• No results found

Om politiserande teater

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Om politiserande teater"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

312

O M

politiserande teater

Riksteatern öppnar i höst en sär-skild filial för s. k. politiserande teater. Det är kretsen kring regis-sören Fred Hjelm, som skall svara för verksamheten. "Proteatern" kallar sig gruppen, som förutom att den - får man antaga - genom sitt ämnesval markerar sitt poli-tiska intresse också låter det kom-ma till uttryck på det sättet att

Rolf Norberg

man inbjuder publiken till debatt efter föreställningarna. Dessutom ämnar man inte tillåta några an-nonser i sina programhäften.

Det är med spänning resultatet av detta nya initiativ avvaktas. Po-litik i teatertappning är i och för sig vare sig något nytt eller kon-troversiellt - snarare har väl myc-ket av den bästa dramatiska pro-duktionen i alla tider varit i god bemärkelse samhällskritisk och opi-nionsbildande. Så till vida får man uppfatta gruppens tillkomst som ett uttryck för att den från många

håll framförda kritiken mot Riks-teaterns alltför konventionella och oengagerande programpolitik nu gett resultat. Hur som helst är ambitionen att verkligen engagera publiken i en diskussion om vad som bjuds på scenen och därige-nom kanske uppnå bättre kontakt mellan skådespelare och åskådare värd helhjärtat stöd.

Den första produktionen blir Bruun Olsens "Borgarbalen" - en musical med inslag av social och politisk debatt som bl. a. tar upp alienationsproblem och mervärde-teorin, men som också kan uppfat-tas som en pjäs om konfrontatio-nen mellan den traditionella arbe-tarrörelsens ideer och en ny tid. Vad kommer sedan? Tänker man ta upp de frågor, som nu börjar framstå som verkligt brännbara: invandringspolitiken, u-landsfrå-gorna, glesbygdsproblemen? Vi skymtar nu "klassmotsättningar" som har mycket litet med den gam-la socialgruppsindelningen att göra och som verkligen kunde vara i be-hov av konkretisering och debatt på scen. Låt oss hoppas att "Pro-teatern" ger prov på vilja till en förutsättningslös och otvungen po-litisk debatt och att det blott var en tillfällighet att - som pressuppgif-terna från kollationeringen gav vid handen - gruppens politiska in-tresse huvudsakligen syntes kretsa

(2)

kring rätt doktrinära synpunkter, inhämtade från "En ny vänster" och "Det svenska klassamhället". När man talade om "arbetarnas svek" och "att lyfta fram de soci-'ala motsättningarna" så lät det i

mina öron som rätt antikverade läsfrukter från politiska ideologer, fostrade i ett helt annat samhälle än det vi nu lever i eller det vi kommer att möta i framtiden.

Och blott som ett symboliskt

ut-313

denna demonstration - men

skill-naden är den att teaterprograms-redaktörer torde höra till dem som

är ovanligt självständiga i

förhål-lande till annonsörerna.

tryck för en doktrin får man väl , också uppfatta det annonslösa pro-\ grambladet Debatten om

opinions-i

förmedlingens ställning till

annon-l

sörerna ligger antagligen bakom

!

Namnet "Proteatern" ger ingen säker vägledning om gruppens

poli-tiska målsättning - det sägs ha

valts därför att "pro är förstavelse i en rad bra ord". Vilka ord? Pro-testera, provocera? Bra! Det har i alla tider varit en viktig uppgift för teatern. Propagera? Nej tack! Tea-tern skall stimulera

tankeverksam-heten - inte servera färdiga

lös-ningar.

OM Grekland

Trots all demokratism, som man skyltar med, så är Grekland nu en gång en typisk militärstat i all sin prydno. Landets herre äi' den, som har trupperna i sin hand. Han till- och avsätter i sista hand ministrar och ämbetsmän, och hans påbud äro lag med all den ltelgd dylika här kunna äga. Till dess en vacker dag det hela synes athenarna ha gått för långt eller ha varat för länge eller till dess någon av hans rivaler vuxit honom över huvudet. Då dalar hans en gång så strålande stjärna ohjälpligt ned från politikens osäkra firmament och dör bort i glömskans natt som en vanlig, slocknad meteorsten.

References

Related documents

Ju bättre vi är på att hålla ut, desto större chans att så få som möjligt blir smittade samtidigt. Håll i och

I höst går det att söka bidrag från fonden Systrarna Åkerberg och Hedenvall som ger bidrag till hälsofrämjande aktiviteter för äldre.. Sista ansökningsdag är den 5

meningslös, är lockande för att den är så långt från verkligheten. Författaren som gestalt har varit i högsta grad levande under flera sekel, som verktyg och ram för

Hubbard anför att han inte anser att kvinnan är mindre värd än mannen men det går ändå att påstå att han argumenterar i enlighet med Hirdmans andra tes om att kvinnan är

No wage la- borer can free her/himself from the connection between individual success on the labor märket, work results, work conditions and wages, on one hand, and the

I de olika versionerna av Tram tru använder vi olika kombinationer av ett antal låtar, delvis olika urval från gång till gång.. Detta införlivas i ett improvisatoriskt, dialogiskt

undersökning för att utreda vem som tog beslutet att utvisa två egyptier för att återupprätta rätts- säkerheten, sade Gardell och hän- visade till hur Sverige 2001 över-

Trots att det sedan 1995 finns ett na- tionellt program för utveckling av själv- mordsprevention i Sverige [7], finns det mycket få resurser avsatta till detta ar- bete på