07. Protokollsutdrag - STBN, 2016-01-13, § 2

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-13

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 2/2016 Dnr 2015/0174 KS-8

Diariekod: 231

Förslag till godkännande av Avtal om finansering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr

Kistagrenen inom Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-12-22 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2015-05-07, § 51, att godkänna till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-03-30 bifogade reviderat avtal med Storstockholms Lokaltrafik (SL) om finansiering och samverkan kring utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen.

Avtalets punkt 15 reglerar förutsättningarna för giltigheten av avtalet. En av förutsättningarna är att landstingsfullmäktige senast 2016-06-30 godkänner genomförandebeslut projektering avseende Kistagrenen genom beslut som senare vinner laga kraft.

Med anledning av landstingets nya beslutsprocess behöver det avtal som kommunfullmäktige godkände i maj 2015, revideras.

Förslag till korrigering i avtalet enligt följande:

att landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen senast 2016-06-30 godkänner genomförandebeslut projektering förnyat inriktningsbeslut avseende Kistagrenen genom beslut som senare vinner laga kraft.

Överläggning i stadsbyggnadsnämnden

Ordförande Thomas Ardenfors (M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige upphäver sitt beslut 2015-05-07, § 51, angående godkännande av avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun.

2. Fullmäktige godkänner avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-12-22.

Proposition

Ordföranden frågar om stadsbyggnadsnämnden bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-01-13

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige upphäver sitt beslut 2015-05-07, § 51, angående godkännande av avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun.

2. Fullmäktige godkänner avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-12-22.

Beslutsexpediering:

Akt

Kommunsekreterare Anneli Tjäder

Figure

Updating...

References

Related subjects :