09. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 126

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 126/2016 Dnr 2016/0340 KS-1 Diariekod: 721

Antagande av integrationspolicy för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-25 § 1 att ge

kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en integrationspolicy/

integrationsplan för antagande i fullmäktige senast under våren 2016.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar integrationspolicy för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-13.

2. Fullmäktige upphäver Policy för öppenhet och mångfald – integrationspolicy, antagen 2013-02-13, § 20.

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar integrationspolicy för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-13.

2. Fullmäktige upphäver Policy för öppenhet och mångfald – integrationspolicy, antagen 2013-02-13, § 20.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :