• No results found

Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?"

Copied!
8
4
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Behöver jag en kontrollansvarig

(2)

Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller två-bostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du behöva anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen upp­ fylls.

(3)

När behöver jag en kontrollansvarig?

När du ska genomföra en bygg-, riv­

nings- och markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig, till exempel när du ska bygga en ny byggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar berörs.

Vanligtvis behövs inte någon kontroll­ ansvarig för små ändringar av en- och tvåbostadshus och inte heller för att bygga ett Attefallshus, ett uthus eller ett garage eller uppföra en mur eller ett plank. Det är byggnadsnämnden som gör denna bedömning.

När du utför en åtgärd som varken krä­ ver bygglov eller anmälan, till exempel uppför en bygglovsbefriad friggebod, krävs aldrig en kontrollansvarig. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på om du behöver anlita en kontrollansvarig.

(4)

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. Tanken är att vi ska få bättre kvalitet i våra byggnader.

Den kontrollansvarige ska bland annat • tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs

• vara med vid tekniskt samråd på byggnadsnämnden, vid besiktningar och andra kontroller samt vid bygg­ nadsnämndens arbetsplatsbesök • dokumentera arbetsplatsbesöken • ge ett utlåtande till dig och byggnads nämnden som underlag för slutbeske det som du måste ha innan du får flytta in i byggnaden.

­

­

Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen

uppfylls?

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Du som byggherre (oavsett om det gäller ett villabygge eller ett större byggprojekt) ansvarar för att bygglagstiftningens krav

uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns. Det är också du som byggherre som ansvarar för att bygglov söks eller att anmälan görs. Byggherren anlitar en kontrollansvarig men är fortfarande ytterst ansvarig för att reglerna följs.

(5)

När kommer den kontrollansvarige

in i byggprojektet?

Redan när byggherren lämnar in ansö­ kan om bygglov eller gör en anmälan till byggnadsnämnden ska det finnas förslag på vem som ska vara kontroll­ ansvarig. Det är sedan byggnadsnämn­ den som beslutar vem som ska vara kontrollansvarig (KA). ANSÖKAN LOV (Förslag KA) ANMÄLAN (Förslag KA) KONTROLL­ PLAN (KA deltar) ARBETS­ PLATS­ BESÖK (KA deltar) TEKNISKT SAMRÅD LOV BEVILJAS (Beslut om KA)

En enkel skiss över gången i ett byggärende:

SLUT­ BESKED START­ BESKED (med uppgift om KA) SLUT­ SAMRÅD (KA deltar)

(6)

Vem kan bli certifierad kontrollansvarig?

Det är många krav som ställs på den

kontrollansvarige. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för upp­ giften. En person som saknar formell teoretisk utbildning men har lång er­ farenhet har ändå möjlighet att bli certifierad. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac. Det finns tre certifieringsorgan som får utfärda certifieringar.

Den kontrollansvarige ska ha en själv­ ständig ställning. Det betyder till exem­ pel att han eller hon inte får vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbets­ åtgärder som ska kontrolleras.

Vad menas med behörighetsnivå för en

kontrollansvarig?

Det finns två behörighetsnivåer, N för projekt av normal art och K för projekt av komplicerad art. Exempel på projekt av normal art är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller två-bostadshus samt ändring

i alla slags byggnader. Exempel på pro­ jekt av komplicerad art är nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar samt vindkraftverk.

(7)

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

På Boverkets webbplats finns ett regis­

ter med uppgifter om certifierade kon­ trollansvariga. Du kan söka på namn, behörighetsnivå, ort eller län men inte på kommun. Du skriver ett avtal med den person som ska vara kontroll­ ansvarig för ditt byggprojekt. För att hitta certifierade kontroll­ ansvariga gå in på Boverkets webbplats: www.boverket.se.

Här hittar du reglerna

Regler om kontrollansvariga finns i plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). Mer detaljerade regler finns i de föreskrifter och allmänna råd som Boverket har gett ut (KA 4 och KAAR 1).

På Boverkets webbplats,

www.boverket.se hittar du reglerna och mer information om kontroll­ ansvariga.

(8)

Får jag bygga?

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Vill du läsa mer om vad som gäller om

du ska uppföra, ändra, underhålla eller riva byggnader eller anläggningar. Läs mer i Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan. overket. I llustration: K iran M aini G erhardsson/B overket.

References

Related documents

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa

Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Markör för utförandet av kundundersökningen Löpande Insikt. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får

När du vill uppföra ett attefallshus och använda det som komplementbyggnad, till exempel förråd, eller, göra en tillbyggnad eller bygga en takkupa krävs anmälan endast

biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 § 2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av

biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 § 2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt

Man bör vara medveten om att detta resulterat i att många kulturhistoriskt värdefulla uthus inte pekats ut, eftersom de hör till en förvanskad huvudbyggnad.. Fastigheterna har

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Hushållning med vatten

Miljö- och byggnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden

Vi har jämställt icke arbetsrelaterade aktiviteter med Jan Ch Karlssons (2008) definition av organisatorisk olydnad då vi anser att när de anställda inte ägnar sig åt sitt

Om du vill uppföra ett attefallshus som är ett komplementbostadshus, göra en tillbyggnad eller inreda ytterligare en bostad inom eller i anslutning till områden som

Employing a Research through Interaction Design methodology with a focus on Celebratory Technologies, this paper focuses on the research question, “How can celebratory

biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap itlet 6 § och. i fråga om rivningsplan, biträda vid inventering

Arbetsverktyg/instrument ska finnas i tillräcklig mängd och vara rena till varje kund. Stickande och skärande redskap ska vara sterila och helst av engångstyp. Rena verktyg

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av

När vi ser det till betydelsen av tillgänglig chef menar å ena sidan Angelöw (2002) att det bra för personal att ha en tillgänglig chef men Tollgerdt-Andersson (2006) har å

När du vill upp-föra ett attefallshus och använda det som komplementbyggnad, till exempel förråd, eller, göra en tillbyggnad eller bygga en takkupa krävs anmälan endast

Kontrollera allmän information Kontrollera F-skatt och moms Kontrollera eventuella skulder Kontrollera försäkringar Kontrollera behörigheter Kontrollera medlemskap

Om du vill uppföra ett attefallshus som är ett komplementbostadshus, göra en tillbyggnad eller inreda ytterligare en bostad inom eller i anslutning till områden som

Vissa medarbetare som håller utbildning för kunder ska få möjlighet att utvecklas inom presentationsteknik för att kunna förmedla kunskap på ett effektivt och engagerande sätt.. I

 Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd | Medborgarhuset | 842 80 Sveg | Tel. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra

Hon menar att kunskapen om litteratur, epoker och författare kommer förbli meningslös om eleven inte hittar en personlig upplevelse i litteraturen att fästa den vid (Rosenblatt

Sannolikt kommer vi inom en relativ snar framtid kunna ge mer familje -och individspecifika risk- siffror, istället för att som idag, förmedla samma risk till alla kvinnor med