• No results found

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg "

Copied!
38
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslutande Se närvarolista

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör

Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Ann-Katrin Ståhl, verksamhetschef, § 88 Hanna Löfgren, överförmyndarchef, § 88 Katharina Seijsing, KLT, § 88

Bengt Johansson, mark och exploateringschef, § 88 Daniel Jonsson, teknisk chef, § 98,

Christina Hysing Borrhed, gatuingenjör, § 98 Åsa Bejvall, ekonomichef, § 106, 107

David Idermark, verksamhetschef, § 106, 107

Viktoria Gustavsson Dimond, 1:e socialsekreterare, § 113 Lisa Ottosson, socialsekreterare, § 113

Justerare Jeanette Lindh

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 14 maj 2018

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 86-114

Ann-Charlott Karlsson

Ordförande

Henrik Yngvesson

Justerare

Jeanette Lindh

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-05-08

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-16 Datum då anslaget tas ned 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

Ann-Charlott Karlsson

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 4

Val av justerare ... 4

§ 87 Dnr 244 5

Godkännande av dagordning ... 5

§ 88 Dnr 2018/000001 105 6

Meddelanden och information ... 6

§ 89 Dnr 2018/000002 101 8

Redovisning av uppdrag ... 8

§ 90 Dnr 2018/000738 700 9

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och

omsorg ... 9

§ 91 Dnr 2018/000579 730 10

Utredning av fristående utförare inom äldreomsorgen, särskilt boende ... 10

§ 92 Dnr 2018/000328 875 12

Ölands Hembygdsförbund/Ölands Museum Himmelsberga - Ansökan

om verksamhetsbidrag ... 12

§ 93 Dnr 2018/000498 860 14

Kalmar läns Museum - Ansökan om verksamhetsbidrag för Eketorps

borg år 2018 ... 14

§ 94 Dnr 2018/000570 005 15

Ansökan gällande EU-initiativet Wifi4EU ... 15

§ 95 Dnr 2017/001067 317 16

Svar på Medborgarförslag - Fler gatubelysningar på Södra

Sandåsgatan ... 16

§ 96 Dnr 2017/001068 311 17

Svar på Medborgarförslag - Farthinder på Södra Sandåsgatan ... 17

§ 97 Dnr 2018/000433 004 18

Dokumenthanteringsplan för M-verksamheten - Barn och ungdom ... 18

§ 98 Dnr 2017/000735 310 19

Övertagande av statligt driftbidrag - Stora Frö Samfällighetsförening ... 19

§ 99 Dnr 2018/000447 106 21

Sydarkivera - Avtal om gemensamt dataskyddsombud ... 21

§ 100 Dnr 2018/000741 106 22

Sydarkivera - Utse dataskyddsombud för kommunstyrelsen ... 22

§ 101 Dnr 2018/000461 102 23

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Eva Öberg (MP) ... 23

§ 102 Dnr 2018/000462 102 24

Val av ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Eva Öberg (MP) ... 24

§ 103 Dnr 2018/000254 102 25

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens verksamhetsområde

vård och omsorg efter Jeanette Lindh (KD) ... 25

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2018/000771 102 26

Val av kontaktperson inför ombudsvalet till SKL:s kongresser 2019 ... 26

§ 105 Dnr 2018/000003 002 27

Anmälan av fattade delegeringsbeslut ... 27

§ 106 Dnr 2018/000578 041 28

Överföring av investeringsbudget till 2018 ... 28

§ 107 Dnr 2018/000660 041 29

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- och

ungdomsverksamheten ... 29

§ 108 Dnr 2018/000322 042 30

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2017 ... 30

§ 109 Dnr 2018/000323 042 31

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2017 ... 31

§ 110 Dnr 2018/000452 042 32

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2017 ... 32

§ 111 Dnr 2018/000557 042 33

Regionförbundet - Årsredovisning 2017 ... 33

§ 112 Dnr 2018/000442 759 34

Remiss - Begäran om yttrande på klagomål på socialtjänsten i

Mörbylånga (JO:s dnr 8456-2017)... 34

§ 113 35

Reglering av umgänge ... 35

§ 114 Dnr 2018/000449 040 36

Kontrollrapport för internkontroll 2018 ... 36

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

1. Jeanette Lindh utses att justera dagens protokoll måndagen den 14 maj 2018.

_____

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 244

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

1. Utsänd kallelse, samt två extra ärenden, godkänns som dagordning för mötet.

Extra ärende

Sekretessärende – Reglering av umgänge.

Kontrollrapport för internkontroll 2018.

_____

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2018/000001 105

Meddelanden och information

MBL-information

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista.

Uppföljning

Uppföljningsblanketten daterad den 7 maj 2018 redovisades.

Meddelanden

Rapport enligt sammanställning daterad den 30 april 2018.

Verksamhetsinformation - Vård och omsorg, arbetsmarknads- enheten och integration

Ann-Katrin Ståhl, verksamhetschef informerade om innehåll och vad som är på gång inom de olika verksamheterna Äldreomsorg; HSL; LSS; EKB;

AME/Integration vuxna.

Överförmyndarverksamheten

Hanna Löfgren, överförmyndarchef informerade om innehåll och vad som arbetas på inom verksamheten.

Bland annat nämndes att två nya överförmyndarhandläggare håller på att rekryteras. Utbildning i redovisning för Gode män sker under våren och hösten. Målen följs upp och utvecklingsarbete pågår.

Linje 104

Katarina Seijsing, KLT informerade om styrdokument och politiska målsättningar. Redovisade bakgrund och uppföljning 2017, samt vad som kommer att ske:

 Linje 104 dras in på sträckan Lilla Vickleby-Kråketorp vsk

 Linje 104 utökas med 3 dubbelturer Glömminge-Färjestaden- Skogsby.

Innebär bättre anslutningar och resmöjligheter Borgholm- Färjestaden.

 Linje 103 utökas med en dubbeltur på morgonen

 Linje 103 får 3 resp 4 turer per vardag skoldagar och något mindre på loven.

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Linje 513 finns en tur på morgonen och det finns även 2 turer på 516 som man kan åka mot Mörbylånga

 Karlevi vsk blir klar till skiftet.

_____

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag

Sammanfattning av ärendet

Ann Willsund, kommundirektör informerade att skisser på Alungårdens lokaliteter håller på att tas fram och begär om uppskov till juni.

Beslutsunderlag

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen daterad den 20 april 2018. (dnr 2018/000002-101)

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 12 april 2018. (dnr 2018/000151-101)-

Kommunstyrelsens beslut

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag och verkställda beslut.

2. Bevilja uppskov till uppdraget om skisser på Alungårdens lokaliteter till kommunstyrelsens möte i juni.

_____

Expedieras till:

Kommundirektören Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2018/000738 700

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.

_____

Expedieras till:

Lillemo Bennsäter

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2018/000579 730

Utredning av fristående utförare inom äldreomsorgen, särskilt boende

Sammanfattning av ärendet

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018.

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 april 2018.

Förslag till beslut på mötet

Elisabeth Cima Kvarneke (V), Kristina Sjöström (S), Bength Andersson (S) och Mattias Nilsson (S) yrkar på att sista meningen i punkt 1. stryks.

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar bifall till utskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Eva Cima Kvarnekes (V) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för vård- och omsorgsutskottets förslag.

Nej-röst för Elisabeth Cima Kvarnekes med fleras förslag.

Omröstningsresultat

Ja Nej

Eva Folkesdotter Paradis (M) Kurt Arvidsson (S)

Sven Stenson (M) Bength Andersson (S)

Agneta Stjärnlöf (M) Mattias Nilsson (S) Anna-Kajsa Arnesson (C) Kristina Sjöström (S)

Gunilla Karlsson (C) Elisabeth Cima Kvarneke (V) Johan P Hammarstedt (MP)

Jeanette Lindh (KD) Henrik Yngvesson (M)

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ja-röster och 5 nej-röster Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en utredning om vilket sätt att upphandla platser för särskilt boende i kommunen som bäst motsvarar de behov som finns. Utredningen ska utgå från att en fristående utförare ska stå både för lokaler och för drift.

2. Utredningen ska vara klar och lämnas till kansliet senast den 22 maj för att behandlas av vård- och omsorgsutskottet vid dess sammanträde den 7 juni.

Reservation

Elisabeth Cima Kvarneke (V), Kurt Arvidsson (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S) och Kristina Sjöström (S) reserverar sig mot beslutet.

_____

Expedieras till:

Kommundirektören

Vård och omsorgsutskottet

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2018/000328 875

Ölands Hembygdsförbund/Ölands Museum

Himmelsberga - Ansökan om verksamhetsbidrag

Sammanfattning av ärendet

Ölands Hembygdsförbund/Ölands Museum Himmelsberga ansöker om 100 000 kronor i stöd för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Ansökan inkommen den 14 februari 2018.

