Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Full text

(1)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Paragrafer 113-130

Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Plats och tid

Badhusgatan 4 09:00 – 12:00 – 13:00 – 14:15

Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Joel Schäfer (S), förste vice ordförande

Jacob Jonsson (S), ersättare för Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M)

Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V)

Övriga deltagande Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, ekonomichef

Thomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, sekreterare

Markus Wertwein Ros, VA-chef, § 114 Stefan Andersson-Junkka, del av tid

Underskrifter

Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Anders Nyholm (M)

Sekreterare Ordförande Justerare

1

(2)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Paragrafer 113-130

Innehållsförteckning

FORMALIAÄRENDEN

§ 113 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 2018/1 4

INLEDANDE ÄRENDEN

§ 114 VD rapporterar 2018 2018/2 5

§ 115 Månadsuppföljning 2018 2018/3 6 - 8

§ 116 Avvikelserapportering 2018 2018/6 9 - 10

Beslutsärenden taxefinansierat

§ 117 Avfallsplan Borgholms kommun 2017/132 11 - 12

§ 118 Integritetspolicy för Borgholm Energi 2018/34 13

§ 119 Ägandeförhållanden bostäder 2016/171 14

§ 120 Äskande om tillägsbudget för investering i avgassystem på Hammaren 7, brandstationen i Borgholm

2018/35 15

§ 121 Osten 1, iordningställande av outnyttjad mark 2018/36 16 Informationsärenden, taxefinansierat

§ 122 Inhyrd lokal Hammaren 5 2018/29 17

§ 123 Avfallssortering matavfall 2017/126 18 - 19

§ 124 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och 2016/2 20 - 21

2

(3)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Paragrafer 113-130

§ 125 Smörblomman 13, lokalanpassning 2017/145 22

§ 126 Taxeprojekt VA 2017/127 23

§ 127 Projekt Resedan 2018/39 24 - 25

§ 128 Bixia ProWin 2018/37 26

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 129 Återrapportering från KS, KSAU och KF 2017/154 27

§ 130 Restlista 2018 2018/8 28

3

(4)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 113 Dnr 2018/1

BEAB Styrelsemöte inledning 2018

Dagens sammanträde

 Ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

 Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 Dagordningen godkänns.

Dagens tema är ”Stadsmiljön – Det offentliga rummet”, presenteras av Borgholms kommuns parkingenjör Stefan Andersson-Junkka kl 10.30.

4

(5)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2018/2

VD rapporterar 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden.

Dagens sammanträde

- Entreprenadärende, Markus Wertwein Ros lämnar en sammanfattning av ärendet - Status Camping VA

- Bosams - Grundvatten - Bixia

- Bixia ProWin - Osten

Beslutsunderlag

Information presenteras på sammanträdet.

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VA-chef

5

(6)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 115 Dnr 2018/3

Månadsuppföljning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning maj 2018.

Dagens sammanträde

Skattefinansierat

Gata Park

Uppvisar ett budgetunderskott 1272 tkr, vilket beror på att vi använt fler timmar över lag.

Snö och gräs, verksamhetslokaler, ingen kommersiell fakturering har gjorts ännu, budgeten är annorlunda periodiserad jämfört med föregående år, därför är avvikelsen mycket större än förra året.

Hamnar

Uppvisar ett budgetunderskott på 241 tkr, största posterna är personal avseende 2017, el och kundförlust.

BEAB Service

visar ett negativt resultat om 1033 tkr vilket beror på att de större kostnadsbesparande åtgärderna inte har kunnat genomföras.

Vinterväghållning

Uppvisar ett budgetunderskott 2 474 tkr, även i maj uppstod kostnader vilket avser blåsning av grus.

Kost

Uppvisar ett budgetöverskott på 68 tkr.

Lokalvård

Uppvisar ett budgetöverskott på 357 tkr.

Transport

Uppvisar ett budgetunderskott på 182 tkr. En orsak är fler turer med mattransporter, analyseras vidare.

Förråd

Visar ett underskott på 121 tkr.

6

(7)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Bolagsledningen

Visar ett budgetunderskott om 194 tkr. Utfallet förbättrades avsevärt i maj pga aktieutdelning från Bixia på 587 tkr.

Taxefinansierat Återvinning och avfall

Uppvisar ett positivt resultat om 493 tkr, vilket är bättre än föregående år och budget.

Vatten och avlopp

Uppvisar ett positivt resultat om 1362 tkr, enligt budget.

Egen fastighetsförvaltning Visar positivt resultat om 22 tkr.

Bostäder

Visar ett negativt resultat om 705 tkr, största orsakerna är underhåll och mediekostnader.

Fjärrvärme

Uppvisar ett positivt resultat om 2872 tkr. Bättre än föregående år och budget.

Lågsäsongen har börjat.

Vindkraft

Visar ett positivt resultat om 2799 tkr. Försäljningen av Kastlösa inbringade 3 mkr, restvärdet var 500 tkr.

Likviditeten är fortsatt god. I början av juli kommer den kvartalsvisa inbetalningen. Vi ser inget behov av nyupplåning närmsta framtiden.

Investeringsprojekt pågår, Vatten och avlopp har aktiverat 13 mkr t o m maj.

Egna fastigheter har investerat i ytterligare mark på Resedan.

Annika Hermansson presenterar analyser enligt önskemål vid föregående styrelsemöte:

 Gata Park

o Projektledningstimmar i Byxelkroks-projektet o Gräsklippning på ej kommunal mark

o Externa intäkter

 Bolagsledning

o Detaljerad kostnadsanalys

 Bostäder

o Uppföljning per objekt

 Vindkraft

o Uppföljning resultat hittills o Prognos 2018

7

(8)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet.

Månadsuppföljning maj 2018.

Skickas till

Annika Hermansson, ekonomichef

8

(9)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2018/6

Avvikelserapportering 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Avvikelser inom Återvinning och Avfall - Tvister:

o Avtal

Entreprenörens entreprenadgenomförande avviker från avtalet på flera punkter. Brev med förvarning om vite har skickats till regionchef hos entreprenören. Om förbättring ej sker tas vite ut per punkt/ärende fr o m mitten av juni. Vi ser i dagsläget inga större förbättringar i pågående kundärenden, ej heller för en del övriga punkter. Ett av kundärendena har specifikt tagits upp igen med regionchefen.

Uppföljning för att ta ut vite kommer att ta mycket tid i kundservice och på kontoret, då alla aktuella ärenden/punkter måste dokumenteras.

- Kvalitet:

o Produktkvalitet

 Icke levererat

 Dålig leverans

Entreprenörens entreprenadgenomförande har brister, med bland annat icke levererade tjänster och dålig leverans av tjänster gällande slamtömning, fett-tömning, soptömning och information kring dessa tjänster till våra kunder och till oss. Det förorsakar även en del problem med uppföljning i kundsystem och entreprenadfakturor och upptar fortsatt mycket tid i kundtjänst och på kontoret i övrigt.

Avvikelser inom VA - Kvalitet

Oplanerade störningar i leveransen:

 2018-05-23 Vattenläcka Sandvik, läckande ledning p.g.a. materialfel.

 2018-05-14 Vattenläcka Marsjö, skadad ledning i samband med egen entreprenad.

9

(10)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

 2018-05-14 Vattenläcka i Norra Honungstorp, skadad ledning i samband med extern entreprenad.

 2018-05-08 Misstänkt vattenläcka i Lundegård, Nedra Vannborga och Övra Vannborga, det uppträngande vattnet kom ej från VA nätet.

- Tillstånd

Ledningsförrättning Lofta

Fastighetsägare har överklagat Lantmäteriets beslut gällande ledningsrätt för vissa av de VA ledningar som är planerade i området. Projektet kan inte startas upp om vi inte har ledningsrätt, den tänkta projektstarten i augusti riskerar därmed att skjutas framåt i tiden.

Böda Dammar

Tidigare rapporterat i ärendet, oktober 2017: ”Böda dammar. Konstaterat läckage i västra dammen i våras, hittat orsaken som nu ska lagas. Misstänkt läckage i östra dammen, nivån stiger inte fast vi fyller på med avloppsvatten.” Entreprenaden som uppfört dammarna och har garantiåtagande på dessa. Entreprenören har ännu inte hittat en åtgärd för att

säkerställa att Västra dammen är tät, Borgholm Energi kan därför ännu inte börja fylla denna damm med processvattnen från Böda Reningsverk. Så länge dammen inte kan fyllas måste gummiduken som utgör tätskiktet skyddas mot de skador som kan uppstå om grundvattnet lyfter denna. Detta sker genom att grundvattnet leds bort via det

dräneringssystem som är anlagt runt dammen. Östra dammen är fortsatt under utredning för det misstänkta läckaget.

