad transparens inom biståndet där det är möjligt att följa biståndet från givare till genomförande.

Sverigedemokraterna ser exempelvis på initiativet openaid.se, men framhåller samtidigt en del brister. För att komplettera resultatskrivelserna till riksdagen menar vi att den information som framgår på openaid.se måste utvecklas och att exempel på resultat tydligare ska redovisas där.

När bistånd kanaliseras via multilaterala organisationer är det ofta en kanal för andra

genomförandepartner inom ramen för insatserna. Exempelvis ser vi hur en betydande del av SIDAs stöd till FN förmedlas vidare till civilsamhällesorganisationer, såväl nationella som lokala

gräsrotsorganisationer och vi ser hur de stora landbaserade humanitära fonderna i vissa fall kanaliserar upp till 80 procent av medlen genom enskilda organisationer.

Användandet av multilaterala organisationer för att kanalisera svenskt bilateralt bistånd har ökat kraftigt under 2000-talet varför vi menar att det finns risk att en alltför stor tilltro sätts till de multilaterala organisationerna, som ansvarar för att kanalisera pengar, samtidigt som kontrollen och uppföljningen av genomförandepartner halkar efter. Transparensen förbättras och det måste bli betydligt lättare att kunna följa ett bistånd inom exempelvis ett landområde från givare genom multilaterala organisationer till genomförandepartern. Riksdagen bör uppdra till regeringen att tydligare redovisa i vilken grad genomförandepartner efterlever Sveriges strategi och målsättningar inom biståndet i kommande resultatredovisningar av det multilaterala biståndet.

(2)

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD) Ludvig Aspling (SD) Lars Andersson (SD) Sara Seppälä (SD) Tobias Andersson (SD)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

I 2 § tredje stycket föreskrivs att ett antal angivna bestämmelser om arbetstidsbegränsning och vila inte skall gälla för visst arbete inom offentliga verksamheter där de

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att redovisa en samlad analys av hur olika uttag av arbetstids- förkortningar påverkar villkoren

Det kan inte vara rimligt att det i systemet fortfarande finns kommuner som kompenseras för faktorer som härrör sig till förändringar för mer än 20 år sedan, t ex

Variabeln ”andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975” bör ändras till ”andel boende i flerfamiljshus med hyresrätt byggda 1965- 1975”.. Dyra bostadsrätter bör inte

kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och

Sigtuna kommun har inte funnit anledning att i sitt yttrande närmare kommentera de enskilda modellernas konsekvenser för kostnadsutjämningen och dess explicita påverkan för

As a 1 0% dilution was found not to impede correct functioning of the Model Facultative Lagoon, the same concentration was tried out using urban wastewaters from

This new suggested innovative technology is to be demonstrated at Fakse Landfill, Denmark (see Figure I). The landfill is divided in two parts; section I which was in use from 1 98 1

The performance evaluation was conducted through collection of wastewater samples from inlet and outlet sources of treatment plants and measuring significant

Detta görs utifrån en jämförande läsning av Läroplans- kommitténs betänkande Skola för bildning, som låg till grund för Lpo 94, och »Ut- redningen om mål och uppföljning

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få