Viron talonpoikaisväestön lukutaito 1700-luvun lopulta 1860-luvulle

14  Download (0)

Full text

(1)

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2007

Viron talonpoikaisväestön lukutaito

1700-luvun lopulta 1860-luvulle

Liivi Aarma

Julkaisu: Teologinen aikakauskirja

Helsinki: Teologinen julkaisuseura

ISSN 0040-3555

109 (2004): 1

s. 16-28

Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa viitata vapaasti. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kappaleita.

www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi opiskelijakirjasto-info@helsinki.fi

(2)

Viron talonpoikaisväestön lukutaito

1700-luvun lopulta 1860-luvulle

LIIVI AARMA

LUKUTAIDON TUTKIMUS VIROSSA Viron kulttuurihistoriallisessa kirjallisuudessa on kirjoitettu paljonkin koulusivistyksestä, den historiasta ja vironkielisen painetun kirjallisuu-den kehityksestä. Kuitenkin vasta viime vuosina tieto talonpoikien lukutaidosta, heidän omistamistaan kirjoista ja heidän uskomuksistaan on lisääntynyt. 1 Lukutaitotutkimuksen suurimpana ongelmana on ollut lähdeaineiston luotettavuus ja vertailukelpoi-suus, kuten Kaja Noodlan lukijatutkimusartikke-lissa todetaan: "Aikakautta, jolloin kansan luku-taito oli puutteellinen, on lähestytty monella taval-la. Useimmiten operoidaan lukutaitoa kuvaavilla tilastotiedoilla, vaikka ne eivät koskaan voikaan olla täysin täsmällisiä."2 Koska lukutaidon osoit-timet ovat usein puutteellisia, satunnaisia ja jopa ristiriitaisia eikä aiheesta ole tähän mennessä tehty yhtään laajempaa perustutkimusta, lukutaitoläh-teiden luotettavuutta kohtaan tunnettu epäilys on myös oikeutettua.

Lukutaidon historiaa on historiatieteessä kä-sitelty suhteellisen vähän. Sitä on kauan pidetty perusteetta jopa epäoleellisena. Vasta viime vuo-sikymmeninä luku- ja kirjoitustaidon historian

tutkiminen on vauhdittunut useissa maissa,3 n iin myös Virossa.

Kiinnostus lukutaidon leviämistä koskeviin ky-symyksiin alkoi, kun asioita ryhdyttiin tarkastele-maan paitsi kulttuurihistorian myös taloudellisen kehityksen näkökulmasta. Nykypäivän tiedemie-het ovat todenneet, että lukutaito itsessään ei takaa uuden radikaalin maailmankatsomuksen ja ajatte-lun syntyä. Mutta kun lukutaito yhdistyy korkeata-soiseen tiedonvälitykseen, syntyy uusi ajattelutapa, joka heijastuu niin talouselämään kuin tieteeseen-kin. 4Tällaisena lukutaidon historia on ihmiskunnan historian tärkein osa. Virossa kiinnostus lukutaitoa kohtaan kasvoi laadittaessa kokoomateosta Eesti

kooli ajalugu (Viron kouluhistoria).

LÄHDEAINEISTO JA SEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT LÄHDEKRIITTISET

ONGELMAT

Lukutaidon levinneisyyttä tutkittaessa luotetta-vimpia lähteitä ovat väestölaskentatilastot, jotka kattavat koko väestön. Virosta niitä on valitetta-vasti käytettävissä vasta 1800-luvun viimeiseltä kolmannekselta, nimittäin vuoden 1871 Tallinnan yksipäiväisen laskennan materiaali5 sekä tiedot

(3)

vuoden 1881 Baltian maiden väestölaskennasta.6 Näihin, samoin kuin vuoden 1897 koko Venäjää koskevan väestölaskennan tietoihin, on toistuvasti viitattu. Viimeksi mainitussa väestölaskennassa todetaan koko Viron väestön olleen lukutaitoista.7 Väestölaskentamateriaalia ovat käyttäneet lukutai-don kehittymistä koskevissa tutkimuksissaan Toivo U. Raun ja Boris Mironov.8 Myös itse olen tutkinut lukutaitoa näiden lähteiden avulla. 9

Tutkijalla on vaikeuksia löytää luotettavia, suu-ria ihmisjoukkoja koskevia arkistolähteitä varhai-semmilta aikakausilta. Viron tasavallan historioit-sijat Otu Liiv, Villem Alttoa ja Arnold Soom olivat ensimmäisiä, jotka käyttivät lähteinään tarkastus-käyntien aineistoja ja pystyivät niiden avulla sel-vittämään laajasti lukutaidon tilaa Etelä-Virossa 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä. Tiedot on julkaistu Eesti-kokoomateoksen yleiskatsauksis-sa. Tähän mennessä ainoastaan Heldur Palli on käyttänyt kirkonkirjojen henkilötietoja väestön lukutaidon määrittelemiseksi Otepään pitäjässä 1700-luvulla.10

Tässä artikkelissa olen käyttänyt lukutaidon selvittämiseksi talonpoikaisväestöstä sotaväkeen värvättyjen nuorten miesten nimiluetteloita (kaa-vakeluetteloita, suomenkielessä vastaavia luette-lotta nimitetään rulliksi), joita ei aiemmin ole käy-tetty hyväksi tieteellisessä tutkimuksessa. Olen käsitellyt lukutaidon leviämistä siirryttäessä feo-dalistisesta järjestelmästä kapitalistiseen. Nämä lähteet osoittautuivat parhaimmiksi, sillä ne ovat säilyneet hyvin ja sisältävät konkreettisia ja sel-keitä tietoja. Valitettavasti niitä on tähän asti ollut tutkijoiden käytössä vain Eestimaan kuvernemen-tin eli Pohjois-Viron osalta. 11 Etelä-Virosta on täl-tä ajalta onnistuttu löytäl-tämään nimiluetteloita vain yksittäisiltä värväysvuosilta.12Hiukan enemmän luetteloita on säilynyt Saarenmaalta värvätyistä.13 Niiden pohjalta olen tehnyt perustutkimusta väitös-kirjassani, yksittäisissä artikkeleissa14 sekä yhdessä monografiassa. 15 Rullia alettiin laatia Baltian maissa vuonna 1797, jolloin pantiin toimeen ensimmäinen värväys. Rekryyttipakko poistet-tiin vuonna 1874 samalla kun voimaan tuli yleinen asevelvollisuus. Nuoria,

20-35-vuotiaita, etupäässä naimattomia miehiä vär-vättiin Eestimaan kuvernementista heittämällä ar-paa. Värväyksestä olivat lain mukaan vapautettuja maatilojen isännät, maatalojen perijät, osa karta-noiden palvelijoista, talonpoikaiskoulujen opetta-jat sekä muu korkeampaa lukutaitotasoa edustava talonpoikaisväestö. Rekryyteiksi ei huolittu myös-kään niitä, joilla oli jokin ruumiillinen vamma tai jotka olivat alikehittyneitä. Heitä oli tuonaikaisessa yhteiskunnassa paljon.

Rekryyttien nimiluetteloon merkittiin määrätyn kaavan mukaan yksityiskohtaiset tiedot värvätystä: kotipaikka (maakunta, pitäjä, kartano), sosiaalinen tausta (talonpoikaisväestön kohdalla eroteltiin kar-tanon palvelijat muista), perhesuhteet, ikä, pituus, uskonto sekä tämän taidot: lukutaito, ammatti- ja käsityötaito. Luetteloissa olevia tietoja voidaan pi-tää luotettavina, sillä niiden täsmällinen kirjaaminen oli yksi asiakirjan laatimisen perusvaatimuksista. Rullien tiedot olivat sotaväkeä täydennettäessä hy-vin tärkeitä - luettelo tai sen ote lähetettiin

1 Andresen 1976, 12. 1040-1044; Noodia 1975, 8, 1366-1379; Noodia 1986, 8-30; Kahk 1979, 1, 11-19. 2 Noodia 1975,9.

3 Joitakin esimerkkejä Suomesta: Tommila 1986. 175-181; Tommila 1988. 111-116; Luttinen 1981.

4 Oxenham 1980.84. 5 Jordan 1874.

6 Jordan 1883-1885; Jung-Stilling & Anders, 1883-1885. 7 Lenin 1954,421.

8 Raun 1979,2, 115-126; Mironov 1989,2,42-49. 9 Aarnia 1983.

10 Palli 1984,603-614.

11 EAA f. 178, nim. 1, s. 3664-3773; f. 47, nim. 1, s. 206-208; f. 48, nim. 1, s. 14-18; f. 49, nim. I. s. 20,21; f. 50 nim. 1. 12 EAA f. 314. nim. 1. s. 361 (1824), s. 782 (1855), s. 785 (1867), s. 786(1871).

13 EAA. f. 318, nim. 1, s. 168-455 (1805-1874 lünkadega). 14 Aarma 1979, 7-23; Aarma 1987.6,519-524; Aarma 1981,

114-135.jt

15 Aarma 1990, 261.

(4)

tien palveluspaikkoihin, ja se toimi myös rekryytin "henkilöllisyystodistuksena". Luku- ja kirjoitustai-to merkittiin vain silloin, kun rekryytti hallitsi jom-mankumman tai molemmat. Toisaalta miehillä ei ollut perustetta peittää eikä suurennellakaan luku-taitoaan, koska palvelusaika ei vuoteen 1874 asti riippunut lukutaidosta (koulutustasosta).

Nimiluettelojen pohjalta loin yli 25 000 nimeä käsittävän tietokannan Viron kuvernementista vär-vätyistä miehistä. Tietoja työstäessäni kävi ilmi, että värvättyjen lukutaitotiedot kuvastavat lukutaidon leviämistä selvästi paremmin silloin, kun ne on järjestetty miesten syntymävuoden mukaan, kuin jos ne on järjestetty värväysten mukaan. Tämän li-säksi olen lähtenyt siitä oletuksesta, että lukutaito omaksuttiin 15 vuoden ikään mennessä. Lukutaidon osoittimena on lukutaitoikään (syntymävuoteen li-sätty 15 vuotta) ehtineiden suhdeluku. Kortteja ryh-mitellen sain selville sovitut kymmenvuotiset ym. lukutaitoikäisten sukupolvet, joiden avulla voidaan seurata lukutaidon leviämisen dynamiikkaa.

Rekryyttien nimiluetteloiden pohjalta saadut tulokset nostivat esiin kokonaisen joukon kysy-myksiä, muun muassa sen, heijastavatko saadut tulokset talonpoikaisväestön lukutaidon tasoa ja sen leviämistä totuudenmukaisesti. Tietojen to-tuudenmukaisuutta ja luotettavuutta arvioitaessa oli perehdyttävä myös käytettävissä oleviin luku-taito-, lukijatutkimus- ja kulttuurihistoriallisiin si-vistys- ja kouluhistoriallisiin tietoihin.

Rekryyttien nimiluettelolta käsitellessäni tuli esiin monia vaikeuksia. Yksi niistä oli rekryytti-asiakirjat, joita esiintyi runsaasti vuodesta 1854 alkaen. Asiakirjojen mukaan värväysviranomaiset olivat joissain maakunnissa määritelleet lukutaidot-tomiksi suurimman osan niistä värvätyistä, jotka osasivat lukea ja osittain myös kirjoittaa äidinkielel-lään, mutta eivät venäjän tai saksan kielellä. Niinpä lähdekriittisin perustein piti arvioiden ulkopuolelle jättää likimäärin 9000 rekryyttitietoa. Tästä huoli-matta saattavat rekryyttien tiedot erityisesti Harjuja Läänemaan 1850-luvun lukutaidon osalta antaa sellaisen kuvan, että lukutaitotaso olisi ollut vielä jonkin verran todellista matalampi.

VIRON TALONPOIKAISVÄESTÖN LUKUTAITO

On yleisesti tunnettua, että Viron talonpoikaisvä-estön keskuudessa lukutaito oli 1700-luvun jälki-puoliskolle tultaessa suhteellisen laajalle levinnyt. Seuraavassa luettelossa annetaan tiedot Etelä-Viron osalta. Käytössä on ollut kaksi lukutaidon osoitin-ta. Ns. yleinen lukutaidon taso määritellään luku-taitoisten ja koko väestömäärän (mukaan luettuna lapset) väliseksi suhteeksi, todellinen lukutaidon taso on puolestaan lukutaitoisten suhde niihin, joil-le lukutaidon saavuttaminen olisi periaatteessa ol-lut mahdollista. 16

Kouluhistoriallisten ja em. tarkastuskäyntitieto-jen perusteella Lembit Andresen on arvioinut, että Etelä-Viron talonpoikaisväestön lukutaito oli pai-koin 70-80-prosenttinen.18 Pohjois-Viron talonpoi-kaisväestön lukutaitoa 1700-luvun lopulta 1860-luvun loppuun kuvastaa taulukko 2. Tänä aikana maaseutuväestön lukutaitoisuus (ennen kaikkea sisälukutaidon merkityksessä) lisääntyi 40,3 pro-sentista 85,7 prosenttiin. Lukutaidon leviämisestä tuli Pohjois-Virossa ilmi joitakin yleisiä piirteitä. 1700-luvun lopulla lukutaidon taso oli kaikissa maakunnissa korkeampi kuin 1800-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Sen jälkeen luku-taitoisten määrä on kasvanut kaikissa pitäjissä paitsi Läänemaalla siten, että tultaessa 1860-luvulle pro-senttiosuus oli 85 tai enemmän.

Kirjoitustaidon leviäminen oli 1850-luvun lop-puun asti melko hidasta. Lukutaidon omaksuneista osasi vuosina 1790-1849 kirjoittaa vain 0,5-2,0 %. 1850-luvulla keskimäärin joka kymmenen nuori mies oppi kirjoittamaan, mutta 1860-luvulla jo joka kolmas.

Lukutaidon yleistyminen eri maakunnissa poik-kesi selvästi lukutaidon levinneisyyskehityksestä kuvemementissa keskimäärin. 1700-luvun lopulla maakunnat jakautuivat kahteen jossain määrin sa-mantasoiseen ryhmään. Lukutaidon taso oli korkein Harju-ja Järvamaalla (lukutaitoisia keskimäärin 43-45 %) ja matalin Viru- ja Läänemaalla (keskimäärin 36 %). Periaatteessa lukutaidon tason erot Harju-, Viru-, ja Järvamaan väliltä katosivat 1840-luvulla,

(5)

mutta Läänemaalla lukutaitoisten määrä jäi niistä jälkeen, erityisesti 1850-1860-luvuilla. Maakuntien sisällä pitäjät erosivat vielä enemmän toisistaan lukutaidon levinneisyyden suhteen. Harjumaan 11 pitäjän lukutaitoisten osuus vaihteli 1700-luvun lopulla 24 ja 68 prosentin välillä. Samankaltaisia tietoja ja vieläkin suurempia eroja tulee ilmi Liivinmaan latvialaisalueella 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä. 19 Tarkastuskäynteihin perustu-vien tietojen mukaan lukutaitoisia oli Valmieran pitäjän asukkaista 90 %, Võnnussa 61 %, Aluksnessa 20.5 %, Ludone-Lubenessa 7,5 % ja Lazdonessa 6,9 %. Miten selittyvät näin suuret erot lukutaidon levinneisyydessä maakunnan sisällä ja koko kuvernementissa? Tästä päädytään jo paljon yleisluontoisempaan kysymykseen: mikä aiheutti lukutaidon pienemmän tai suuremman yleistymisen? Miten yleensä voidaan löytää lukutaidon paranemiseen vaikuttaneet tekijät? Näihin

kysymyk-siin yrittävät löytää vastausta myös sivistyshistorioitsijat ja lukemisen tutkijat. Ongelmana on, mikä loi perustan Viron talon-poikaisväestön laajalle lukutaitoisuudelle jo 1700-luvun jälkipuoliskolla? Yleisimmin asiaa perustellaan kotiopetuksen tehokkuudella lukutaidon levittäjänä.20 Mutta miksi yhdessä paikassa kotiopetuksen tulokset saattoivat moninkertaisesti erota toisen paikan (pitäjän, kartanon jne.) tuloksista?

16 Purju 1972.8-9.

17 Lähteet: Hupel l777, 29; Tartumaa 1925, 167,247,295. 348.470: Võrumaa 1926. 182, 241, 344, 363: Pärnumaa 1930,507,546, 624; Andresen 1974,218. 18 Andresen 1974,218. 19 Salmins 1969.6,138. 20 Noodia 1975,10: Raun 1979,2, 118. KIRJOITUKSIA – UPPSATSER 19

(6)
(7)
(8)

Mielestäni todella huomionarvoinen on ruotsa-laistutkija Egil Johanssonin väite, jonka mukaan lu-kutaidon leviämisen on maassamme pannut alkuun jokin yleinen lukutaidon opettamisen muoto tai lu-kutaidon levittämiskampanja. 21 Tämän väitteen to-denperäisyyden määrittelemiseksi värvättyjen tie-dot piti jakaa ryhmiin 20 vuoden syntymävuosijak-sojen mukaan, ottaa pohjaksi kouluaika (lisäämällä syntymävuoteen keskimäärin 10 vuotta) ja asettaa rekryyttien lukutaitotiedot rinnakkain jonkun karta-non kouluhistoriallisten tietojen kanssa. Tällaisten tietojen rinnakkaisasettelujen perusteella selvisi, että tietyn pitäjän lukutaitoisuus on riippunut suu-resti kyseisen piirikunnan koulutoimikunnan laa-juudesta ja kestosta. Koulutoimikunnan heikenty-essä lukutaitoisten osuus kouluikäisten joukossa on pienentynyt, mutta ei koskaan täysin kadonnut - lukutaidon omaksuminen tapahtui kotona samalla kun perinne säilyi.

Toisaalta tiedot kuvastavat myös piirikuntien koulutoimintaa: annettiinko opetusta todella vai oli-ko se kirjattu pelkästään tileihin. Tauluoli-kossa 3 on esitetty Jõelähtmen pitäjän (Harjumaan korkeinta lukutaitotasoa edustava piirikunta) tiedot, joihin on lisätty kouluhistoriallisia tietoja.