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Förslag till beslut på mötet

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar bifall till utskottets förslag med tillägg att begära in ekonomisk redovisning från Ölands hembygdsförbund.

Gunilla Karlsson (C) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på återremiss med hänskjutning till budgetberedningen.

Ajournering

Sammanträdes ajourneras klockan 11.56-11.59 Beslutsgång

Ordföranden hör med kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till budgetberedningen och finner att ärendet återremitteras.

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt Eva Folkesdotter Paradis tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras med hänskjutning till budgetberedningen.

2. Begära in ekonomisk redovisning från Ölands hembygdsförbund.

_____

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till:

Ölands Hembygdsförbund, Julius Winberg Sääf, 387 93 Borgholm Budgetberedningen 2019

Kultur och näringslivsektorn

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-12.55

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2018/000498 860

Kalmar läns Museum - Ansökan om verksamhetsbidrag för Eketorps borg år 2018

Sammanfattning av ärendet

Kalmar läns museum ansöker om driftsbidrag för 2018 på 250 000 kronor till verksamheten vid Eketorps borg för säsongen 2018.

Ann Willsund, kommundirektör har varit i kontakt med Örjan Molander som informerat att samma öppettider gäller som förra året förutom två dagar i september.

Beslutsunderlag

Ansökan inkommen den 26 mars 2018.

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ettårigt avtal tecknas med Kalmar läns museum där verksamheten vid Eketorp erhåller 150 000 kronor under förutsättning att öppettiderna inte minskas.

2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter då det ej finns utrymme inom kultur- och näringslivssektorns budget.

_____

Expedieras till:

Kalmar läns Museum, Örjan Molander, Box 104, 386 64 Kalmar Kultur och näringslivsektorn

Ekonomienheten

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018/000570 005

Ansökan gällande EU-initiativet Wifi4EU

Sammanfattning av ärendet

Wifi4EU är ett initiativ från EU-kommissionen som via ett särskilt bidrag syftar till att ge invånare och besökare tillgång till trådlöst internet på

offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader och vårdinrättningar med mera över hela unionen. Initiativets första ansökningsomgång vänder sig till kommuner eller motsvarande lokala förvaltningar.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal mellan Mörbylånga kommun och TeliaSonera Sverige AB, daterat den 6 oktober 2015.

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. IT-avdelningen får i uppdrag att för Mörbylånga kommuns räkning ansöka om en Wifi4EU-check för utbyggnad av trådlöst internet i kommunens äldreboenden.

_____

Expedieras till:

IT-avdelningen Borgholms kommun Verksamhetsstöd - Kansli

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2017/001067 317

Svar på Medborgarförslag - Fler gatubelysningar på Södra Sandåsgatan

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har lämnats in angående att man vill ha fler gatubelysningar på Södra Sandåsgatan söder om Järnvägsgatan.

Förslagsställaren tycker att det är mörkt att cykla och gå i området och känner sig inte trygg.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, inkommit den 18 september 2017.

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 oktober 2017.

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Inbjudan till förslagsställaren den 30 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till övertagandet av gatubelysningen från E.ON.

_____

Expedieras till:

Ann-Christine Eriksson, Södra Sandåsgatan 40, 386 34 Färjestaden Teknisk affärsverksamhet

För kännedom:

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2017/001068 311

Svar på Medborgarförslag - Farthinder på Södra Sandåsgatan

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit angående ett behov av farthinder på Södra Sandåsgatan i Färjestaden. Förslagsställaren upplever att gällande hastigheter på 30 och 40 km/h inte hålls. Vägen är smal, och man är orolig över att trafiktrycket på vägen kommer öka då det byggs mer i området.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, inkommit den 18 september 2017.

Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2017.

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Inbjudan daterad den 30 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen inte ser något behov av farthinder på Södra Sandåsgatan.

_____

Expedieras till:

Ann-Christine Eriksson, Södra Sandåsgatan 40, 386 34 Färjestaden Teknisk affärsverksamhet

För kännedom:

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2018/000433 004

Dokumenthanteringsplan för M-verksamheten - Barn och ungdom

Sammanfattning av ärendet

Dokumenthanteringsplanen beskriver vilka handlingar och processer som hanteras inom barn och ungdom. Arkivbeskrivningen visar hur verksam- heten är organiserad i nuläget. Dessa dokument behöver regelbundet upp- dateras.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan barn och ungdom, daterad den 22 mars 2018.

Arkivbeskrivning barn och ungdom, daterad den 22 mars 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för barn och ungdoms- verksamheten fastställs. Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare fastställd dokumenthanteringsplan, daterad den 8 december 2010.

_____

Expedieras till:

Barn och ungdom, David Idermark Administratör Anneli Sjöö

Verksamhetsstöd – Kansli Kommunarkiv

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2017/000735 310

Övertagande av statligt driftbidrag - Stora Frö Samfällighetsförening

Sammanfattning av ärendet

Stora Frö Samfällighetsförening har kommit in med en förfrågan till

Mörbylånga kommun angående ett övertagande av det statliga driftsbidraget som kommunen får för skötsel och underhåll på vägar tillhörande före- ningen. I och med detta övertagande vill föreningen få bidraget och sköta vägnätet i Stora Frö i egen regi. Föreningen vill att kommunen ger ett bidrag för snöröjningen som kommer ske i föreningens regi men på kommunala gator utanför det statliga bidraget.

Daniel Jonsson, teknisk chef och Christina Hysing-Borrhed, gatuingenjör föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 april 2018.

Karta Stora Frö, daterad den 27 mars 2018.

Karta kommunal snöröjning utanför bidrag, daterad den 27 mars 2018.

Karta kommunal snöröjning bidrag 50/50, daterad den 27 mars 2018.

Anteckningar daterade den 16 juni 2017.

Skarpå Konsult, protokoll daterade den 19 november 2017.

Anteckningar daterade den 5 april 2018.

Anteckningar daterade den 16 mars 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Stora Frö Samfällighetsförening övertar driftsansvaret och med detta övertar föreningen all skötsel av vägarna i Stora Frö. Vägarna ska hållas öppna för allmänheten och får inte stängas av i annat fall än underhåll.

Ett avtal tecknas mellan Mörbylånga kommun och Stora Frö Samfällig- hetsförening gällande bidrag och riktlinjer.

2. Kommunen ger föreningen 19 450 kronor i bidrag per år för att sköta snöröjningen på gator utan statligt driftsbidrag (indexreglerat). För året 2018 ges 7 780 kronor i bidrag då kommunen skött snöröjningen på gällande gator under januari-mars.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till:

Stora Frö Samfällighetsförening, Hans Göran Martinsson, Malmgatan 31, 386 60 Mörbylånga

Teknisk affärsverksamhet

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2018/000447 106

Sydarkivera - Avtal om gemensamt dataskyddsombud

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sydarkivera har efter önskemål från ett antal

förbundsmedlemmar genomfört en utredning över hur en verksamhet med gemensamt dataskyddsombud ska kunna inrättas och tillhandahållas som anslutande tjänst för intresserade förbundsmedlemmar. Utredningen har fått som följd att ett avtal nu har tecknats mellan kommunen och Sydarkivera.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag för anslutande tjänst, daterat den 26 februari 2018.

Avtal om anslutande tjänst gällande gemensamt dataskyddsombud, daterat den 22 mars 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtalet gällande gemensamt dataskyddsombud som anslutande tjänst med kommunalförbundet Sydarkivera godkänns.

2. Kostnaden för 2018, 117 000 kronor finansieras inom verksamhets- stödets budgetram.

_____

Expedieras till:

Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta Verksamhetsstöd - Kansli

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2018/000741 106

Sydarkivera - Utse dataskyddsombud för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018 måste varje myndighet som behandlar personuppgifter ha ett data- skyddsombud. I en kommun är varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Anders Danielsson, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för

kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun från och med den 17 maj 2018 till och med den 14 augusti 2018.

2. Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för kommun- styrelsen i Mörbylånga kommun från och med den 15 augusti 2018.

_____

Expedieras till:

Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta Dataskyddsombuden

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2018/000461 102

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Eva Öberg (MP)

Förslag på mötet

Johan P Hammarstedt (MP) föreslås som ny ledamot.

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Johan P Hammarstedt (MP) som ledamot i kommunlednings- utskottet till och med mandatperiodens utgång efter Eva Öberg (MP).

_____

Expedieras till:

Johan P Hammarstedt Verksamhetsstöd – Löner Förtroendemannaregister Hemsidan

Sekreteraren

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2018/000462 102

Val av ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Eva Öberg (MP)

Förslag på mötet

Eva Traore Dahlberg (MP) föreslås som ny ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Eva Traore Dahlberg (MP) som ersättare i barn- och ungdoms- utskottet till och med mandatperiodens utgång efter Eva Öberg (MP).

_____

Expedieras till:

Eva Traore Dahlberg Verksamhetsstöd – Löner Förtroendemannaregister Hemsidan

Sekreteraren

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2018/000254 102

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens verksamhetsområde vård och omsorg efter Jeanette Lindh (KD)

Sammanfattning av ärendet

Jeanette Lindh (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som kontaktpolitiker för Lindero och Villa Viktoria vilket leder till att en ny kontaktpolitiker måste utses. På vård- och omsorgsutskottets möte den 15 mars 2018 valde Eva Folkesdotter-Paradis (M) att ställa upp som ersättare efter Jeanette Lindh (KD).

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Eva Folkesdotter-Paradis (M) till kontaktpolitiker för verksamhets- områdena Lindero och Villa Viktoria.

Följande politiker har uppdrag som kontaktpolitiker inom kommunstyrelsens verksamhetsområde vård och omsorg till och med mandatperiodens slut.

Dagverksamheter Gunilla Karlsson

Hemtjänst Gunilla Karlsson

Hemsjukvård och rehabilitering Carl Dahlin

Lindero, Villa Viktoria Eva Folkesdotter-Paradis Rönningegården, Äppelvägen Ella-Britt Andersson Myndighetsavdelningen Kurt Arvidsson LSS-boenden och dagverksamheter Kurt Arvidsson Personlig assistans, socialpsykiatrin Ulf Magnusson

Integration och AME Eva Folkesdotter-Paradis _____

Expedieras till:

Kontaktpolitiker

Verksamhetsstöd – Kansli Verksamhetsstöd - Löner

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2018/000771 102

Val av kontaktperson inför ombudsvalet till SKL:s kongresser 2019

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med begäran att kommunen utser kontaktperson som ska vara förmedlande länk inför ombudsvalet.

Beslutsunderlag

SKL:s skrivelse daterad den 9 april 2018.

Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting 2019.

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Kjell Magnusson som kontaktperson inför ombudsvalet till SKL:s kongresser 2019.

2. Ombudsvalet kommer att hållas i samband med kommunfullmäktiges möte den 27 november 2018.

_____

Expedieras till:

SKL - via länk Kjell Magnusson

Kommunfullmäktiges sekreterare

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsutskottets protokoll från den 17 april 2018.

Barn- och ungdomsutskottets protokoll från den 16 april 2018.

Kommunledningsutskottets protokoll från den 25 april 2018.

Sociala utskottets protokoll från den 18 april 2018.

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:20-18:25.

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

_____

(28)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2018/000578 041

Överföring av investeringsbudget till 2018

Sammanfattning av ärendet

I den investeringsbudget som antogs för 2018 inkluderades en prognos för överföring från 2017. Efter att bokslutet för 2017 har färdigställt kan ett slutligt utfall för investeringsverksamheten redovisas för beslut.

Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Sammanställning överföring av investeringsbudget till 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Överföring av investeringsbudget 2017 till 2018 godkänns.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2018/000660 041

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barn- och ungdomsverksamheten

Sammanfattning av ärendet

Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina

investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.

De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som behövs under 2018.

David Idermark, verksamhetschef föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 14.00-14.10.

Förslag till beslut på mötet

Agneta Stjärnlöf (M) yrkar på återremiss till barn och ungdomsutskottet för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till barn och ungdomsutskottet för beredning.

_____

Expedieras till:

Barn och ungdomsutskottet

(30)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2018/000322 042

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2017

Sammanfattning av ärendet

Mörbylånga Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för 2017 till Mörbylånga kommun för godkännande.

Beslutsunderlag Årsredovisning 2017.

Granskningsrapport inkommen den 14 februari 2018.

Protokoll från bolagsstämma den 20 mars 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Årsredovisning 2017 för Mörbylånga Bostads AB godkänns.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2018/000323 042

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2017

Sammanfattning av ärendet

Mörbylånga Fastighets AB har överlämnat sin årsredovisning för 2017 till Mörbylånga kommun för godkännande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2018.

Årsredovisning Mörbylånga Fastighets AB.

Granskningsrapport inkommen den 14 februari 2018.

Protokoll från bolagsstämma den 20 mars 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Årsredovisning 2017 för Mörbylånga Fastighets AB godkänns.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(32)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2018/000452 042

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2017

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2017 för Ölands

kommunalförbund. Ölands kommunalförbunds resultat för 2017 uppgår till 219 000 kr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Ölands Kommunalförbund 2017.

Förbundsdirektionens protokoll § 6, den 5 mars 2018.

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2018.

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 april 2018.

Revisionsberättelse för år 2017 inkommen den 3 maj 2018.

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017 inkommen den 3 maj 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Årsredovisning 2017 för Ölands kommunalförbund godkänns.

2. Ölands kommunalförbund ska rapportera till kommunstyrelsen hur det negativa resultatet ska återställas.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2018/000557 042

Regionförbundet - Årsredovisning 2017

Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2017 till Mörbylånga kommun för godkännande.

Beslutsunderlag Årsredovisning 2017.

Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Årsredovisning 2017 för Regionförbundet i Kalmar län godkänns.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(34)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2018/000442 759

Remiss - Begäran om yttrande på klagomål på socialtjänsten i Mörbylånga (JO:s dnr 8456-2017)

Sammanfattning av ärendet

Justitieombudsmannen (JO) begär i remiss, inkommen den 14 mars 2018, att kommunstyrelsen ska avge yttrande avseende klagomål på socialtjänsten i Mörbylånga kommun som inkommit till JO.

Beslutsunderlag

Remiss inkommen den 14 mars 2018.

Yttrande daterat den 25 april 2018.

Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrande daterat den 25 april 2018 antas som svar på remiss från JO.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Gunilla Karlsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

_____

Expedieras till:

JO, Box 16327, 103 26 Stockholm (2 ex) Myndighetschefen

Verksamhetsområdeschef

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Reglering av umgänge

Sekretessärende

(36)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2018/000449 040

Kontrollrapport för internkontroll 2018

Sammanfattning av ärendet

Enligt den internkontrollplan som antogs 2017-12 så gäller planen för intern- kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2018. Enligt planen ska processen styrning och ledning följas upp i mars. Kontrollmomentet handlar om att kontrollera att egna mål för verksamheten är satta i respektive verksamhets arbetsplan och att det också är beskrivet hur målen ska följas upp och att aktiviteter finns för hur verksamheten förväntas uppnå målen.

Ann Willsund föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.

Kontrollrapport bistånd - verkställighet hemtjänst utförd den 12 mars 2018.

Kontrollrapport systematiska arbetsmiljöarbetet utförd den 29 mars 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll 2018.

_____

(37)

m:\protokoll\kommunstyrelsen\2018\180508\närvaro 180508.docx

Kommunstyrelsen

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro

Henrik Yngvesson (M) X

Eva Folkesdotter-Paradis (M) X

Ulrik Brandén (M) Sven Stenson (M) X

Agneta Stjärnlöf (M) X

Anna-Kajsa Arnesson (C) X

Monika Löfvin Rosén (C) Gunilla Karlsson (C) § 86-111, 113-114

Carl Dahlin (M) § 112 X

Johan P Hammarstedt (MP) X

Matilda Wärenfalk (S) Kurt Arvidsson (S) X

Bength Andersson (S) X

Mattias Nilsson (S) X

Kristina Sjöström (S) X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) X

Anne Oscarsson (SD) Jeanette Lindh (KD) X

(38)

Gunilla Karlsson (C) (X)

Marcus Persson (C) --

Eva Traore Dahlberg (MP) X

Ulf Magnusson (S) --

Kurt Arvidsson (S) (X)

Ella-Britt Andersson (S) --

Stig Salebäck (S) X

Annika Willaume (S) X

Curt Ekvall (SD) --

References

Related documents

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 20171. Policydokumentet för arbetsintegrerade sociala

Södra Öland-randen används utåt utanför kommunen när vi marknadsför vår kommun för inflyttning, rekrytering och företagsetablering.. I detta sammanhang ska randen skapa

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre

Oavsett avgiftsutrymmet så är den högsta avgiften (”maxtaxan”) för våra tjänster är 2 139 kronor per månad (mat ingår inte).... Hur mycket

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

Lokal samarbetsgrupp kopplat till hälso- och sjukvårdsavtalet består av representanter från både kommunal och privat vård och omsorg i Vellinge kommun, Näsets läkargrupp