• No results found

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för iApotek Int AB avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 3

Koncernen

Resultaträkning 5

Balansräkning 6

Rapport över förändringar i eget kapital 8

Kassaflödesanalys 9

Moderföretaget

Resultaträkning 10

Balansräkning 11

Rapport över förändringar i eget kapital 12

Kassaflödesanalys 13

Tilläggsupplysningar

Noter 14

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

1 (18)

(2)

Året i korthet

Vision, affärsidè, mål, strategi och aktien:

Vision:

Affärsidè:

Mål:

Strategi:

VD har ordet

2019 blev iApoteks första helår tillsammans med dotterbolagen Eprix och PharmArt. Ett år som visar upp både tillväxt och positiva rörelseresultat. 2019 präglades av flera försäljningsrekord och intensivt arbete för att skapa tillväxt i koncernen. Expansion, utveckling och tillväxt har och kommer även framgent vara koncernens stora fokus.

iApotek-koncernens vision är skapa marknadens bästa erbjudande inom segmenten hälsa, välbefinnande och livskraft genom att erbjuda lättillgänglig försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel, hälsoprodukter samt därtill närliggande kringprodukter. Produkterna distribueras genom iApotek Int AB, Eprix AB och PharmArt AB.

iApoteks affärsidé är att bedriva handel med receptbelagda- och receptfria läkemedel, hälsoprodukter samt därtill närliggande kringprodukter genom sina varumärken iApotek.se, Apotek365.se och Svea Apotek.

Målet för 2020 är att vidareutveckla befintlig affärsverksamhet. Expansion, utveckling och tillväxt kommer framgent fortsatt vara koncernens största fokusområden.

Strategin för att uppnå våra målsättningar handlar mycket om att vi först behöver skapa rätt förutsättningar som kan ta oss dit. Rätt bolagsstruktur, tillföra ny kompetens i bolaget och hitta rätt samarbetspartners på flera fronter kommer därför vara viktiga frågor som vi sätter fokus på framöver för att uppnå detta.

iApotek kan för första gången presentera ett helår tillsammans med dotterbolagen Eprix och PharmArt. När dotterbolagen förvärvades 2018 blev vi en koncern som taktade runt 32 MSEK och detta har växt till en helårsomsättning 2019 på 46,3 MSEK. Ett år som vi nu kan summera som ett händelserikt och värdeskapande år. Vi fick ett år med stark tillväxt och kan presentera ett positivt EBITDA resultat på 1,1 MSEK. En tillväxt som vi skapat helt med hjälp av egna medel och genom att hela tiden återinvestera vårt positiva kassaflöde i utveckling.

Vid flera tillfällen under året kunde bolaget presenterade nya försäljningsrekord. Bolagets tillväxt och positiva resultat hade aldrig varit möjligt utan det hårda arbete och de fantastiska insatser som dagligen utförs av alla medarbetare i koncernens företag. Medarbetare som varje dag tar oss ett steg framåt. 2019 kom igång med ett starkt första kvartal som avlöstes av en vår och sommar som präglades av intensiv försäljning med försäljningsrekord i både maj och juli.

Vi startade upp försäljning via både Amazon och CDON under sommaren. December månad och julhandeln gav ett starkt avslut på året med ytterligare ett nytt försäljningsrekord. 2019 blev ett år präglat av tillväxt och båda dotterbolagen visar för helåret 2019 upp försäljningsökningar jämfört med föregående år. Expansion och tillväxt har stått högt på agendan hela 2019 vilket det även kommer att göra framöver. Vi är ännu en ung koncern och 2019 har i mångt och mycket varit ett år där vi arbetat för att få ihop oss mer som ett team, lära känna varandra och hitta fördelaktiga synergier genom att arbeta mer tillsammans. 2020 planeras att bli ett år då vi tar ytterligare ett steg framåt i den processen. Skapar en stark och enhetlig koncern där vi tar tillvara på de outnyttjade marknadsmöjligheter och synergier som vi besitter. Vi står väl rustade och förberedda för att fortsätta resan under 2020.

2 (18)

(3)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Ekonomi

Utdelning

Koncernen

Organisation och styrelse

Förväntad framtida utveckling

Forskning och utveckling

Aktien

Ägare

Kapital %: Röster %:

New Equity Venture 31,10% 31,10%

RinaPharm AB 26,89% 26,89%

Xirpe AB 12,06% 12,06%

Aktiebolaget Malfors Promotor 4,99% 4,99%

Swedbank Försäkring 1,59% 1,59%

Henrik Höiby 1,58% 1,58%

Avanza Pension 1,39% 1,39%

Nordnet Pensionsförsäkring 0,90% 0,90%

Tomas Nilsson 0,67% 0,67%

Gomi Capital AB (Publ) 0,64% 0,64%

Styrelsen föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019, samt att resultatet överförs till ny räkning.

iApotek int AB har två dotterbolag, Eprix AB och PharmArt AB.

Vid utgången av 2019 hade koncernen fem heltidsanställda utöver det flertalet konsulter i nära anslutning till bolaget.

Per den 2019-12-31 hade bolaget fyra styrelseledamöter.

Styrelsen lämnar inga prognoser för framtiden.

Bolaget bedriver ingen forskning och utveckling av betydande grad.

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stock Market under kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE009357429. Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 2 021 883 kronor fördelat på 20 218 831 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per den 31 december 2019. Aktiekapitalet i iApoteks ska uppgå till lägst 1 475 000 kronor och högst 5 900 000 kronor fördelat på lägst 14 750 000 aktier och högst 59 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinmedel, närliggande kringprodukter och kosmetikprodukter. iApotek och dess dotterbolag har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel och nikotinmedel på internet genom plattformarna iApotek.se och Apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda läkemedel genom sitt helägda dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket. PharmArt bedriver försäljning av läkemedel och kringprodukter genom sitt varumärke Svea Apotek.

Nettoomsättningen för koncernen under verksamhetsåret 2019 uppgick till 46,3 MSEK jämfört med moderbolagets nettoomsättning 2018 (17 MSEK, ej jämförbart). Rörelseresultatet 2019 uppgick till -4,6 MSEK. Per den 31 december 2019 uppgick eget kapital i koncernen till 24 665 788 SEK.

3 (18)

(4)

Ersättning till styrelsen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Risker

Flerårsöversikt koncernen 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 46 343 17 037 22 753 37 615

Resultat efter finansiella poster (tkr) -4 653 -2 627 -1 460 -2 305

Balansomslutning (tkr) 29 718 26 449 7 410 3 635

Soliditet (%) 83% 71% 58% 19%

Medelantalet anställda 8 6 1 2

Flerårsöversikt Moderföretaget 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 50 815 1 226 4

Resultat efter finansiella poster (tkr) -1 199 -3 490 -6 801 -427

Balansomslutning (tkr) 29 280 21 698 2 539 3 728

Soliditet (%) 96% 85% 64% 95%

Medelantalet antällda 1 2 2 0

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Överkursfond 39 483 457

Balanserat resultat -12 068 653

Årets resultat -1 199 270

26 215 534 disponeras så att

i ny räkning överföres 26 215 534

26 215 534 Styrelsen föreslår att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2019. Ytterligare ett halvt prisbasbelopp tillkommer styrelseordföranden. Detta avser ledamöter som inte samtidigt är anställda av bolaget.

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen ska baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till sex månadslöner. Styrelsen för iApotek Int AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det

Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget.

4 (18)

(5)

Koncernens resultaträkning

Not

2019-01-01 -2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31

Nettoomsättning 46 342 807 17 037 401

Övriga rörelseintäkter 221 561 86 916

46 564 368 17 124 317 Rörelsens kostnader

Handelsvaror -31 511 583 -11 046 861

Övriga externa kostnader 2 -10 475 230 -4 788 647

Personalkostnader 3 -3 505 688 -2 212 713

Avskrivningar och nedskrivningar

av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 543 304 -1 270 351

Övriga rörelsekostnader -164 517 -7 487

-51 200 322 -19 326 059

Rörelseresultat 4 -4 635 954 -2 201 742

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 922 -425 457

-16 922 -425 457

Resultat efter finansiella poster -4 652 876 -2 627 199

Skatt på årets resultat 5 -442 637 -459 493

Årets resultat -5 095 513 -3 086 692

Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare -5 095 513 -3 086 692

5 (18)

(6)

Koncernens balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 6 16 278 315 13 747 326

Varumärken 7 37 500 100 833

16 315 815 13 848 159 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 10 846 21 806

10 846 21 806

Summa anläggningstillgångar 16 326 661 13 869 965

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 5 165 594 4 187 935

5 165 594 4 187 935

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 098 814 2 259 045

Övriga fordringar 1 015 166 778 100

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 894 459 462 067

5 008 439 3 499 212

Kassa och bank 3 217 466 4 891 788

Summa omsättningstillgångar 13 391 499 12 578 935

SUMMA TILLGÅNGAR 29 718 160 26 448 900

6 (18)

(7)

Koncernens balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2 021 883 1 476 717

Övrigt tillskjutet kapital 39 483 457 29 038 624

Annat eget kapital inklusive årets resultat -16 839 552 -11 731 787

24 665 788 18 783 554

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 149 800 284 900

149 800 284 900

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 151 740 2 042 636

Aktuella skatteskulder 227 715 870 336

Övriga skulder 1 022 933 4 175 690

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 500 184 291 784

4 902 572 7 380 446

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 718 160 26 448 900

7 (18)

(8)

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Annat eget

tillskjutet kapitel inkl. Minoritets-

Aktiekapital kapital årets resultat intresse Totalt

Ingående balans 2018-01-01 666 700 8 616 800 -7 658 146 0 1 625 354

Nyemission 810 017 20 421 824 -900 954 0 20 330 887

Förändring i koncernsammansättning 0 0 -85 995 0 -85 995

Årets resultat 0 0 -3 086 692 0 -3 086 692

Utgående balans 2018-12-31 1 476 717 29 038 624 -11 731 787 0 18 783 554

Nyemission 545 166 10 444 833 -20 000 0 10 969 999

Förändring i koncernsammansättning 0 0 7 748 0 7 748

Årets resultat 0 0 -5 095 513 0 -5 095 513

Utgående balans 2019-12-31 2 021 883 39 483 457 -16 839 552 0 24 665 788

8 (18)

(9)

Koncernens kassaflödesanalys

2019-01-01 -2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 652 876 -2 627 199

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 5 543 304 1 270 351

Kursdifferenser 155 099 0

Kostnader betalade via nyemission och kvittning 0 423 884

1 045 527 -932 964

Betald inkomstskatt -1 220 358 343 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -174 831 -589 674

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -977 659 -52 476

Förändring av rörelsefordringar -1 509 227 -947 075

Förändring av rörelseskulder 4 007 395 2 256 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 345 678 667 376

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -3 000 000 15 836

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 000 000 15 836

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 2 457 010

Emissionskostnader -20 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 000 2 457 010

Årets kassaflöde -1 674 322 3 140 222

Likvida medel vid årets början 4 891 788 1 751 566

Likvida medel vid årets slut 3 217 466 4 891 788

9 (18)

(10)

Moderföretagets resultaträkning

Not

2019-01-01 -2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31

Nettoomsättning 50 377 815 432

Övriga rörelseintäkter 7 912 0

58 289 815 432 Rörelsens kostnader

Handelsvaror -62 601 -936 225

Övriga externa kostnader 2 -1 015 245 -2 011 457

Personalkostnader 3 -148 512 -920 838

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)

av materiella och immateriella anläggningstillgångar -25 000 -12 500

-1 251 358 -3 881 020

Rörelseresultat 4 -1 193 069 -3 065 588

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 201 -423 966

-6 201 -423 966

Resultat efter finansiella poster -1 199 270 -3 489 554

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat -1 199 270 -3 489 554

10 (18)

(11)

Moderföretagets balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken 7 37 500 62 500

37 500 62 500 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9,10 29 000 000 21 000 000

29 000 000 21 000 000

Summa anläggningstillgångar 29 037 500 21 062 500

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 0 58 667

0 58 667

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 394 0

Övriga fordringar 51 728 221 735

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 000 122 000

136 122 343 735

Kassa och bank 106 794 233 398

Summa omsättningstillgångar 242 916 635 800

SUMMA TILLGÅNGAR 29 280 416 21 698 300

Moderföretagets balansräkning

2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 021 883 1 476 717

2 021 883 1 476 717 Fritt eget kapital

Balanserat resultat 27 414 804 20 479 524

Årets resultat -1 199 270 -3 489 554

26 215 534 16 989 970 28 237 417 18 466 687

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 25 879 128 008

Skulder till koncernföretag 800 000 0

Övriga skulder 19 900 3 075 605

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 197 220 28 000

1 042 999 3 231 613

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 280 416 21 698 300

11 (18)

(12)

Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

Aktie- Aktie- Balanserat Årets Totalt

kapital kapital resultat resultat

Ingående balans 2018-01-01 0 0 666 700 7 759 837 -6 801 183 1 625 354

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -6 801 183 6 801 183 0

Nyemission 0 0 810 017 19 520 870 0 20 330 887

Årets resultat 0 0 0 0 -3 489 554 -3 489 554

Utgående balans 2018-12-31 0 0 1 476 717 20 479 524 -3 489 554 18 466 687

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -3 489 554 3 489 554 0

Nyemission 0 0 545 166 10 424 834 0 10 970 000

Årets resultat 0 0 0 0 -1 199 270 -1 199 270

Utgående balans 2019-12-31 0 0 2 021 883 27 414 804 -1 199 270 28 237 417

12 (18)

(13)

Moderföretagets kassaflödesanalys

2019-01-01 -2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 199 270 -3 489 554

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 25 000 12 500

Kostnader betalade med aktier 0 423 884

-1 174 270 -3 053 170

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 174 270 -3 053 170

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 58 667 168 705

Förändring av rörelsefordringar 207 613 90 894

Förändring av rörelseskulder 3 801 386 3 318 393

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 893 396 524 822

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i koncernföretag -3 000 000 -4 500 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 000 000 -4 500 000

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 2 457 010

Emissionskostnader -20 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 000 2 457 010

Årets kassaflöde -126 604 -1 518 168

Likvida medel vid årets början 233 398 1 751 566

Likvida medel vid årets slut 106 794 233 398

13 (18)

(14)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Ersättningar till anställda

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3):

Intäkterna har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag.

Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper. Koncernredovisningen presenteras i SEK som också är Moderföretagets redovisningsvaluta.

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att indentifiera koncernens anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.

14 (18)

(15)

Anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 år

Varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Varulager

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar, skulder och avsättningar

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

15 (18)

(16)

Not 2 Arvode till revisorer

Koncernen Moderföretaget

2019 2018 2019 2018

Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag

Revisionsuppdraget 115 017 42 239 55 017 42 239

115 017 42 239 55 017 42 239

ER Affärskonsult Sverige AB

Revisionsuppdraget 0 20 475 0 0

0 20 475 0 0

Baker Tilly Helsingborg AB

Revisionsuppdraget 0 20 887 0 0

0 20 887 0 0

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Moderföretaget 1 100% 2 50%

Dotterföretag 7 71% 4 75%

Totalt koncernen 8 75% 6 67%

Löner och andra ersättningar

2019 2018 2019 2018

Styrelse och VD 1 592 360 794 823 93 008 202 323

Övriga anställda 1 050 084 885 571 20 000 480 831

2 642 444 1 680 394 113 008 683 154 Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda 20 734 22 809 0 17 622

Övriga sociala kostnader 815 923 448 032 35 504 213 325

836 657 470 841 35 504 230 947

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom

koncernen 0 58 226

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag

inom koncernen 0 150 378

Not 5 Skatt på årets resultat

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt -442 637 -459 493 0 0

Redovisad skatt -442 637 -459 493 0 0

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2019 21,4% och 2018 22,0 %.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

2019 2018

16 (18)

(17)

Not 6 Goodwill

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 970 061 0 0 0

Årets anskaffningar 8 000 000 14 970 061 0 0

Utgående ackumulerade 22 970 061 14 970 061 0 0

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 222 735 0 0 0

Årets avskrivningar -5 469 011 -1 222 735 0 0

Utgående ackumulerade -6 691 746 -1 222 735 0 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 16 278 315 13 747 326 0 0

Not 7 Varumärken

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 209 333 125 000 125 000 125 000

Årets anskaffningar 0 84 333 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 209 333 209 333 125 000 125 000

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -108 500 -50 000 -62 500 -50 000

Återföring 0 0 0 0

Årets avskrivningar -63 333 -58 500 -25 000 -12 500

Utgående ackumulerade -171 833 -108 500 -87 500 -62 500

avskrivningar

Utgående redovisat värde 37 500 100 833 37 500 62 500

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 39 372 0 0 0

Årets anskaffningar 0 39 372 0 0

Utgående ackumulerade 39 372 39 372 0 0

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -17 566 0 0 0

Årets avskrivningar -10 960 -17 566 0 0

Utgående ackumulerade -28 526 -17 566 0 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 10 846 21 806 0 0

Koncernen

Moderföretaget

Moderföretaget Koncernen

Koncernen Moderföretaget

17 (18)

(18)
(19)
(20)
(21)

References

Related documents

Under andra kvartalet 2007 uppnådde XPonCard en omsättning på 276 MSEK och ett rörelseresultat på 6,2 MSEK, vilket är en markant förbättring jämfört med andra kvartalet

Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader, se tabell nedan, för perioden januari till september uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK.. Koncernens rörelseresultat

Av Swedish Match snusförsäljning på den svenska marknaden under andra kvartalet uppgick andelen portionssnus till 63 procent jämfört med 59 procent under andra kvartalet

För produktområdet snus ökade den redovisade nettoomsättningen med 8 procent under det tredje kvartalet till 852 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med knappt 1 procent till

Rörelseresultatet minskade till 1 693 MSEK (1 797) eller med 6 procent, i huvudsak beroende på en starkare svensk krona i förhållande till andra valutor vilket negativt påver-

 Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars till 150,5 MSEK (208)..  Från och med räkenskapsåret 2014 har övergång skett till

Till denna grupp har under 2015 fakturering skett med 251 MSEK (244) intäkter kopplade till det statliga alarmeringsavtalet.. Av perioden januari till decembers fakturering avser

För helåret 2013 ökade försäljningen inom dessa kvarvarande produktområden med 11 procent till 76,2 MSEK.. Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,0