• No results found

/r-'\ inspektionen för vård och omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "/r-'\ inspektionen för vård och omsorg"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

"'

lena.akesson@ivo.se

Huvudman

Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad

Vård givare

Skånevård sund

VO Närsjukvård nordväst Lasarettet i Landskrona, Box 514 261 26 LANDSKRONA

Hälso- och sjukvårdspersonal

Anmälare

Verksamhetschef Jonas Tengsmar Skånevård sund

VO Närsjukvård nordväst

Lasarettet i Landskrona, Box 514 261 26 LANDSKRONA

Ärendet

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersönal, Höganäs, gällande förskriv- ning av läkemedel

Beslut

Ärendet avslutas.

Bakgrund

Anmälan kom in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 15 januari 2014. Av anmälan framlrnm att

var anställd som AT-läkare vid Skånevård Sund i Landskrona.

Verksamhetschefen Jonas Tengsmar (JT) skrev i sin anmälan bl.a. att hade brister i journalföringen och brister i Iäkemedelsförskrivning-

~ ~ Inspektionen för vård och omsorg

~<"i Box4106

Telefon 010-788 50 00 registrator@ivo.se www.ivo.se

Fx +46 10 788 56 44 Org nr 202100-6537

~ > 203 12 MALMÖ

(2)

en. Det framkom även att varit sjuk i perioder och att han brustit i hanteringen av sin sjukskrivning gentemot arbetsgivaren.

Cirka en månad efter det att anmälan inkom till NO kom det in ene- post från Apoteket Hjärtat i Väla centrum. Av denna e-post framkom att skrev ut särskilda läkemedel till sig själv med en gruppför- skrivarkod för läkare. Farmacianasvarig uppgav att använt denna kod i flera års tid och ställde en fråga dels om hur länge han fick an- vända sig av gruppförskrivarkoden, dels om när skulle få en egen kod.

Underlag

• Handlingar från vårdgivaren/arbetsgivaren

• Uppgifter från Socialstyrelsens behörighetsregister

• Telefonsamtal, Medicinska fakulteten i Lund

• Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat

• Begäran om yttrande från samt mottagningsbevis

• Kopia av e-post från vårdgivaren, avseende kommunicering med

Redovisning av tillsyn

Handlingar från vårdgivaren/arbetsgivaren

Av handlingarna framkom att initialt anställdes i Region Skåne den 1 december 2010 t.o.m. den 31 maj 2012 som underläkare med place- ring som allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare) under utbildning. Av handlingarna framkom att hans anställning inom Region Skåne förnya- des vid fyra tillfällen därefter (den senaste anställningshandlingen har inte inkommit till IVO). Av vårdgivarens/arbetsgivarens s.k. Ladok- utdrag från Lunds Universitet den 24 augusti 2009 framgår att full- följt 7 terminer på Läkarutbildningen.

Av vårdgivarens/ arbetsgivarens dokumentation i : s rehab-journal framkom att under anställningen haft omfattande sjukfrånvaro. Av anteckning den 16 september 2013 framgår att man vid kontroll av hans diktat i patientjournalerna fann att det saknades diktat för 50 patienter.

Vårdgivaren vidtog åtgärder genom att lägga om :s schema för att göra det möjligt för honom att komma ikapp. Av anteckning den 21 oktober 2013 framgår att man funnit att förskrivit narkotiska läke- medel till sig själv och av anteckning den 12 november 2013 framgår

(3)

att han vid ett tillfälle i mars 2013 varit inne i sin egenjournal och att han sjukskrivit sig själv.

Uppgifter ur Socialstyrelsens behörighetsregister

finns inte med i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns inte heller någon ansökan om legiti- mation registrerad enligt det svar som IVO mottog från Socialstyrelsen den 17 januari 2014.

Telefonsamtal, Medicinska fakulteten i Lund

Den 13 februari 2014 uppgav Medicinska fakulteten i Lund, på IVO: s begäran, att påbörjade läkarutbildningen år 2003, att han slutfört 7 terminer, att han inte avlagt examensprov och att han inte heller begärt examens bevis.

Den 21 mars 2014 uppgav fakulteten på IVO: s begäran, att varken hade ansökt om studieuppehåll eller avbrott i studierna. Vid sökning i det nationella registret fanns inte någon uppgift om att studerat vid någon annan medicinsk fakultet i Sverige.

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda en gruppförskrivarkod för nyutexaminerade läkare med placering inom Region Skåne och att ar- betsplatskoden som användes avsåg Medicinska kliniken, lasarettet i Landskrona. Det som förskrevs enligt receptet var ett narkotiskt bero- endeframkallande läkemedel. Receptet kunde och hade expedierats fyra gånger. Det hade expedierats med så täta intervall att ett intag av upp till 14 stycken tabletter per dygn blev möjlig. Den maximala dosen av läkemedlet är enligt F ASS är 8 stycken tabletter per dygn.

Begäran om yttrande från samt mottagnings bevis

IVO skrev till den 17 febrnari en begäran om att han skulle komma in med uppgift om det totala antalet terminer som han slutfört på läkar- utbildningen och vid vilka medicinska fakulteter han studerat, uppgift om när och till viken fakultet som han hade lämnat in ansökan om och/eller fått utfärdat examensbeviset från. Av begäran framgick att uppgifterna skulle lämnas in till IVO senast den 3 mars 2014. Av mot- tagningsbeviset framgick att det rekommenderade brevet hämtades ut den 4 mars 2014 av och av den anledningen skulle han senast den 25 mars 2014 komma in med begärda uppgifter till IVO. har inte kommit in med de uppgifter som begärts.

(4)

Kopia av e-post från vårdgivaren, avseende kommunicering med Av kopiorna framkom bl.a. att vårdgivaren den 7 februari 2014 bad att skicka in kopia av sitt examensbevis.

Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser

3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förord- ande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

Bedömning

Behörighet att utöva läkaryrket

Av 2 § andra stycket SOSFS 2000:6 framgår att den som avlagt lä- karexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land eller av Socialstyrel- sen föreskrivits allmäntjänstgöring som villkor för legitimation får an- ställas som läkare för allmän tjänstgöring eller med ett vikariatsförord- nande.

Av fjärde stycket samma författning framgår att den som genomgår medicinsk grundutbildning vid en svensk fakultet och har fullbordat studier till och med den nionde terminen med godkända kurser och prov får anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Om vikariatet avser ett ämne som den studerande genomgår efter den ni- onde terminen krävs godkänd kurs och godkänt prov i detta ämne.

IVO: s utredning har visat att inte uppfyller de krav som ställs för att han ska vara anställd som A T-läkare. Uppgift från Medicinska fa- kulteten i Lund har givit vid handen att endast fullföljt sju terminers studier på läkarutbildningen. Innebörden av de handlingar som kommit in från vårdgivaren/arbetsgivaren Region Skåne och som låg till grund för : s anställning är att inte heller var behörig att utöva läkaryr- ket.

Vårdgivarens ansvar

Av 3 kap. 1 § PSL framgår att vårdgivaren ska planera, leda och kon- trollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.

har trots avsaknad av behörighet att utöva läkaryrket anställts den 1 december 2010 i Region Skåne som underläkare med allmän tjänstgö- ring. Anställningen har förlängts vid minst 4 tillfällen och pågått under flera års tid. I samband med anställningen har tilldelats en grupp- förskrivarkod för nyutexaminerade läkare och en arbetsplatskod. Med

(5)

stöd av koderna har han förskrivit läkemedel inte bara till patienter utan även till sig själv. IVO: s utredning har visat att förskrivit narko- tiska läkemedel för eget bruk och hämtat ut dessa med ett intervall som medger en konsumtion överstigande rekommenderad dos enligt FASS.

Avseende förskrivningen av läkemedel till andra har vårdgivaren upp- märksammat att förskrivit Cytostatika till enskild patient utan att kontakta erfaren specialist inom området. Vårdgivaren har även konsta- terat att brustit i patientjoumaldokumentationen.

Vårdgivaren har således identifierat flera brister i :s yrkesutövning och därför anmält honom till IVO för granskning. IVO konstaterar dock att det är själva anställningen av , som underläkare med allmän tjänstgöring i Region Skåne, som utgör grunden till att han är att be- trakta som en risk för patientsäkerheten.

Det är vårdgivarens ansvar att kontrollera att rätt underlag finns innan man fattar beslut om anställning av läkare. IVO är mycket kritisk till den hantering som Region Skåne ansvarat för vid tillsättning och för- längning av tjänst avseende , eftersom man inte kontrollerade och följde upp att hade nödvändig utbildningsnivå och att han hade ett utfärdat examensbevis för läkare som krävdes för anställningen.

Med anledning av vad som ovan redovisats kommer IVO att öppna ett ärende för att granskning av hälso- och sjukvårds-verksamheten i Reg- ion Skåne. Granskningen ska främst inriktas på vårdgivarens skyldig- heter enligt 3 kap. PSL.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Christina Carlsson. I den slutliga handläggningen har rättsakkunnige Ingmar Hammer delta- git. Lena Åkesson har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg

(:/t, het:~

Christina Carlsson

Kopia till:

Verksamhetschef Jonas Tengsmar Region Skåne

Socialstyrelsen Läkemedelsverket

~~I--­

(~

Lena Åkesson

References

Related documents

På Farmácia Popular do Brasil betalar kunden bara en tiondel av vad de skulle ha gjort för motsvarande medicin på ett privat apotek.. Danielle Carvalho Noya Oliveira är

Gymnasieantagningen, Katrineholms kommun, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm tillsammans med din ansökningsblankett till gymnasieskolan senast den 15 februari. Sökandens

Att särskilda beredskapspolisen ska kunna användas enligt 1 § andra stycket kräver således att samhället utsatts för eller riskerar att utsättas för särskilt svåra

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september 2007 i Rapport som redovisar Boverkets arbete med att ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna år 2006

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL Oanvänt läkemedel förs till apoteket eller problemavfallscentralen

Dessa har inte ingått i bedömningen om ett särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper, eftersom de inte löper ökad risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom till

Det handlar till stor del om att socialtjänstens utredningar av barnens behov inte håller tillräckligt hög kvalitet eller tidsramar, utredningar av boenden där barnen placeras

Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för kommun- styrelsen i Mörbylånga kommun från och med den 15 augusti 2018.. Justerandes sign

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 20171. Policydokumentet för arbetsintegrerade sociala

Ansökan avser 3 800 000 kronor från den sociala investeringsfonden till en resursförstärkning om två heltidstjänster som kommer att arbeta med ett helhetsperspektiv på de

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Birgitta Dickson (M) och Jessica Dannefalk (S) väljs till kontaktpolitiker för arbetsmarknadsenheten, och finner

En åtgärd som eventuellt ytterligare skulle kunna öka möjligheterna för patienten att snabbt få tillgång till sitt förskrivna läkemedel är införa en skyldighet för

Deltagarna i elevhälsoteam A beskriver ingången till den särskilda undervisningsgruppen på olika sätt; både att eleverna inte skrivs in i egentlig mening utan hör till sin klass

Källor gällande Svenska kyrkan utgörs av 2018 års Kyrkoordning för Svenska kyrkan och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, uppgifter hämtade från Svenska kyrkans

Kasserade läkemedel registrerades med avseende på boende, preparatens namn, bruten eller obruten förpackning, om läkemedel kom från ApoDos eller originalförpackning

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

119 Mot bakgrund av de höga löner de aktiva delägarna tog ut i målet, framstår det inte som att någon lön hade varit tillräcklig för att det inte längre skulle kunna utgöra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast den 1 augusti 2022 bör återkomma till riksdagen med en skrivelse som innehåller en

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

30 § Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena innebärande att

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i 8 eller 9 § hos Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i ärenden

Enligt den nu gällande lydelsen av 9 § döms den som utför en om- skärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd till böter

Som jag varit inne på tidigare, får kommunen när denne är huvudman för allmänna platser ta ut kostnader av fastighetsägarna i området, för anläggande och förbättring av