Tillägg till prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006

Full text

(1)

börsnotering 2006

Prospektet avseende Husqvarna AB:s börsnotering 2006 består av två delar, detta dokument samt det tidigare publicerade prospektet ”AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006” som godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, den 4 april 2006 (Dnr 06-2038-413). De två delarna av prospektet skall således läsas tillsammans. De två delarna av prospektet finns att tillgå på AB Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir och SEB Enskildas hemsida www.seb.se/prospekt, och kan även erhållas från Husqvarna:

– via e-post till electrolux@strd.se

(2)

Delårsrapport januari – mars 2006 . . . .3 Sammanslagna finansiella räkenskaper 2004 och 2005 . . . .14 Övrig information . . . .35

(3)

Inledning

Detta dokument är ett tillägg till det tidigare publicerade prospek- tet ”AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt pro- spekt för börsnotering 2006”.

Electrolux årsstämma den 24 april 2006 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i det hel- ägda dotterbolaget Husqvarna AB till aktieägarna i Electrolux.

Utdelningen av aktierna i Husqvarna sker i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna.

Aktierna erhålls utan vidare åtgärd.

Styrelsen i Husqvarna beslutade den 26 april 2006 att ansöka om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista.

Avstämningsdagen för erhållande av aktier i Husqvarna AB är den 12 juni 2006 och första dag för notering planeras att bli den 13 juni 2006. Detta innebär att sista dag för handel i Electrolux- aktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Husqvarna kommer att vara den 7 juni 2006.

Översikt över finansiell information

Det tidigare publicerade prospektet ”AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006”

innehåller tre olika avsnitt med finansiell information avseende Husqvarna enligt följande:

Husqvarna AB:s legala räkenskaper 2003–2005. Dessa legala räkenskaper för moderbolaget Husqvarna AB har inkluderats för att uppfylla gällande prospektregler och återspeglar ej den nya Husqvarna-koncernens struktur och ger därför inte en komplett bild av den historiska finansiella utvecklingen för den nya Husqvarna-koncernen.

Finansiell information i sammandrag för segmentet Utomhus- produkter 2003–2005. Denna information baseras på den segmentsinformation som Electrolux har rapporterat för seg- mentet Utomhusprodukter. Segmentsinformationen grundas inte på en legal koncernredovisning utan utgör en samman- ställning av rörelseresultat och nettotillgångar som är hänförliga till den verksamhet som ingår i Husqvarna-koncernen, inklusive de förvärv och avyttringar som gjorts under respektive år.

Pro forma-redovisning för den nya Husqvarna-koncernen 2005.

Denna motsvarar i princip den finansiella informationen för seg- mentet Utomhusprodukter för 2005 enligt ovan med ett antal justeringar för bl a utfördelade koncerngemensamma kostna-

räkenskaper. För att bättre spegla den nya Husqvarna- koncernen och dess verksamhet presenteras och kommente- ras delårsrapporten på pro forma basis. Pro forma-redovis- ningen baseras på Electrolux bokslut per den 31 mars 2006 och på antagandet att koncernen bildats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari 2005 vad avser resultaträkningen respektive den 31 december 2005 för balansräkningen. För en redogörelse av de justeringar och antaganden som ligger till grund för pro forma-redovisningen hänvisas till det tidigare publicerade prospektet.

Sammanslagna finansiella räkenskaper (”Combined”) 2004–2005.

Överföringen av verksamheter från Electrolux till Husqvarna sker till Electrolux-koncernens bokförda värden, enligt s k ”pre- decessor basis”. Enligt internationell redovisningspraxis ska räkenskaperna för den nya Husqvarna-koncernen därmed upprättas i form av Sammanslagna finansiella räkenskaper (”Combined”).

Räkenskaperna har utarbetats som om Husqvarna- verksamheten startade den 1 januari 2004. Informationen baseras på faktiska räkenskaper för de verksamheter inom segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux, som kommer att ingå i Husqvarna-koncernen. Resultatet och netto- tillgångarna för enheterna samt eget kapital och avsättningar är aggregerade.

I de historiska finansiella räkenskaperna enligt ”Combined”

ingår historiska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader för verksamheten, även om beloppen historiskt sett inte allokerats till Husqvarna eller inte heller redovisas i Husqvarna AB:s och dess dotterbolags historiska finansiella räkenskaper för den tid dessa ingick i Electrolux-koncernen. Dessa sammanslagna räkenskaper har varit föremål för revision av Pricewaterhouse- Coopers AB som avgivit den revisionsberättelse som återfinns på s. 34.

