• No results found

Standard eller anpassning?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Standard eller anpassning?"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Standard eller anpassning?

Lars Taxén

Linköping University Post Print

N.B.: When citing this work, cite the original article.

Original Publication:

Lars Taxén , Standard eller anpassning?, 2007, VerkstadsForum, 4, 27.

Postprint available at: Linköping University Electronic Press

(2)

Standardsystem eller anpassning?

Docent Lars Taxén

När ett företag överväger att introducera ett PLM-system i sin verksamhet finns det starka skäl att undvika anpassningar av systemet. Anpassningar kostar pengar och kräver resurser för att underhållas och utvecklas. Nya releaser av PLM-systemet är oftast inkompatibla med anpassningarna, vilket kan medföra stora problem. Att arbeta med anpassningar upplevs många gånger av företagsledningen som varande utanför ”kärnverksamheten”. Överväganden som dessa har lett till att PLM-leverantörer gärna marknadsför sina system som standarsystem under slagord som ”best practice” (se min krönika i VF 4/2006) eller ”COTS” (Commercial off-the-shelf). Anpassningar uppfattas alltså som något man bör undvika.

En annan syn på anpassningar får man genom att utgå från att alla företag i någon mening är unika. Bara så kan man uppnå strategiska eller marknadsmässiga fördelar framför sina konkurrenter. Strategiska fördelar kan fås genom att ha en unik marknadsposition för en speciell produkt. Men fördelarna kan också uppnås genom unika processer, unika sätt att hantera sin information och kanske framför allt, genom att koordinera sin verksamhet på ett unikt sätt. Ett exempel på detta är Ericssons ”Corporate Basic Standard” för att hantera produkter och dokument. De första utgåvorna av denna standard tillkom redan 1935 och var ursprungligen ett sätt att hålla ordning på produktdokument i pärmar. Numera bildar det stommen i Ericssons produkthanteringssystem PRIM och är ett helt unikt sätt att hantera programvara, maskinvara, magasin, dokument mm. Poängen är att denna standard har bidragit till Ericssons framgångar genom åren. Företagsunika anpassningar kan alltså ses som en eftersträvansvärd konkurrensfördel.

Dessa båda synsätt illustrerades väl på konferensen Konkurrenskraft 2007. Bo Jershed från FlexLink betonade starkt behovet av gemensamma processer, en gemensam objektmodell, gemensamma termer och CAD-standardisering. Med ”gemensam” avsåg han i första hand olika bolag inom den egna koncernen, men Bo uttryckte såvitt jag förstod en stark önskan om standardiserade begrepp som ”artikel”, ”modul”, ”system” osv. Martin Andersson från Handelshögskolan redogjorde å andra sidan för ett utvecklingsprojekt där en snabb anpassning av ett hanteringssystem till företagsunika förhållanden beskrevs som en stor framgång.

Hur hanterar man då denna motsättning mellan att utnyttja standard så långt som möjligt och samtidigt vara unik för att få konkurrensfördelar? Här finns det som vanligt ingen patentmedicin att ta till. Men några saker kan man ändå slå fast. Det första är att inse att någon form av anpassning alltid är nödvändig när ett PLM-system införs. Inget system, hur sofistikerat det än är, kan tas i bruk dagen efter det installerats. Varje system har inbyggda förutsättningar om hur en organisation fungerar även om dessa förutsättningar kan se olika ut från system till system. Men dessa förutsättningar kommer aldrig att passa rakt av ihop med en organisations unika sätt att arbeta.

Vad det handlar om är att hitta den optimala balansen mellan att utnyttja standard och utveckla ett unikt sätt att arbeta. En vettig standard kan t.ex. vara att föreskriva att alla inom en koncern ska använda samma PLM-plattform och samma CAD-verktyg. Man bör förstås också utnyttja etablerade standardformat som PLCS, XML, EDIF och liknande. Men det är också viktigt att tillåta en viss grad av anpassning för varje enskilt bolag inom koncernen eller olika för funktioner inom samma organisation. Det ”gemensamma” begränsas till vad som behövs för att kunna koordinera den övergripande verksamheten. När det handlar om samarbete mellan olika organisationer blir detta helt enkelt en tvingande nödvändighet. Det är dags att sluta prata om ”standardsystem” som ändå aldrig kommer att existera i verkligheten. Diskussionen borde i stället handla om hur system, processer, informationsarkitekturer, regler, mm. ska utformas för att hitta den bästa balansen mellan det gemensamma och det unika.

References

Related documents

Karin Danielsson Hanna Maurin.. IPv6 är ett nytt internetprotokoll som har utvecklats för att ersätta det nuvarande, IPv4, vilket i och med Internets explosionsartade utveckling

This International Standard specifies the characteristics of hexagon bolts with flange, small series, with product grade A, with threads from M5 up to and including M16 and

IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations. 2)

This International Standard specifies the performance data that are necessary to state and applicable test methods for different types of compressed air dryers.. It is applicable

This International Standard applies, according to the principles of modular Coordination in building, to all components of kit- chen equipment, for example

The wire shall withstand without breaking the mini- mum number of reverse bends specified in table3 for the appropriate diameter-, tensile grade and fin-

For specific materials and/or products, particular International Standards exist (see clause 2). Measuring the permanent increase e of the depth of

Hose assemblies supplied in accordance with this In- ternational Standard shall be representative of prod- ucts which have been subjected to and which have

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International

32 indexing language: A controlled set of terms selected frim natural language and used to represent, in summary form, the subjects of documents. It is not

This preview is downloaded from www.sis.se.. In particular this applies to the fol- lowing points. a) Some national standards only specify the verification of

During the analysis, unless otherwise specified, use only reagents of recognized analytical grade, and freshly distilled products. lf detectors are used which

The use of this International Standard ensures the reproducibility of the determination of sound power levels within specified limits determined by the grade of

The surface area and volume indicators defined in this International Standard are intended for practical use, as a basis for meastiring various aspects of the

på hjul eller till fots' och det är inte bara vi själva, utan det är hela den distributions- traJik vi omger oss med och som behövs för att vår bostadsbebyggelse

Thus we have as number one, OLD/TRADITIONAL, placed at a level virtually identical to that of the adults (4.98); as number two, YOUNG/TRADITIONAL (4.68), higher, but not

Upp till 10 dBA lägre ljudnivå Reducerar luftförbrukningen 30:1 flödesförstärkning Aluminium eller rostfritt stål Reglerbart flöde och blåskraft Standardlängder upp

Figure 9 shows automatgenerated cable table with article number of included cables.. K-Standard

Buffalo Extern Lagring 24 månader rma@gandalf.se. Kund kontaktar Buffalo Helpdesk och

Please note that running the actuator in other conditions than the above mentioned may decrease or increase the duty cycle of the actuator. Therefore it is recommended that

 olika funktioner som påverkar våra individuella förmågor för lärande, samspel, kommunikation och att vara i meningsfulla relationerX.  bemötandets betydelse för

för att öka förståelsen i sociala situationer för att förstå sig själv i relation till andra. Balldin &

 olika funktioner som påverkar våra individuella förmågor för lärande, samspel, kommunikation och att vara i meningsfulla relationer..  bemötandets betydelse för