2018-05-28: De åtgärder som krävs för att säkerställa den Västra dammens täthet är ännu inte färdigställda. Entreprenören har inte heller agerat i frågan gällande läckage i Östra dammen. Kommunikation med Entreprenören hanteras sedan 2018-04-13, delvis via juridiskt ombud, Lindahl.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius Markus Wertwein Ros

10

(11)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2017/132

Avfallsplan Borgholms kommun

Styrelsens beslut

Borgholm Energi AB beslutar att föreslår Kommunstyrelsen att besluta:

- att den avfallsplan som är under framtagande för Borgholms kommun innebär betydande miljöpåverkan.

- att en strategisk miljöbedömning av avfallsplanen ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram av Borgholm Energi AB.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Arbete pågår med framtagande av ny avfallsplan för Borgholms kommun.

För kommuners avfallsplaner ska i de allra flesta fall en miljöbedömning genomföras.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen, men det är också ett sätt att stämma av att man inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i avfallsplanen.

Sedan 1 januari 2018 har reglerna för hur miljöbedömningen ska genomföras ändrats. En av förändringarna är att kommunen enligt 6 kap 7 § miljöbalken i ett särskilt beslut ska avgöra om genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. I beslutet ska de

omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan redovisas och

beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten, t.ex. genom att protokoll från mötet läggs ut på kommunens hemsida.

11

(12)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Omständigheter som talar för att betydande miljöpåverkan föreligger

I enlighet med 6 kap 5§ Miljöbalken har Borgholms kommun genomfört en undersökning av om avfallsplanen kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Den betydande miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. Enligt 6 kap 6§ Miljöbalken och 5§ punkt 1c miljöbedömningsförordningen ska en avfallsplan antas innebära betydande

miljöpåverkan, om planen i betydande utsträckning har betydelse för att främja en hållbar utveckling. Syftet med avfallsplanen är att skapa en bra och hållbar avfallshantering för kommunen och flera av planens mål och åtgärder tar fasta på behovet av att förbättra resurshushållningen, öka återanvändningen av olika produkter, öka den biologiska behandlingen av matavfall, öka återvinningen av olika material och minska

nedskräpningen. Därmed gör kommunen bedömningen att avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunen och därmed föreligger betydande positiv miljöpåverkan.

Omständigheter som talar emot att betydande miljöpåverkan föreligger Avfallsplanen för Borgholms kommun berörs inte av 6 kap 4§ Miljöbalken och 2§

Miljöbedömningsförordningen, där det anges att om avfallsplanen anger förutsättningarna för att bedriva verksamheter som anges i 6§ eller bilagan till Miljöbedömningsförordningen så ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Genomförande av avfallsplanen kommer att påverka kvalitet och mängd hos det avfall som skickas till mottagande anläggningar i andra kommuner, men inte i sådan utsträckning att det påverkar förutsättningarna för att bedriva dessa anläggningar.

Fortsatt arbete i avfallsplanen

Arbetet med avfallsplanen kommer att fortsätta under sommaren och hösten 2018 med bland annat framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och utställning/ samråd av förslag till avfallsplan inklusive MKB.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Kommunstyrelsen Catherine Hevelius

12

(13)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2018/34

Integritetspolicy för Borgholm Energi

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta Integritetspolicy Version 1 2018, enligt Bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den

personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Med anledning av GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi upprättat en

Integritetspolicy, se bilaga 1. Policyn är granskad och godkänd av auktoriserad konsult.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Integritetspolicy

Skickas till

Anna Thisell, Chef kommunikation och kundtjänst

13

(14)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 119 Dnr 2016/171

Ägandeförhållanden bostäder

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till aktuell instans för ytterligare beredning.

Frågan lyfts igen vid september månads styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

Gällande de bostäder som försåldes av Borgholms kommun till Borgholm Energi AB 2009-2010

En tomrättsavgäld om 217 tkr/år har efter beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012 debiterats Borgholm Energi.

Köpeskillingen uppgick totalt till 23mkr.

I december 2015 gjordes en värdering av dessa bostäder av Fastighetsbranschens utredningsinstitut i Växjö AB.

Värdering ger att marknadsvärdet vid denna tidpunkt var 23,65mkr om aktuella byggnader varit fastigheter med tillhörande mark.

Detta är inte fallet i det aktuella ärendet, Borgholm Energi AB äger endast byggnaderna utan tillhörande mark.

Den debitering av tomträttsavgäld om 217tkr/år är således helt orimlig.