Räkenskaperna enligt ”Combined” skiljer sig från pro forma- räkenskaperna främst enligt följande:

• Räkenskaperna enligt ”Combined” visar de historiska transak- tionerna som inte redovisas i Husqvarna-koncernen men som skulle ha ingått för att återge de faktiska historiska kostnader- na för att bedriva verksamheten.

• Pro forma-redovisning är ett sätt att återge den påverkan som vissa transaktioner, som uppkommit efter bokslutstidpunkten, skulle haft historiskt. Dessa kan vara lämpliga att återlägga för

(4)

Räkenskaperna enligt ”Combined” skiljer sig från den finansiella informationen för segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux- koncernen främst enligt följande:

• I princip är räkenskaperna enligt ”Combined” desamma som i avsnittet ”Finansiell information i sammandrag för segmentet Utomhusprodukter och kommentarer till den finansiella utveck- lingen” som finns inkluderad i det tidigare publicerade prospek- tet på s. 33.

• På operativ resultatnivå utgörs skillnaden främst av en utfördel- ning av en för Utomhusprodukter representativ andel av Electrolux faktiska koncerngemensamma kostnader.

• Andra skillnader består i att räkenskaperna enligt ”Combined”

även omfattar faktisk historisk finansiering av verksamheten och faktisk skattebelastning. Denna bild av finansieringen, där- till hörande finansnetto samt skattebelastningen är ej represen- tativ för hur det kommer att se ut för Husqvarna-koncernen framöver. För en mer rättvisande bild av dessa förhållanden hänvisas till avsnittet ”Pro forma-redovisning” på s. 38 i det tidigare publicerade prospektet samt pro forma-redovisningen i delårsrapporten för perioden januari–mars 2006.

(5)

• Nettoomsättningen pro forma uppgick till 9 338 Mkr (7 880)

• Rörelseresultatet pro forma ökade med 14 % till 929 Mkr (814), marginalen var 9,9 % (10,3)

• Periodens resultat pro forma uppgick till 546 Mkr (453)

• Vinst per aktie pro forma uppgick till 1:85 kr (1:53) per aktie

• God införsäljning till handeln i både Europa och USA, bättre rörelseresultat och oförändrad marginal för Konsumentprodukter

• Ökad försäljning och bättre rörelseresultat för professionella motorsågar jämfört med starkt första kvartal föregående år

• Även god försäljningsutveckling och högre resultat för professionella produkter för såväl Park och trädgård som Byggnadsindustrin

Pro forma

Första Första Förändring i jämför-

Mkr kvartalet 2006 kvartalet 20051) Förändring, % bara valutor, % Helår 2005

Nettoomsättning 9 338 7 880 18,5 8,2 28 768

Rörelseresultat 929 814 14,1 6,7 2 871

Rörelsemarginal, % 9,9 10,3 – – 10,0

Resultat efter finansiella poster 792 676 17,2 – 2 392

Marginal, % 8,5 8,6 – – 8,3

Periodens resultat 546 453 20,5 – 1 603

Resultat per aktie, kr2) 1:85 1:53 20,5 – 5:42

Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,4 27,1 – – 23,5

Avkastning på eget kapital, % 37,9 57,0 – – 39,4

1) För att underlätta jämförelsen mellan åren har koncerngemensamma kostnader för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

2) Före utspädning, beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier i Electrolux, som per den 31 mars 2006 var 295 589 894 st.

Informationen på s. 3–9 i denna rapport är en pro forma-redovis- ning för Husqvarna-koncernen. Denna har baserats på Electrolux bokslut per den 31 mars 2006 och på antagandet att koncernen bildats och kapitalstrukturen etablerats per den 1 januari 2005 vad avser resultaträkningen pro forma respektive den 31 december 2005 för balansräkningen pro forma. För en redogörelse av de justeringar och antaganden som ligger till grund för pro forma- redovisningen hänvisas till det prospekt för utdelningen av Husqvarna som publicerades i början av april 2006.

Överföringen av verksamheter från Electrolux till Husqvarna sker till Electrolux-koncernens bokförda värden, enligt s k ”predecessor basis”. Enligt internationell redovisningspraxis ska räkenskaperna

Husqvarna tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, och RR 31 från Redovisningsrådet.

De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i not 1 i ”Sammanslagna finansiella räken- skaper 2004 och 2005”.

Pro forma-redovisningen har tagits fram i illustrativt syfte och avser inte att presentera vilken finansiell ställning eller vilket resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått om koncernbildning- en hade genomförts vid redovisade tidpunkter, ej heller att visa faktisk finansiell ställning eller verksamhetens resultat för någon

(6)

Nettoomsättning och resultat – pro forma

Husqvarnas nettoomsättning ökade första kvartalet 2006 med 18,5 % till 9 338 Mkr jämfört med 7 880 Mkr för motsvarande period föregående år. I jämförbara valutor ökade nettoomsättning- en med 8,2 %.

Första kvartalet

Förändring av nettoomsättning, % 2006

Förändring i koncernens struktur 0

Förändringar i valutakurser 10,3

Förändringar i volym/pris/mix 8,2

Totalt 18,5

Rörelseresultat

Rörelseresultatet ökade med 14,1 % till 929 Mkr (814). Rörelse- marginalen minskade till 9,9 % (10,3). I jämförbara valutakurser förbättrades rörelseresultatet med 6,7 %.

Förändringen av valutakurser jämfört med föregående år, avse- ende både transaktions- och omräkningseffekter, hade en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 60 Mkr. Transaktionseffek- terna, efter avräkning för valutasäkringskontrakt, uppgick till 3 Mkr, och omräkningen av utländska dotterbolags resultaträkningar uppgick till 57 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot för första kvartalet uppgick till –137 Mkr (–138) och består av räntekostnader netto på 124 Mkr och 13 Mkr i övriga finansiella kostnader.

Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster ökade med 17,2 % till 792 Mkr (676), motsvarande en marginal på 8,5 % (8,6).

Skatt

Den totala skatten uppgick till –246 Mkr (–223), motsvarande 31 % (33) av resultatet efter finansiella poster.

Resultat per aktie

Periodens resultat förbättrades med 20,5 % till 546 Mkr (453), vilket motsvarade 1:85 kr (1:53) per aktie.

Operativt rörelsekapital och kassaflöde – pro forma

Det operativa rörelsekapitalet uppgick per den 31 mars 2006 till 11 086 Mkr (10 053). Ökningen är främst en effekt av förändrade valutakurser samt ökade kundfordringar till följd av högre försäljning.

Varulagren uppgick per den 31 mars 2006 till 6 240 Mkr (6 022), kundfordringarna till 7 882 Mkr (7 030) och leverantörs- skulderna till 3 036 Mkr (2 999).

Nettoupplåning

Bildandet av den nya Husqvarna-koncernen finansieras med lån från Electrolux. Husqvarna har erhållit bindande kreditlöften på sammanlagt 11 miljarder kronor från ett antal banker, vilka delvis kommer att användas för att återbetala lånen till Electrolux i god tid före notering av Husqvarna-aktien (se s. 5). Pro forma uppgick per 31 mars 2006 nettoskulden till 9 926 Mkr (9 408).

Nettoupplåning – pro forma

31 mars 31 mars 31 december

Mkr 2006 2005 2005

Finansiella skulder 10 983 10 469 6 404

Likvida medel 1 057 1 061 1 104

Nettoupplåning 9 926 9 408 5 300

Skuldsättningsgrad 1,89 2,64 1,12

Soliditet, % 23,1 17,2 25,8

Utvecklingen per affärsområde – pro forma

Husqvarnas verksamhet består av trädgårdsprodukter för konsu- mentmarknaden och professionella utomhusprodukter. Husqvarnas verksamhet redovisas i två segment, Konsumentprodukter och Professionella produkter. Konsumentprodukter omfattar trädgårds- utrustning och lågspecificerade motorsågar. Professionella pro- dukter omfattar högspecificerade motorsågar, röjsågar och utrust- ning för skötsel av större grönområden liksom kapmaskiner, dia- mantverktyg och annan utrustning för kapning av t ex betong och sten.

Konsumentprodukter

Pro forma Första Första Förändring i

kvartalet kvartalet Föränd- jämförbara

Mkr 2006 2005 ring, % valutor, % 2005

Nettoomsättning 6 540 5 417 20,7 9,1 18 360

Rörelseresultat 503 421 19,5 8,6 1 3321)

Rörelsemarginal, % 7,7 7,8 – – 7,3

1) Inkluderar 40 Mkr avseende stängningen av fabriken för gräsklippare i Parabiago, Italien, som redovisats i Electrolux bokslut som jämförelsestörande post och därmed inte ingått i segmentsredovisningen.

Leveranserna i första kvartalet utgörs huvudsakligen av införsälj- ning till handeln inför vårsäsongen.

Koncernens försäsongsförsäljning ökade i både Europa och USA jämfört med första kvartalet föregående år genom både högre leveranser till befintliga kunder och en utökad kundbas.

Verksamheten inom konsumentprodukter i Nordamerika upp- nådde en god försäljningsökning inom främst handhållna produk- ter, som motorsågar och trimmare samt gräsklippare. Rörelse- resultatet ökade i takt med försäljningen, dvs rörelsemarginalen

(7)

Professionella produkter

Pro forma Första Första Förändring i

kvartalet kvartalet Föränd- jämförbara Helår

Mkr 2006 2005 ring, % valutor, % 2005

Nettoomsättning 2 798 2 463 13,6 6,3 10 408

Rörelseresultat 455 422 7,8 3,9 1 739

Rörelsemarginal, % 16,3 17,1 – – 16,7

Koncernens försäljning av professionella motorsågar ökade trots jämförelse med ett starkt första kvartal 2005 då försäljningen påverkades positivt av stormar i Skandinavien. Rörelseresultatet förbättrades, dock med en något lägre marginal till följd av en mindre gynnsam produkt- och ländermix.

Försäljningen av park- och trädgårdsutrustning ökade väsent- ligt under kvartalet inom produktkategorin åkgräsklippare i både Europa och USA. Rörelseresultatet förbättrades.

Även försäljningen av produkter för byggnadsindustrin visade en god uppgång till följd av en ökad efterfrågan i både Europa och USA, främst inom diamantverktyg och kapmaskiner. Rörelse- resultatet förbättrades väsentligt tack vare ökade volymer och en förbättrad produktivitet genom tidigare genomförda strukturåtgär- der. Resultatet för föregående år belastades med kostnader i samband med gasexplosionen vid fabriken i Belgien.

Totalt sett ökade både omsättning och rörelseresultat för affärsområdet Professionella produkter. Rörelsemarginalen försäm- rades dock något jämfört med föregående år, vilket främst kan hänföras till professionella motorsågar.

Bildandet av Husqvarna-koncernen

Electrolux årsstämma den 24 april 2006 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB till aktieägarna i Electrolux.

Utdelningen av aktierna i Husqvarna sker i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna.

Aktierna erhålls utan vidare åtgärd.

Ett prospekt med information om utdelningen av Husqvarna och dess verksamhet publicerades i början av april 2006 inför Electrolux årsstämma. Prospektet finns tillgängligt på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir och på SEB Enskildas hemsida www.seb.se/prospekt.

Ansökan om notering av Husqvarna-aktien Styrelsen i Husqvarna har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringen av Husqvarna-aktien förväntas ske under andra veckan i juni 2006.

Verksamheter överförs successivt

Som ett led i separationen från Electrolux påbörjade Husqvarna AB

Finansiering av nya koncernen

Husqvarna har erhållit bindande kreditlöften på sammanlagt 11 miljarder kronor från ett antal banker. Dessa kreditlöften har dimensionerats mot bakgrund av den bedömda skuldsättningen för den nya koncernen vid ingången av 2006 och ett bedömt behov av rörelsekapital för säsongsmässig uppbyggnad av lager och kundfordringar under årets fem första månader. Styrelsens uppfattning är att den totala kreditramen på 11 miljarder kronor är tillräcklig för att täcka koncernens behov av rörelsekapital för minst 18 månader.

Förvärv av kanadensisk distributör

Per den 1 mars 2006 förvärvades McOuat, som sedan länge är koncernens största distributör i Kanada avseende professionella produkter för fackhandeln. Företaget har en årsomsättning på cirka 200 Mkr och cirka 50 anställda. En dominerande andel av McOuats omsättning avser redan idag produkter från Husqvarna, vilket innebär att förvärvet netto på årsbasis bedöms medföra en försäljningsökning för koncernen på cirka 70 Mkr.

Prestationsbaserat aktieprogram

Electrolux årsstämma den 24 april 2006 godkände det av Husqvarnas styrelse föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet för cirka 40 ledande befattningshavare. Programmet är av samma typ som Electrolux långsiktiga incitamentsprogram för 2004 och 2005.

