• No results found

Grusvägar : bärförmåga, krav och verifikationsmetoder. Delrapport: förundersökningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Grusvägar : bärförmåga, krav och verifikationsmetoder. Delrapport: förundersökningar"

Copied!
42
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VTI notat

Nr 6062-1996 Utgivningsår: 1996

Titel: Grusvägar

Bärförmåga, krav och verifikationsmetoder DELRAPPORT: Förundersökningar

Författare: Kent Enkell och Hans G Johansson

i

Programområde:

Vägteknik

Projektnummer:

60323

Projektnamn:

Grusväg - Bärförmåga, krav och verifikationsmetoder

Uppdragsgivare:

Vägverket

Distribution:

Begränsad

(2)

transport-Innehållsförteckning

1 Bakgrund

2

Mål

3 Projektgrupp

4

Metoder och undersökningar

5 Aktuella undersökningsobjekt

5.1 Försöksobjekt väg 669 och väg 671

5.2

Fältundersökningar och metodik

5.3

Besiktning

5.4 Provtagning

5.5 Mátmetod och mätutrustning

5.6

Mätning och utvärderingar

6 Förslag och råd till förundersökningar av grusvägar

6.1 Visuell besiktning kompletterad med lätt fallvikt

6.2 Undersökningar med Mätkulan

7 Referenser

Bilaga 1 Resultat från undersökningar av väg 669 provgrop 1-6

Bilaga 2 Resultat från undersökningar av väg 671 provgrop 1-17

VTI notat 62-1996

Sid

C O C DN C U U ' I O ' I -b -h 00 CD 4 _ L _ . L _ L _ L ( f l -b h _. L UT

(3)
(4)

1 Bakgrund

Grusvägars uppbyggnad, lagertjocklekar och materialsammansättning är vanligtvis mycket dåligt verifierade i tvär- och längsled. Många av våra grusvägar kan dess-utom betraktas som s.k. skräpvägar med andra ord de har sitt ursprung i avbanade stråk i terrängen, där tillgängligt, lokalt Och synnerligen varierande material har utnyttjats i konstruktionen. Därmed har problem, som hänger samman med vatten och tjäle, inte heller undvikits. I många fall erhöll överbyggnaden endast ett nödvändigt tillskott av bättre överbyggnadsmaterial, som kortvarigt säkerställde grusvägens funktion som transportled med någorlunda bra standard.

Grusvägar skiljer sig ofta från belagda vägkonstruktioner, genom att de först-nämnda har bristfällig överbyggnad (inklusive grusslitlager) och därmed saknar de god bärighet. I princip kan grusvägar vanligtvis beskrivas som icke byggda väg-konstruktioner. En låg bärighet kan dessutom åstadkomma omlagring i

grusvägar-nas överbyggnad. Kornstorlekssammansättningenhos materialen i de obundna

lagren i gamla grusvägar är ofta finkornigare än vad som numera krävs i normer och anvisningar.

Vatten och tjäle, både separata och samspelande med andra fysikaliska faktorer innebär, att frekvensen och typerna av skador på grusvägar varierar. Egenskaper som orsakar något enstaka potthål på en grusväg kan på en annan grusväg orsaka omfattande ytuppmjukning och tjälskott.

Vid byggande av engrusväg måste hänsyn tas till topografi, klimat, undergrund, vatten, tillgång på överbyggnadsmaterial, kontroll- och utförandemetoder samt inte minst en värdering av grusvägens livcykel och livslängd. Det sistnämnda innebär inte endast att ett tidsmässigt näraliggande infrastrukturbehov behöver belysas. Samhällets och inte minst de tunga transportörernas önskemål innebär, att grusvägar måste dimensioneras, byggas eller förstärkas genom modifierade och förhoppningsvis bättre beslutsunderlag än vad som finns för närvarande.

En bra grusväg skall också ha en jämn och slitstark vägyta, som både tillgodoser kraven på bärighet, slitstyrka, trafikantkomfort och de kringboendes hälsa och miljö. Det sistnämnda betyder, att kriterierna för dammbindning av grusvägar också måste granskas och utformas, så att uppställda krav kan tillgodoses genom lämpliga och relevanta lösningar.

2 Mål

Ett viktigt mål med projektet är att försöka halvera avstängningstiden för grusvägar under tjällossningsperioden främst i skogslänen.l dessa län är det inte ovanligt, att tillåten fordonsvikt på grusvägarna sätts ned under 8-10 veckor. Förstärkning av vägen kan vara ett sätt att minska eller undgå avstängning.

Projekt GRUSVÄG är därför främst inriktat på förstärkning. Det gäller att utveckla och beskriva förstärkningsåtgärder, vilka ger vägkonstruktioner med god bärförmåga. Samtidigt bör svar kunna ges hur mycket vi är beredda att betala för olika förstärkningar för att investerat kapital skall ge en grusvägsstandard, som kan anses vara lönsam i ett längre tidsperspektiv. Dessutom måste förstärkning-insatserna sättas i relation till vilka samhällsekonomiska vinster man kan tänkas uppnå, genom att exempelvis tunga timmertransporter under mottot just in time i framtiden skall tillåtas trafikera grusvägar under större delen av eller helst under hela tjällossningsperioden.

(5)

I projektet utformas och presenteras ett åtgärdsförslag hur grusvägarstillstånd

skall detaljbedömas och verifieras. Härvid bedömt tillstånd får inte förväxlas med den tillståndsbedömning, som utförs med avseende på jämnhet och bundenhet för grusväglag enligt VV (1990). Detaljer och tillvägagångssätt i här beskrivet projekt upptar både metoder och utföranden. Av förundersökningar skall framgå var mer eller mindre akuta förstärkningåtgärder behöver sättas in. Förstärkningsförslag skall testas i provvägsförsök. Erhållna resultat skall granskas, bearbetas och därefter ligga till grund för krav och anvisningar, hur grusvägar skall dimensioneras och

förstärkas i framtiden. Ett bärighetsmått för grusvägar måste tas fram så

småningom.

Tekniska beskrivningar över vilka metoder och utföranden, som skall användas vid provtagning av t.ex. grusslitlager skall också framläggas och beskrivas.

Dammbindning av grusvägar måste få en definitiv lösning genom förslag till anvisningar. Förslaget bör tas fram genom bl.a. granskning av tidigare undersök-ningar och resultat, där relevanta slutsatser kompletteras med de senaste rönen inom området ifråga.

3 Projektgrupp

Vägverket i Borlänge har beställt arbetet och Karin Högström, avd Väg, är projektledare. VTI skall genomföra projektet och Hans G. Johansson ansvarar för planering och verkställighet. Kent Enkell, VTI, handlägger planering och genom-förande av fältarbeten, uppföljning samt redovisning av laboratorie- och fält-undersökningar. Håkan Arvidsson, VTI, biträder i nämnda arbeten. Håkan Jansson och Klas Hermelin, båda VTI, handlägger bärighetsfrågorna.

Till projektet har knutits en referensgrupp, vilken förutom de tre ovan först nämnda personerna även består av Lars-Erik Holmström, Vägverket region MITT, Jan Nordqvist, Vägverket region NORR, Lena Schalin, Vägverket region SYDÖST samt Alvar Ramberg, konsult. Under senare tid har även Rolf Löfveholm, Vägverket region VÄST, knutits till referensgruppen. Denna kommer sannolikt att kompletteras med någon person från skogsindustrin.

Under Karin Högströms upprätthållande av annan tjänst mars-juli 1996 har Hans Wirstam, avd Väg, varit projektansvarig. Wirstam kommer att kvarstå i referensgruppen.

4 Metoder och undersökningar

För att kunna bedöma vilka metoder och undersökningar, som krävs vid förunder-sökningar av grusvägar, väljs lämpliga vägobjekt. Dessa tas ut genom tillgängliga erfarenheter och fakta från regioner, som har grusvägar med frekventa och omfat-tande skadeproblem. Med resultaten från förundersökningarna som grund ges förslag till alternativa förstärkningar, vilka följs upp från byggstart och ytterligare minst två år.

(6)

5 Aktuella undersökningsobjekt

Vägverket, region MITT bedömdes som mycket intressant för undersökningarna bl.a. beroende på, att många grusvägar stängs för tung fordonstrafik under tjäl-lossningen samt att flera vägar planeras att förstärkas inom nära framtid. Tillsam-mans med Lars-Erik Holmström, valdes väg 669 och väg 671 som undersöknings-objekt. Vägarna är belägna ca 3 mil väster om Östersund i Jämtlands län. Båda vägarna ansågs vara förstärkningsobjekt men redan vid första besiktningen fram-gick, att väg 669 ej behöver förstärkas. Denna är i stället referensobjekt bl.a. för observationer av dammbindning.

I projektet har funnits önskemål om ytterligare referenssträckor. Sannolikt väljs några grusvägssträckor i Norrbotten för observation och uppföljning. Grusvägar inom region SYDÖST har uteslutits, eftersom de avses beläggas på ett eller annat

sätt inom några få år.

5.1 Försöksobjekt väg 669 och Väg 671

Väg 669 och väg 671 är belägna ca 3 mil väster om Östersund i Jämtlands län se figur 1. Båda vägarna har en vägbredd mellan 5 och 6 m. Väg 669 har ÅDT

70/85/63 T och väg 671 har ÅDT 160/94, varav 38 utgör tunga fordon.

Väg 669 sträcker sig från Mattmar mot Alsen. Hela sträckans längd är 8 620 m, i vilken ingår observationsträckan, som är 3 700 m. Undergrundsjordarten utgörs av morän längs i stort sett hela observationssträckan. Överbyggnadstjockleken är ringa. Ställvis saknas diken vilket medför dålig dränering, bristfällig bärighet och fläckvisa skador i körbanan. I stort sett är dock körbanan av mycket god standard.

Väg 671 mellan Kougsta och Kaxås, delen Nordbyn till avtagsväg mot Andersbodarna, har valts som provsträcka. Sträckans längd är ca 6 000 m. Under-grundsjordarten är huvudsakligen morän men både torv och sediment förekom-mer. Avståndet från markyta till berg är ringa och det finns dessutom ett flertal skärningar i berg.

Vid en inspektionsresa våren 1995 (jfr nedan) var vägbanan mycket våt och ojämn på grund av tjälskador. Delar av vägen hade även betydande spårbildning på grund av ytuppmjukning.

Båda vägarna utgår från E14 i nordlig riktning. De är viktiga förbindelselänkar

och transportleder för bl.a. timmer i nordvästra Jämtland.

(7)

,x/ 7 *7 7/ ii ;7 "V"

1/

*lâ $tb /n"§§$ .17.8 db Lunc'tgw 5/ Å: han

. JJ-âvsás Å.

V kfçua\ ,f/ ,

:fik ;' om' T \ f?ai *'. 'i' i LWV 39°"

;-AD 2117! Å.l . mm'åwn 4 l' å .n'I' i I' ^'li 7.! x, Novuu, s.- 3 'i 4 r SL1er \ 34 * (13%. ud; R n _. I) ,. \ J 7 M, a .'1 + '

Scarfåp _ i). ,Litr'å

la fx??? * s hi-:5, ' *ir-*t Lil x = W

' l' i? ,W 7:411): '. 3p i r i, i* ,3 i A. (9 Utku ;4:32:- "ä ' - '7.' byrån

. .. o t

,+

0:111:- ', _S' i (I I' \ / 1) I!' ' , __7_ \ varpå.an _) i " I Å" E 4 \ [FULL H S, v nu i _ 'gt' ' +ri,i«'a:zt 7,3 _ jag 0 i ,- .N

1; .M i.. :5.3339: 'Lu-*KUUJ-;têi '19; . ©:üu F \\

L®gk : j

Fzgur 1 Karta med lagesangzvelse for vag 669 och vag 671

5.2 Fältundersökningar och metodik

Projektets första etapp har koncentreras till studier av vilka undersökningsmeto- -^ der, som kan användas för att bedöma en grusväg under dess mest skadedrabbade period dvs. under tjällossningen. En visuell besiktning av vägarna under tjälloss-ningstid blev stommen för andra undersökningar med olika mätmetoder. Följande mätutrustningar har använts för att undersöka Vägarnas bärförmåga: Lätt fallvikt (tysk modell), Loadman, Mätkulan (typ PN) och tung Fallvikt (typ KUAB).

Georadar har också använts. Mätningen genomfördes för att få ett uppfattning om grusvägarnas materialinnehåll, lagertjocklek, bergnivå och grundvattenför-hållanden. Tolkningen av georadarmätningama kunde även baseras på grävda provgropar (se 5.4).

I samband med undersökningar inom ett annat projekt i Jämtland verkställdes också en mätning med Laser RST-fordon på båda vägarna. Därmed erhölls mått på järnnheten (IRI-värden) samt vägytans nivåer. Dessa kopplades till topo-grafiska kartans nivåkurvbild för att få en ungefärlig men ändå acceptabel bedömning av vägytans höjd i längs- och tvärled.

På samma sätt gavs en möjlighet att få en testkörning utförd med RDT-fordo-net på väg 669. Denna kompletterades vid testtillfället även med en extra mätning med ytterligare en tung fallvikt.

Mätningarna med RST- respektive RDT-fordonen skall ses som tester och komplement till de andra undersökningarna. Dessa mätningar skall redovisas i en

senare delrapport. .

Grundvattenrör har nedsatts längs 5 delsträckor på väg 671. Genom att följa grundvattenförändringama och sammanväga dem med de olika vägkonstruktio-nerna för delsträckorna klargörs sambandet mellan vatten och vägmaterial på ett effektivt sätt. En under senvintern 1995/96 etablerad VVIS-station i östra delen av väg 671, skapar möjligheter att följa klimatets och därmed tjälens förändringar med årstiderna.

(8)

5.3 Besiktning

Den visuella besiktningen av körbanan gjordes från bil under tjällossningstid. Om-fattning av skador, ytuppmjukning, tjälsprickor, tjälskott och ojämna tjällyftningar noterades. Vägens sträckning i skärning eller bank samt avvattning och förmodat undergrundsmaterial kartlades. Vägens tillstånd dokumenterades även på video.

Väg 669 besiktigades den 16 maj 1995. Vägen var i stort sett fri från snö. Snö förekom dock vid sidan av vägen, vilket försvårade den visuella bedömningen av undergrundsmaterialen. Vägen hade längdmätts och var 100 m fanns stakkäppar med längdmått, vilket underlättade bestämningen av sektionsangivelse.

Vägens tillstånd var övervägande bra. Mellan 0 och 1850 m fanns enbart enstaka mindre skador. Däremot blev skadefrekvensen något högre på sträckan 1850-3700 m. Förklaringen till att skadorna ökade berodde främst på att sträckan saknade diken. Förekomsten av skador var för övrigt mest frekvent i övergång från bank till skärning samt i skärningar. I figur 2 visas resultatet av skadebesiktningen.

Väg 669

Skadebild från 95-05-16 1.2 6 0 45 .

. A R ._

.

ä

i I *I* 1/0 /500 1/000 1/500 2/000 2/500 3/000 3/500

_ Vâgkant Skador 0 Provgrop I Berg i Morân I Torv Källa

Figur 2 Det visuella besiktningsresultatet på väg 669.

Väg 671 besiktigades den 1 juni 1995. Eftersom det regnade oavbrutet den dagen och det dessutom var disigt, var vägbanan mycket kladdig med vattenfyllda potthål. Plogvallar med snö låg kvar längs vägen. Ställvis var snövallama mycket höga, vilket försvårade besiktningen av den omgivande terrängen. Vågen hade försetts med längdmätning på samma sätt som på föregående väg.

Av besiktningen framgår, att vid övergång från bank till skärning samt i skär-ningar var vägens tillstånd sämre än på övriga avsnitt. Det saknades acceptabla diken i vägens jordskärningar på grund averosion. Vattnet hade stängts in med bärighetsskador som följd. Flera vägtrummor hade dessutom frusit upp. Detta för-sämrade dräneringen ännu mer.

Längs provsträckan är avståndet från vägytan till underliggande berg sannolikt ganska ringa. Vägen skär dessutom genom ett antal bergskärningar och flera blottlagda hällar har också observerats i den närmaste omgivningen. Sträckan 8500- 10500 m, där undergrundsmaterialet består av torv, hade vid besiktningstill-fället minst skador. För övrigt fanns tjälskador av varierande grad och utbredning. Ställvis var vägen svårframkomlig. I ñgur 3 ses resultatet av besiktningen.

(9)

Väg 671

Skadeblld frán 95-06-01 i i. >F _'.i-F-Hz_ r i m' "mn-2 .. ä' ;_l i i E 5; 13'* :as Z l | x "ggn i 'i I i 3 74 :61:: 'I I 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 8 500 i i ' i i I 9 500 10 000 10 500

i

I 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500

-_ Vâgkant Skador 0 Provgrop I Berg ' Morän I Torv Källa

Figur 3 Det visuella besiktningsresultatet på väg 671.

5.4 Provtagning

För provtagning av överbyggnads- och undergrundsmaterial användes

entraktor-grävare försedd med kabelskopa. Groparna grävdes antingen i vänster eller höger hjulspär. Lagerföljderna fastställdes och materialet analyserades senare i labora-torium för att utreda kornstorleksfördelning och vattenkvot. Tjälnivån eller fritt vatten i groparna antecknades i förekommande fall.

(10)

Väg 669 provgrävdes vid två tillfällen, 17 och 30 maj 1995. Totalt grävdes sex

provgrOpar i oskadade respektive skadade partier. Läget för provgroparna framgår av figur 2 och resultatet av provgropsgrävningen redovisas i bilaga 1.

Undergrundsjordarten utgörs av morän med varierande sammansättning. Över-byggnadstjockleken är ringa. Anmärkningsvärt'är att där vägen går i bank har ej stubbar och organiskt material schaktats bort. Vägöverbyggnaden bestod till över-vägande del endast av ett grusslitlager samt sandigt grus, som lagts mer eller

mindre direkt på tidigare befintlig markyta. Grusslitlagrets kornstorlekssamman- '

sättning uppfyller inte kravet enligt VÄG 94. Grusslitlagret har för mycket sand. Mot sträckans ändpunkt har vägen deformerats kraftigt av trafiken under tjälloss-ningsperioden och nytt grövre material har påförts för att förbättra bärigheten.

Undersökningen av väg 671 utfördes under våren, 17-18 och 31maj 1995. Prov togs i skadade och oskadade partier. Provgroparna grävdes i höger och vänster hjulspår. Totalt grävdes 17 provgropar och deras lägen framgår av figur 3.

Undergrundsjordarten består vanligtvis av morän men det finns även ett avsnitt (8/500-10/400) där torv dominerar. Ett tunnare lager av ett finkornigt sediment, som överlagrade moränen, påträffades i två provgropar. Moränsammansättningen växlar mellan grovkornig och finkornig inom sträckan 6 500 - 9000 m. Från 9 000 till 12 700 rn är moränen vanligtvis finkornig. Av undersökningen framgår, att vägen har ett grusslitlager, som är finkornrikt och icke godkänt enligt VÄG 94. Lagertjockleken varierar mellan 6 cm och 52 cm. Vägen saknar förstärknings-lagermaterial bortsett från sträckan över mossen. Där vägen går på bank har bygg-nadsmaterialet påförts direkt på ursprunglig markyta, som huvudsakligen består av organiskt material med växlande tjocklek, och som överlagrar moränen. Ställvis är vägen förstärkt med ett något grövre material, förmodligen i vägavsnitt där problem har återkommit.

Vid provgropsgrävningen påträffades fruset material i några gropar och tjäl-gränsen varierade mellan 25 cm och 70 cm mätt från vägytan. Resultatet från undersökningen redovisas i figur 3 och bilaga 2.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att vägen saknar ett bärande grövre material och sammansättningen i materialet är alltför finkornigt. Detta har medfört materialomlagring samt årlig ytuppmjukning. Vattenhalten i överbyggnads-materialet Var hög främst beroende på finkornigheten men även beroende på, att vägen saknar acceptabla diken. Närheten till berg, hög grundvattenyta och tj älfar-ligt undergrundsmaterial bidrar till att vägen deformeras kraftigt inom vissa delsträckor.

5.5 Mätmetod och mätutrustning

Fallviktsmätningen utfördes med, VTI:s fallvikter. Vägytans nedsjunkning, deflektion, har mätts vid belastningen 50 kN. Belastningsplattans diameter är 300 mm. Deflektionen mättes med 6 deflektionsgivare på avstånden 0, 30, 45, 60, _90 och 120 cm från belastningscentrum.

Bärighetsmätning med tung fallvikt under tjällossning i en väg rekommenderas ej på grund av svag stabilitet, som både medför transport- och utförandeproblem

(jfr även 5.6).

Tysk lätt fallvikt har normerats i tysk metodbeskrivning under beteckningen TP-BF Teil 8.3.

(11)

Utrustningen registrerar endast nedsjunkning ej kraft. Mätprincipen bygger på, att en vikt faller ner på en platta via en dämpning och nedsjunkningen mäts med en accelerometer och en E-modul beräknas. Apparaten laddas genom att vikten lyfts upp och släpps ner. I själva plattan sitter accelerometern. Den maximala

spänningen under plattan är alltid 100 kPa.

'

Loadman är en lätt fallvikt, som har utvecklats och tillverkas i Finland. Utrustningen registrerar endast nedsjunkning ej kraft. På samma sätt som för den tyska lätta fallvikten bygger principen på, att en vikt faller ner på en platta via en dämpning. Nedsjunkningen mäts med en accelerometer och E-modulen beräknas.

Apparaten laddas genom vända den upp och ner. Utrustningen mäste ställas på

exakt samma mätpunkt vid varje ny mätning. Utrustningen och mätförfarandet är fysiskt krävande.

Georadar sänder radiovägor från markytan ner i marken och lokaliserar, djup-bestämmer och bedömer olika föremål eller lager med varierande fysikaliska egenskaper. Materialens elektriska ledningsförmäga påverkar radiovågorna. En antenn med hög frekvens används för ytnära eller grund mätning. Lägfrekventa antenner används för penetration till djup under 5 m. I en central enhet finns bl.a. sändare och mottagare. Den mottagna signalen registrerasgrafiskt på en skrivare och radargrammet ger exempelvis en vägs strukturella uppbyggnad längs en profil figur 4 nedan.

2

-i_' VÄGBANK :';Ti

, '7.4'

ägs' ' .

än?

gTORV

LE! .i i,

Figur 4 Ett exempel på tolkat radargram från annat projekt

Mätkulan består av ett vibrerande stålhjul, vilket är monterat på ett bilsläp sejigur 5. Hjulet har en sfärisk form, vilken ger en sinusformad vibration med en samtidig koncentrerad anliggning mot vägytan. På stälhjulets utsida finns en accelerometer för kontinuerlig registrering av den vertikala accelerationen. En processor i dragfordonet bearbetar signalen från accelerometern och beräknar för-hällandet mellan största accelerationsstörningen och en sinusformad grund-signal. I dragfordonet finns även en speciell datorenhet, vilken beräknar,lagrar och presenterar ett medelvärde per längdmeter. Presentation och vidarebearbet-ning av data kan utföras efter utskrift ,från ansluten skrivare.

(12)

Figur 5 Mätfbrdon med mät/(Lila.

Mätkuleutrustningen väger ungefär 500 kg och den framförs med en hastighet av drygt 5 kni/tim. Normalt har den djuppåverkan ned till 0,5-0,6 m under väg-ytan. Vägens tillstånd under tjällossningsperioden kan i viss mån försvåra både transport- och mätutförandet (jfr 5.6).

5.6 Mätning och utvärderingar

Mätmetod Utförare

Fallviktsmätning VTI

Tysk lätt fallvikt VTI

Loadman VTI

Georadar RST bolaget

Mätkulan PN Svensk Väganalys

Fallviktsmätningen utfördes på valda provsträckor vid två tillfällen, 30 maj och 13 september 1995. Mätningarna har skett i höger hjulspår samt i båda kör-riktningarna. Vid första mättillfället kunde inte vägens mest tjälskadade partier mätas.

Resultaten från fallviktsmätningarna och mätningarna med Tyska lätta fall-vikten kommer att redovisas i en separat delrapport, eftersom dessa mätningar ingår som en viktig del i uppföljningen av vägarna.

Mätningarna med Loadman utfördes med en 200 mm platta och vikten l0 kg med minsta dämpning. Undersökningen gjordes i höger och vänster hjulspår. På varje mätpunkt användes 8 slag i en serie och alla resultat registrerades manuellt.

Mätning med georadar på väg 671 genomfördes också den 30 maj 1995. Mätningen med en högfrekvent 500 MHz-antenn monterad på ett fordon gjordes av RST-bolaget.

Inför tolkningen av radargrammen erhöll RST-personalen den verifikation, som kommit fram vid provgropsgrävningarna. Trots detta är resultaten av tolk-ningen inte rätt och därmed inte heller användbar längs någon del av vägsträckan! Tänkbara förklaringar till det dåliga resultatet i tolkningen kan vara fel vald

(13)

antennstyrka och/eller hög vattenmättnadsgrad hos leriga och siltrika sediment/-moräner (se nedan).

Samma vägsträcka undersöktes med georadar under vecka 10 (andra veckan i mars) 1994 på beställning av Vägverket,region Mitt. Mätningen utfördes av firma MRM (Mark Radon Miljö) i Luleå. Företaget använde en lågfrekvent 80 Mhz-antenn och uppdraget gällde främst att bedöma torvens förekomst och mäktighet under befintlig väg samt försöka avgöra djupet till underliggande berg.

De tolkade radargrammen från 1994 ger betydligt fler godtagbara och använd-bara resultat än de som erhölls från mätningarna 1995. Mäktigare torvlager har identifierats men djupen kan delvis ifrågasättas. Likaså har bergkonturen tolkats längs i stort sett hela den undersökta vägsträckan. Djupbestämningen av bergets yta är utifrån bekräftelser i provgropar i huvudsak acceptabla. Dock finns här och var skillnader på 1 meter eller något mer. Här bör dock understrykas, att MRM i

sitt utlåtande deklarerar svårigheten att tolka rätt på grund av en mycket stark

dämpning av radarsignalerna i vägkropp och underliggande jord med dess höga halt av silt och ler.

Tolkning av radargram är ofta komplicerad och kräver mycket goda kunskaper och erfarenheter både om vägbyggnadsmaterial och vägkonstruktioner samt geologiska och hydrogeologiska förhållanden. Överbyggnadskonstruktioner och

markförhållanden är inte alltid så väl definierade och för att uppnå ett acceptabelt

tolkningsresultat krävs alltid någon form av bekräftelse från exempelvis borr-ningar eller provgropar.

PN Svensk Väganalys, som utförde mätningarna med mätkulan, konstaterar också svårigheter att korrelera mätresultat med resultat från andra mätmetoder exempelvis fallvikter (se nedan). Samtidigt påpekas, att en sammanvägning mellan å ena sidan mätkulans resultat och å andra sidan vad som framkommer i provgropar inklusive materialklassifikationer samt Vägskador, dränerings-förhållanden och omgivande t0pografi, ger förutsättningar för en bra precisering av åtminstone svaga delsträckor (se nedan). Med sammanvägd vetskap kan dock

lämpliga förstärkningsåtgärder föreslås.

Från mätningarna med mätkulan på väg 669 och väg 671 kan konstateras att erhållna resultat se figur 6 och figur 7 nästan helt överensstämmer med, vad som framkom vid den visuella besiktningen kompletterad med de lätta fallvikterna. I och för sig är inte detta överraskande men visar ändå på möjligheten att använda mätkulan som en metod för att ge ett snabbt besked om en vägs tillstånd i de fall expertis för visuell besiktning och handhavandet av lätt fallviktsutrustning saknas.

(14)

"r-.lêsveñsk Vägánaiys L " TILLSTÅNDSBESKEJMNG, VÄG 559 Séktionzmöoo-itöüo

|: Objekt : V669. Jämtlands län, Mattmar - Kösta . Längd: ca 3.60 km, Start: 100m från cilc Väg E 75 1 I Datum:19950538?!

' ' Ugst avhöger/vinster kännt 1 2 o Mätkulebánghet 1 1 0 4 . 1 0 0 _ _ 9 0 I Bedömningsnyckel J > 8 0 ;I l! ä 7 0 F-= *Häng 60 . in

50

G

DL,

g 3 i Relativ

2 0 ' i * L ' Standard God .Tveksam.obug

o 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Kul-hårig. >55 .40-55 .<40

»0 In (D (D N N CD CD 0) O) O

F Drän-std,cm ca >30 .10-30 ,<10

I "Kul"-bärighet I M ett" Skadelnv. 1 2 3

r r - ln . ll Ill \ L 7 . V _ J_ Sträek d .I [ Lokal skadebedömning(=ü4)| I_ _ . __ , I' Teckenförklanng I laktagelservid mätningen J \ :2- H. "kanthane . q \ M' K :krackelering

G 5 m 3 LSITS = Iångsltvärs sprickor

\ //á NNE /__>r :+2: M nu ________\7 T :dälskador

_ . S :sten-lytt

Sk :skärning

Ba :bank

1 V Ma :marknivá

[ Sträckindelning för åtgärdsförslag I v = våtmarklmosse/

\ l 0 = dåligt material

J 0 = Provhål

I I 1 I

T i ut i :ST

Ftgur 6 Resultat av mätnmg med Matkulan pa delstracka av vag 669

Svensk VägananyJ. [ TiLLSTÅNDSBESKRIVNING. VÄG 671 ] L Sektion:6/500§7IOOO_!

L Objekt : vs71. Jämtlands län. Nordbyn - Kaxás , Sektionens ;änng :51,006 km, Stan: 650m i Fnázumzwesnscq

uonavhögerlvlnstcrködln 1 2 0 1 1 0 1 0 0 9 0 . a 0 l Bedömnmgsnyckel 1 > 7 O l-;LI 1125! 2 6 o ' °

4 o

s 0 ' t

0

,

C] D' E]

v 38 * :å Relativ ' 1 0 e

0 ' ' Standard God .Tvekam.0ål|g

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 KUI-bärig. >55.4o-55 ,<40

\ g 8 8 8 5 5 3 3 g 8 E Drän-std,cm ca >30 , 10-30 .<10

| "KuI"-bärighet I M et" Skadeinv. 1 2 3

\ 8 r 8778888788787 Wiens: r - * .- 1» h_ Sträcklnd. .I II III

I Lokal skadebedömning (=I:)I

\[ >

L laktagelser vid mätningen J Teakenrorklarmg

r. ' H :kmtham

-\ _ -Tlåltkott- -Täl k 2:. . ä k tt-l ' ° n ' ° ..mmm. K :kracinelermg3

_Grovvlgprom \ r LSfTS = längs/tvärs sprickor

" _____________ 'ä SVWMNW- '-9 Phu T :tjälskador

| Höger dike ' s :stenlyn

' Sk :skärning

Ba :bank

' G Ma :marknivå

V = våtmarklmossel

| Sträckindelning föråtgärdsförslag ] 0 = dåligt material

\ f ' " i' i ' i* A I G=Provhá|

a-:i

Figur 7 Resultat av matning 'med Matkulan på delstra'cka av väg 67]

(15)

Mätkulan kan inte ersätta den tunga fallviktens tillförlitlighet vad avser bedöm-ning av en vägs verkliga bärighet! Detta belyses exempelvis i jämförande studier mellan mätkula och tung fallvikt utförda av Bergstedt & Rogulla-Ljunggren [1988]. Resultaten från respektive mätning varierade en hel del. I slutsatserna konstaterades bl.a. oklarheter, om vilken inverkan undergrund, fuktighet i obundna lager, ojämnheter på vägytan och lagertjocklekar har på mätkulans resultat.

6 Förslag och råd till förundersökningar av

grus-vägar

Innan förstärkning av en grusväg genomförs krävs noggranna förundersökningar. Förundersökningarna bör ske under den period, när grusvägen vanligtvis är sämst dvs under tj ällossningen. Eftersom grusvägarna under denna period uppvisar vari-erande grad av skador och därmed varivari-erande framkomlighet, är det absolut nöd-vändigt att använda metoder och utrustningar, som kan användas vid extremt låg bärighet hos den undersökta vägen. Nedan ges i prioritetsordning de två förslag, som vi vill föreslå och förorda för att ett bra resultat skall erhållas vid en förunder-sökning av grusvägar.

Det måste dock understrykas att de två förordade förslagen aldrig ger ett mått på vägkroppens totala bärighet, utan en uppfattning om svagheterna i vägkroppens Översta del.

6.1 Visuell besiktning kompletterad med lätt fallvikt

En grusväg bör i första hand undersökas genom visuell granskning kompletterad med en samtidig mätning med lätt fallvikt. För att genomföra en Visuell gransk-ning måste utföraren ha en gedigen erfarenhet av hur vägar är konstruerade, hur dränering konstrueras och fungerar, hur olika Vägskador skall och kan både identi-fieras och differentieras, hur vägens omgivning kan bedömas och kopplas till vägens skadebild. Sist men inte minst viktigt skall vederbörande besiktning-sperson kunna fastställa undergrundens sammansättning dvs jordarterna utan att behöva använda andra hjälpmedel än en enkel fältkontroll. Fältkontrollen kan bestå av spadgrävda gropar alternativt borrning med en enkel handborr. Om det erfordras maskingrävs ett antal provgr0par, där observerade förhållanden både kompletterar och verifierar egna visuella bedömningar. Maskingrävda provgr0par rekommenderas också för att säkerställa Vägens överbyggnadslager och mate-rialinnehåll.

'I samband med den visuella besiktningen av grusväg görs en samtidig

under-sökning med lätt fallvikt för erhålla ett mått på bärigheten. Bland lätta fallvikter

förordas för närvarande den tyska modellen. Den är varken alltför komplicerad

eller för tung att använda för besiktningspersonen. '

Genom den samtidigt utförda visuella besiktningen, provtagningen och lätta fallviktsbestämningen erhålls resultat, som ger möjlighet att klassificera vägens tillstånd. Vägen kan därvid indelas i delsträckor. För varje delsträcka väljs för-stärkningsalternativ. Vissa av dessa alternativ kan utgöra generella åtgärder för hela vägen. Förslag på olika förstärkningalternativ kommer att redovisas i slut-rapporten.

(16)

6.2 Undersökningar med Mätkulan

I de fall en förundersökning av en grusväg ej kan genomföras enligt ovanstående kan Mätkulan vara ett alternativ. Körningen med Mätkulan kombineras med en samtidig besiktning av vägens skadebild och dräneringsförhållanden. Samman-tagna kan dessa uppgifter ge bedömningsalternativ, vilka i stort sett följer ovan-stående. Som framgår av figur 6 och 7 anges resultaten i olika klasser från 1 till 3 (se nedan). Förstärkningsåtgärderna skall bedömas utifrån denna klassificering.

1 God

2 Tveksam 3 Dålig

standard

Som nämnts tidigare (se 5.5) begränsas möjligheterna att mäta med Mätkulan under svår tjällossning. När Mätkulan kan användas, är själva mätprocessen snabb

och en snabb indikation kan erhållas på vägens tillstånd. Dock bör understrykas

betydelsen av, att även enmätning med Mätkulan alltid skall kompletteras med

skade» och dräneringsinventering, omgivningsobservationer samt provtagning och materialanalys för att underlaget till förslag om förstärkningskonstruktioner skall vara tillfyllest.

7 Referenser

Funktionella egenskaper. Bedömning av grusväglag. Vägverkets metod-beskrivning 10621990.

Birgitta Bergstedt & Judit Rogulla-Ljunggren: Jämförande bärighetsmätningar i Nacka hösten 1987. VTI notat V 78, 1988. 134p.

(17)

Bilaga 1

Resultat från undersökningar av väg 669 provgrcp 1-6

(18)

d b _: T Väg -o ch tr an sp on -A fo Mn i gs in sn 'r mr Väg : 66 9 Pr ovg ro p: Se kt io n: 0/ 40 0 Ma tt ma r 1 Pr ovg ro ps un de rs ökni ng Gr us väg ar Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-17 Li nk öp in g 96 -1 1-06 Ut för t av: KEn ke ll & H Ar vi ds so n Läge: v 1, 50 m HV K Väg mi tt

Al se n Pr ovgro p [I] VT I nr Pr ovm ärkn in g Dj up ic m) Jo rd ar t m m . Ma te ri al -typ Tj äl fa rl .-kl ass Va tt en -kvo t 95 -0 88 -1 0 6 Gr us sl it la ge r gr Sa 2 1 5 °/o 95 -0 88-2 6 15 sa gr le M n 3 2 6 °/o 95 -0 88 -3 15 75 gr sa si M n 3 2 8 °/o

Lu:) 'dnfg 20 30 40 50 60 70 80 90 100« väg 66 9, m e n Va tt en kvo t % 10 ?b 20 0/0 30 % 40 % I --+ v< -«+

(19)

Väg -a d: nn sp on -._ v 'f orsk ni ng si ns ø' gg á Väg:6 69 Pr ovg ro p: 2 Se kt io n: 0/ 41 2 Ma ttma r Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Läg e: V 1, 70 m H V K Gr us väg ar Väg mi tt Pr ovt ag ni ng sd at um -3 b...--.---.---.----.-4 Provg ro p E]

O

Ut för t av Al se n Li nk öp in g 96 -1 1-06 : 95 -0 5-17 : K En ke ll & H Ar vi ds so n Pr ovm är kn in g Jo rd an m m . Mate ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -kl as s kvo t VT I nr Dj up (c m) 0 95 -0 86 -1 7 Gr us sl it la ge r gr Sa 1 5 °/o 95 -0 86 -2 7 -18 se gr le M n 6 °/o 95 -0 86 -3 18 -37 gr sa le M n 95 -0 86 -4 37 -47 gr sa si M n ;01030300 2 2 7 °/o 2 7 °/o

20 30 40 m:) *dnlq 60 70 80 90 100 väg 66 9, 0/ 41 2 0. '/0 50 <

-->

Va tt en kvo t 10 90 20 °o 30 % 40 °/o W åm äwm u' ; Ut sk ri ft : 96 -I1 06 .;-, .. . , " ( 0/ 41 2 O J c m G m n s k un m _ gr um ht ld gc x. V A G )4 fi n fi n G 8 m äa n gr ov 6 O O O O '\°/. *päügwt85::urz.i$sseå°O

0, 00 2 00 06 0, 02 07 5 0, 25 0, 5 1 2 4 a -16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 0. 06 3 0. 12 5 Ko rn st or le k, m m 5, 6 11 ,2 0, 41 2 7_ 18 c m Gr än sk ur mr :bär la gc r t. gr us väg . V ÄG 94 Le r , 4 G n 1 3 10 0 Ol oo zh n 01 00 6 '0 2 gr ov fin gr ov 2 tm 6 me la n gr ov 0 CO 0 O 95 -0 86 0: O 0 r\% 'pöügw ?pueñssefO 0,00 2 0, 00 6

0, 25 0, 5 1 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 12 5 Ko ms to rl ek , m m 5, 6 11 ,2

0, 06 3 0/ 41 2, 95 -0 86 -0 3 18 -3 7 cm , 95 -0 86 -0 4 37 + 7 . _ Gr s gr ov fm gr ov fm m e an gr ov ,2 2 6 O O O (L i-08 6-03 O '\°/° 'pöhgw SpueñssefO 95 -0 86 -0 4 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0 00 53 12 5 Ko ms to rl ek , m m 5, 6 11 ,2

(20)

Väg od : rum pa n Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng ? M m m Gr us väg ar Väg : 66 9 Pr ovg ro p: 3 Se kt io n: 1/ 60 0 Läg e: H 1, 80 m VV K Väg mi tt Ai se n 0 1.: ] Pr ovg ro p Ma tt ma r Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-30 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n Li nk öpin g 96 -1 1-06 -' m n wa 10 0 0 O O O 0 °° Ny. páhgw quaåssaáO

Ma te ri al -Jo rd an m. m. typ kl as s Pr ovm är kn in g VT I nr Dj up (c m) Tjäl far l. 0, 06 3 1/ 60 0 0-7 c m ii n 95 -0 88 4 1' 02 5 0, 5 12 5 1 Ko rn st or ie k, m m Gr än sk ur vo r: gm ss li tl ug cr . V ÄG 94 fi n 6

2 4 5. 6

L' löh ll ll . 7 U * l l' \I U Gr us me ll an gr ov

8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 11 ,2 *i .MJ Va tt en -kvo t 95 -0 88 -1 1 O -[\Gr us sl it la ge r sa ie Gr 3 2 3 °/o 95 -0 88 -1 2 7 -12 sa Gr 4 °/o 10 0 95 -0 88-1 3 12 -22 5 °/o 2 sa Gr 2 3 1 1 95 -0 88 -1 4 22 -69 sa le Gr Mn 2 8 % CD0 O

O väg 66 9, 1/ 600 Va tt en kvo t 10 9;» 20 °xb 30 9/5 40 ola 20 I 30 40 0LD wa *dniq 90

100 ,4 U 00 -. .. .. , M Da tum : NW. 'Fälgar §puaåssaá0 02 0 063 1/ 600 7-22 c m fi n gr ov 95 -0 88 4 3 0 25 12 5 ' 05 1 Kør ns to rl ek . mr n 10 0 90 0 (I) O O O Si gn .: O 5% 135119111 lgpuafåsseá0 g 00 02 0. 00 6 0 0 2 0 0 6 3 1/60 0 22 -6 9 c m fi n 9 5-02 43 44 0 12 50' 25 0, 5 1 Ko ms to rl ek ,m m Gr än sk ur vo r: bär lug er I. gr us väg . V ÄG 94 ii n 6 6 2 4 5. 6 Gr us me ii an gr ov 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 11 ,2 * Gr us me li an 16 3 1 5 45 6 3 9 0 11 .2

(21)

(d b 1 M i 1' Li nk öp in g Väg -o ch tra nsp ort -l Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 95 -1 1-05 Å' hw: hüh gáh um wn ni Gr us väg ar Väg : 66 9 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-30 Pr ovg ro p: 4 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n Se kt io n: 3/ 22 3 Läg e: V 1, 20 m HV K Vág mi tt Al se n Pun gvo p i "J Ma tt ma r

Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj ál fa rl .-Va tt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd an m m . kl as s kvo t 95 -0 88 -4 0 -6 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 4 % 95 -0 88 -5 6 -12 sa Gr 1 9 °/o 95 -0 88 -6 12 -26 St ub be , röt te r, To rv 5 16 % 95 -0 88 -7 26 -46 To rv 5 17 9 % åO'JNLOCD

väg 66 9, 3/ 22 3 Va ne nk vo t 0 910 10 0,0 20 °'o 30 0'0 40 94: 0 T um » O LD wa *dnlg 70 80 90

