• No results found

Remissvar angående Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar angående Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Sida Datum Vår referens 2020-05-19 Dnr: 20-1294 1(1) Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L5@regeringskansliet.se

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Remissvar angående Ds 2020:1 Ett nytt

brott om olovlig befattning med

betalningsinstrument – genomförande av

non-cash-direktivet

PTS uppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation enligt 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen (PTS instruktion). PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett tillsynsansvar gällande vissa kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstituts skyldighet att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i en betryggande utsträckning i landet.

PTS Remissvar

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av vad som föreslås i promemorian.

Yttrandet har beslutats av divisionschefen Björn Blondell. I den slutliga handläggningen av ärendet har avdelningschefen Rikard Englund (föredragande) deltagit.

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen