• No results found

Beräkning av driftsdata för tunga fordon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beräkning av driftsdata för tunga fordon"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

National Swedish Road and Tra ic Research Institute

Beräkning av driftsdata

för__ tunga fordon

AV STIG EDHOLM

Särtryck ur Svenska Vägföreningens

Tidskrift 8/1974

(2)
(3)

Beräkning av driftsdata

för tunga fordon

Av Stig Edholm

Artikeln härnedan ger en beskrivning av ett arbete1

utfört vid VT/ på uppdrag av Saab-Scania

angående tunga fordons restider m m.

Den metod som redovisas kan användas i bilindustrin

för t ex anpassning av lastekipagens utformning

vid olika användning på vägar i olika terräng

Utmärkande för metoden är att den möjliggör kontinuerliga

beräkningar av driftsdata för långa vägsträckor

Beräkningsmodellen

Uppdraget gick ut på att beräkna has

tighet m m för tunga fordon med olika bruttovikt, motoreffekt och bakaxelut-växling. Beräkningarna har gjorts för

"färder" på sträckorna Stockholm Örnsköldsvik (E4) och Stockholm Göteborg (E3).

Nedanstående modell som använts vid beräkningarna har härletts ur kraft-ekvationen för de krafter som påverkar fordonet, nämligen tröghetskrafter, dragkraft, luft-, rull- och stigningsmot stånd.

l modellen har motorns bruttoeffekt (PB) och hjälpaggregatens (fläkt, gene-rator m m) effektbehov (PHJ) samt tom-gångsförlusterna uttryckts som funk tioner av motorvarvtalet, verknings-graden i växellådan och bakaxelväxeln 7) som funktion av växelläget.

Vid beräkningarna har full effekt ut-Trög hetskrafter Dragkraft

tagits då hastigheten understiger den för tillfället gällande maximalt tillåtna. När denna hastighet uppnåtts uttages endast en del av motorns effekt.

Växellådans utväxlingar (Uv) ingår in-te explicit i modellen men användes tillsammans med bakaxelutväxlingen (Ub) för att ur fordonets hastighet v be-stämma motsvarande motorvarvtal.

Växlingen, som antages ske momen-tant, styrs i princip av varvtalet och sker vid samma hastighet vid såväl upp som nerväxling. l beräkningsmodellen ingår en delmodell för beräkning av växelläge, när växling skall ske m m. En särskild modell har använts för beräk-ning av bränsleförbrukberäk-ningen.

Vid hastigheter lägre än den max-imalt tillåtna är det enligt kraftekvatio-nen endast vägens vertikala linjeföring och fordonets kraftresurser som be stämmer fordonets hastighet.

Inverkan av t ex horisontalkurvor och omgivande trafik har inte beaktats.

Luftmotstånd

m -dV % [(PB PHJ) - n PTOM] c1 . A - v2

dt Rullmotstånd Stigningsmotstånd m (Cr1+ Cl.2 - v) mg sini (ekv1) v = hastighet t = tid PB = motorns bruttoeffekt PHJ = hjälpaggregatens effektbehov

TI = verkningsgrad i växellådan och bakaxelväxeln PTOM = tomgångsförluster i transmissionen

rn = massa C1 = formkonstant för luftmotstånd A = frontarea Crl = konstant rullmotstånd Cr2 = koefficient för hastighetsberoende delen av rullmotståndet 9 = tyngdaccelerationen i = vägens lutning

1 Claes Holmquist: Tunga fordon i fjärrtra-fik; Rapport nr 33, VTI, Stockholm 1973.

Överingenjör Stig Edholm

Vägbeskrivningen

I den vägbeskrivning som använts vid

beräkningarna ingår lutning eller

verti-kalradie. Dessa data har huvudsakligen

hämtats från byggnadsritningar och

där detta icke varit möjligt genom av-vägningar och mätningar längs vägen. Genom att använda de höjdreferens-punkter som finns har noggrannhet av insamlat material kunnat kontrolleras.

Förutom vägens vertikala linjeföring ingår i Vägbeskrivningen även hastig-hetsbegränsningar. För tättbebyggt

område används de skyltade

hastig-hetsgränserna och utom tättbebyggt område bestämmes hastighetsgränsen utifrån vägtyp och vägbredd enligt

nedanstående tabell.

Motorvägar 110 km/h

Vägar med bredden > 13 m

samt motortrafikleder 90 km/h Vägar med bredden > 7 m 70 km/h

Insamling av erforderliga data för Vägbeskrivningen för de båda sträck

orna med en sammanlagd längd av över 100 mil har varit mycket arbets-krävande.

Beräkningsarbetet

Beräkningen, som utförts i dator, sker stegvis med konstanta steg om 5 m i vägkoordinaten. Vid denna undersök-ning har beräkundersök-ningarna utförts för tre

olika för fordonet högsta tillåtna

has-tigheter 70, 90 och 110 km/h. Dessa hastigheter är att betrakta som generel-la och utgör den högsta fart med vilken ett visst fordon får framföras. Dess-utom finns ovan omnämnda hastig-hetsbegränsningar, som varierar längs vägen. Den högsta tillåtna hastighet Vmax, som ett fordon får köras med vid ett visst tillfälle, utgöres av den lägsta

av dessa två hastigheter.

(4)

Principen för kontroll och styrning av TABELL1 FDRDONSANALYS SCANIA 1973

hastigheten framgår av figur 1. I ex-

******************** ***"

empletär maximalttillåtna hastigheten FORDDNSBETECKNING, LET 140

för fordonet 90 km/h och den lokala MOTOREFFEKT 257.6 KW (350 HK)

hastighetsgränsen varierar mellan 50

BRUTTOVIKT

50'0 To

VAXELLADA coo-cocooo-ooocoo-0000.00.00. GR 860

och 110 km/h. BAKAXELUTVAXLING 4.86z1

Efter varje steg i rörelseekvationen MAXHASTIGHET MHT VARVTAL (2300 RPM) ... 94.7 KM/H

MAXHASTIGHET MHT TRAFIKBESTAMMELSER ... 90.0 KM/H

dVS varje gang fordonet flyttats fram 5

ANVAND MAXHASTIGHET

90.0 KM/H

m längs vägen och ny hastighet

beräk-nats, kontrolleras om Vmax överskridits. STOCKHOLM VASTBERGA

Om så är fallet 6) (se figur 1) sätts has- """""""""""""""""" "" "

tigheten ner till Vmax. Därefter får fordo- VIADUKT OVER GAMLESTADSVAGEN I GOTEBUHG net färdas med denna hastighet så

" " .' " ' ' KORSTRACKA ...,ocoouo-oo 463.953 KM

lange kraftresurserna ar tillrackllga, v1I- KORTID 5 47 57 rm MIN SEK

ket kontrolleras efter varje nytt steg. MEDELHASTIGHET . . . 80.00 KM/H

Då fordonet anländertillen punkt där

K0

ED MMS 50

1-401 KM hy

2.511

55,00 %

Vmax sänks till 70 km/h © ändras has- 15821 SEE, 3253???. . .. .. .. 38 så??? är,. 3) . 26 437436 f 40'3544.3--6 _. 19.75 %% tigheten Språngvis till detta värde, om mm MED MAXHAST 110 .000 KM MI .000 = .00 % hastigheten dessförinnan var högre.

Samtidigt beräknas växelläget. Eventu- KURDA % ANDEL

ell nedväxling sker i ett steg_ Metoden VAXLINGSSTATISTIK: KM AV VAGEN

att sänka hastigheten momentant inne

VAXEL

gmtTINVAX'F EQGQS

bär en approximation jämfört med den 1 0 .000 .00 _0

inbromsning som sker i verkligheten. ? 0 .000 .00 -0

Felet i approximationen ökar med 2 g :883 g 'g

ökande hastighetsnedsättning. l model- 5 0 _guo .00 .0

len har därför hastighetssprången max 6 0 -000 -00 -0

imerats till 20 km/h. å 1g få; %'22 1'3

Vid nästa minskning av den tillåtna 9 53 .114 23.67 5.1

hastigheten © ligger fordonets has- T011'2LT 1'1'; 'gåå 223-3)? Åå'g

tighet under den nya hastighetsgrän- ' " ' '

sen (50 km/h). Det är då inte aktuellt MDTORBELASTNINGSSTATISTIK:

med någon tvångsvis ändring av has-

DFLLACTFAKTOR (0)

0 (_ 8 z '?

25-513

4-2

tigheten utan fordonet fortsätter enligt ' ' u :. (; 0 ( '2 3:58 :a

rörelseekvationen. Då hastigheten där- .2 (. 0 ( .3 4.32 .9

efter ökar kommer den att begränsas av .2 : 8 Z .c; 3.22 1.0)

det nya värdet på Vmax (50 km/h) och

:5 <__ _ 0 ( 26

7:46

1:6

Iigga kvar på den nivån. .6 (= 0 ( .7 8.94 1.9

Vid ©) höjs hastighetsgränsen till

12 : g i :S

31:39)

3:2

110 km/h. Fordonets hastighet begrän ,g (= 0 <1.0 13,79 3,0

sas dock av dess maximalt tillåtna has- D =1-0 367-33 79-2

tighet som i detta fall är 90 km/h. Has- VARVTALSSTATISTIK:

tigheten ökar således enligt modellen 1400 (= N ( 1500 .00 .0

till 90©km/h för att därefter vara kon- MOTURVARVTAL (N) 2288 i: = i 1288 32-3; 2-3

stant en tid. " ' '

| uppdraget från SAAB-SCANIA in

3288 i. ?. 2 1538

33123

31?

gick att beräkna 1900 (= N ( 2000 57.75 12.4

2000 (= N ( 2100 84.33 18.2

1 Körtid 2100 (= N ( 2200 217.68 46.9

2. Reshastighet

3. Bränsleförbrukning Medelhastighet (km/h)

4. Växlingsstatistik, antal växlingar och

körsträckor på resp växel

5. Motorbelastningsstatistik,

körsträc-kan uppdelad på olika dellaster

6. Varvtalsstatistik, körsträckor inom

varje varvtalsklass & _

___________ |

Exempel på utförda

_______

:

beräkningar

..

Beräkningarna har utförts för de två ___

sträckorna vid olika värden på motor- ________

styrka, bruttovikt, bakaxelutväxling och 55 ,

maximalt tillåtna hastigheter för fordo- __ ZZ :;

net. Tillhopa har ca 70 kombinationer __._.__. _____

genomräknats för vardera sträckan. '

För varje beräkning har erhållits en

_._._

datautskrift med uppställning enligt ta " ånd (km)

bell 1_ (; 100 5150 371g) 40% solo 5

De erhållna resultaten skall här illu- g g ., E ; f %: 5

streras med några exempel. (Forts s å g: g å :; Z ; %

h

(5)

Medelhastighetens variation utefter

sträckan Stockholm Örnsköldsvik

illu-streras i figur 2. Sträckan har uppdelats i delsträckor och medelhastigheten be-räknats för varje delsträcka. Beräkning-arna har utförts för bruttovikten 50 ton, maximala hastigheten 70 km/h och

mo-torstyrkorna 270 och 350 Hp. Som framgår av figuren är variationerna i

medelhastighet stora för E4. Detta

sammanhänger med att

lutningsförhål-Iandena och hastighetsbegränsningar-na varierar för de olika delsträckorhastighetsbegränsningar-na.

Figur 3 visar hur medelhastigheten ändras med bruttovikten för fordon med motorstyrkorna 260 och 350 Hp vid maximala fordonshastigheten 70 km/h.

Medelhastigheten för sträckan

Stockholm Göteborg har i figur 4

inri-tats som funktion av effekt/viktförhål-lande.

Figuren visar att minskningen i medel hastighet är särskilt markant då ef-fekt/viktförhållandet understiger 8 10 Hp/ton.

Antalet växlingar som beräknats för

sträckan Stockholm Göteborg varierar

med bruttovikt och bakaxelutväxlingar enligt figur 5. Antalet växlingar ökar med bruttovikten och de svagare moto-rerna ger ett större antal växlingar än de starkare. D

Figurerna i ytterkanten visar ovanifrån

Styrning av hastighetsförloppet.

De inringade bokstäverna refererar till texten. (Fig 1)

Medelhastighet som funktion av bruttovikt för olika motorstyrkor. (Fig 3) Antal växlingar per km för olika fordon som funktion av bruttovikten och

bakaxelutväxlingen. (Fig 5)

Fig 4 härunder visar

Medelhastigheten som funktion av effekt/vikt-förhållande för olika maximala fordonshastigheter. (Fig 4)

Med 1 asti h t ' (km7hsl g e F'g 4 110 maximal fordons / h . 100 astlghet 110 km/h 90

/

%/9OTcm/n 70 '

//""

I

7s k.../.

LBB. Stockholm Göteborg

I 60 VK \\ ( 50 1 | _L 0 5 10 15 EU Motors tzrka Bruttovikt

KUNGL. BOKTR. STOCKHOLM 1974

Hastighet (km/h) 110 __ 90 , . . . _4..

70 Maximalt tillåten fordons hastighet 50 f Väg Medelhastighet (km/h) Fig 3 70

. \§\

\ 350 Hp

\ 260 Hp

50 l

E4. Stockholm Örnsköldsvik

Maximal fordonshastighet 70 km/h 40

//

GOL/ ..

.

CD Ln CD CW CD

70 80 Bruttovikt (ton)

Antal växlingar per km FigS

1,75 Motors:yrka 260 BakaxeLutväxling 3.90 260 1,50 " 4.38 260

E3. Stockholm Göteborg 4.86

Maximal fordonshastighet: 90 km/h dl,/,,; 1 25

/

za;

%?85

1 ,oc / / 1

/ /

*

/

få»?

0,75 - //,

0,50

/

//

//

/

\

\

/

\

) O _ 0 // 30 40 50 60 70 80

\\\

\\

\

(6)
(7)
(8)

Figure

Figur 3 visar hur medelhastigheten ändras med bruttovikten för fordon med motorstyrkorna 260 och 350 Hp vid maximala fordonshastigheten 70 km/h.

References

Related documents

At the beginning of May, the Foreign Office intended to press for a postponement of the League Council's consideration of the Aland Plan unless the Russian

Bromarvssägnerna om trollen Ville, Mille och Nille, som förefaller vara av sent datum och som ligger till grund för filmen Trolltagna, har fått ett eget kapitel.. Det har

De gjorde alla, på olika sätt, viktiga bidrag till en modernisering och demokratisering av hälso- och sjukvården – Evang och Höjer som högsta tjänstemän inom den medicinska

Aktiva pa- tienter och valfrihetens gränser är väl- skriven och mycket intressant just för att den ger ett nytillskott till diskussio- nen om valfriheten och valbarheten i

Kommunfull- mäktige hade fattat beslut om att ut- veckla det sociala förebyggande ar- betet i samverkan med mödra- och barnhälsovården och Göteborg blev en

Det sägs om indonesiern att han använder all energi för att komma fram till ett beslut.. Det finns ingen kraft kvar för att utföra

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur befintlig fordonsintern information skulle kunna användas för att utvärdera hur väl föraren framför fordonet

generaliserbar samt utvärdera hur pass väl MPI-modellen lever upp till sitt tänkta syfte att maximera LCP.. Utvärderingen av modellen kommer göras i samarbete med

Figur 2 Prover från Vättervatten, massa Munksjö, avluftare, PM13, ING, UTG, massa SCA, pump, PM, slam RF, RF och sammanblandat avloppsvatten som analyserats för glödrester..

• Det finns inga rättsliga eller tekniska hinder för en omedelbar utrullning av stationär laddning och på sikt gäller detta även elväg. • Planerings- och

5.1.1 Test weight and coast down influences on fuel consumption and emissions Tests where performed at AVL MTC, where the test weight of the vehicle was changed in three steps

Övergång till lastbilar med batterier för eldrift anpassade både för elvägar och stationär laddning utgör ett stort tekniksprång som skulle kunna vara viktigt för att minska

Nedan följer presentation av olika tekniska lösningar för döda vinkeln detektering samt relevanta projekt med koppling till problematiken mellan högersvängande tunga fordon

Detta innebär att antalet eldrivna lastbilar för stationär laddning uppgår till 26 000 fordon år 2030 eller 25 procent av flottan av tunga lastbilar över 3,5 ton.. För 2035

I de fall det sker samordning inom laddstationen och framförallt kring samma laddningspunkter kan det v ara v iktigt att detta inte påverkar väntetiden för kommersiella fordon..

Syftet med denna redovisning är att bidra till kunskap som kan användas till att värdera nyttan med samhällets satsningar på produktion och användning av LBG och i linje med

Power differences, status divide, institutional affiliations, and divergent subjective experiences of those trying to reach marginalized groups from the populations they are trying to

Figure 4.10: A small example of a wireless sensor network with ten motes and one base station.. a

Ett flertal alternativa metoder för att mäta emissionsfaktorer för hela fordon och i verklig trafik finns idag tillgängliga, till exempel ombordmätningar, chassidynamometer,

Det bör vara möjligt att för större fordonsparker tämligen noggrant följa upp förbrukningen av sådana fordonskomponenter vars förslitning eller skador kan anses vara

Informanterna i denna undersökning är litteratur- och kulturintresserade och de gillar också att framställa egen text. Andra undersökningar tyder på att läsande av skönlitterära

Fordonstillverkarna av tunga fordon bedö- mer att den svenska andelen av elektriska tunga lastbilar över 16 ton kan komma att vara högre än Europasnittet om rätt

Många av komponenterna kopplade till Koordinatorn saknar beroenden till varandra, detta innebär att om en komponent går sönder kommer den inte att påverka någon annan