• No results found

Transport av avfall och återvinning Motion 2020/21:3291 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Transport av avfall och återvinning Motion 2020/21:3291 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:3291

av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Transport av avfall och återvinning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter som privatpersoner har för sin egen räkning att transportera avfall och oönskade objekt till återvinningscentraler eller för vidareförsäljning till annan part, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforska möjligheten att en särskild digitaliseringsinstans i förhållande till Regelrådet tillsätts, som får till uppgift att löpande granska lagstiftning och myndighetsbeslut som blockerar och försvårar utvecklingen av digitala tjänster samt att rekommendera åtgärder för att göra dessa digitala tjänster tillgängliga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I oktober 2018 meddelade miljöförvaltningen i Stockholms stad att man ämnade

förbjuda den populära och snabbt växande apptjänsten Tiptapp som förmedlar transport till återvinning och bortskänkning av oönskade objekt och avfall. Motivet som

framfördes var att Tiptapp inte var kompatibel med rådande avfallslagstiftning i miljöbalken där kommunen har ensamrätt på hur avfall ska hanteras. Handläggare rekommenderade istället privatpersoner att kontakta Stockholm Vatten och Avfall, och förslag framfördes från politiskt håll om att en offentlig tjänst skulle ersätta Tiptapp.

(2)

Vid det laget hade Tiptapp inte bara hunnit hjälpa många tusentals Stockholmsbor att bli av med svårhanterade möbler och grovsopor, i synnerhet unga, äldre och barnfamiljer utan tillgång till bil med släp. Tjänsten hade också givit tusentals personer, varav många som haft svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, möjlighet till en första inkomst.

Någon uppenbar miljövinst med förbudet fanns inte, då Stockholms stad hade haft ännu mindre möjlighet att övervaka hur samma objekt förts till återvinning eller sålts vidare av privatpersoner, än om de läggs ut på en plattform där det går att identifiera både den som efterfrågar tjänsterna och det ombud som utför dem, samt objektets natur (i regel med bild).

Professionella ombud, bland annat sådana som erbjuder sina tjänster via digitala

plattformar, måste ha samma rätt som privatpersoner själva har för sin egen räkning, att transportera avfall och oönskade objekt till återvinningscentraler, eller för att sälja vidare objekt eller skänka dem vidare till annan part.

Detta måste vara självklart i en modern, digitaliserad tjänsteekonomi som den svenska. Lagstiftningen har inte följt med tiden, vilket lett till verklighetsfrämmande

myndighetsbeslut som drabbar privatpersoner och människor som fått chansen att ta sig in på arbetsmarknaden och tjäna extra genom extra arbete. I förlängningen drabbas konkurrenskraften i den svenska ekonomin.

I samband med försöket att förbjuda Tiptapp framkom också att kontrollen av beskattning av tjänsterna är relativt summarisk, vilket är fallet på många digitala plattformar. Detta är dock inget argument för att förbjuda en populär tjänst på avfallhanteringsgrunder. Det illustrerar istället hur skattelagstiftningen, och tillämpningen av denna, inte heller följt med sin tid.

I en tid av snabba teknologiska förändringar och digitalisering av samhället måste lagstiftningen och dess tillämpning i högre grad anpassas så att dess syften uppfylls även i en ny teknisk miljö och inte i onödan hindrar utvecklingen. Det bör därför undersökas möjligheterna att inrätta en särskild instans hos det statliga Regelrådet, som får till uppgift att löpande granska lagstiftning och myndighetsbeslut som blockerar och

(3)

försvårar utvecklingen av digitala tjänster och får till uppdrag att rekommendera administrativa åtgärder och lagändringar, om sådana bedöms finnas, för att göra dessa digitala tjänster tillgängliga.

Även beskattningen av plattformstjänster är i stort behov av att uppdateras och beskattningen av digitala plattformsbaserade tjänster kan förenklas. Inom ramen för Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska frågan om en kraftig förenkling av beskattningen av mikroföretag, såsom företag som deltar i

plattformsbaserade tjänster. En sådan förenkling kan ske genom en enkel, likformig och rimlig schablonbeskattning av alla enklare tjänster som utförs på digitala plattformar upp till ett visst takbelopp.

Martin Ådahl (C) Niels Paarup-Petersen (C)

References

Related documents

Utredningen beskriver att friska anhöriga inte behöver stanna hemma för att minska risken för att smitta de som tillhör en av riskgrupperna eftersom ”myndigheten påpekar att det

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan

Då det finns ett större behov av service på orten som ofta har ett längre avstånd till annan större ort med statlig lokal närvaro, bedömer Arbetsförmedlingen att det skulle

Avseende kapitlet 4 Överväganden och förslag vill vi inledningsvis hänvisa till följande; Arbetsgivarverket har i ett tidigare remissvar lämnat synpunkter på de förslag

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ ·

• Punkten 3 innebär visserligen att lån som avser tid under 2022 kan betalas ut under 2021, och då vara föremål för äldre regler med lägre åldersgräns för återbetalning.

Att avskaffa reseavdraget enligt nuvarande regler och istället införa en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion är ett bra förslag enligt Konjunkturinstitutet..

En avståndsbaserad och färdmedels- neutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019: