DELÅRSRAPPORT Q1 PERIODEN JANUARI TILL OCH MED MARS 2009

Full text

(1)

Modul 1 Data AB (Publ) Birger Jarlsgatan 57 A 113 56 Stockholm

Org. nr. 556419-0006 www.modul1.se

DELÅRSRAPPORT Q1

PERIODEN JANUARI TILL OCH MED MARS 2009

(2)
(3)

Verkställande direktören avger härmed delårsrapport för perioden januari till och med mars 2009

 Rörelseresultatet ökade med 15% till 4,5 Mkr (3,9 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 10% (8%) Ökningen beror till stor del på en minskning av underkonsultaffären, då ett 10-tal underkonsulter har fått eget ramavtal hos en av våra kunder.

 Nettoomsättningen uppgick till 43,3 Mkr (50,2 Mkr), en minskning med 14% jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på minskade

underkonsultintäkter.

 Räknat per anställd uppgick omsättningen till 277 Tkr (320 Tkr) .

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 Mkr (4,2 Mkr)

 Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 Mkr (2,6 Mkr) och resultat per aktie till 0,04 kr (0,03 kr)

Kommentarer från Peter Wranéus, verkställande direktör

Det är glädjande att kunna lämna en rapport som visar på stabilitet samtidigt som marknaden påverkas av

efterdyningarna av bankkrisen och den tilltagande lågkonjunkturen. Rörelseresultat på drygt 4,5 Mkr är en förbättring på 15% jämfört med samma period förra året då bankrisen ännu inte hade briserat. Även intäkterna är stabila.

Merparten av minskningen i nettointäkter beror på ett minskat användande av underkonsulter vilket har bidragit till en förbättring av rörelsemarginalen.

Den strategiska satsningen på projektförsäljning som vi har drivit sedan år 2004 visar sig nu vara rätt. Skillnaderna i lönsamhet mellan projekt- och specialistförsäljningen tilltar i takt med att specialistförsäljningen pressas av färre förfrågningar och lägre timpriser. Projektförsäljningen, som utgör 45% av våra nettointäkter, uppvisade en täckningsgrad under kvartalet som var drygt 15 procentenheter högre i de uppdrag där vi skapar extra kundvärde genom att ta ett ansvar för projektleveransen. Under det första kvartalet vann vi flera strategiska projekt, bl a på Karolinska universitetssjukhuset, SF och FMV. Även inom specialistaffären har vi haft framgångar där

Försäkringskassan, CSN och SPV har visat på fortsatt förtroende genom att sluta nya ramavtal med oss.

Vår satsning kring tjänsten CM 1, som vi erbjuder de 20 000 kunder i Sverige som är tvingade att anpassa sig till det nya reglerna mot penningtvätt, ser fortsatt lovande ut. Vi har flera spännande dialoger som vi hoppas kunna omvandla till affärer under det andra kvartalet när Finansinspektionen publicerar sina riktlinjer för uppföljning av efterlevnaden till regelverket.

Vi fortsätter att rekrytera och söker aktivt efter konsulter för roller där vi ser en god efterfrågan och idag tvingas ta hjälp av underkonsulter. Under det första kvartalet rekryterade vi sju (tolv) konsulter.

Våra kostnader har minskat med 5,1 Mkr jämfört med samma period förra året. Kostnadsminskningen beror främst på ett minskat användande av underkonsulter, men effekterna av det besparingsprogram som initierades under det tredje kvartalet har också bidragit.

Även om vi har fått en flygande start på året och har en stabil bas i våra orderböcker, spännande säljmöjligheter och en minskad kostnadskostym avstår vi från att ge en prognos pga. osäkerheten på marknaden.

Om Modul 1

Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som fokuserar på att hjälpa kunskapsintensiva kunder att växa med hjälp av skräddarsydda kunskapslösningar, färdiga koncept för IT-styrning samt specialisttjänster inom IT. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer inom bank & finans samt offentlig verksamhet. Modul 1 sysselsätter ca 180 personer och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med Oracle och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.

(4)

Kommentarer till utvecklingen under det första kvartalet

Trots att marknaden är fortsatt präglad av oro och genomsyras av ökad försiktighet har Modul 1 genom vår långsiktiga fokusering kring uppsökande lösningsförsäljning lyckats öka rörelseresultatet från föregående år.

Försäljningsintäkterna minskade med 14 % jämfört med motsvarande period föregående år, främst då

underkonsultaffären under perioden har minskat med ett 10-tal personer jämfört med föregående år, och uppgick till 43,3 Mkr (50,2 Mkr). Försäljningsintäkterna per anställd uppgick till 277 Tkr (320 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 Mkr (3,9 Mkr), en ökning med 15% jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 10% (8%). Det besparingsprogram som startades efter tredje kvartalet föregående år går enligt plan och förväntas ge en kostnadsminskning under år 2009 på 5 Mkr. Under perioden minskade kostnaderna med 5,1 Mkr till 10,7 Mkr (15,8 Mkr). Kostnadsminskningen beror främst på ett minskat användande av underkonsulter, men effekterna av det besparingsprogram som initierades under det tredje kvartalet förra året har också bidragit.

Försäljning och affärsutveckling

Under kvartalet har Modul 1s lösningsförsäljning varit framgångsrik. Nya lösningsavtal i kombination med

förlängningar på de flesta uppdrag som har gått ut under perioden ger en fortsatt stark orderbok. Några av de kunder som har visat fortsatt förtroende för Modul 1 är Karolinska universitetssjukhuset, SF och FMV. Även inom

specialistaffären har vi haft framgångar där Försäkringskassan, CSN och SPV har visat på fortsatt förtroende genom att sluta nya ramavtal med oss.

Vår abonnemangstjänst CM1 som riktar sig till de 20 000 potentiella kunder som omfattas av lagen om Penningtvätt, som trädde i kraft i mars i år, är nu driftsatt med tecknat ramavtal för ett 40-tal kunder. Marknadsintresset har som förväntat ökat markant efter det att lagen trädde i kraft och vi har en spännande intressentlista, samtidigt som många kunder har aviserat att de väntar med sitt investeringsbeslut till dess att Finansinspektionens riktlinjer för uppföljning publiceras, vilket skall ske den femtonde maj i år.

Fortsatt fokus på rekrytering och personalvård

Givet osäkerheten på marknaden har endast sju (tolv) konsulter anställts under perioden. Vi ser dock fortsatta resursbehov inom flera roller och söker därför aktivt fler konsulter för att möta våra kunders efterfrågan och ersätta underkonsulter. Den ökade osäkerheten har lett till en minskad rörlighet på rekryteringsmarknaden, vilket ger en minskad personalomsättning för Modul 1 och branschen som helhet.

Utveckling per region

Under första kvartalet redovisar alla regioner förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år.

Lönsamhetsförbättringen är främst hänförlig till en generell minskning av underkonsulter, samt en ökad fokusering på lösningsförsäljning. Region Stockholms försäljningsintäkter uppgick till 27,4 Mkr (34,4 Mkr). Minskningen beror främst på en minskning av antalet underkonsulter, men även en fortsatt prispress i specialistaffären. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 Mkr (2,5 Mkr) och marginalen till 8% (7 %). Region Nords försäljningsintäkter uppgick till 11,8 Mkr (12,2 Mkr). Rörelseresultatet förbättrades till 2,0 Mkr (1,4 Mkr) och marginalen uppgick till goda 17% (11%). Region Nord har vunnit flera viktiga ramavtal på bland annat Försäkringskassan, SPP, CSN och Bolagsverket, som

säkerställer att försäljningsbasen för regionen kvarstår även under de nästkommande åren. Försäljningsintäkterna för Region Sydväst förbättrades med 14% till 4,1 Mkr (3,6 Mkr). Rörelseresultatet förbättrades till 0,2 Mkr (-0,6 Mkr) och marginalen uppgick till 5% (-17%). Region Sydväst, som har en hög andel lösningsförsäljning, har vunnit ett flertal uppdrag under kvartalet vilket har ökat beläggningen och därigenom resultatet. Omsättningen och resultatet per region, övrigt och koncernen i jämförelse med föregående års siffror framgår av nedanstående grafer (Mkr).

(5)

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning

Kassalikviditeten uppgick till 184 % (138 %) och soliditeten till 72 % (59 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 Mkr (4,2 Mkr). Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 6,8 Mkr (15,1 Mkr) vid periodens slut. Därutöver fanns beviljade krediter på 15 Mkr (15 Mkr) varav 0 Mkr var utnyttjat (föregående års period 0 Mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 67,7 Mkr (63,9 Mkr), ställda säkerheter till 2,1 Mkr (2,1 Mkr) och ansvarsförbindelser till 2,3 Mkr (1,3 Mkr). ). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 2,4 Mkr (13,2 Mkr), där minskningen beror på återlösen av konvertibellån samt gjorda amorteringar. Modul 1 har inte för avsikt att genomföra större förändringar kring nuvarande nivå av räntebärande skulder.

Skatter

Enligt redovisningsstandarden IAS 12 Inkomstskatter skall en uppskjuten skattefordran hänförlig till

underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga. I enlighet med denna standard redovisar Modul 1 en uppskjuten skattefordran om 20,0 Mkr (22,2 Mkr) efter det att 0,9 Mkr av den vid årets ingång redovisade skattefordran redovisats som skattekostnad. Skattekostnaden har ingen påverkan på bolagets likviditet. Bolagets samlade kvarvarande underskottsavdrag uppgick till ca 76 Mkr och har inte någon förfallotidpunkt.

Personal

Antal anställda vid periodens slut uppgick till 157 (156) personer. Andelen kvinnor uppgick till 21 % (23 %). Modul 1 sysselsatte ca 182 (190) personer inklusive underkonsulter och har anställt 7 (12) personer som börjat under

perioden. Personalkostnaderna uppgick under perioden till 27,4 Mkr (29,9 Mkr).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 Mkr (0,4 Mkr).

Modul 1 har färdigställt en tjänst som kunder kan abonnera på för att säkerställa att de följer den nya lagen mot penningtvätt som trädde i kraft den 1 mars 2009. Utvecklingskostnader hänförligt till denna utveckling uppgår till 1,7 Mkr (0,0 Mkr) per den 31 mars 2009, varav 0,0 Mkr avser innevarande kvartal. Planenlig avskrivning över 36 månader på 0,1 Mkr per månad avseende investeringen har belastat resultatet.

Marknadsutveckling

Tillväxten på marknaden för IT-konsulttjänster kommer enligt marknadsanalytiker troligen att stanna av drivet av en oro för en förstående lågkonjunktur. Efterfrågan hos affärsbankerna håller på att återhämta sig efter oron under det tredje kvartalet. Inom övriga segment inom finanssektorn tror vi på en viss ökning som drivs av tvingande regler som Solvens II, 3:e Penningstvättsdirektivet och flytträtten på tjänstepensionssidan.

0 10 20 30 40 50 60

Stockholm Nord Sydväst Övrigt Koncernen

Oms Q1-09 Oms Q1-08 Omsättning Mkr

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Stockholm Nord Sydväst Övrigt Koncernen EBIT Q1-09 EBIT Q1-08

Rörelseresultat Mkr

(6)

Inom offentlig sektor och främst hälso- och sjukvårdsområdet ser vi en fortsatt tillväxt. Här ser vi att vår erkända förmåga och långa erfarenhet av att ta fram funktionella- och kostnadseffektiva lösningar fortsatt ger oss ett gynnsamt läge att vinna marknadsandelar.

Modul 1s erbjudanden

Modul 1 har under en lång tid bistått stora och medelstora företag, myndigheter och organisationer med

spetskompetens inom IT. Modul 1 tillgodoser kunders långsiktiga behov av IT-lösningar som skapar värde. Oavsett om det handlar om helhetsåtaganden eller specialistkompetens ställs det höga krav på Modul 1s förmåga att leverera.

Modul 1 erbjuder konsulttjänster inom tre olika områden: Kunskapslösningar, IT-styrningstjänster och IT- specialisttjänster. För detaljerad information om Modul1s erbjudanden hänvisas till bolagets hemsida, www.modul1.se och till bolagets Årsberättelse.

Kunskapslösningar

Många företag och organisationer har flyttat fokus från hur de kan använda IT till att automatisera enkla arbetsingrepp till hur de kan göra anställda som jobbar med ostrukturerad kunskap ännu mer produktiva och innovativa. Modul 1 är fokuserat på kunskapsintensiva branscher som bank & finans, offentlig sektor och tjänsteföretag. Bolaget har därmed optimala förutsättningar att hjälpa dessa kunder med kunskapshantering längs hela värdekedjan och att bli en långsiktig affärspartner. När det gäller kunskapslösningar fokuserar Modul1 på tre områden:

 Beslutsstöd

 Ärende- och dokumenthantering

 Portaler och processintegration

Inom alla tre områden har Modul 1 erfarenheten, kunskapskapitalet och metodiken som krävs för att trygga ett effektivt projektgenomförande och hemtagning av uppsatta effektmål.

IT-styrningstjänster

De flesta IT-ledare har samma utmaning; att hitta utrymme i sin budget för nya tillväxtprojekt. Genom att aktivt styra hur IT-budgeten fördelas och används så skapar man detta utrymme. Denna styrning av IT-verksamheten utgör grunden för Modul 1s IT-styrningserbjudande och riktar sig till IT-ledningen på de större företagen. Modul 1s satsning på IT-styrning består av tre erbjudanden:

 Portföljstyrning – hur man fördelar IT-budgeten

 Projektstyrning – hur man levererar utlovade effekt- och projektmål

 Kvalitetsstyrning – hur man kostnadseffektivt verifierar leverans enligt verksamhetens krav

 Förvaltningsstyrning – hur man förvaltar sina systeminvesteringar

IT-specialisttjänster

IT-specialister som förstärker kundens egna projekt svarar idag för ca hälften av Modul 1s intäkter och utgör basen för bolagets erbjudanden. Exempel på områden där Modul 1 är verksam är verksamhetsutveckling, projektledning samt systemutveckling och förvaltning. Modul 1 har en dokumenterad och stark leveransförmåga inom traditionell såväl som modern arkitektur. Exempel på teknikområden som Modul 1s konsulter behärskar är Java/J2EE,

Microsoft .NET, Notes/Domino och stordatormiljö. Som specialist arbetar Modul 1 som oberoende kvalitetssäkrare åt både beställare och leverantörer av IT-lösningar. Inom kvalitetssäkring arbetar Modul 1 med att validera kunders systemlösningar för att säkerställa att de uppfyller affärsmässiga krav och hjälper kunderna med att effektivisera kvalitetssäkringsarbetet.

Framtidsutsikter

Marknaden för IT-konsulttjänster har avmattats givet oron för en lågkonjunktur. Vi ser en försiktighet hos våra kunder och därför en ökad osäkerhet i efterfrågan, främst bland affärsbankerna som kan komma att hålla i sig även under delar av 2009. Efterfrågan är dock fortsatt god inom övriga segment inom finanssektorn, framför allt på livförsäkringssidan där strukturella förändringar och nya regulatoriska krav driver efterfrågan. Det tredje

(7)

Penningtvättsdirektivet är ett annat tvingande regelverk där Modul 1 är väl positionerat med vår abonnemangstjänst CM1.

Inom offentlig sektor, som utgör 60% av vår försäljning, ser vi en än så länge fortsatt stark efterfrågan. Den kommer bestå under hela år 2009 enligt marknadsbedömare.

De stora konsultinköparna inom privat sektor kommer troligen fortsätta att pressa timpriserna för specialist-

försäljningen ner mot de nivåer som gäller inom offentlig sektor. Modul 1 räknar med en ökad försäljning av projekt- och tjänsteåtagande under år 2009 som motverkar prispressen från konkurrenterna och effekterna av Modul 1s ökade exponering inom offentlig sektor.

Med beaktande av den stora osäkerheten på den privata marknaden väljer Modul 1 att inte avge någon prognos för 2009.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 43,2 Mkr (50,2 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till 3,9 Mkr (2,2 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 3,1 Mkr (1,5 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,4 Mkr (14,1 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,1Mkr).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och med beaktande av

Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av Årsredovisningslagen och RFR 2.1, Redovisning för noterade juridiska personer. Samma

redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2008. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Modul redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport benämnd "Rapport över totaltresultat".

Risker och osäkerheter i verksamheten

Modul 1s operativa och finansiella risker överensstämmer med den beskrivning som gavs i årsredovisningen för 2008 under avsnitt ”Riskhantering, känslighetsanalys och icke-finansiella resultatindikatorer” på sidan 7.

Tillväxten på marknaden för IT-konsulttjänster kommer enligt marknadsanalytiker troligen att stanna av drivet av en oro för en förstående lågkonjunktur. Trots den rådande marknadsoron ser Modul 1 långsiktigt positivt på vår marknadsposition och bedömer vår finansiella ställning och likviditet fortsatt tillfredsställande.

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapporten för perioden april-juni 2009 offentliggörs den 17 augusti 2009.

Stockholm den 23 april 2009

Peter Wranéus Verkställande direktör

Informationen avseende det första kvartalet har inte varit föremål för revisorernas översiktliga granskning.

Frågor angående denna rapport kan riktas till:

Verkställande direktör Peter Wranéus, tfn 08-568 410 00 eller 070-830 18 35, peter.wraneus@modul1.se , CFO Mathias Kjellberg, 0709-30 30 01, mathias.kjellberg@modul1.se. Hemsida: www.modul1.se

(8)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 3 månader 3 månader 12 månader

Koncernen jan-mar jan-mar jan-dec

Mkr 2009 2008 2008

Försäljningsintäkter 43,3 50,2 185,7

Övriga externa kostnader -10,7 -15,8 -59,7

Personalkostnader -27,4 -29,9 -115,5

Avskrivningar av

Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,5 -2,0

Immateriella anläggningstillgångar -0,5 -0,1 -0,5

Rörelseresultat 4,5 3,9 8,0

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,5

Räntekostnader -0,1 -0,3 -2,8

Resultat före skatt 4,4 3,7 5,7

Skatt -0,9 -1,1 -2,4

Periodens resultat * 3,5 2,6 3,3

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 0,0 0,0 0,0

Summa totalresultat för perioden* 3,5 2,6 3,3

*Periodens resultat hänför sig i sin helhet till moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,04 0,03 0,04

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 25,0 23,7 25,2

Materiella anläggningstillgångar 2,3 3,1 2,4

Finansiella anläggningstillgångar 20,0 22,2 20,9

Summa anläggningstillgångar 47,3 49,0 48,5

Omsättningstillgångar

Pågående tjänsteuppdrag 17,3 14,9 10,0

Kundfordringar 15,4 24,4 25,7

Övriga kortfristiga fordringar 6,6 3,8 4,8

Likvida medel 6,8 15,1 4,4

Summa omsättningstillgångar 46,1 58,2 44,9

SUMMA TILLGÅNGAR 93,4 107,2 93,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital * 67,7 63,5 64,2

Övriga räntebärande långfristiga skulder 0,7 1,4 0,5

Summa långfristiga skulder 0,7 1,4 0,5

Leverantörsskulder 5,1 8,5 8,2

Räntebärande kortfristiga skulder** 1,8 11,8 2,2

Icke räntebärande kortfristiga skulder** 18,1 22,0 18,3

Summa kortfristiga skulder 25,0 42,3 28,7

Summa långfristiga och kortfristiga skulder 25,7 43,7 29,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93,4 107,2 93,4

* ink. minoritetens andel.

** Konvertiblerna återlöstes 30/5- 2008

Koncernen

(9)

NYCKELTAL 3 månader 3 månader 12 månader

jan-mar jan-mar jan-dec

Mkr 2009 2008 2008

INTÄKTER OCH RESULTAT

Försäljningsintäkter 43,3 50,2 185,7

EBITDA 5,2 4,5 10,5

Rörelseresultat 4,5 3,9 8,0

Resultat före skatt 4,4 3,7 5,7

Periodens resultat 3,5 2,6 3,3

NYCKELTAL PER AKTIE Befintligt antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång 93 452 446 93 452 446 93 452 446

Antal aktier i genomsnitt under perioden 93 452 446 93 452 446 93 452 446

Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) 0,04 0,03 0,04

Eget kapital per aktie (utestående antalet aktier) 0,72 0,68 0,69

Efter full utspädning

Aktier - utestående 93 452 446 93 452 446 93 452 446

Aktier - genomsnitt 93 452 446 93 452 446 93 452 446

Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) 0,04 0,03 0,04

Eget kapital per aktie (utestående antalet aktier) 0,72 0,68 0,69

Konvertibelt lån - ej räntebärande ( K1 ), tusental aktier* - 3 412 -

Konvertibelt lån - räntebärande 3,5 % ( K2 ), tusental aktier* - 7 014 -

LÖNSAMHET OCH MARGINALER

Marginal EBITDA 12,0% 8,9% 5,7%

Marginal EBIT 10,4% 7,8% 4,3%

Marginal EBT 10,1% 7,4% 3,1%

ANSTÄLLDA OCH PERSONAL

Anställda periodens slut 157 156 155

Anställda i medeltal 156 157 158

Omsättning per anställd (tkr) 277 320 1 175

Förädlingsvärde per anställd (tkr) 204 215 782

EBT per anställd (tkr) 28 24 36

Personalomsättning 3% 8% 25%

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Soliditet 72% 59% 69%

Kassalikviditet 184% 137% 156%

Kassaflöde löpande verksamhet 3,1 4,1 11,2

Kassaflöde / genomsnitt antal aktier 0,03 0,04 0,12

* Konvertiblerna återlöstes 30/5-2008

(10)

KVARTALSREDOVISNING

Koncernen Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Mkr 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007

Försäljningsintäkter 43,3 48,4 34,2 52,9 50,2 55,1 36,6 47,6 45,5

Övriga externa kostnader -10,7 -13,8 -11,8 -18,3 -15,8 -17,3 -12,5 -13,5 -10,1

Personalkostnader -27,4 -30,9 -23,0 -31,7 -29,9 -30,9 -22,9 -32,8 -30,3

EBITDA 5,2 3,7 -0,6 2,9 4,5 6,9 1,2 1,3 5,1

Av- och nedskrivningar -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,7 -0,6

EBIT 4,5 3,0 -1,2 2,3 3,9 6,3 0,7 0,6 4,5

Finansnetto -0,1 -0,8 -0,8 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2

EBT 4,4 2,2 -2,0 1,8 3,7 6,1 0,5 0,3 4,3

SEGMENTSREDOVISNING

Mkr Stockholm Nord Sydväst Övrigt Koncernen

Försäljningsintäkter 27,4 11,8 4,1 0,0 43,3

Rörelseresultat 2,3 2,0 0,2 0,0 4,5

Rörelsemarginal 8% 17% 5% 10%

Stockholm Nord Sydväst Övrigt Koncernen

Försäljningsintäkter 34,4 12,2 3,6 0,0 50,2

Rörelseresultat 2,5 1,4 -0,6 0,6 3,9

Rörelsemarginal 7% 11% -17% 8%

Mkr Stockholm Nord Sydväst Övrigt Koncernen

Försäljningsintäkter 124,1 45,2 16,3 0,1 185,7

Rörelseresultat 4,8 4,1 -0,9 0,0 8,0

Rörelsemarginal 4% 9% -6% 4%

jan-mar 2009

jan-mar 2008

jan-dec 2008

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2009 2008 2008

Mkr jan-mar jan-mar jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 5,1 4,3 8,2

Förändring av rörelsekapital -2,0 -0,2 3,0

Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 3,1 4,1 11,2

Kassaflöde från investeringsverksamhet -0,4 -0,4 -3,9

Kassaflöde från finansieringsverksamhet* -0,2 -0,3 -14,6

PERIODENS KASSAFLÖDE 2,5 3,4 -7,3

* Konvertiblerna 14,6 Mkr återlöstes 30/5-2008

PERIODENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Mkr

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital och andra

reserver

Balanserad vinst inklusive årets

resultat

Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital och andra

reserver

Balanserad vinst inklusive årets

resultat

Belopp vid periodens ingång 18,7 0,7 44,8 18,7 0,7 41,5

I anspråkstagande av överkursfond

Periodens resultat * 3,5 2,6

Belopp vid periodens utgång 18,7 0,7 48,3 18,7 0,7 44,1

*Periodens resultat hänför sig i sin helhet till moderbolagets aktieägare

mar-09 mar-08

(11)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 3 månader 3 månader 12 månader

Mkr jan-mar jan-mar jan-dec

Moderbolaget 2009 2008 2008

Försäljningsintäkter 43,2 50,1 185,7

Rörelseresultat 4,0 2,4 4,3

Resultat före skatt 3,9 2,2 1,4

Periodens resultat 3,1 1,5 -1,1

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar 33,7 39,3 33,4

Omsättningstillgångar 45,4 57,6 45,1

SUMMA TILLGÅNGAR 79,1 96,9 78,5

Eget kapital 46,4 46,0 43,3

Långfristiga skulder 0,7 1,3 0,0

Kortfristiga skulder 32,0 49,6 35,2

Summa långfristiga och kortfristiga skulder 32,7 50,9 35,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79,1 96,9 78,5

Moderbolaget

Figur

Updating...

Referenser

  1. : www.modul1.se
Relaterade ämnen :