100 M .A 4 v A «i nu_ x.

(22)

d b ' Lm ko pm g v Våg -o ch nn sp on -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-05 __ I m m n s m Gr us väg ar Väg : 66 9 Pr ovt ag ni ng sdat um : 95 -0 5-30 Pr ovg ro p: 5 Utför t av: K En ke ll 8. H Ar vi ds so n Se kt io n: 3/ 62 5 Läg e: V 2, 30 m H V K Väg mi tt Al se n Pr ovg ro p E3 M a t t m a r

Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. klas s kvo t 95 -0 88 -8 O -10 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 4 % 95 -0 88 -9 10 -15 sa Gr 1 5 °/o 95 -0 88 -1 0 15 -56 grsa le Mn 4 8 °/o gmmm

väg 66 9, 3/ 62 5 Va tt en kvo t % 10 0,0 20 90 30 ?ro 40 90 T 2 0 4 30 40 50 wo dnlq 6 0»

-->

70 80

x, . uu-n u. 3/ 62 5 0. 10 c m Gr an sk urvm ': gr us sh tl ag cr . V A G 94 G 3 02 gr ov fin ?in 6 mg ña n gr ov O O 95 -0 88 -8 O O O O '7% *pürçw l?palafêssey N O 0. 00 2 0 0 0 6 0, 02 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 200 0. 06 3 Ko ms to rl ek, m m 5. 5 11 .2 3, 62 5 10 45 cm Gr ün sk ur vm ': bär la ge r t. grus väg . V ÄG 94 10 0 gr ov '6 fin gr ov 2 hn 6 gr ov O 0 95 -0 83 -0 0 '77. 'püñgw ?pueñsseåqO

0, 25 0, 5 1 2 16 31 .5 45 6 3 9 0 20 0 0. 063 Ko ms to rl ek , m m 5-5 11 .2

Le r s m 3 / 6 2 51 5 -5 6 G r us O yoo zh n O' OO Gm el la rb '0 2 gr ov '6 fi n ' 6 m e H an

O O OO) 0CD 0 95 -0 88 -1 0 O O O v/o 'pñhgw *âpueñssecPO

0.002 0, 00 6 V 12 5 0, 2kon çg ço rb kg mm 2 4 a 16 31, 5 4563 90 20 0 0 0 5 3 5, 6 11 2 v

(23)

Å:

LE

-"

m

!

V äg : 6 6 9 Pr ovg ro p: 6 Se kt io n: 3/ 62 8 Läg e: V 2, 30 m H V K Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Gr us väg ar Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-17 Li nk öp in g 96 -1 1-06 Ut för t av: K En ke l! & H Ar vids so n M a t t m a r

Pr ovg ro p .---.-.---..-.< Al se n C] Pr ovm är kn in g VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. typ kl as s Ma te ri al -Tj äl fa r|. -95 -0 86 -5 O -17 Gr us sl it la ge r sa le Gr 3 2 95 -0 86 -6 17 -27 sa Gr 2 1 95 -0 86 -7 27 -37 gr sa le M n 5 4

väg 66 9, 3/ 62 8 Va tt en kvo t 10 90 20 Cia 30 % 40 ?b 20 30 wo *dnlo 60 70 80

5

0

V

10 0

(24)

Bilaga 2

Resultat från undersökningar av väg 671 provgrop 1-17

(25)

(d b 4 i i . : Väg -o d: Ha mm on -Li nk öp in g Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 fo nt ni ng si ns ø' tur q_ Väg : Pr ovg ro p: Se kt io n: Läg e: No rd byn Gr us väg ar 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-17 1 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n 6/ 65 9 V 2, 10 m H VK Väg mi tt -3 Ka xås Pr ovg ro p E]

.--.---.---.--.---u

Pr ovm är kn ing Dj up G m ) Jo rd ar t m. m. VT I nr Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -kl as s kvo t 95 -0 87 -0 1 0 21 Gr us sl it lage r sa le Gr 2 6 °/o 95 -0 87 -0 2 21 35 le sa Gr 1 3 % 95 -0 87 -0 3 35 51 Mul lr ik gr sa le Si 95 -0 87 -0 4 51 åmmmm 1 4 39 % 4 69 sa le Si M n 35 °/o 95 -087 -0 5 69

väg 67 1,6/ 65 9 Va tt en kvo t 0 % 10 '3 5 2 0 92 ; 3 0 9-0 4 0 95 U A 2 . . 0. 0 A . .. -A u _ A . -. 20 30 40 50 w:) *dnyq 60 70 f r t 80 90

100 _um -; w vd -- l-vA -ø 4« i_ Da tum : // ' // I Si gn .: \ /\ 'L A_ v || n u -. M m m m m m m . . . /\ Gl 'än sk ur vm : gr us sl il la gc r V ÄG 94 61 65 9, 0-21 cm G 3 gr ov fi n fi n m g n a n gr ov 6 0 r\ 0 O O 95 -087 -0 1 % 'päüçw ?puafêsseåfO ON O 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 0, 5 1 2 4 8 Ko ms to rl ek , m m 55 11 ,2 16 31, 5 45 63 90 20 0 0, 06 3 12 5 Gl 'än sk ur vm ': bär la ge rt gr us väg . V ÄG 94 6/ 65 9, 21 -3 5 c m gr ov fi n gr ov Le r G 8 2 fi n 6 m g ña n gr ov

O O 0 o 'Wo 'pñügw L*Spuea'åsseå°O '4 95 -0 x7 -0 2 0, 00 2 0. 00 6 0 0 2 125 0, 25 0, 5 1 2 4 8 0, 06 3 16 31 ,5 45 6 390 20 0 Ko rn st or le k, m m 5, 6 1 1, 2 6/ 65 9, 51 -6 9 c m Le r _ Si ll l . fm '0 06 m e ta rb yo 2 gr ov fm

O O 95 -0 87 -0 4 O O '7% 'palgw SpueñsseáO

0, 00 2 0, 00 6 0, 02 .0 75 01 2 5 0, 25 0, 5 1 2 4 8 0, 06 3 ' Ko rn st or le k, m m 55 11 .2 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0

(26)

. . Li nk öp in g '. Wi ng si mám t Ut sm n: 90 -1 H m W T M M M M . Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 , ., .. « ., -'b ak ni ng si ns ri rut ot 6, 66 3 14 48 c m Gr an sk un m. gl UäS ll Ud EC l. V A G 94 .. Le r G r us va g a r fin gr ov fin gr ov in 6 ååh ån gr ov

Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : Pr ovg ro p: 2 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds sc n Se kt io n: 6/ 66 3 80 Läg e: V 1, 50 m HV K F _ Väg mi tt O O 95 -0 89 -0 2 Ka xás N O O °/° *pärgw*SpueñsseäO Pr ovg ro p E 20 0. 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 05 1 2 4 8 16 31 .5 45 63 90 20 0 N o r d b yn 0. 06 3 12 5 Ko rn åt or le k, m m 5. 5 11 2 O 6/ 66 3 18 -2 7 c m Le r , , , G r 5 0. 00 2 fm gr ov .6 fm '6 gr ov 2 fm m e an gr ov

Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tjäl far l.-Va tt en -10° VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. kl as s kvo t 90 95 -0 89 -0 1 O -14 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o 95 -0 89 -0 2 14 -18 gr le Sa 9 °/o O 95 -0 89 -0 3 18 -27 Mul lr ik gr sa le Si 33 °/o 95 -0 89 -0 4 27 -34 sa Gr M n 17 °/o O 95-0 89 -0 3 mvv-w-åmmmmm 95 -0 89 -0 5 34 -88 sa Gr M n 15 % O

'Wo 'püügw åpueñsseáqO ON väg 67 1, 6/ 66 3 Va tt en kvo t 0 90 10 90 20 9:0 0 ,_

0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 .5 45 63 90 20 0 o» 0; 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 30 ° 40 "° 0_ 06 3 12 5 Ko ms to rl ek , m m 5, 6 11 .2 10 L 6/ 66 3 27 -3 4 CM l Le r _ SH R 2 0 J fi n m e |a rb .0 2 gr ov . _ Ca ni s fun gr ov fan me l an gr ov

2 6 30 ] 40 504 0 ms 'dnlq 60 0 70 80 0 9 0 -' O '\°/o *pügw Låpuejässreâ3O

O N 0Y.. L ,l 5 \ I J. 1 z Da tum : / L» 4 I i 0 : 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 -O 7g 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 s 16 31 ,5 45 63 90 20 0 ,-l 2 / fio l/5 " 0, 06 3 ' Ko rn st or le k, m m 55 11 2 " Li . i 0 3. .. Si gn .: q

(27)

d b Li nk öp in g -u- mv w-r 4 _ .. vi ' Vi a-oc ht ra ns po n-Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 95 -1 1-06 6, 72 4 44 3 c m Gr un sk ur vn r: gl 'us sl lt lug cr .V A G 94 4A J t h i n g s i n s äm t L. , Gr us väg ar SI . mäl ar ho 2 gr ov nn fun 6 gr ov O 0._ OO') Väg : 67 1 Provt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-31 Pr ovg ro p: 3 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds son Sekt io n: 6/ 72 4 Läg e: V 1, 50 m H V K C CD 0!\ O Väg mi tt 95 -0 89 -0 7 O O Ka xås °/° *päxgw gpueñsseåO Pr ovg ro p [3 O N O,_

0, 00 2 OV OOG

0, 25 0 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 N o r d b yn 12 5 Ko rn åt or le k, m m 5-6 11 2 0, 06 3

6/ 72 413 -1 6 c m gr ov fi n Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tjäl fa r|. -Va tt en -i 10 0 VT I nr Dj up (c m) Jo rd anm. m. kl as s kvo t 90 95 -0 89-0 6 O -4 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o 95 -0 89 -0 7 4 -13 Fk h sa Gr 5 % 95 -0 89 -0 8 13 -16 gr si Mn 13°/o 95 -0 89 -0 9 16 -23 sa Gr Mn 9 °/o 95 -0 89 40 23 -51 sa Gr Mn 9 °/o 95 -0 89 -1 1 51 -80 sa Le Mn 14 °/o O (O O O 95 -0 89 -0 8 åmmvwmv va-v-m O

O '\% *pñüçw SpueñssefO väg 67 1, 6/72 4 : 10 V a t t e n k vo t

WO 10 0, 0 2 0 0/ 0 3 0 0/ 0 4 0 % 0. 00 2 0 0 0 6 0, 25 0, 5 2 4 8 16 31 .5 45 63 90 1 0. 05 3 v1 25 Korn st or le k, m m 5. 6 11 2 20 0 10 l j 6/ 76 4 95-0 89 -1 0 23 -5 1 cm , 95 -0 89-1 1 51 -8 0 cm Le r v _ G r us 2 0 '0 02 m 0' 00 6 grov '6 fin '2 gr ov 2 fin 6 me ll an gr ov 30 40 50 O wa 'dnla 60 C) 70 95 -0 39 -1 1 80 0

-->

90 0 '7% 'pGügw SpueñsseäO

0, 06 3 Ko rn åt or le k, m m 5. 6 11 2 /1 L 0. 00 2 0. 00 6 0, 02 ,0 75 61 25 0, 25 05 1 2 4 a 16 31.5 45 63 90 20 0

(28)

Väg -o ch tr an sp or t-_A iwm nl mi ng si ns li mg 4 Väg : 67 1 Pr ovg ro p: 4 Se kt io n: 6/ 95 3 Läg e: V 2 m H V K Pr ovg ro ps un de rs ök ning Gr us väg ar Väg mi tt Pr ovt ag ni ng sd atum : 95 -0 5-17 No rd byn

Pr ovg ro p [3

Li nk öp in g 96 -1 1-06 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n Ka xås Pr ovm är kn in g Ma te ri al -TjäI far I.-kl as s Va tt en -kvo t VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m m . 0 -30 Gr us sl it la ge r gr ie Sa 95 -0 87 -0 6 2 5 °/o 95 -0 87 -4 6 30 -33 Si 18 °/o 95 -0 87 -0 7 33 -47 le Si 26 % 95 -0 87 -0 8 47 -60 le Si åCÖLOLDLO 4 4 4 49 %

wa *dnio 1 20 30 40 50 60 70 80 90 00 väg 67 1, 6/ 95 3 V at te n k vo t 1 0 0 0 Ozl o

Da tum : ;i L a Si gn .: I1' ; f W i m ; mm 'm *'"" Ut sk ri ft : 96 -I1 -0 6 O O O O 'Wo 'pñügw GpuañssefO Gr än sk ur vm ': gr us sl it la gc r.V ÄG 94 Gr s m e an gr ov 6/ 95 3 0-30 cm gr ov 6 fin fin 2 6 v

0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 0, 5 2 16 31 ,5 45 63 90 1 5 1 20 0 0' 06 3 2 Ko ms to rl ek , m m 5. 6 1 1 2 O O O O '\% 'päügw spuefåsseåO

6/ 95 3 33 -4 7 c m gr ov fi n '2 Si S-08 70 7

0, 00 2 0, 00 6 0, 02 ,0 75 0,2 5 0,5 1 2 4 8 16 31, 5 45 63 90 0. 06 3 0' 12 5 Ko rn st or le k, m m 5. 6 11 ,2 O O O O O O '\% pöügw LSpueiässeâj N O

6/ 953 47 -6 0 cm fi n 93 7-08 76 08 0, 00 2 0, 00 6 00 2 ,0 75 0, 25 0, 5 1 2 4 a ' 0' 12 5 Ko rn st or le k, m m 5, 6 11 16 31 ,5 45 63 90 20 0 0, 06 3 ,2

(29)

_ _ _ _ l si mm ar e! Väg : 67 1 Pr ovg ro p: Se kt io n: 7/ 04 5 No rd byn 5 Pr ovg ro psun de rs ök ni ng Gr us väg ar Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-18 Ut för tav: Läg e: H 1. 50 m V V K Vägmi tt Ka xás Pr ovg ro p

E]

m N 0 'T 9.' C? Li nk öp in g 96 -1 1-06 K En ke ll & H Ar vi ds so n Pr ovm är kn in g VT I nr Dj up (c m) M Jo rd ar t m. m. at er ia l-Tjäl far l.-kl as s Va tt en -kvo t 95 -0 87 -1 3 0 C)Gr us sl itla ge r sa le Gr 2 9°/o 95 -0 87 -1 4 9 18 Gr us sl it la ge r gr le Sa 7 °/o 95 -0 87 -1 5 18 2 07Gr ussl it la ge r gr le Sa 8 °/o 95 -0 87 -1 6 29 3 LDGr us slit la ge r gr le Sa 7 °/o 95 -0 87 -1 7 35 4 LOGr us slit la ge r gr le Sa 8 °/o 95 -0 87 -1 8 45 69 si Le 29 °/o 95 -0 87 -1 9 69 79 si L e åmmmmmmm NNNNVV 23 °/o

wo *dnm väg 67 1, 7/ 045 Va tt en kvo t 0 °/ o 10 % 2 0 95 3 0 °, o

I

30 I 404 I 5 0 60 70

-->

90

100 4-. ---_ A h -w 4-7 U 40 °,"o -I w-. n r r yuuuuuur l A A , , .. . V i ' . . U \ , 7/ 04 5 9 4 8 c m Gl an sk un m. gl us sl lt ld gc 1. VA G )4 gr ov tm fin gr ov 6 O 0 96 -0 87 -|4 O O o O '7% 'pågwl?paniåsselaå3 N O

0, 00 2 00 06 0, 02 .0 75 0, 25 05 1 2 4 8 16 31 .5 45 63 90 20 0 01 06 3 0, 12 5 Ko mát or le k, m m 5. 5 11 .2 7/ 04 5 69 -7 9 c m gr ov fin 10 0 0 CD 96 -0 87 -I9 O O O O O 8 r\% 'pangw ?pueJ'åsseâJ O._

0, 00 2 00 06 0. 02 .0 75 0. 25 05 1 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0 00 63 0. 125 Ko rn åt or le k, m m 5. 6 11 .2

(30)

'm mø_ __ mw 0 'Å Ä' Li nk öp in g Uts kri ft: 96 -1 1-06 Vâg md : nn sp on -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 _ 'f or sk ni ng si ns üm w Le ; W1 29 15 -7 7 c m 1 Gr s Gr us väg ar 10 0 .00 2 " 9'°V m '2 gro v fm me an gr ov

Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-31 Pr ovg ro p: 6 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n Se kt io n: 8/ 12 9 Läg e: H 1, 50 m VV K Väg mi tt O (1) O O 95 -0 89 -1 4 O Ka xås O 5% *püüçw SpueiässefO Pr ovg ro p m 20 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0 25 0 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0 No rd byn 0, 05 3 12 5 'K om át or le lg mm 5, 6 11 ,2

b--.---.-.-.-.---...- 0 Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m m . kl as s kvo t 95 -0 89 -1 2 O -8 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 6 % 95 -0 89 -1 3 8 -16 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o åmmm 95 -0 89 -1 4 16 -77 sa gr si M n 4 13 °/o

väg 67 1, 8/ 12 9 V a t t e n k vo t 95 10 ?o 20 ?Jo 30 90 40 % 0 * M M -w +4 -A W : -. »m 4 10 1 I 20 30 40 50« Lu:) *dnta 60 70 80 fr us et 90 v 10 0 L; -w A-w 44 -. A .4 W

(31)

_ . W W M W k' lñk ll ll . 'l ll -l l* \l \l 41 !) Li nk öp in g www-o d : lr an sp an -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 å-. -. .-. ._ ._ w_ V_. ___ A.4 . 02 fo rs kn in gs id e 8/ 27 5 8_ 18 c m Gr ün sk ur vm t bür lug CI t. gr us väg . V A G 94 .. G 3 G r us va g a r ' gr ov tin gr ov 2 fin mr e an gr ov 6 Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-31 Pr ovg ro p: 7 Ut för t av: K En ke ll & HAr vi ds so n Se kt io n: 8/ 27 5 80 Läg e: H 1,50 m VV K O O -3 Ka xás O 0 W. 'pågw ?puu'ässeâO Pr ovg ro p N 0 r d e n 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 0 5 1 2 4 16 31 ,5 45 63 90 20 0 . 8 3 0. 06 3 Ko ms to rl ek , m m 56 11 .2 -3 -2 -1 0 1 2 3 --A -_ - .- m- n- ---4 __ »_ -«_ 12 5

8/ 27 5 40 -6 5c m Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -gro v "n VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. kl as s kvo t 10 0 95 -0 89 -1 5 0 -8 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o 95 -0 89 -1 6 8 -18 sa Gr 1 3 % 95 -089 -1 7 18 -40 sa gr si Mn 4 10 0/o 8° 95 -0 89 -1 8 40 -65 gr le Mn 2 15% åfñNLOU) O O

O O '5% 'püñçw *SpuaåsseåfO väg 67 1, 8/ 27 5 20 V a t t e n k vo t 10 0 °/o 10 96 20 92: 30 % 40 92: 0 W .. -2_ .. -M a t 00 02 0. 00 6 00 2 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 s 1631 ,5 45 63 90 20 0 I 0. 06 3 Ko ms to rl ek , m m 5. 6 11 .2 10 I 20 30 40 50 ms 'dnlq 60 70 80 90

100

(32)

Li nk öp in g __ Väg -0 5: a :g an g/ nn -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 : 8, 50 0 0_ 37 c m Gr än sk ur vm ': gr us sl it la gc r, V ÄG 94 'f or sk ni ng un sa mL Le r "n f t Gn ñs G r us väg a r \ 1 0 0 n g V In g r o v ln 6 m e a n . F M -_ . vg wi n øi m m f Ul SK l' ll l. 70 -1 I-UU gr ov

Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-18 90 Pr ovg ro p: 8 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n \ 80 Se kt io n: 8/ 50 0 Läg e: H 1, 50 m VV K Väg mi tt O 95 -0 87 -1 0 O Ka xás '\ O O % 'pBügw ?puaiässeéfO Pr ovg ro p 95 -0 87 -0 9 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 05 1 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0 Ko rn åt or le k, m m 55 11 .2 No rd byn O N b.--.--.---.... 0 C0 01 ?-O 7-. I N. ('3i 8/ 50 0 62 -7 5 c m

O 0 r_ .. . . ; Le r . . , G s Pr ovm ar km ng Ma te na l-TJ aI fa r|. -Va tt en -fm gro v fm gro v 2 fm 6 mrêña n gro v VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. kl as s kvo t " 0 03 95 -0 87 -0 9 0 -Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 6 °/o [\ 95 -0 87 -1 0 7 -37 Grus sli tla ger sa le Gr 5% 2 0 G) o §03va 2 95 -0 87 -1 1 37 -62 Sa Ie M n 3 15 °/o 95 -0 87 -1 2 62 75 Sa le M n 3 21 °/o O 95 -0 87 -1 2 O

O r7%. 'pöügw ?puufåssefO väg 67 1, 8/ 50 0 Va tt en kvo t \ 0 % 10 90 20 0/0 30 90 40 % 0 0 -+ -A - v w-w -u 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0, 25 0, 5 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 1 12 5 Ko rn st or le k, m m 5, 6 1 1, 2 0, 06 3 20 30 40 50 m:) dnlq 60

70

J

8 0 90

100 __ _W HM A_ .H 44 . . -H m m

(33)

Ll nk op mg vi Väg -o ch ma sp an -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 __ 'f on lm in gs in sl ir un f Gr us väg ar Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-18 Pr ovg ro p: 9 Ut för t av: K En ke ll 8. H Arvi ds so n Se kt io n: 9/ 96 0 Läg e: H 1, 50 m VV K _ . _ h wwm w_ _ _ q uww -H _ _ 0. _ Väg mi tt Ka xás Pr ovg ro p 0 :I No rd byn .-..---..---q

(0 N 0 '7 N 09 Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa r|. -Va tt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. kl as s kvo t 9 5 0 8 7 2 0 0 -10 Gr us sl itla ge r sa le Gr 2 7 °/o 95 -0 87 -2 1 10 -41 st sa Gr st enm a x 13 0 m m 8 °/o 95 -0 87 -2 2 41 -44 Gr us sl it la ge rgr le Sa 11 °/o 95 -0 87 -2 3 44 -53 si Le M n 16 °/o 95 -0 87 -2 4 53 -65 To rv H um 8-9 30 1 °/o åmwmmcoco v-Nvmln 95 -0 87 -2 5 65 -70 To rv H um 2-3 54 6 °/o

väg 67 1, 9/ 96 0 Va tt en kvo t 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % U _ -05 .* i; ._ . .. . _ _ _ . _ . A f _ ; m -u# -4 -v A_ -< ._ _. ._ v M A 4 -20 30 40 50 1 60 wa 'dnfq 70 80 90< 100 H M m.. A 4. _A m-_4 ._ Da tum : 'N ' ' tf / Si gn .: Mk t/ a. -A1 9, 96 0 1 0 4 " Gr an sk ur vur : to rs t. |a gê: ul âg rus va g. VA C: 94 tm gr ov fi n 6 gr ov 2 hn 6 me ll an gr ov Le r

10 0 90 0CD 0fx 0 (D 95 -0 87-2 ! O O O 0 m v (0 N °/., 'pñuçw apumassed C) 0, 00 2 0. 00 6 0. 02 0 2 12 5 05 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 C 0. 06 3 , 5 , 1 Ko rn st or le k, m m 5, 6 11 ,2

(34)

Å ' Li nk öp in g T yg g-ad ,M um . Pr ovg ro ps un de rs ök ning 96 -1 1-06 'f or skni ng si ns ø' tur at Gr us väg ar Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-31 Pr ovg ro p: 10 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n Se kt io n: 9/ 96 0 Läg e: V 1, 50 m HV K F_ AA M -_ __ __ __ _ __ -_ _U _-_ A ü -__ _ _ -__ _s m_ Väg mi tt Ka xâs Pr ovg ro p 1:1 _-...--..--.-.----4 No rd byn

(0 N F 0 '7 H 8? Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -VT ! nr Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. kl as s kvo t 95 -0 89 -1 9 O -14 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o 95 -0 89 -2 0 14 -40 st sa Gr st en m a x 1 3 0 m m 12 % 95 -0 89 -2 1 40 -51 Gr us sl it la ge r gr le Sa 8 °/o 95 -0 89 -2 2 51 -58 si Le M n 17 °/o 95 -0 89 -2 3 58 -66 To rv H um 8-9 32 8 % åmmmmcoco v-NvLOLD 66 -75 To rv H um 2-3 tj äl at

väg 57 1, 9/96 0 Va tt en kvo t O % 10 9;; 20 % 30 % 40 °,o 20 30 40 O LO wo *dnta 60 70 i 80 < 90 <

(35)

? V åg -ad r a n -fo rskn in gs in th Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Väg Pr ovg ro p: Se kt io n: Läg e: No rd byn Gr us väg ar 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : Ut för t av: 11 10 /7 60 H 1, 50 m V V K Väg mi tt -3 Pr ovg ro p

EJ

Ka xás 95 -0 5-18 K En ke ll & H Arvi ds so n Pr ovm ärkn in g Dj up (c m) Jo rd an m. m. VT I nr Ma te ri al -Tj äl fa rl .-kl as s Vatt en -kvo t 95 -0 87 -2 6 0 6 Gr ussl it la ge r sa le Gr 2 7 % 95 -0 87 -2 7 6 11 Fkh sa Gr 6 °/o 95 -0 87 -2 8 11 25 Gr us sl it la ge r sa le Gr 6 % 95 -0 87-2 9 25 32 si Le Mn 19 °/o 95-0 87 -3 0 32 62 si Le M n 14 °/o 95-0 87 -3 1 62 72 si Le M n åmmmmmm ?mv-:rv 21 °/o

väg 67 1, 10 /7 60 Va tt en kvo t 0 % 10 95 20 % U --4] 20 30 l 40 50 Luo *dnla 60 70 80-» 90

Li nk öp in g 96 -1 1-06 -m a n g e m a n i ' L ' l a n n n . / i r -I |U \ Grän sk ur vm ': bäl 'l ng crl. gl 'U SV âi gvV ÄG 94 Gr s 10 /7 60 6-11 c m gr ov fin gr ov 2 fm 6 me an gr ov 10 0 0a) 0 O 95 -0 87 -2 7 O 0 '77. 'pärçm ?pueåsseäO 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 B 16 31 ,5 45 63 90 20 0 0, 06 3 Ko ms to rlek , m m 5. 5 11 ,2 10 /' 760 25 -6 2 c m âl âl ar b 02 gr ov fi n Le r 10 0 O(1) O 95 -0 87 -3 0 O O O 'Wo *pGüQw gpueñsseåj0 0 0 02 0 0 0 6 0, 02 0, 25 0, 5 1 2 4 8 Ko ms to rl ek , m m 5, 6 1 1 2 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0

(36)

V_ -. . . . . . i W ñh 4_ 40 ;H Y _ " " " . " " ' 1 " ' 7 " ' " I -> ' W _ _ 4h ) Li nk öp in g V i m m t h mm m. 90 1I 00 W va rg en a m p " . Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-06 u_ M _ -M a m « N äää! ! ! wa 11 /4 60 3-53 cm .. Le r G G r us va g a r fin gr ov fi n gr ov 2 fin mig : än gr ov Väg : 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-18 Pr ovg ro p: 12 Ut för t av: K En ke l! & H Ar vi ds so n Se kt io n: 11 /4 60 80 Läg e: H 1, 70 m V V k Väg mi tt O O 95 -0 87 34 Ka xás O Pr ovg ro p '\% 'pñüçw åpuefåsseå)O No rd byn 2 4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0

...4 0 00 02 00 06 0, 02 07 5 0, 25 0 5c ' 1 3 V 0' 06 3 01 25 Ko ms to rl ek , mm 5. 6 11 .2

1 s 1 00 N O T C\_J C? Pr ovm är kn in g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd an m. m. typ kl as s kvo t 95 -0 87 -3 2 O -8 Gr us sl it la ge r sa le Gr 3 2 5 °/o 95 -0 87 -3 3 8 -26 gr si Le M n 5 4 18 °/o 95 -0 87 -3 4 26 -53 gr Le M n 4 3 17 °/o

väg 67 1, 11 /4 60 Va tt en kvo t % 10 90 20 0,75 30 % 40 % 0 A- [-1 -+ n-4+ -k A -A -M M W A -1 20 30 40 + 50 ' wo dnla 60 70 80 90

-->

100 ,. _H _. __ -_ _w A _0-_ -W

(37)

db V6 9-oc h na tt ap at t-'f or sl mi n :i mm un : Väg : Pr ovg ro p: Se kt io n: Läg e: Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Gr us väg ar 67 1 Pr ovt ag ni ng sd atum : 95 -0 5-31 Ut för t av: K En ke ll & H Ar vi ds so n 13 11 /5 82 V 1, 50 m HV K No rdbyn Väg mi tt Pr ovg ro p 1:1

...nun-...uu---nu---uu Ka xás Pr ovm är kn in g VT l nr Dj up (c m) Jo rd ar t m m . Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -kl as s kvo t 95 -0 89 -2 4 0 30 Gr us sl it la ge r sa Ie Gr 2 5 °/o 95 -0 89 -2 5 30 39 sa si Le M n 19°/o 95 -089 -2 6 39 41 To rv 40 -4 1 c m le Si 95 -0 89-2 7 41 74 sa Le M n åmmcov 4 5 12 1 °/o 3 15 °/o

väg 67 1, 11 /5 82 Va tt en kvo t % 10 % 20 9/0 U M_ .. -4 . . .4 1. . _ _4 -4 4_ 20 30 30 °/o 40 % -- A-v+ - -- -»-41 40 50 wo 'dnfa 60 70 801 L V 90

Da tum : i'/ t 1 " J1. Si gn .: N. 1./ / Äe Li nk öp in g 96 -1 1-06 // i ,Å -m a g s m (n at ur L z' l ök l l l l ' I l l ' l l ' \ l \ l 11 /5 82 30 -3 9 c m gr ov fi n Le r 10 0 0 O rn '7% 'päügw RpuuñssseäjO O O O

0, 00 2 0. 00 6 , 0 25 12 5 . 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 0, 06 3 20 0 Ko rn st or le k, m m 5. 6 11 ,2 11 /582 41 -7 4 c m fi n n g V '6 '2 O 95 -0 89 -2 7 O O O 'TJ/o 'pöüçm LRpueñ'sseåijO 0, 00 2 0 0 0 6 0,02 0 25 0 5 1 2 4 8 , 16 31 .5 45 63 90 20 0 00 63 '1 25 Ko måt or le k, m m 5. 6 11 .2

(38)

.o d, y. -H I; m i m n f åm 671 14 Väg : Pr ovg ro p: Se küo n: Läg e: 12 /1 90 V 1, 50 rn HV K Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Gr us väg ar Pr ovt ag ni ng sd at um : Ut för t av: Väg mi tt No rd byn

Pr ovg ro p

D

Kaxás 95 -0 5-31 K En ke ll & H Ar vi ds so n Li nk öp in g 96 -1 1-06 &$ "m "' m' -' °' Uts kri ft: 911 .1 1-0 0 12 ,1 90 27 48 cm G rän sk ur vo rz gm ss li tl ag er . VP ÄG 94 K fi n i fin gr ov gr ov f gr ov

6 O O 95 -0 39 -3 0 O 0 O O O 9. 'pdñgw 'GpunfêssaåD N '- 0 0. 00 2 0, 00 6 0 25, 0, 5 1 2 4 8 Ko rn st or le k, m m 16 31 ,5 45 6 3 9 0 5, 6 11,2 20 0 * 12 /3 39 15 -2 7 c m Pr ovm är kn in g VT I nr Dj up (c m) Jo rd ar t m m . Ma te ri al -Tj äl fa rl .-kl as s fi n gr ov fi n gr ov t n gr ov Va tt en -kvo t

10 0 95 -0 89 -2 8 0 -15 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 % 95 -0 89 -2 9 15 -27 st gr Sa st en m a x 2 0 0 m m 8 °/o 0 CD 95 -0 89 -3 0 27 -48 Gr us sl it ia ge r sa le Gr 6 °/o O 95 -0 89 -3 1 48 -65 To rv + sil t , röt te r växt de la r 1 1 8 % 95 -0 89 -3 2 65 -70 sa Le M n ämm:va 1 2 5 3 0 68 °/o 95 -0 89 -2 9 O

'7% 'püñgmäpuafässaä) w:) 'dnlq väg 67 1, 12 /1 90 V a t t e n k vo t 10 % Uv'/O 20 30 40 20 °.o _ . . . n * + 5 5_ V _ . 5 f-. 30 ° 1 0 50 60 70 80 90 100 40 3/0 O

0, 00 2 0, 00 6 0, 02 0 5 1 2 4 8 5, 6 16 31 ,5 45 63 90 1 1 2 12 5 012 5 ' 20 0 0, 06 3 Ko rn st or le k. m m 12 /1 90 65 cm + fi n ?i n E gr ov gr ov 1 gr ov 95 -0 89 -3 2 s 0 8 3 8 8°/., *p ugw apumassed O,.. 0 x \ x \ \ 0, 00 2 0, 00 6 0, 02 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 5, 6 11 ,2 / 0. 06 3 Ko rn st or la k, m m

(39)

m I Väg Väg -och nn sp øn -fa nk ni nggi ns li tug r_ Pr ovg ro p: Se kt io n: Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng Gr us väg ar 67 1 Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-31 Li nk öp in g 96 -1 0-28 15 Ut för t av: K En ke ll& H Ar vi ds so n 12 /3 39 Ka xás Pr ovg ro p

Pr ovm är kn in g Dj up (c m) Jo rd ar t m. m. VT I nr kl as s Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Va tt en -kvo t 95 -089 -3 3 O 5 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 5 °/o 95 -089 -3 4 5 14 ng t st sa Gr 5 °/o 95-0 89 -3 5 14 20 Gr us sl it la ge rsa le Gr 5 °/o 95 -0 89 -3 6 20 24 Gr us sl it la ger sa le Gr 5 °/o 95 -0 89 -3 7 24 52 Gr us sl itla ge r sa le Gr 6 °/o 95 -0 89 -3 8 52 62 To rv 19 9 °/o 95 -0 89 -3 9 62 åCONC'ONC'JQDCO v-Nv-NLDN 80 le Gr M n 80 c m fri tt va tt en 15 °/o

väg 67 1, 12 /3 39 Va tt en kvo t 0 °«o 10 90 20 % 30 °/o 40 % U ., . A + , .< +. _, . _, .. *--. 4 2 . _ 4 2 4 2 . _ .. 20 30 40 50 wo *dnlq 60 70 80 90 \/ 10 0 -l .. 4 -h

_ -W W L' lñk ll ll . TI l|-|\ "_ 'O 12 ,3 79 0_ 5 _G hr än sk ur mr ii ål' uss lil lug cr. VÄG 94 Grus gr ov lln lln 6 me ll an gr ov

100 0O) O O 95 -089 -3 3 O 0 W. 'pmgw?pucñssufO

0, 002 0, 00 6 0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 6390 20 0 Ko rn sl or le k, m m 5, 6 1 1, 2 0, 06 3 12 5 1 2 3 3 9 5 4 4 Gr än sk ur vn r: bär la gc r l. gr us väg . V ÄG 94 _ Gr us lIn gr ov 2 lln 6 me ll an gr ov Le r t, Sl lt 0. 00 2 ln me ll ar b' 02 gr ov

O O 95 -089 -3 4 O 0 Nu, 'pñhgw OpueñsseáO

0, 00 2 0, 00 6

4 8 16 31 ,5 45 63 90 20 0 12 5 Ozk or rçáo rl ek ] m m 2 5 6 11 .2 0, 06 3 12 /3 39 20 -2 4 cm Si G 8 mål ar b 02 gr ov li n m g n a n 6 10 0 0 CD 0 O 95 -0 89 -3 6 O O O 0 W, 'pñüçw Gpuefåssef N O

0, 00 2 0, 00 6 0, 02 .0 75 0. 06 3 0, 12 5 0, 25 0, 5 1 Ko ms to rl ek , m m 5, 6 11 ,2 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0

(40)

Väg -o ch ma ns pa rt -__ h d m i _ :i ns ti tut et : Väg : Pr ovg ro p: Se kt io n: Läg e: 67 1 16 12 /3 43 V 1, 80 m H VK Pr ovg ro ps un ders ök ni ng

r

Nord byn Gr us väg ar Pr ovt ag ni ng sd at um : 95-0 5-17 Väg mi tt Pr ovg ro p E] .-.--.-.--..---.

C') N 1-O Ka xás Li nk öp in g 96 -1 1-06 Ut för t av: KEn ke ll & H Ar vi ds so n Pr ovm är kn in g VT I nr DJ UP (C m) Jo rd ar t m m . Ma te ri al -Tj äl farl .-kl as s Va tt en -kvo t 95 -0 87 -3 5 0 17 Gr us sl it la ge r sa le Gr 2 6 °/o 95 -0 87 -3 6 17 50 Fk r gr Sa tj äl at 27 c m 5 % 95 -0 87 -3 7 50 60 To rv Hur n 8-9 12 7 °/o 95 -0 87 -3 8 60 70 ie Gr M n åmmcøm 2 5 2 29 °/o

Lu:) *dniq 20 30 40 50 60 70 80 h 90 100 väg 67 1, m a n Va tt en kvo t 0 % 10 9;; 20 % 22 42 2_ . 02 2. A .. _+ 30 % 2 vvñ_ , _ , _ _ _ _ _ . _ ;_ 22 .1

40 % h m m ' m e" Uts kri ft: 90 11 00 12 /3 43 0_ 17 c m Gr än sk un 'ur : gr us sl it la ge r. V A G 94 Le r , , _ Gr s fin gr ov fin gr ov 2 inn 6 me an gr ov

10 0 90 0 m 0 0 9 5 0 8 7 3 5 '77. 'püñgw äpueåsseå,0 0. 00 2 0 0 0 6 0, 02 12 5 0, 25 0, 5 1 2 4 8 16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0 Ko ms to rl ek , m m 5. 6 11 ,2 00 63 12 /3 43 60 -7 0 . . _ Gr s fi n gr ov ii n gr ov 11 h me l an gr ov

O O 95 -0 87 -3 8 O O O 0 '7/0 'pöügw 'Spiieiässeå1 N 0 00 02 0, 00 6 0, 02 ,0 75 0, 25 05 1 2 4 8 16 31 .5 45 6 3 9 0 20 0 0 0 6 3 0. 12 5 Ko mét or le k, mr n 5. 5 11 .2

(41)

m Li nk öp in g f Väg -o ch tr an sp on -Pr ovg ro ps un de rs ök ni ng 96 -1 1-11 'f or sk ni ng si ns timc g Gr us väg ar Väg : 67 1 Pr ovg ro p: 17 Se kt io n: 12 /5 92 Läg e: V 1, 50 m H V K Pr ovt ag ni ng sd at um : 95 -0 5-18 Ut för t av: K En ke ll& H Ar vi ds so n Väg mi tt Ka xás Pr ovg ro p No rd byn i

m m .-0 'T q: c? Pr ovm är knin g Ma te ri al -Tj äl fa rl .-Vatt en -VT I nr Dj up (c m) Jo rd an m. m. kl as s kvo t 95 -0 87 -3 9 O -8 Gr us sl ltla ge r sa le Gr 2 6 °/o 95 -0 87 -4 0 8 -17 Fk r ng t st gr Sa 6 °/o 95 -0 87 -4 1 17 -29 Grus sl it la ge r sa le Gr 5 °/o 95 -0 87 -42 29 -36 Gr us sl lt la ge r sa le Gr 6 % 95 -0 87-4 3 36 o 40 si Le M n 18 °/o 95-0 87 -4 4 40 -52 To rv st ub be 19 1 °/o 95 -0 87 -4 5 52 -70 To rv H um 7 23 8 °/o ämmmmmcocom

v-NNYT'LDLOW 95 -0 87 -4 7 70 -80 sa si Le M n 32 °/o väg 671, 12 /5 92 Va tt en kvo t O 0,5 10 % 20 90 30 90 40 96 U _. 4 4. l . _ ., A.. A A L v .2 .A . A 4-.. .. . 20 30 I 40 1 50 Luo *dnlg 60 70

80

I

90

-->

10 0 M WH -. _. <, __ _ . _. __ _H A A 4-24 4.

( _ r 1 , ?t / _ , Da tum : / C " Vi lo -a d n o w-1 -' l øl s k n i m s i ut i f m t Si gn .: _L K k_ 0 O O O O 0 r\'/., 'pähgw åpuaiässaá N O._ 0. 00 2 95 -0 87 -4 3 36 -4 0 cm , -4 7 70 -8 0 cm gr ov 6 li n gr ov 95 -0 87 -4 3 9 5 0 8 7 4 7 0, 02 0, 2 0 1 0. 063 12 5 iorn åo rl ek , m m 6 Gr us me ll an 11 ,2 Ul sk l' il t gr ov

*) (* -ll -l |

16 31 ,5 45 6 3 9 0 20 0'

(42)

Figure

Figur 2 Det visuella besiktningsresultatet på väg 669.
Figur 3 Det visuella besiktningsresultatet på väg 671.
Figur 4 Ett exempel på tolkat radargram från annat projekt
Figur 5 Mätfbrdon med mät/(Lila.
+2

References

Related documents

Detta medför mest troligt, enligt mig, att inte enbart välutbildade utredare håller förhör, vilket kan anses vara vanskligt eftersom det bidrar till att säkerheten under

utnyttjade den högre friktionen till högre fart är tro-&gt; ligen att söka i att förarna inte ville utsätta sig för högre sidaccelerationskrafter på den ytbehandlade vägen än

»Det är klart, att jag, som till min natur är rätt skeptisk», sade herr Sköld, »har frågat mig och frågar mig, om man kan komma till något resultat på

Den som fifflar med färdmätaren för att slippa be- tala fordonsskatt, bränner hemma, för- medlar den arbetskraft AMS inte kan få fram eller illegalt adopterar barn från

Trafikverket 2,4 miljarder, Varbergs kommun 290 miljoner Region Halland 210 miljoner , och Jernhusen 60–100 miljoner

Väg- markeringstyper inom en och samma grupp har ingen signifikant (p&lt;.05) skillnad i retroreflexion. Grupp 1 av- ser högst och grupp 3lägst retroreflexion på

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde de immigrerade patienterna som familjeorienterade, vilket kunde vara problematiskt i vissa situationer när patienternas anhöriga

företag utlovar ofta besparingar på 10_ZO % med hjälp För att med olika nya oljor, och fristående försäljnings- av olika tillsatser till oljan eller bensinen. kunna bedöma