• No results found

Fler hyresrätter Motion 2020/21:2411 av Aylin Fazelian och Kenneth G Forslund (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler hyresrätter Motion 2020/21:2411 av Aylin Fazelian och Kenneth G Forslund (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1641

Motion till riksdagen

2020/21:2411

av Aylin Fazelian och Kenneth G Forslund (båda S)

Fler hyresrätter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att öka bostadsproduktionen och nå en socialt och miljömässigt hållbar bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots en historisk hög bostadsproduktion så ökar bostadsbristen i landet. Bostadsköerna är alldeles för långa där det kan vara allt från 32 månader (1:a) till över 41 månader (4:a).

Unga vuxna har ett enormt svårt läge i att hitta en bostad idag. Då många inte har kapitalet till att kunna köpa sig sin bostad om en inte har rika föräldrar. De äldre som har sin villa men inte orkar med huset längre och önskar bo i hyresrätt behöver också vänta i flera år på att få en hyresrätt.

Miljonprogrammet som genomfördes på 1970-talet var bra på så sätt att det byggdes mängder av nya bostäder, däribland hyresrätter och tillgodosåg den bostadsbrist som då rådde. Det utökade investeringsstödet ihop med renoveringsstödet är mycket bra och välkomna reformer men det mesta pekar på att ännu mer måste göras för att nå en balans på bostadsmarknaden.

Regeringen bör därför överväga ytterligare åtgärder för att öka bostadsproduktionen och nå en socialt och miljömässigt hållbar bostadspolitik.

(2)

2

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Framför allt finns skäl att staten bör kunna ge ett flerårigt investeringsstöd till kommuner och regioner för investeringar i digitala lösningar och anpassningar till en

Saco stödjer förslaget om en förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte samt förslaget om att DIGG bör ges i uppdrag att stödja

Myndig- heten får inom ramen för uppdraget bidra till regionernas kostnader för dessa systemanpassningar genom att göra det möjligt för SKR att rekvirera medel

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur