• No results found

Anställningstrygghet Motion 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anställningstrygghet Motion 2020/21:849 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1227

Motion till riksdagen

2020/21:849

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Anställningstrygghet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygga anställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2020 kommer att gå till historien då vi i Sverige och i stora delar av världen drab-bades av en pandemi och vi fick lära oss att covid-19 var en ny allvarlig sjukdom som många människor dog av. Vi skulle skydda och förhindra att äldre och svaga skulle bli smittade, många snabba insatser gjordes och personalen fick en enormt tuff arbetssitua-tion och arbetsbörda.

I framtiden så kommer utredningar och forskning ge svar på många av dagens frågor som varför vi inte kunde skydda våra äldre bättre från att drabbas av covid-19 och varför så många dog på särskilt boende.

Redan tidigare var det känt att det fanns brister i äldreomsorgen, organisatoriska brister, personalbrist, brist på rätt kompetens och många med tidsbegränsad anställning som kallas in vid behov.

Tidsbegränsade anställningar är ett stort problem för den enskilde inte bara för att denne saknar trygghet i sin försörjning och inte får möjlighet till kompetensutveckling utan också för att denne får svårt att kvalificera sig till socialförsäkringar m.m.

I pandemins spår fick visstidsanställda inte alltid samma möjligheter som tillsvidare-anställda till ersättning för karensavdrag, sjuklön m.m. som behövdes då personalen skulle vara hemma vid symtom för att förhindra smitta.

Avsaknaden av fasta jobb får allvarliga konsekvenser på såväl ett individuellt som ett samhälleligt plan och det minskar kvalitén i vår offentligt finansierade välfärdssektor.

Anställningstrygghet och långsiktig personalplanering är nödvändigt för att upprätt-hålla kvalitet, för att klara av framtidens kompetensförsörjning och personalhälsa i väl-färden.

(2)

2

Riksdagen har ett ansvar att motverka otryggheten på svensk arbetsmarknad för såväl kvinnor som män och då behövs fler trygga anställningar.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S) Paula Holmqvist (S) Gunilla Svantorp (S) Inga-Lill Sjöblom (S)

References

Related documents

Intermittenta anställningar är en anställningsform som inte finns i någon arbetsrättslig lagstift- ning och inte heller är någon anställningsform som förekommer i

Lagstiftningsförslaget har visat sig inte vara tillräckligt och dagens lagstiftning behöver förändras för att öka balansen, och framförallt för att förhindra missbruk

Naturvårdsverket anser att utformningen av förslaget till särreglering i plan- och bygglagen (2010:900) för totalförsvarets intressen genom att ge staten, via länsstyrelsen,

Region Norrbotten tillstyrker förslaget att inrätta ett statligt kontrollsystem med syftet att granska och ytterst villkora eller förbjuda över- eller upplåtel- ser av utpekad

Inte bara enskilda arkivinstitutioner som får statliga bidrag bör omfattas, utan även de som får bidrag från regioner och kommuner bör kunna anses ha arkiv som är av

utgångspunkter som Brå har att beakta, inte några synpunkter att lämna på förslaget om hur ett museum kan inrättas.. Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Kristina

• Baseras differentieringen på faktiska flygrörelser bör avgifterna återspegla den andel av flygningen som skett på nivåer med risk för höghöjdseffekter, förslagsvis över 8

Miljöstyrande start- och landningsavgifter kan vara ett av många verktyg för att uppnå större internalisering av miljökostnader och Naturskyddsföreningen är mycket positiva

Utöver denna mängdbegränsning föreslår NV i 4 § punkten 6 i förslaget till förordning att förordningen ska gälla för sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfalt som är

Vår tolkning är att det förslag som nu lagts fram bör motverka onödig administration samtidigt som det regelverk som följer av avfallsdirektivet uppfylls.. I ärendet

Den typ av anläggningar som bör vara tillståndspliktiga ligger normalt inte i kust och på öar och det skulle vara direkt olämpligt om så skulle vara fallet bland annat för

Justitiedepartementet har begärt att Botkyrka kommun ska inkomma med ett remissvar över promemorian ”Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av be- gränsningen

Boverket känner inte till att ordet invändning tidigare givits sådan långtgående betydelse och rätts- verkan i svensk rätt.. Inte heller synes ordet ges sådan betydelse enligt

För småföretagare innebär höjning av skiktgränsen en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till

1 Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval

samverka och organisera om det blir en skyldighet för kommunen att erbjuda invånarna validering, tar fasta på både vad som kan göras direkt och stegvis bidrar till uppfattningen

Vidare ställer sig Göteborgs universitet bakom det som tidigare har besvarats i remitteringen av delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt

Handels är positiv till att införa ett råd med tillhörande kansli för att följa, stödja och driva på för ett samordnat utvecklingsarbete, utifrån en nationell strategi

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Lagförslaget torde även minska risken för de nu aktuella brotten och möjliggöra för brottsut- satta att få råd och stöd hur man skyddar sig mot negativa följder av att ha

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. I utredningen föreslås att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet

Den tilltänkta myndigheten bör rimligtvis utgå från denna modell i arbetet mot diskriminering mot romer – och vara ett stöd för ansvarsbärare i detta arbete. Detta genom att