I sammanhanget kan ej heller tomrättsavgäld appliceras på denna typ av ägandeförhållande.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

14

(15)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2018/35

Äskande om tilläggsbudget för investering i avgassystem på Hammaren 7, brandstationen i Borgholm

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att i investeringsbudget för 2018 tilläggsbudgetera 85 tkr för genomförande av investering i nytt utsugssystem för avgaser.

Sammanfattning av ärendet

Önskemål från räddningstjänsten har inkommit till Fastigheter, att investera i ett nytt utsugssystem för avgaser i vagnhallen på Brandstationen i Borgholm.

En hyreshöjning som täcker investeringen är framtagen av Fastigheter i samråd med ekonomiavdelningen. Denna har delgetts räddningschefen som har godkänt nivån på hyreshöjning.

Offert på beskrivna åtgärder ger en kostnad om 85 tkr.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

15

(16)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 121 Dnr 2018/36

Osten 1, iordningställande av outnyttjad mark

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att i investeringsbudget för 2018 tilläggsbudgetera 75tkr för iordningställande av outnyttjad mark, Osten 1.

Sammanfattning av ärendet

En av hyresgästerna på Osten har idag enligt avtal uppställningsyta om 200m² som ingår i hyran. Ytan har tidigare varit placerad där tillbyggnad förråd ska uppföras.

Planeringen har varit att hyresgäst ska få motsvarande yta i nordvästra hörnet av fastigheten (mot stora parkeringen och tennishallen).

En ny möjlighet har öppnat sig: intill hyresgästens lokal finns ett ”prång” som idag inte används. Denna yta är idag belagd med gräs.

Arbete som behöver genomföras är att schakta bort jordlager och ersätta med körbart gruslager samt byta befintligt stängsel mot grindar. De grindar som idag sitter i stängsel mot Sandgatan återanvänds i detta syfte.

Kostnader för att utföra ovan beskrivna arbeten uppgår till ca 75tkr.

Konsekvenser

 Den tidigare tilltänkta ytan kan istället nyttjas av Gata park och VA för uppställning

 Minimerar inblandning av externa hyresgäster ihop med vår egen verksamher

 Hyresgäst får en yta i direkt anslutning till sina lokaler

 Skötsel av gräsyta försvinner

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Bilaga 1: Bild

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

16

(17)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2018/29

Inhyrd lokal Hammaren 5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till aktuell instans för ytterligare beredning, med hänvisning till styrelsens beslut 2018-05-15 § 97. Frågan lyfts igen vid september månads styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Borgholm Energi AB styrelse har 2018-05-21 Tobias Selldén varit i kontakt med förre VD i BEAB, Benny Wennberg angående vilken överenskommelse som gjordes med fastighetsägaren till Hammaren 5.

Benny säger att det fördes en dialog med fastighetsägaren om ett eventuellt köp av Hammaren 5 för etablering av kommunförråd. Men det gavs inga löften eller garantier.

Det diskuterades aldrig någon ekonomisk kompensation för det utrymme som Gata-park har använt i lokalen.

I övrigt har Benny ingenting att tillägga.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

17

(18)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 123 Dnr 2017/126

Avfallssortering matavfall

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Försortering

Förslag som diskuterats med Entreprenören, är att under sommarsäsongen ordna en grovsortering vid omlastningen av hushållsavfallet, i syfte att framförallt få bort löst avfall och grovavfall från fraktionen som ska sorteras optiskt. Detta görs med maskin, varför det lämpligen samordnas med själva omlastningen av avfallet.

Borgholm Energi har tagit fram en kravspecifikation på hur ett försorterat lass ska se ut och Entreprenören har avböjt att sköta omlastning och försortering i samband med omlastningen.

Borgholm Energi anlitar Företag inom befintligt ramavtal för maskintjänster för att sköta omlastning och försortering under sommarsäsongen. Detta skall igång fr o m 1 juni.

Minskad ersättning pga. utebliven omlastning under sommarsäsongen har tagits upp som fråga med Entreprenören, men det är inte troligt att ersättningen till Entreprenören kan minskas, eftersom avtalet med Entreprenören är konstruerat så att de får ersättning för antal transporterade ton avfall till Kalmar, inklusive omlastning. Entreprenören kommer att fortsätta ansvara för transporterna enligt avtal. Detta innebär att försorteringen kommer att påverka verksamhetens driftresultat, då den inte är budgeterad.

KSRR

Leveranser och optisk sortering fortgår enligt plan. Vi får besiktningsprotokoll med foto på alla leveranser. Andelen gröna påsar var vid testkörning i början av maj uppe i 14,8 %.

Möte med KSRR hölls 25 maj. KSRR kommenterade att avfallet allmänt ser bättre ut nu, det är framförallt mer förpackat och hopknutet. I övrigt jobbar KSRR med samma fråga som vi – att försöka öka fokus på emballering.

Information

Informationsinsatserna kring matavfallet pågår enligt plan. Mer fokus bör dock läggas på

18

(19)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Upphandling

Upphandlingsunderlag för upphandling av sortering och behandling av hushållsavfall är publicerat på webbplats för upphandlingar. Upphandlingen pågår således.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius, chef ÅoA

19

(20)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 124 Dnr 2016/2

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som

huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

M 3406-17 Klinta 24:6

Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades 2014-05-03. Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare.

Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast 2017-11-16. Yttrande inskickat 2017-11-09

Dom:

Övrigt:

Ombud: Inger Green

20

(21)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Anspråk om ekonomisk ersättning -

Övriga rättsliga processer -

Skadeståndsanspråk -

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

VA-chef Markus Wertwein Ros

21

(22)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 125 Dnr 2017/145

Smörblomman 13, lokalanpassning

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutat tillägg i investeringsbudget om 250tkr för ombyggnad av lokal 04 i fastigheten Smörblomman 13 kommer att överskridas med ca 30tkr.

Avvikelsehantering (vilka korrigerande åtgärder har vidtagits):

Justering av hyresnivån har gjorts för att täcka upp den ökade kostnaden.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Tobias Selldén, Fastighetschef

22

(23)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2017/127

Taxeprojekt VA

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Statusen för VA-taxan är, att förslaget till uppdaterad modell har godkänts av Kommunstyrelsen, och ärendet ska upp på nästa Kommunfullmäktige för beslut.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Annika Hermansson, ekonomichef Jesper Slöjdare, taxestrateg

23

(24)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 127 Dnr 2018/39

Projekt Resedan

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Borgholm Energi förvärvade fastigheten Borgholm Resedan 8 år 2007.

Fastigheten delades upp i ytterligare två nya fastigheter:

 Resedan 9, som bebyggdes med en hälsocentral. Denna ägs fortfarande av Borgholm Energi och hyrs ut till Landstinget.

 Resedan 10, som bebyggdes med bostadsrätter. Denna ägs av

Bostadsrättsföreningen Resedan. Försäljningen genomfördes 2014-02-01.

Under 2018 har Resedan 8 sanerats och en ny lantmäteriförrättning genomförts som innebär:

 Borgholm Energi har köpt tillbaka delar av Resedan 10

 Denna mark införlivades delvis i Resedan 8 och delvis i Resedan 9.

 Resedan 8 delades upp ytterligare så den nya fastigheten Resedan 11 skapades.

Resedan 8 planerar Borgholm Energi att sälja för bebyggande av kooperativa bostadsrätter. Resedan 11 finns kvar i bolagets ägo för framtida exploatering.

Delprojekt:

 Hälsocentral, kostade 4,3 mkr mindre än budgeterat.

 Bostäder, överskott 0,55 mkr på byggnaden.

 Mark, beräknat överskott 1,5 mkr

Totalt resultat beräknas bli 2,1 mkr, samt 4,3 mkr lägre avskrivningskostnader för hälsocentralen.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

24

(25)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Skickas till

Annika Hermansson, Ekonomichef

25

(26)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

§ 128 Dnr 2018/37

Bixia ProWin

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm redogör för möte med Bixia ProWin den 29 maj 2018.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Presentation på sammanträdet.

26

(27)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2017/154

Återrapportering från KS, KSAU och KF

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen som berör BEAB och/eller BELNAB.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

 Kommunfullmäktige beslut 20180521 § 113 Integrationsstrategi 2018-2025 för Borgholms kommun och dess bolag, samt bilaga.

 Kommunfullmäktige beslut 20180521 § 111 Revidering av Lokala

ordningsföreskrifter för torghandel på Borgholms torg och Sjötorget, samt bilaga.

27

(28)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2018-06-14

§ 130 Dnr 2018/8

Restlista 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen finner att informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Restlista inventeras och uppdateras enligt sammanträdesdatum.

Dagens sammanträde

Ordförande Carl Malgerud föredrar restlistan.

Beslutsunderlag

Restlista 2018-05-15

28

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :