• No results found

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se "

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y

1(3)

BE S ÖK: ST O C KH O L M V IR KE S VÄ GE N 2 ÖS TE R S U ND F OR S K ARE NS V Ä G 5 , HU S UB PO S T:106 48 S T OC K H O LM

TE L:010 -6981000 FA X:010 -6981600

E-P OS T: RE G IS T R AT O R@N AT U R V AR DS VE R KE T.SE IN TE R NE T: WW W.N A T UR V AR DS VE RKE T.SE

YTTRANDE

2020-04-23 Ärendenr:

NV-02916-20

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

Naturvårdsverkets yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

(I2020/00777/E) Sammanfattning

Naturvårdsverket tillstyrker Infrastrukturdepartementets promemoria om elcertifikat, som i huvudsak innebär att systemet avslutas 2035 och att ett stoppdatum införs för godkännande av anläggningar inom systemet den 31 december 2021. Detta under förutsättning att Sverige tillsammans med Norge, som prognosticerat, når målet om totalt 46,4 TWh förnybar elproduktion innan stoppdatumet inträffar.

Naturvårdsverket vill påpeka att corona-epidemin har brutit ut efter det att promemorian skrevs vilket kan påverka utbyggnadstakten och i förlängningen öka risken att målet inte uppfylls. Om målet om totalt 46,4 TWh förnybar el riskerar att inte uppnås till 2021, anser Naturvårdsverket i likhet med

promemorian att stoppdatumet ska skjutas upp.

Naturvårdsverkets ställningstagande

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian i sin helhet, men anser att

ordet ”förnybar” inte bör införas i 2 kap. 11 § lagen (2011:1200) om elcertifikat

eftersom det gör lagtexten otydligare. Naturvårdsverket vill också framhålla att

det fortsatt är viktigt att följa den förnybara elproduktionens förutsättningar så

att målet om ett hundraprocentigt förnybart elsystem 2040 kan nås.

(2)

NAT URVÅRDSVERKET 2(3)

Skäl

Elcertifikatsystemet avslutas 2035 och ett stoppdatum 31 december 2021 införs Naturvårdsverket har tidigare

1

tillstyrkt Energimyndighetens förslag om

stoppdatum den 31 december 2030 som föreslogs i Energimyndighetens kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019. Energimyndighetens tidigare förslag hade som utgångspunkt att kvotpliktskurvan skulle ligga fast, vilket skulle innebära att ett tidigare datumstopp inte skulle leda till en administrativ besparing. Denna utgångspunkt har nu ändrats då även en reviderad

kvotpliktskurva föreslås. Dessutom har utbyggnaden av förnybar elproduktion fortgått vilket leder till att det är än mer sannolikt än tidigare att målet om totalt 46,4 TWh förnybar elproduktion till 2030 kommer att uppnås redan före

utgången av 2021. Sammanlagt innebär det att Naturvårdsverket nu tillstyrker det nya förslaget.

Naturvårdsverket bedömer att möjligheter till intäkter genom elcertifikat inte längre har en betydande påverkan för utbyggnaden av total förnybar

elproduktion inom elcertifikatsystemet. Därmed har systemet förlorat sin styrande roll för att uppnå målet om en utbyggnad av totalt 46,4 TWh förnybar elproduktion till 2030. Ett tidigareläggande av stoppdatum för godkända anläggningar till den 31 december 2021 tillsammans med en komprimerad kvotkurva kommer dock, allt annat lika, att resultera i ett ökat pris på elcertifikat vilket drabbar konsumenterna i form av högre elpriser. Denna effekt bedöms dock i promemorian vara ringa även om det totalt sett kan röra sig om en omfördelning från elkonsumenter till producenter på upp till 663 miljoner kronor. Att tidigarelägga stoppdatumet innebär en minskning av de administrativa kostnaderna och den totala besparingen av ett tidigarelagt stoppdatum bedöms vara i storleksordningen 270–191 miljoner kronor utan att påverka utbyggnadstakten negativt, vilket Naturvårdsverket ser som positivt.

Naturvårdsverket vill tillägga att den nya bedömningen om måluppfyllande gjordes innan corona-epidemin bröt ut, vilket kan påverka i vilken takt som planerade anläggningar tas i drift. Infrastrukturdepartementet har föreslagit en möjlighet till justering av slutdatum om målet om produktion av 46,4 TWh förnybar el inte uppnås. Naturvårdsverket instämmer i detta och vill samtidigt påpeka att ett eventuellt uppskjutet stoppdatum i så fall endast bör bestämmas med hänsyn till måluppfyllelse och förutsägbarhet för aktörerna innan och efter det nya stoppdatumet utan någon speciell hänsyn till att upprätthålla en viss prisnivå på elcertifikat.

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Naturvårdsverket menar att ordet ”förnybar ” inte bör införas i 2 kap. 11 § lagen (2011:1200) om elcertifikat eftersom det gör lagtexten otydligare. Det skulle kunna tolkas som att el som inte är förnybar skulle kunna få elcertifikat.

Dessutom är det inte elen som är förnybar utan vad som avses är el från förnybara energikällor.

1 Se Naturvårdsverkets yttrande den 3 april 2019 över Miljö- och energidepartementets remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 (M2018/02927/Ee).

(3)

NAT URVÅRDSVERKET 3(3)

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Martin Boije, Dag Henning, Eric Sjöberg och Ulrika Gunnesby.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Björn Risinger

Martin Eriksson

References

Related documents

Sammantaget ger detta att mer effekt kan utvinnas ur turbinen och leder till att turbinen inte behöver monteras precis vid den nedre vattenytan för att kunna utnyttja

Januari Februari Mars April Maj

För det första så kommer nättarifferna att öka, för det andra kommer elpriset att påverkas, via minskade nätkostnader för ett enskilt kraftslag, och minska lönsamheten

Resultatet visar att det, även vid de relativt små temperaturgradienter som Sverige uppvisar, finns förutsättningar för en ekonomiskt lönsam och tekniskt möjlig elproduktion

With regression analysis three models are construct- ed for each city to predict the price of a condominium in the city with a known set of variables such as

Det framgår dock inte hur detta förslag samverkar med övriga förslag inom Fit for 55 paketet vilket innebär risker för överlapp. Ett konkret exempel är att definitionerna

För att säkerställa en trygg elförsörjning genomför alla länder åtgärder för elnät, lagring och produktion. Inget av de länder som berörs i denna rapport har en renodlad

Hon lyfter även att miljön ska vara så pass utformad så att barnen både kan leka och ha roligt, men samtidigt också lära sig något, då de båda parterna

I lagrådsremissens allmänmotivering anförs vidare att det ligger i sakens natur att ett förhandsbesked bara har sin giltighet så länge de förutsättningar som lagts till grund

I 4 § finns ett bemyndigande för regeringen att med- dela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt lagen om elcertifikat eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd

Hittills finns ingen tillgänglig data för att kunna konstatera hur många av dessa som kommer materialiseras till konkreta affärer, men vi antar att bolaget adderar ytterligare

Vissa energislag kan utöver att producera el även användas som fjärrvärmeverk, denna aspekt kommer behandlas som en positiv sidoeffekt men kommer inte

Anledningen till att olika modulplaceringar simuleras är för att vid en vertikal modulplacering skuggas 2 celler från alla substrängar direkt när solinstrålningsvinkeln

För varje krona som investeras i omställningen till ett förnybart energisystem får samhället tillbaka fyra visar en rapport från Boston Consulting

Även i detta beräkningsfall bidrar dock de ytterligare tre TWh naturgaskraftvärme i Sverige till att de totala koldioxidutsläppen i Nordeuropa minskar.. Också för

Analyserna av grossistprisets utveckling med en ökad andel variabel elproduktion görs med utifrån tre framtidsscenarier (Utfasning av kärnkraft, Höga bränslepriser och

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning och anordna kompetensinsatser i syfte att bland annat undvika onödiga överklaganden och att underlätta för den

Malmö stad ställer sig generellt positiva till de förslag som regeringen lägger fram vad gäller tidsfrister för ärenden som rör förnybar elproduktion och införandet av en

”Förpliktelsen till det senaste målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030 är, enligt avtalet med Norge, att det

Samtidigt föreslås i förslaget en säkerhetsventil; om beräkningar visar att målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Om man väljer en lösning med Vattenfalls solcellspark på 25 ampere samt laddbox (tabell 10 & 11), kan man utläsa att återbetalningstiden med en produktion på ungefär 18

Detta skulle leda till att en mindre och billigare kondensturbin eventuellt skulle kunna användas samt att ny ånga inte skulle behöva produceras för att uppehålla en baslast