Jõelähtmen pitäjä oli Tallinnan kyljessä. Se si-jaitsi kaupungin idänpuoleisella rannikkoalueella. Kun mennään 1600-luvun lopulle, voidaan väittää, että Jõelähtmen koulutraditio oli yksi vanhimmista ja kestävämmistä. Vuonna 1688 Joelähtmeen tuli koulumestariksi Forseliuksen koulun kasvatti, joka pastorin sanojen mukaan saavutti opetustyössään

edistystä.22 Jo silloin oppilaita oli 23.23 Vuonna 1697 pitäjässä oli vain 37 lukutaitoista. Koulu oli tuolloin jo lopettanut toimintansa. Lembit Andresen pitää tätä esimerkkinä kotiopetuksen leviämisestä 1600-luvun lopulla.24 Vuosilta 1726-1728 peräisin oleva memoriaali osoittaa, että Jõelähtmen pitäjän 1356 asukkaasta luku-taitoisia oli 87.25 Tiettävästi vuosisadan vaihteen vaikeiden olojen jälkeen alettiin lapsia opettaa uudelleen kirkon yhteydessä vuonna 1726.

Kymmenen vuotta myöhemmin kenraali Bohn määräsi perustettavaksi alkeiskouluja ”joka kylään, Määrdun ja Jägalan kuntiin". Kouluissa piti yhden kylänmiehen opettaa talvisin lapsia ja harjoittaa hartautta.26 Ken-raali Bohnin kartanoita olivat Jõelähtmen pitä-jässä Jägalan ja Maardun lisäksi vielä Kostivere ja Olgasi. Maardun kartanon alaisista kylistä neljässä oli koulu – Maardussa, Ruotsin Kallaveressä yhteinen Kuren kylän kanssa, Maakallaveressä ja Uuekülassa. Kostiveren kartanolla oli koulu Rebalan kylässä, Paras-mäellä ja Kostiveren rantakylässä. Viimek-si mainitussa koulumestarina nainen - Siipi Tõnontytär Leno jonka isä oli vuoden 1726 tarkastuksessa merkitty "vieraaksi Suomesta" (huom. suomenkielinen ”siipi'). Jägalan kartanon koulut sijaitsivat Joalan ja Koilan kylissä sekä Rukülassa, joista viimeisessä oli myös koulumestarina nainen - Tompa Trino. Hänen miehensä Andrukse (tarkastuksessa Han) oli yksi kartanon vieraista, entinen sotilas. 28 Jöösenin kylässä oli myös koulu.29 Vuotta myö-hemmin perustettiin niin ikään koulu Sahalan kartanoon. Sen

(9)

koulumestarina oli Onni (Enni) Abraham, jolla oli koulussa voudin tehtävä.30 Kaikilta ajoilta kouluista ei ole tietoja, mutta se ei merkinne, että niiden työ olisi katkennut. 1780-luvun alussa oli jälleen tietoja Jõelähtmen kouluista. Vuonna 1785 Jõelähtmen Pitäjän kaikissa kartanoissa oli kouluja - itse kartanoita oli "Landrollin" mukaan seitsemän. Vuonna 1787 kouluja oli yhdeksän, vuonna 1788 kahdeksan31. Koulut sijaitsivat Kostiveressä, Jägalassa, Maardussa, Jõelähtmessä, Haabneeme-Ülgasella, Viimsissä. Mõigussa ja Nehatulla. Ne jatkoivat työtään myös vuosisadan vaihteessa, 32 kun muissa

pitä-__________________________________________ 21 Johansson 1981, 194. 21 Wieselgren 1943, 106. 22 Liiv 1934, 7,318. 23 Andresen 1976.12,1044. 24 Tomberg l 9l2,15. 25 Tomberg 1912, 1 5 -1 6 ; Eestimaa 1988, 363. 26 Tomberg 1912.16; Eestimaa 1988. 16. 27 Tomberg 1912. 16; Eestimaa 1988. 358. 28 Tomberg 1912,16. 29 Eestimaa 1998, 356.

30 Speer l936,28;Landrolle 1766.6;EAAf. 1187, nim.2.s. 92. I 169; s 633:1,1.3; TL M f. 70. nim. l.s.5. 1.59p (7 kyläkoulua vuonna 1797).

31 EAA.f. 1187.nim.2.s. 441,1,60 ;Andresen 1974,52.

(10)

jissä koulujen toiminta oli enimmäkseen katkennut. Koulumestareille kenraali Böhm maksoi palkkaa seitsemän ruplaa vuodessa.

Jõelähtmen pitäjästä värvätyistä miehistä, jotka olivat kouluikäisiä vuosina 1786 -1805, oli lukutaitoisia 68.4 %. 1800-luvun alku-puolella tosin sisälukutaitoisten määrä väheni, mutta yleensä lukutaitoisten osuus pysyi suunnilleen samana. Jõelähtmen koulut toimivat myös 1800-luvun alkupuoliskolla. Niistä on tietoja 1820-1830- luvulta aina tähän päivään asti. 33

Harjumaan pitäjistä lukutaito oli kaikkein ma-talimmalla tasolla Nississä (taulukko 4). Siellä toimi kyllä lukkarinkoulu jo vuosina 1687-1688, ja vuonna 1726 opetus aloitettiin uudelleen kirkon yhteydessä.34 Koko 1700-luvun aina vuoteen 1787/88 Nissin pitäjästä ei kuitenkaan ole tietoja yhdestäkään kartano tai kyläkoulusta. Lukuvuonna 1787/

88 pastori kirjoitti, että jokaiseen pitäjän kartanoon on perustettu koulu. Kartanokoulujen ylläpito kuului pitäjän talonpojille. Niin Riisiperessä, Laitsessa, Nurmessa. Russalussa, Vardissa, Pajakassa kuin Lehetussakin jokaisen koululaisen piti antaa koulumestarille palkaksi yksi kylvövakka (24 litraa) viljaa. Munalaskmessa kartanonherra antoi kuitenkin lisäksi yhden tynnyrin ruista. Ainoastaan Pöllissä koulumestari oli talvisin vapaa töistä.35 Mainitut kartano-koulut lopettivat toimintansa melko pian, sillä yhtäältä talonpojilla ei ollut varaa maksaa lastensa koulunkäynnistä, ja toi-saalta koulumestari ei pystynyt elämään työllään. Niinpä Nissin pitäjästä värvät-tyjen lukutaitotaso olikin hyvin matala: Laitsen kartanosta 1700-luvun lopulla värvätyistä 19 miehestä kukaan ei osannut lukea eikä kirjoittaa.

Järvamaan pitäjistä korkein lukutai-totaso oli Paide-Annan kaksoispitäjässä, jossa

(11)

ne oli myös melko pysyvä (taulukko 5). Paidessa ja Annassa lukkarinkoulut olivat olemassa vuonna 1739. Eiveren kartanossa Annan pitäjässä kartanokoulu toimi pysyvästi 1730-luvun lopusta alkaen. Vuodesta 1757 toimivat koulut Valgman ja Seinapalun pitä-jissä Mäon kartanon alaisina. Samoin oli Purdin kartanossa koulu vuodesta 1737. Vuonna 1787/88 Paiden pitäjässä oli kaksi ja Annan pitäjässä seitsemän koulua. Purdin kartanon alueella toimi neljä koulua- Sõme-russa, Puiatussa, Võõbussa ja Mustlassa.36

Purdin kartanosta värvätyistä 20 miehestä 13 eli 65 % oli lukutaitoisia.

Eiveren koulu toimi jo vuonna 1800, samoin Mãon. Valgman kouluista on säilynyt tietoja jällen vuodesta 1832 lähtien.37

Purdin koulusta tosin ei ole tietoja, mutta varmasti siellä oli koulu, jossa opetettiin jopa kirjoittamista. Niinpä kouluperinne Paide-Annan pitäjässä onkin sangen järjestelmällinen ja lukutaidon yleistyminen melko selvä. Järvamaan Türi oli pitäjä, jossa lukutaito oli 1700-luvun lopulla matalammalla tasolla

(tau-lukko 6). Vaikka myös siellä oli 1730-luvun lopulla perustettu kouluja - Piiumetsassa, Rõalla ja Väätsalla38

oli koulutoiminta melko vähäistä. Sitä kuvastaa myös vuoden 1787/88 yleiskatsaus Türin pitäjän kartanokouluihin.39

Aluksi Türin pitäjässä ei ollut lukkarin-kouluakaan, sillä pastorin sanojen mukaan se oli kaukana. Laupassa oli kyllä kaksi koulua, mutta vain toinen niistä oli tyydyttävä,

toi-33 Liiv 1934.7.313; EAA f 1187 nim. 2. s. 400.1.22. 34 EAAf. 11S7,nim.2.s.633:1.1.16 35 Andrescn 1975,13. 36 EAAf. 1187n.2.s.633:1,1.35. 37 TLMf.70,n. l.s.5. 1.143;Andresen 1975.25; Eelnurme 1936,49. 38 Andresen 1975,14. 39 EAAf. 1187.nim.2.s.633:1,1. 31-33. KIRJOITUKSIA - UPPSATSER 25

(12)

sessa kävi hyvin vähän lapsia. Lasten vanhemmat maksoivat koulumestarille yhden kyl-vövakan (241) viljaa. Piiumetsassa koulumestari sai kyllä ylöspidon kartanosta, mutta koululla ei ollutkaan vakinaista paikkaa - välillä opiskeltiin kartanossa, välillä kylässä. Sääreveressä koulumestarina oli vanha kapakanisäntä, joka piti koulua entisessä sotaväen majoitustalossa, mutta koululaisia oli hyvin vähän. Myös Lokutassa koulu oli majoitustalossa. Vanha mökkiläinen oli kuuleman mukaan ollut kunnon koulumestari, mutta lapsia oli koulussa hyvin vähän. Vain Väätsassa oli pari vuotta aikaisemmin rakennettu koulutaloja koulumestari sai ylöspidon karta-nosta. Siltikin koulua kävivät vain kaikkein läheisimpien kylien lapset. Koulutalo oli edellis-vuonna rakennettu myös Kirnaan, mutta lapsia oli

koulussa niukasti. Oisussa koulumestari piti koulua omalla tilallaan. Hänen piti saada elantonsa omasta maastaan, sillä muita tuloja hänellä ei ollut. Türi-Allikulla oli kyllä koulumestarina maatalon isäntä - kartanonvartija. mutta hänet piti kartanon tah-dosta vaihtaa, koska kartanon työ oli tärkeämpää. Kolun koulumestari oli karannut. Änarin kartanon koulumestari oli pantu muihin töihin. Kaiken tämän vuoksi Türin pitäjässä oli lukutaitoisia 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä vain viidennes asukkaista.

Türin pitäjässä lukutaitoisten osuus nousi jyrkästi 1820-luvulta alkaen, kun talonpoikais-väestö oli vapautettu suoranaisesta orjuudesta. Valitettavasti pitäjän kouluista ei ole tietoja vielä 1820-luvulta, vaan vasta 1830-luvulta. Joka ta-26

(13)

pauksessa Türin koulutoimikunta oli myöhemmin yksi menestyksellisimmistä, sillä 1860-luvun kou-luikäisten joukossa oli Türistä enemmän lukutai-toisia miehiä kuin esim. Paide-Annasta (vastaavat prosentit 5,6 ja 82,8 taulukoissa 6 ja 5).

Esimerkeistä käy ilmi järjestelmällisen luku-taidon opettamisen - koulun- ja lukuluku-taidon leviä-misen vastavuoroinen suhde. Vertailuja tehtäessä ilmeni, että tiedot Pohjois-Viron kouluhistoriasta ovat tähän asti olleet melko puutteelliset. Näiden aukkojen täyttämiseksi on vastaisuudessa tehtävä paljon työtä. Lukutaidon paikkakuntakohtaisia tie-toja voi tässä työssä käyttää mainitun vastavuoroi-suuden pohjalta.

Rekryyttien nimiluettelot ovat arvokkaita lu-kutaidon leviämistietojen lähteitä. Ne ovat mah-dollistaneet kyllin luotettavat päätelmät lukutaidon levinneisyydestä 1700-luvun lopulta 1860-luvun loppuun koko Pohjois-Virossa ja tuoneet samalla ilmi myös lukutaidon yleisyyden eroja maakunnit-tain, pitäjittäin ja kartanoittani. Niiden avulla voi-daan myös vertailla sekä maaseudun ja kaupunki-en väestön lukutaitoa että käsityöläis- ja ammatti-miesten lukutaitoa niiden lukutaitoon, j oilla näitä taitoja ci ollut.

Artikkelin on suomeksi toimittanut dosentti Tuija Laine.

ARKISTOLÄHTEET

EAA E esti Aj al ooar hii v, T ar tt o f. 4 7 H a rj u m a a V ä et e e ni s t us a m et f. 4 8 Vi r u m aa V äet ee nis t us a m et f. 4 9 J ä r v a m a a Vä et e e nis t us a m et f . 5 0 L ää n e m a a V ä e t e e ni s t us a m e t f. 17 8 Ees ti maa Kro on u pala t f. 3 1 4 T art u m a a V äet ee nis t usa m et f. 3 1 8 Sa ar e m aa V äet ee nis t us a m et

f. 1187 Estlä ndisches Evangelis ch Lutheris ches Ko nsis toriu m

TLM Tal l i n na Li nn a m u us eu m f . 7 0

PAINETUT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

AARMA, LIIVI

1979 "Nekrutite kirjaoskusest Eestimaa kuberman-gus 18. sajandi lõpust kuni 1860. aastateni. "

Hariduse ja kooli a jaloost Eestis. Tallinn.

1981 " Ne kr u t i t e k ä s i t ö ö - , a m e t i - j a k i r j a o s ku s e st Eestimaa kubermangus 19. sajandi. "

Etnograa-fiamuuseumi Aastaraamat 32. Tallinn.

1983 "Kas Eestis o l i tsaariajal saavutatud t ä l e l i k kir-jaoskus. " Nõukogude Õpetaja nro 33. 1987 "Nekrutite kirjaoskusest Saaremaal 18. sajandi

lõpust ja 19. sajandi algul." Nõukogude Kool. 1990 Kirjaoskus Eestis 18. sajandi lõpust 1880.

aas-tateni. Tallinn.

ANDRESEN, LEMBIT

1974 Eesti rahvakoolid 19. sajandil. Tallinn.

1975 Eesti rahvakoolide võrk 19. sajandil. Tallinn

1976 "Lugemisoskusest Eestis 17. sajandi lõpul ja 18. sajandil. " Nõukogude kool.

EELNURME, JAAN

1936 Paide Püha Ristikoguduse minevik. Paide.

EESTIMAA

1988 Eestimaa 1725-1726. a. adramaarevisjon. 2. kd.,

Harjumaa. Allikpublikatsioon. Tallinn. HUPEL, AUGUST WILHELM

1777 Topografische Nachrichten von Lief- und E.hst-land. Bd. 2. Riga.

(14)

JOHANSSON, EGIL

1981 "Den kyrkliga lästraditionen I Sverige en konturteckning." Ur nordisk kulturhistoria. XVIII nordiska historikermötet. Mötesraport III. Läskunnighet och folkbildning före folkskole-väsendet. Studia Historica Jyväskylaensia 22, 3. Jyväskylä.

JORDAN, PAUL

1874 Die Resultate der Volkszählung der Stadt Re-val am 16. Nov. 1871. ReRe-val. 1883-1885 Ergebnisse der estländischen Volkszählung.

l-III Band. Reval.

JUNG-STILLING, FRIEDRICH VON & ANDERS, WILHELM 1

1883—1885 Ergebnisse der livländischen Volkszählung. II-III Band. Riga.

KAHK, JUHAN

1979 "Eesti talupoegade religioossetest tõekspida-mistest ja kultuuritasemest kähe sajandi eest."

Keel ja Kirjandus.

LANDROLLE

1766 Landrolle des Herzogsthums Ehstland 1765. Re-val.

LENIN, VLADIMIR I.

1954 Kolmas ülevenemaaline tööliste, soldatite ja talupoegade saadikute nõukogude kongress 10-18. jaan. 1918. Teosed. Kd. 26. Tallinn.

LIIV, OTU

1934 "Lisandeid Eesti rahvakooli ajaloole 17. sajandi lõpul." Eesti kirjandus.

LUTTINEN, RAUNO

1981 "Läskunnighet och undervisning i Finland fõre folksväsendet." Ur nordisk kulturhistoria. XVIII nordiska historikermötet. Mötesraport III. Läskunnighet och folkbildning före folkskole-väsandet. Studia Historica Jyväskyläensia 22, 3. Jyväskylä.

MIRONOV, BORIS N.

1989 Dynamika gramotnosti v Pribaltike vo btoroi polovine 18-19vv. Eesti Teaduste Akadeemia

Toimetised. NOODLA, KAJA

1975 "Eesti Raamatu lugejast möödunud sajanditel."

Looming.

1986 "Eesti raamatu lugeja XVIII sajandi lõpul ja XIX sajandi algul." Paar sammukest eesti

kirjan-duse uurimise teed. XI. Tallinn.

OXENHAM, JOHN

1980 Literacy. Writing, Reading and Social Organi-sation. London: Routledge & Kegan Paul.

PALLI, HELDUR

1984 "Lugemisoskus Otepää kihelkonna 1765. aas-tal." Keel ja Kirjandus 10.

PURJU, ENDEL

1972 Majandusstatistika põhivalemid. Tartu.

PÄRNUMAA

1930 Pärnumaa. Maadeteadusiik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu.

RAUN, TOIVO Ü.

1979 "The Development of Estonian literacy in the 18th and 19th centuries." Journal of Baltic Studies 10.

SALMINS, ALEKSANDER

1969 "0 gramatnosti krestjan Lifljandskoi i Kur-ljandskoi qubernij v XVIII veke." Istorija SSSR.. SPEER, HELMUT

1936 Das Bauernschulwesen im Gouvernement Est-land vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Russifizierung. Tartu.

TARTUMAA

1925 Tartumaa. Maadeteadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Tartu.

TOMBERG, OSKAR

1912 Tagasivaade Jõelähtme koguduse möödunud aegade peale. Tallinn 1912.

TOMMILA, PÄIVIÖ

1986 "Lukutaidon yleistyminen Suomessa."Album

amicorum. Kirja- ja kulttuurihistoriallisia tutkielmia Eeva Mäkelä-Henrikssonille 29.7.1986. Helsinki.

1988 "Kirjoitus- ja lukutaito Pohjolassa." Opusculum voi. 8: 1—4.

WIESELGREN, GRETA

1943 "Forselius und die Grundlegung der estnischen Volksschule. Urkunden und Kommentar." Ve-tenskaps-Societeten I Lund. Årsbok 1942. Lund.

VÕRUMAA

1926 Võrumaa. Maadeteaduslik, majandusime ja ajalooline kirjeldus. Tartu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :