• No results found

Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svevia AB (publ) Box 4018, 171 04 Solna Vxl: 08 404 10 00 Org.nr. 556768 9848 www.svevia.se Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 miljarder kronor.

Pressmeddelande 2010-08-13

Stark orderingång och förbättrat resultat

- Svevia visar ett förbättrat resultat och en hög orderingång under första halvåret.

Vår finansiella ställning ger oss en bra position i den förbättrade konjunkturen, säger P-O Wedin, vd Svevia AB.

Delårsrapport, januari-juni 2010

• Orderingången ökade med 19 % och uppgick till 4 532 MSEK (3 803) och orderstocken till 7 457 MSEK (7 363)

• Nettoomsättningen ökade med 4 % till 3 577 MSEK (3 455)

• Rörelseresultatet förbättrades till 34 MSEK (-25)

• Periodens resultat ökade med 51 MSEK och uppgick till 34 MSEK (-17)

• Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,04)

Nyckeltal

MSEK Apr-jun 2010 Apr-jun 2009 Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-dec 2009 Jul 2009-

jun 2010

Orderstock 7 457 7 363 7 457 7 363 6 502 7 457

Orderingång 2 170 2 309 4 532 3 803 7 428 8 157

Nettoomsättning 2 028 2 023 3 577 3 455 7 941 8 063

Rörelseresultat 50 37 34 -25 148 207

Rörelsemarginal, % 2,5 1,8 1,0 -0,7 1,9 2,6

Rörelsemarginal exkl.

jämförelsestörande poster, % * 2,5 2,4 1,0 0,4

2,6 2,8

Resultat före skatt 55 41 44 -17 166 227

Periodens resultat 42 26 34 -17 118 169

Resultat per aktie, SEK 0,11 0,07 0,08 -0,04 0,30 0,42

Eget kapital per aktie, SEK 3,23 2,97 3,23 2,97 3,30

Avkastning på eget kapital, % Soliditet, %

3,2 35

2,2 30

2,6 35

neg.

30

9,4 33 Kassaflöde från den löpande

verksamheten -281 388 -8 524 219

Medeltalet anställda 2 753 2 744 2 933 2 923 2 811 2 824

*) med jämförelsestörande post avses bolagiseringskostnader. Under perioden jan- jun 2009 uppgick bolagiseringskostnader till 39 MSEK. Bolagiseringskostnader för 2010 saknas.

(2)

2

Kommentarer från Svevias vd P-O Wedin

• Konjunkturen har vänt men konkurrensen och prisnivån gör att initiativen till att stärka vår lönsamhet fortsätter.

• Periodens kraftiga orderingång och förstärkta orderstock ger oss fortsättningsvis större möjligheter att selektivt nyttja resurser för att säkerställa fokus på projekt som

överensstämmer med företagets inriktning och kompetens.

• Priskonkurrensen vid upphandlingar av Trafikverkets vägdriftsområden har hårdnat ytterligare och vi har medvetet valt att prioritera lönsamhet före volym, vilket medfört att vi tappat något i marknadsandelar. Glädjande kan vi istället konstatera att vi ökar våra marknadsandelar på energi- och kommunmarknaden med flera intressanta vindkraftsprojekt respektive kommunala drift-, underhålls- och va-uppdrag.

• Årets första halvår visar ett förbättrat resultat där vi ser effekter av strukturella åtgärder, ökat kapacitetsnyttjande och frånvaron av bolagiseringskostnader.

Den finansiella styrkan ger ett bra utgångsläge i den uppåtgående konjunkturen.

Marknadsutveckling

Anläggningsmarknaden fortsätter att växa under 2010, men tillväxttakten förväntas minska under året till följd av att närtidssatningens projekt skjutits fram. Det medför att prognosen över de totala anläggningsinvesteringarna för 2010 stannar på 78 miljarder kronor, vilket är drygt tio procent lägre än Sveriges Byggindustriers (BI) tidigare prognos, detta trots ökade privata satsningar inom energi och transport.

Den statliga drift- och underhållsmarknaden präglas av hård konkurrens, vilket årets upphandlingar av Trafikverkets vägdriftsområden bekräftat genom sänkta prisnivåer jämfört med tidigare år.

Driftmarknaden är som helhet relativt konstant, dock noterar vi ett något större utbud på den kommunala sidan. Den hårda priskonkurrensen bedöms kvarstå.

(3)

3

Orderingång och orderstock

Orderstock Orderingång per kvartal Orderingång, rullande 4 kvartal

April – juni 2010

Kvartal 2 visar en orderingång om 2 170 MSEK vilket är en minskning med 6 % jämfört med samma kvartal föregående år (2 309).

Under kvartalet har bland annat följande uppdrag erhållits:

- Trafikplats Kista, Stockholm (E250) åt Trafikverket för 235 MSEK, vilken är en etapp av utbyggnaden av ”E18 Hjulsta-Kista”

- Ett flertal vindkraftsprojekt, i bland annat Malå, Kåphult och Idhult, om totalt ca 90 MSEK - Ombyggnad av E22 Gamleby-Helgenäs till mötesfri väg åt Trafikverket för 55 MSEK - Sveriges längsta träbro, 180 m lång och 30 m bred, i samband med överdäckningen av

järnvägen och E4/E20 i Norra Stationsområdet mellan Solna och Stockholm för 67 MSEK Januari – juni 2010

Under det första halvåret 2010 uppgick orderingången till 4 532 MSEK, vilket är en ökning med 19 % jämfört med motsvarande period föregående år (3 803). Vid utgången av juni hade orderstocken ökat med 94 MSEK till 7 457 MSEK jämfört med föregående år (7 363).

Efter periodens utgång har Svevia erhållit ytterligare en etapp av E18 Hjulsta-Kista; trafikplats Ärvinge (E240) för 202 MSEK.

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2 -10

(4)

4

Nettoomsättning och resultat

April-juni 2010

Koncernens nettoomsättning det andra kvartalet uppgick till 2 028 MSEK (2 023), vilket är i nivå med samma period föregånde år. Rörelseresultatet ökade med 13 MSEK till 50 MSEK (37), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,5 % (1,8 %). Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 42 MSEK (26). Ökningen är hänförbar till bolagiseringskostnaderna som under samma period föregående år belastade resultatet med 12 MSEK.

Januari - juni 2010

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 3 577 MSEK (3 455), en ökning med 4 % jämfört med 2009. Rörelseresultatet ökade med 59 MSEK till 34 MSEK (-25) och rörelsemarginalen ökade till 1,0 % (-0,7 %). Periodens resultat uppgick till 34 MSEK (-17).

Resultatförbättringen är dels hänförbar till de bolagiseringskostnader som belastade resultatet motsvarande period föregående år med 39 MSEK men också till förbättringar i ”Övriga verksamhetsområden”. Dessa förbättringar är en effekt av strukturella åtgärder som främst inneburit ett ökat kapacitetsnyttjande.

Svevia bedriver drift- och anläggningsverksamhet över hela Sverige. Koncernen är indelad i fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Den geografiska indelningen ger Svevia det nationella bolagets styrka kombinerat med lokal kännedom och närhet till kund. Övriga

verksamhetsområden består till största del av våra strategiska specialverksamheter Beläggning samt Fastighet och Maskin.

Den på många håll snörika vintern har påverkat omsättningen i olika riktningar.

Anläggningsprojekten har till följd av snömängden stått mer eller mindre stilla i flera delar av landet medan allt större insatser krävts i drift- och underhållsprojekten. Region Nord visar en omsättning om 775 MSEK vilket är lägre än föregående år, främst som följd av den hårda vintern. Region Mitt ökar sin omsättning med 34 % till 941 MSEK. Detta beror dels på ökad aktivitet i Stockholmsområdet men också på att Svevia, från och med januari 2010, samlat all ITS- (Intelligenta Trafiksystem) verksamhet i Region Mitt. Merparten av ITS-verksamheten låg tidigare i Region Väst, vilket innebär att Region Västs omsättning minskar i motsvarande grad.

Region Syd ökar sin omsättning med 11 % till 874 MSEK, främst beroende på ökade aktiviteter inom regionens drift- och underhållsprojekt.

Region Nord och Region Mitt visar ett rörelseresultat i nivå med föregående år. Region Väst och Region Syd visar däremot försämringar. I Väst orsakade av stilleståndskostnader på grund av stora snömängder och i Syd av några projektnedskrivningar.

Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsområde Jan-jun

MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat

2010 2009 2010 2009 Region Nord

Region Mitt Region Väst Region Syd

Övriga verksamhetsområden Elimineringar

775 845 941 703 706 881 874 784 804 781 - 523 -539

14 13 25 26 3 13 4 13 -11 -79 -1 -10

Totalt 3 577 3 455 34 -25

(5)

5

Säsongsvariationer

Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. Det betyder att resultatet inte upparbetas linjärt under året utan merparten av resultatet upparbetas under andra halvåret. Det är framförallt markarbeten, asfaltutläggning och ballastförsäljning som har en lägre aktivitet under vinterhalvåret. Detta leder till att den fasta linjärt fördelade

kostnadsmassan får större genomslag under vinterhalvåret.

MSEK

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 1 290 MSEK (1 181), soliditeten till 35,0 % (30,2%) och skuldsättningsgraden till 0,02 (0,26).

Vid årets ingång var soliditeten 32,5 % och skuldsättningsgraden 0,24.

På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran till 642 MSEK (706), att jämföras med 764 MSEK vid årets början. Minskningen under året beror på utdelning och den normala säsongsvariationen i likvida medel.

Finansnettot har förbättrats med 3 MSEK jämfört med föregående år och uppgick under perioden till 11 MSEK (8). Förbättringen beror på lägre räntekostnader och en högre andel långsiktiga placeringar.

-100 -50 50 100 150

Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010

Rörelseresultat, ackumulerat exklusive jämförelsestörande poster

(6)

6

Kassaflöde

Periodens kassaflöde -190 MSEK har bland annat påverkats av amortering av lån, utdelning till ägare samt en ökning av rörelsekapitalet. Jämförelse med föregående år saknar relevans till följd av bolagiseringseffekterna.

Förvärv och avyttringar

Inga väsentliga förvärv och avyttringar har genomförts.

Investeringar

Under perioden uppgick investeringar i maskiner och inventarier till 53 MSEK (87) och byggnader och mark till 4 MSEK (9). Avyttringar uppgick till 7 MSEK (4).

Personal

Medelantalet anställda under perioden var 2 933 att jämföra med samma period föregående år då medelantalet anställda var 2 923.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De största väsentliga riskerna i Svevias verksamhet bedöms vara omvärldsrisker och projektrisker.

Omvärldsriskerna är ofta kopplade till konjunktursvängningar med efterföljande förändringar i efterfrågan och konkurrens. Lågkonjunkturen och den finansiella oron har ökat risken för kunder och leverantörer som hamnar på obestånd. Detta kan innebära kundförluster och svårigheter att slutföra projekt. Den stora andelen statliga och kommunala kunder uppväger till viss del denna risk.

Projektriskerna består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Projektriskerna återfinns i både anbuds- och projektfasen.

I anbudsfasen fastställs projektets risknivå i samband med kalkyl och anbudslämnande.

Beroende på storlek och karaktär, föredras och godkänns anbuden av antingen företagsledningen, ett av styrelsen utsett utskott eller styrelsen i sin helhet.

Platscheferna är nyckelpersoner när det gäller projektstyrning. Därför genomförs riktade utbildningar av Svevias platschefer som leder till ”Diplomerad Platschef”. Projektrisker avseende marknadspriser för insatsvaror och underentreprenörer hanteras till viss del genom att säkra råvarurisker och betalningsflöden i utländska valutor. Vidare har, i samband med pågående översyn av vårt ledningssystem, frågor angående riskhantering lyfts fram.

(7)

7

Moderbolaget

Svevia AB driver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar för koncerngemensam finansiering och placering. Omsättningen uppgick under perioden till 633 MSEK (246) och resultatet till -35 MSEK (-152). I moderbolaget redovisas

entreprenadprojekt enligt färdigställandemetoden. I koncernen redovisas entreprenadprojekt enligt metoden för successiv vinstavräkning.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2010 22 okt 2010

Bokslutskommuniké Feb 2011

Årsredovisning Mars 2011

Svevias finansiella rapporter publiceras på Svevias webbplats www.svevia.se.

För ytterligare information kontakta:

Per-Olof Wedin, VD. Tfn +46 8 404 10 00 Catarina Bredbo, CFO. Tfn +46 8 404 10 00

(8)

8

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MSEK not Apr-jun 2010 Apr-jun 2009 Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-dec 2009 Jul 2009-

jun 2010

Nettoomsättning 3 2 028 2 044 3 577 3 455 7 941 8 063

Kostnader för produktion -1 878 -1 890 -3 314 -3 239 -7 291 -7 366

Bruttoresultat 150 154 263 216 650 697

Försäljnings- och

administrationskostnader -100 -117 -229 -241 -502 -490

Rörelseresultat 3 50 37 34 -25 148 207

Finansiella intäkter 5 5 12 11 23 24

Finansiella kostnader 0 -1 -1 -3 -5 -3

Finansnetto 5 4 11 8 18 21

Resultat före skatt 55 41 44 -17 166 227

Skatt på periodens

resultat -13 -15 -10 - -48 -58

Periodens resultat 42 26 34 -17 118 169

Varav moderbolagets

aktieägares andel, % 100 100 100 100 100 100

Resultat per aktie, SEK 0,11 0,07 0,08 -0,04 0,30 0,42

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 399 166 667 st.

(9)

9

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK not 30 jun 2010 30 jun 2009 31 dec 2009

Tillgångar

Goodwill 202 209 210

Byggnader och mark 404 393 404

Maskiner och inventarier 388 399 388

Andra långfristiga värdepappersinnehav 513 - 445

Summa anläggningstillgångar 1 507 1 001 1 447

Material och varulager 153 175 141

Upparbetade ej fakturerade intäkter 4 537 366 174

Kundfordringar 1 258 1 238 1 599

Övriga kortfristiga fordringar 40 66 23

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 43 23 39

Kortfristiga placeringar 5 151 296 440

Likvida medel - 734 190

Summa omsättningstillgångar 2 182 2 898 2 606

Summa tillgångar 3 3 689 3 899 4 053

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 290 1 181 1 316

Summa eget kapital 1 290 1 181 1 316

Uppskjuten skatteskuld 42 - 40

Övriga avsättningar 221 124 224

Summa avsättningar 263 124 264

Kortfristig skuld till kreditinstitut 22 310 310

Fakturerade ej upparbetade intäkter 4 885 1 068 956

Leverantörsskulder 653 701 596

Skatteskulder 13 - 7

Övriga kortfristiga skulder 150 112 140

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 413 403 464

Summa kortfristiga skulder 2 136 2 594 2 473

Summa eget kapital och skulder 3 3 689 3 899 4 053

(10)

10

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

MSEK Aktiekapital Övrigt kapital

30 juni 2010

Totalt kapital Aktiekapital Övrigt kapital

30 juni 2009 Totalt kapital Ingående balans

Nyemission Tillskjutet kapital Förändrade reserver

399 917 1 316

399

798 1

399 798 1

Utdelning - 60 - 60

Periodens resultat 34 34 -17 -17

Utgående eget kapital 399 891 1 290 399 782 1 181

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK not Apr-jun 2010 Apr-jun 2009 Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-dec 2009

Resultat före skatt 55 41 44 -17 166

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 39 46 60 90 238

Betald inkomstskatt 13 - -3 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 107 87 101 73 404

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -388 301 -109 451 -185

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 -281 388 -8 524 219

Förvärv av rörelse

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar

Försäljning av finansiella tillgångar

-4 - -31 6 -150 387

- - -53 3 - 282

-4 - -57 7 -466 687

-493 - -96 4 -994 282

-493 -4 -173 10 -1 458 581

Kassaflöde från investeringsverksamheten 208 232 167 -1 297 -1 537

Nyupptagna lån(+)/amorterade lån (-) 22 - -288 310 310

Nyemission, kvotvärde Nyemission, tillskjutet kapital Utbetald utdelning

- - -60

- - -

- - -60

399 798 -

399 798 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -38 - -348 1 507 1 507

Periodens kassaflöde -111 620 -190 734 190

Likvida medel vid periodens början 111 114 190 - 0

Likvida medel vid periodens slut - 734 - 734 190

(11)

11

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK Apr-jun 2010 Apr-jun 2009 Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-dec 2009

Nettoomsättning 365 199 633 246 2 831

Kostnader för produktion -309 -163 -548 -232 -2 612

Bruttoresultat 56 36 85 14 219

Försäljnings- och

administrationskostnader -93 -99 -213 -230 -471

Rörelseresultat -37 -63 -128 -216 -252

Finansiella intäkter 55 5 62 11 27

Finansiella kostnader - - -1 - -4

Finansnetto 55 5 61 11 23

Resultat före skatt 18 -58 -67 -205 -229

Skatt på periodens resultat 10 14 32 53 56

Periodens resultat 28 -44 -35 -152 -173

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 30 jun 2010 30 jun 2009 31 dec 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 232 732 1 134

Omsättningstillgångar 2 639 2 994 2 945

Summa tillgångar 3 871 3 726 4 079

Eget kapital och skulder

Eget kapital 930 1 046 1 024

Avsättningar 220 124 223

Långfristiga skulder - 21 -

Kortfristiga skulder 2 721 2 535 2 832

Summa eget kapital och skulder 3 871 3 726 4 079

(12)

12

Noter

Not 1 Företagsinformation och jämförande redovisningsinformation

Svevia AB (publ), organisationsnummer 556768-9848, med säte i Solna Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018, 171 04 SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 15), telefonnummer +46 8 404 10 00 . Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet ävensom äga och förvalta fast egendom.

Svevia AB (publ) är helägt av den svenska staten och var tidigare en del av myndigheten Vägverket (Vägverket Produktion). 2009 var Svevias första verksamhetsår som eget bolag.

I denna rapport benämns Svevia AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och Sveviakoncernen benämns som Svevia eller koncernen.

Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Allmänt

Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.

Koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper som beskrivits i årsredovisningen för 2009, som finns publicerad på Svevias webbplats, www.svevia.se.

Delårsrapporten är förkortad och innehåller inte all information och alla upplysningar som återfinns i årsredovisningen. Delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2009.

Not 3 Segmentredovisning

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige vilken är indelad i fyra regioner: Nord, Mitt, Väst, Syd. Indelningen i regionala marknader speglar företagets interna organisation och rapportsystem.

Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder.

Koncernintern vinst elimineras.

Resultaträkning Jan-jun

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga

verksamhetsområden

Elimineringar Totalt 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Nettoomsättning externt 771 833 919 677 683 864 774 756 428 334 2 -9 3 577 3 455 Nettoomsättning internt 4 12 22 26 23 16 100 28 376 447 -525 -530 - -

Nettoomsättning 775 845 941 703 706 881 874 784 804 781 -523

-539

3 577 3 455

Kostnader för produktion -722 -795 -877 -641 -663 -828 -830 -734 -740 -803 518 562 -3 314 -3 239

Bruttoresultat 53 50 64 62 43 52 44 50 64 -22 -5 23 263 216

Försäljnings- och

administrationskostnader -39 -37 -39 -36 -40 -40 -41 -38 -76 -57 5 33 -229 -241

Rörelseresultat 14 13 25 26 3 13 4 13 -11 -79 -1 -10 34 -25

Balansräkning 30 juni

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga

verksamhetsområden

Elimineringar Totalt

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Fördelade tillgångar Ofördelade tillgångar

400 389 413 385 347 385 369 356 2 399 1 726 774 1 155

-1 013 -497 2 915 2 744 774 1 155 Summa tillgångar 400 389 413 385 347 385 369 356 3 173 2 881 -1 013 -497 3 689 3 899

Fördelade skulder Ofördelade skulder

497 635

551 561

474 530

384 432 919 382

60 178

-486 - 2 339 2 540 60 178

Summa skulder 989 549 -486 - 2 399 2 718

Summa eget kapital 1 290 1 181

Investeringar i:

Inkråm/rörelse

Materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag/rörelse Avskrivningar

-4 -51 -92 - -493

-69 -67

-4 -51 -92

- -493 -69 -67

(13)

13

Kassaflöde Jan-jun

MSEK Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd Övriga

verksamhetsområden

Elimineringar Totalt

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Rörelseresultat Finansnetto

14 13 25 26 3 13 4 13 37 -79 10 8

-49 -10 34 -25 10 8 Resultat före skatt

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde

14 13

- -1

25 26

-3 3

3 13

8 3

4 13

1 8

47 -71

54 76

-49 -10 44 -17

60 89 Betald inkomstskatt

Förändring i rörelsekapital 96 302 141 146 57 258 106 185

-3 - -509 -440

- 3 - -109 451 Kassaflöde från den

löpande verksamheten 110 314 163 175 68 273 111 206 -411 -435 -49 -10 -8 524

Nettoinvesteringar immateriella och

materiella anläggningstillgångar - - - - - - - - -54 -585 - - -54 -585

Not 4 Entreprenadavtal

MSEK Koncernen Moderbolaget

2010-06-30 2009-06-30 2010-06-30 2009-06-30

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader 4 527 3 929 3 750 4 637

Fakturering -3 990 -3 563 -3 092 -4 393

Summa upparbetade ej fakturerade intäkter 537 366 658 244

Fakturering 10 888 14 544 11 973 13 613

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader -10 003 -13 476 -10 527 -11 934

Summa fakturerade ej upparbetade intäkter 885 1 068 1 446 1 679

Not 5 Kortfristiga placeringar

Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid mellan 3–12 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 6 Eventualförpliktelser

Det finns inga förpliktelser av väsentlig karaktär.

Not 7 Definitioner

Nettoomsättning: Periodens upparbetade intäkter enligt metoden för successiv vinstavräkning.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående balansomslutning.

Räntebärande nettofordran: Summan av andra långfristiga värdepappersinnehav, kortfristiga placeringar och likvida medel minskat med skulder till kreditinstitut.

Skuldsättningsgrad: Utgående räntebärande skulder i förhållande till utgående eget kapital.

(14)

14

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 12 augusti 2010

Christina Rogestam Styrelseordförande

Christer Bådholm Pia Gideon Patrik Jönsson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Ola Salmén Åsa Söderström Jerring Johan Trouvé Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Martin Harr Moody Israelsson Styrelseledamot, Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant

P-O Wedin

Verkställande direktör

References

Related documents

NFO Drives förväntar sig att detta kommer leda till en ökning av försäljningen till De Laval då ett uppdämt investeringsbehov hos bönderna nu ska tillgodoses.. På den

Frekvensomriktaren NFO Sinus blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla kommande energieffektiviseringsprojekt upp till 15 kW..

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.. Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med

 Resultat efter finansiella kostnader, avskrivningar, skatt samt nedskrivningar för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) en minskning med 1,2 MSEK.. Händelser

Koncernens förändring av likvida medel uppgick för perioden januari-juni 2015 till 148 MSEK (205).. Investeringar gjordes med 35,3 MSEK (39,8) varav 20,8 MSEK (29,4) avser

Resultatet från finansiella investeringar för perioden januari till september 2015 uppgick till 1,8 MSEK (1,7).. Finansiell ställning, investeringar, likviditet

 Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars till 150,5 MSEK (208)..  Från och med räkenskapsåret 2014 har övergång skett till

Till denna grupp har under 2015 fakturering skett med 251 MSEK (244) intäkter kopplade till det statliga alarmeringsavtalet.. Av perioden januari till decembers fakturering avser