• No results found

Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

2019-11-21

Riktlinje Utbildningsnämnden 2018-11-12

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

2018:44 Dokumentinformation

Riktlinjer för fördelning av

skolplatser i Oxelösunds

kommun

(2)

Innehåll

Allmänt 3

Skolplacering 3

Skolplacering förskoleklass ... 3

Antagningsordning förskoleklass ... 3

Förtydligande av begreppen: ... 4

Referensskola ... 4

Syskonförtur ... 4

Relativ närhet ... 4

Byte av skola och kö till skolorna ... 6

Ansökan till fristående skola ... 6

(3)

Allmänt

Riktlinjerna för skolplacering gäller från förskoleklass till och med årskurs 9.

Huvudregeln och vårt mål är att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna har önskat.

Av skollagen framgår att kommunen vid placering av en elev i första hand ska utgå från vårdnadshavares önskemål. Det innebär att vårdnadshavare har rätt att lämna önskemål om skolplacering för sitt barn oavsett årskurs. Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid inte gå ut över någon annan elevs rätt att gå på en skola nära hemmet.1

Kommunen får annars frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.2 Bestämmelsen kan tillämpas om skolan inte har plats för alla elever som önskar gå där. Det finns då inget krav om att kommunen måste bereda plats i syfte att tillmötesgå önskemålen.

Skolplacering

Vårdnadshavare till inflyttade barn i skolålder fyller i en blankett med önskemål om skola. Plats erbjuds på önskad skola i den utsträckning det är möjligt. Antal platser på varje enhet beslutas av rektor.

Skolplacering förskoleklass

Alla vårdnadshavare till elever som kommande hösttermin ska börja förskoleklass får lämna önskemål om skola via e-tjänst i början av året. Placering sker enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om vårdnadshavare inte lämnar in önskemål om skolplacering placeras eleven i referensskolan. I praktiken innebär detta att skollagens krav på en skolplacering nära hemmet kommer att tillgodoses för samtliga elever, även de som inte inkommer med ett önskemål om skola.

När en familj undertecknat ett hyres- eller köpekontrakt i kommunen gäller den nya adressen i skolplaceringsprocessen om det aktuella kontraktet bifogas när önskemål om skola lämnas.

Antagningsordning förskoleklass

Antagningsordningen till förskoleklass ser ut enligt följande:

1) Referensskola 2) Syskonförtur 3) Relativ närhet

4) Elev från annan kommun

1 Skollagen 9 kap. 15§ och 10 kap. 30§

2 Skollagen 9 kap. 15§ och 10 kap. 30§

(4)

Förtydligande av begreppen:

Referensskola

Alla barn som är folkbokförda i kommunen och ska placeras i förskoleklass tilldelas en referensskola. Referensskolan är den skola som garanterar eleven en plats i en skola nära hemmet. Referensskola tilldelas genom att det totala

avståndet för eleverna till sin referensskola minimeras. Om en elev har önskat plats på sin referensskola placeras eleven på den skolan i första hand. Om en elev önskar en plats i annan skola än referensskolan placeras eleven på den skolan i mån av plats.

Syskonförtur

Syskonförturen ger yngre syskon större chans att placeras på samma skola som sitt äldre syskon. Syskonförturen gäller om barnet har ett syskon som under höstterminen börjar studera i årskurs 1, 2 eller 3 och vårdnadshavaren lämnat önskemål om placering på samma skola som syskonet. Syskonförturen gäller vid första skolplaceringen i förskoleklass och upphör att gälla vid skolbyte. Begreppet syskon innefattar biologiska syskon och barn folkbokförda på samma adress.

Relativ närhet

Det relativa närhetsvärdet beräknas genom skillnaden i avstånd mellan önskad skola och referensskolan.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

• Vi mäter avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är utgångspunkt för mätningen.

• Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till

referensskolan för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den faktiska gång eller cykelvägen. Skillnaden är den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola.

Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Om två elever har samma avstånd så sker urvalet genom lottning.

(5)

Exempel 1 relativ närhet Elev 1 och Elev 2 vill båda ha platsen i Skola A. Elev 1 har 800 meter till skola A och 1300 meter till Skola B.

Den relativa närheten blir 500.

Elev 2 har 600 meter till Skola A och 1000 meter till Skola B. Den relativa närheten blir 400.

Även om Elev 2 bor närmare Skola A går platsen till Elev 1 eftersom hen skulle förlora mer på att behöva gå till sitt närmaste alternativ, Skola B.

Exempel 2 relativ närhet Här har vi tagit in ytterligare en skola i exemplet, Skola C. Elev 1 och Elev 2 vill båda fortfarande ha platsen i Skola A.

Elev 1 har 800 meter till skola A, 1300 meter till Skola B och 1000 meter till skola C. Den relativa närheten blir 200 då mätpunkten blir mellan Skola A och C.

Elev 2 har 600 meter till Skola A, 1000 meter till Skola B och 1300 meter till Skola C. Den relativa närheten blir 400 då mätpunkten fortfarande är mellan Skola A och B.

Genom att Elev 1 nu får tillgång till en skola som ligger närmare hen än Skola B, blir hens poäng sämre: 200 istället för 500. Elev 2 däremot har ingen ”nytta” av Skola C, utan ligger kvar på 400 poäng. Därmed får Elev 2 den önskade platsen i Skola A. Elev 1 förlorar relativt sett mindre på att gå till sitt närmaste alternativ, Skola C.

(6)

Byte av skola och kö till skolorna

Vill en elev byta skola under läsåret tillämpas kösystem med relativ närhet som princip. Vårdnadshavarna fyller då i en blankett för önskemål om skolbyte och eleven ställs i kö för byte av skola. Det är inte tiden i kö till vald skola som gäller utan även i kön gäller den relativa närheten som princip när en plats blir ledig.

Läs mer om den relativa närheten och hur vi gör beräkningen under rubriken Förtydligande av begreppen på sida 4.

Nyinflyttade elever har inte förtur om det är kö till den önskade skolan utan då tillämpas relativ närhet för att göra urvalet till den lediga platsen på aktuell skola.

Ansökan till fristående skola

För ansökan till fristående skola, kontakta respektive skola för mer information.

References

Related documents

Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden.. Den maskinellt tolkade texten kan

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Elevernas tolkningar av lektionsinnehållet i vår undersökning är ett uttryck för deras multietniska dimension som formas av olika faktorer mellan å ena sidan

På detta sätt hoppas jag kunna fånga vad eleverna egentligen gör, hur samspelet är mellan elever i klassen, övriga gymnasieskolan och lärare, vilket delaktighet eleverna har i

This thesis has identified and described ways to account for negative externalities due to CO 2 emissions and thus how companies can account for their impact on climate change; in

a) Undanstyrning eller förlorad friktion under framhjulet är förmodligen den mer realistiska cykelolyckan av de båda fallen. Den representerar också rena omkullkörningar där

Dekan Ruth Mannelqvist/professor Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet 090-786 50 00 Yttrande 2021-01-13 Dnr FS 1.5-2115-20 Ert dnr I2020/02448 Sid 1 (2)

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna Angestav efter föredragning av utredare Mattias Wickberg i närvaro av enhetschef Carina Hellgren.