Programmet baseras på mål för koncernens värdeskapande, som fastställs av Husqvarnas styrelse, och innebär att tilldelning av aktier sker om målen uppnås eller överskrids efter en treårs- period. Programmet omfattar endast B-aktier i Husqvarna.

Tilldelningen av aktier är kopplad till tre fastställda nivåer för värdeskapande. De tre nivåerna benämns ”entry”, ”target” och

”stretch.” ”Entry” är den miniminivå som måste uppnås för att till- delning överhuvudtaget ska ske. ”Stretch” är den maximala nivån för tilldelning och denna kan inte överskridas oavsett vilket värde- skapande som uppnås under perioden. Tilldelningen av aktier vid

”stretch” är 50 % högre än vid ”target”.

Tilldelningen av aktier sker efter treårsperioden utan kostnad för deltagarna. Deltagarna kan sälja aktier i samband med tilldel- ning för att täcka den förmånsbeskattning som uppstår, men övri- ga aktier måste behållas i två år.

Incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS2, Aktierelaterade ersättningar. Programmets verkliga värde vid tilldelningstidpunkten samt förväntade sociala kostnader kom- mer att belasta Husqvarnas resultat över intjänandeperioden (3 år). Den totala kostnaden för programmet under en treårsperiod beräknas vid ett värdeskapande motsvarande ”target” uppgå till cirka 29 Mkr, inklusive sociala avgifter. Om den maximala nivån

”stretch” uppnås beräknas kostnaden maximalt uppgå till 45 Mkr.

(8)

Övrigt

Husqvarna är involverat i ett antal tvister och ansvarsfrågor, som beskrivits mer ingående i det prospekt avseende utdelningen av aktier i Husqvarna, som publicerades i början av april 2006. Under perioden sedan publiceringen av prospektet har inga väsentliga förändringar skett avseende dessa tvister och ansvarsfrågor.

Stockholm den 26 april 2006

Bengt Andersson VD och koncernchef

Uppgifterna på sid 6–9 är som tidigare nämnts pro forma för Husqvarna-koncernen och är baserade på Electrolux redovisning för segmentet Utomhusprodukter.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Pro forma Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 2005 2005

Nettoomsättning 9 338 7 880 28 768

Kostnad för sålda varor –7 120 –5 945 –21 109

Bruttoresultat 2 218 1 935 7 659

Försäljningskostnader –1 052 –872 –3 695

Administrationskostnader1) –241 –251 –1 093

Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader 4 2 0

Rörelseresultat*) 929 814 2 871

Marginal, % 9,9 10,3 10,0

Finansiella poster, netto –137 –138 –479

Resultat efter finansiella poster 792 676 2 392

Marginal, % 8,5 8,6 8,3

Skatt –246 –223 –789

Periodens resultat 546 453 1 603

Hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget 546 453 1 603

Minoritetsintressen 0 0 0

*) I rörelseresultatet ingår:

Avskrivningar 237 205 827

Resultat per aktie, kr 1:85 1:53 5:42

Efter utspädning, kr 1:85 1:53 5:42

Antal aktier, miljoner 295,6 295,6 295,6

1) I pro forma-redovisningen för helåret 2005 ingår koncerngemensamma administra- tionskostnader på –200 Mkr. Beräkningen av detta belopp har baserats på kostnader för personal och funktioner som övergått från Electrolux till Husqvarna samt kostnader som tillkommer för Husqvarna som ett fristående börsnoterat bolag.

För första kvartalet 2005 antogs ursprungligen de koncerngemensamma kostna- derna uppgå till –40 Mkr. För att underlätta jämförelsen mellan åren har dessa kostna- der pro forma för första kvartalet 2005 nu i stället antagits vara lika med utfallet för

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Pro forma 31 mars 31 mars 31 december

Mkr 2006 2005 2005

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3 830 3 164 3 846

Goodwill 1 811 1 541 1 728

Andra immateriella anläggnings-

tillgångar 482 422 454

Andelar i intresseföretag 7 8 9

Uppskjutna skattefordringar 835 794 756

Finansiella anläggningstillgångar 177 150 166 Summa anläggningstillgångar 7 142 6 079 6 959

Varulager m m 6 240 6 022 6 264

Kundfordringar 7 882 7 030 3 325

Derivatinstrument 57 61 104

Skattefordringar 80 31 32

Övriga omsättningstillgångar 366 557 564

Kortfristiga placeringar 271 271 271

Likvida medel*) 729 729 729

Summa omsättningstillgångar 15 625 14 701 11 289

Summa tillgångar 22 767 20 780 18 248

Ställda panter 44 39 45

Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moder-

bolagets aktieägare 5 263 3 567 4 717

Minoritetsintressen 1 0 0

Totalt eget kapital 5 264 3 567 4 717

Långfristig upplåning 6 258 6 258 6 258

Uppskjutna skatteskulder 540 475 504

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 376 489 373

Övriga avsättningar 459 550 468

Summa långfristiga skulder 7 633 7 772 7 603

Leverantörsskulder 3 036 2 999 4 222

Skatteskulder 259 55 103

Övriga skulder 1 775 2 059 1 329

Kortfristig upplåning 4 624 4 061 0

Derivatinstrument 101 150 146

Övriga avsättningar 75 117 128

Summa kortfristiga skulder 9 870 9 441 5 928 Summa eget kapital och skulder 22 767 20 780 18 248

Ansvarsförbindelser 134 42 37

*) Kontanta medel, banktillgodohavanden och andra kortfristiga placeringar med hög lik- viditet och med löptider på högst tre månader.

(9)

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Pro forma Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 2005 2005

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 792 676 2 392

Årets avskrivningar 237 205 827

Förändring av upplupna och

förutbetalda räntor 0 1 0

Betald skatt –246 –223 –789

Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive

förändring av rörelsekapitalet 783 659 2 430

Förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager –4 –271 –19

Förändring av kundfordringar –4 574 –3 997 –132 Förändring av leverantörsskulder –1 158 –523 324 Förändring av övriga omsättnings-

tillgångar 184 –17 15

Förändring av övriga rörelse-

skulder och avsättningar 410 419 –365

Kassaflöde från rörelsekapitalet –5 142 –4 389 –177 Kassaflöde från den löpande

verksamheten –4 359 –3 730 2 253

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamheter –193 0 0

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar –238 –230 –1 111

Aktivering av produktutveckling

och mjukvaror –28 –23 –148

Övrigt –35 –36 –83

Kassaflöde från investerings-

verksamheten –494 –289 –1 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-

verksamheten –4 853 –4 019 911

Finansieringsverksamheten

Förändring av kortfristiga placeringar 0 0 0

Förändring av räntebärande skulder 4 853 4 019 –911 Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 4 853 4 019 –911

Periodens kassaflöde 0 0 0

Likvida medel vid periodens början1) 729 729 729

Kursdifferenser i likvida medel 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut1) 729 729 729

1) Kontanta medel, banktillgodohavanden och andra kortfristiga placeringar med hög likviditet och med löptider på högst tre månader.

(10)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Första Första Förändring i

Pro forma kvartalet kvartalet jämförbara Helår

Mkr 2006 2005 Förändring, % valutor, % 2005

Konsumentprodukter 6 540 5 417 20,7 9,1 18 360

Professionella produkter 2 798 2 463 13,6 6,3 10 408

Totalt 9 338 7 880 18,5 8,2 28 768

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE

Första Första Förändring i

Pro forma kvartalet kvartalet jämförbara Helår

Mkr 2006 2005 Förändring, % valutor, % 2005

Konsumentprodukter 503 421 19,5 8,6 1 3321)

Marginal, % 7,7 7,8 – – 7,3

Professionella produkter 455 422 7,8 3,9 1 739

Marginal, % 16,3 17,1 – – 16,7

Totalt affärsområden 958 843 13,6 6,4 3 071

Marginal, % 10,3 10,7 – – 10,7

Koncerngemensamma kostnader m m –29 –29 0 0 –200

Totalt 929 814 14,1 6,7 2 871

Marginal, % 9,9 10,3 – – 10,0

1) Inkluderar 40 Mkr avseende stängningen av fabriken för gräsklippare i Parabiago, Italien, som redovisats i Electrolux bokslut som jämförelsestörande post och därmed inte ingått i segmentsredovisningen.

2) För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

NYCKELTAL

Pro forma Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 20051) 2005

Nettoomsättning, Mkr 9 338 7 880 28 768

Rörelseresultat, Mkr 929 814 2 871

Nettoomsättningstillväxt,% 18,5 –1,7 5,8

Bruttovinstmarginal, % 23,8 24,6 26,6

Rörelsemarginal, % 9,9 10,3 10,0

Rörelsekapital, Mkr 8 588 7 371 3 562

Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,4 27,1 23,5

Avkastning på eget kapital, % 37,9 57,0 39,4

Resultat per aktie, kr2) 1:85 1:53 5:42

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,4 2,6 2,5

Operativt kassaflöde, Mkr –4 660 –4 019 911

Skuldsättningsgrad, ggr 1,89 2,64 1,12

Investeringar, Mkr 266 253 1 259

Genomsnittligt antal anställda 12 439 12 372 11 681

1) För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

2) Före utspädning, beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier i Electrolux, som per den 31 mars 2006 var 295 589 894 st.

VÄXELKURSER I KRONOR

Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 2005 2005

USD, snittkurs 7:82 6:87 7:46

USD, slutet av perioden 7:77 7:06 7:95

EUR, snittkurs 9:37 9:07 9:28

EUR, slutet av perioden 9:41 9:14 9:40

GBP, snittkurs 13:64 13:07 13:54

GBP, slutet av perioden 13:50 13:29 13:69

(11)

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL – PRO FORMA

Nettoomsättning och resultat Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår

Nettoomsättning, Mkr 2006 9 338

2005 7 880 9 730 6 158 5 000 28 768

Rörelseresultat, Mkr1) 2006 929

Marginal, % 9,9

2005 814 1 147 6132) 308 2 8712)

Marginal, % 10,3 11,8 10,0 6,2 10,0

Resultat efter finansiella poster, Mkr1) 2006 792

Marginal, % 8,5

2005 676 1 005 505 217 2 392

Marginal, % 8,6 10,3 8,2 4,3 8,3

Periodens resultat, Mkr1) 2006 546

2005 453 673 338 145 1 603

Resultat per aktie, kr3) 2006 1:85

2005 1:53 2:28 1:14 0:49 5:42

1) För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

2) Inkluderar 40 Mkr avseende stängningen av fabriken för gräsklippare i Parabiago, Italien, som redovisats i Electrolux bokslut som jämförelsestörande post och därmed inte ingått i segmentsredovisningen.

3) Före utspädning, beräknat på antalet utdelningsberättigade aktier i Electrolux, som per den 31 mars 2006 var 295 589 894 st.

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE OCH KVARTAL – PRO FORMA

Nettoomsättning och resultat Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår

Konsumentprodukter 2006 6 540

2005 5 417 6 841 3 583 2 519 18 360

Professionella produkter 2006 2 798

2005 2 463 2 889 2 575 2 481 10 408

Totalt 2006 9 338

2005 7 880 9 730 6 158 5 000 28 768

RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE OCH KVARTAL – PRO FORMA

Nettoomsättning och resultat Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Helår

Konsumentprodukter 2006 503

Marginal, % 7,7

2005 421 687 1901) 34 1 3321)

Marginal, % 7,8 10,0 5,3 1,3 7,3

Professionella produkter 2006 455

Marginal, % 16,3

2005 422 510 474 333 1 739

Marginal, % 17,1 17,7 18,4 13,4 16,7

Koncerngemensamma kostnader m m2) 2006 –29

2005 –29 –50 –51 –59 –200

Totalt 2006 929

Marginal, % 9,9

2005 814 1 147 6131) 308 2 8711)

Marginal, % 10,3 11,8 10,0 6,2 10,0

1) Inkluderar 40 Mkr avseende stängningen av fabriken för gräsklippare i Parabiago, Italien, som redovisats i Electrolux bokslut som jämförelsestörande post och därmed inte ingått i segmentsredovisningen.

2) För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrationskostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

(12)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Första kvartalet 2006 Första kvartalet 2005 Helår 2005

Mkr Combined Justeringar1) Pro forma Combined Justeringar2) Pro forma Combined

Nettoomsättning 9 338 9 338 7 880 7 880 28 768

Kostnad för sålda varor –7 120 – –7 120 –5 945 – –5 945 –21 128

Bruttoresultat 2 218 2 218 1 935 1 935 7 640

Försäljningskostnader –1 052 – –1 052 –872 – –872 –3 663

Administrationskostnader –241 – –241 –256 5 –251 –1 094

Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader 4 – 4 2 – 2 15

Rörelseresultat*) 929 929 809 5 814 2 898

Marginal, % 9,9 – 9,9 10,3 – 10,3 10,1

Finansiella poster, netto –95 –42 –137 –34 –104 –138 –177

Resultat efter finansiella poster 834 –42 792 775 –99 676 2 721

Marginal, % 8,9 – 8,5 9,8 – 8,6 9,5

Skatt –259 13 –246 –86 –137 –223 –345

Periodens resultat 575 –29 546 689 –236 453 2 376

Hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget 575 –29 546 689 –236 453 2 376

Minoritetsintressen 0 – 0 0 – 0 0

*) I rörelseresultatet ingår:

Avskrivningar 237 – 237 205 – 205 827

1) Resultaträkningen har justerats för finansiella kostnader, hänförliga till lånefinansieringen, som koncernen kommer att ha som fristående koncern. För första kvartalet 2006 har den effektiva skattesatsen för helåret 2006 bedömts till 31 % av koncernens resultat efter finansiella poster.

2) Resultaträkningen har justerats för finansiella kostnader hänförliga till lånefinansieringen och administrativa kostnader, som koncernen kommer att ha som fristående koncern. Den effektiva skattesatsen har uppskattats till 33 % av koncernens resultat efter finansiella poster. För att underlätta jämförelsen mellan åren har de koncerngemensamma administrations- kostnaderna för 2005 antagits vara lika med utfallet första kvartalet 2006, se s. 6.

Husqvarnas sammanslagna finansiella räkenskaper

Överföringen av verksamheter från Electrolux till Husqvarna sker till Electrolux-koncernens bokförda värden, enligt s k ”predecessor basis”. Enligt internationell redovisningspraxis ska därmed räken- skaperna för den nya Husqvarna-koncernen upprättas i form av s k Sammanslagna finansiella räkenskaper (”Combined”). Räken- skaperna har utarbetats som om Husqvarna-verksamheten star- tade 1 januari 2004. Informationen baseras på faktiska räken- skaper för de verksamheter inom segmentet Utomhusprodukter inom Electrolux-koncernen som kommer att ingå i Husqvarna- koncernen. Resultatet och nettotillgångarna för enheterna samt eget kapital och avsättningar är aggregerade.

I de historiska finansiella räkenskaperna ingår historiska till- gångar, skulder, intäkter och kostnader för verksamheten, även om beloppen historiskt sett inte allokerats till Husqvarna eller inte heller redovisas i Husqvarna ABs och dess dotterbolags historiska finansiella räkenskaper för den tid dessa ingick i Electrolux- koncernen.

Räkenskaperna enligt ”Combined” skiljer sig från pro forma- räkenskaperna främst enligt följande:

Räkenskaperna enligt ”Combined” visar de historiska transak- tionerna som inte redovisas i Husqvarna-koncernen men som skulle ha ingått för att återge de faktiska historiska kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Pro forma-redovisning är ett sätt att återge den påverkan som vissa transaktioner, som uppkommit efter bokslutstidpunkten, skulle haft historiskt. Dessa kan vara lämpliga att återlägga för att ur ett investerarperspektiv återge den finansiella påverkan från dessa transaktioner. För Husqvarna avser justeringarna främst, vad gäller resultaträkningen, administrativa kostnader, finansiella kostnader för lånefinansieringen som uppkommer i samband med kapitaliseringen av den nya koncernen samt skattekostnader. Vad gäller balansräkningen utgörs skillnaden främst av kapitaliseringen av koncernen.

Skillnaderna mellan pro forma-räkenskaperna och ”Combined”

redovisas nedan och på s. 11.

(13)

KONCERNENS BALANSRÄKNING

31 mars 2006 31 mars 2005 Helår 2005

Mkr Combined Justeringar1) Pro forma Combined Justeringar2) Pro forma Combined

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3 830 – 3 830 3 164 – 3 164 3 846

Goodwill 1 811 – 1 811 1 541 – 1 541 1 728

Andra immateriella tillgångar 482 – 482 422 – 422 454

Andelar i intresseföretag 7 – 7 8 – 8 9

Uppskjuten skattefordran 835 – 835 405 389 794 756

Finansiella anläggningstillgångar 177 – 177 150 – 150 166

Summa anläggningstillgångar 7 142 7 142 5 690 389 6 079 6 959

Omsättningstillgångar

Varulager m m 6 240 – 6 240 6 022 – 6 022 6 264

Kundfordringar och andra fordringar 7 882 – 7 882 7 030 – 7 030 3 325

Derivatinstrument 57 – 57 61 – 61 104

Skattefordringar 80 – 80 31 – 31 32

Övriga omsättningstillgångar 366 – 366 557 – 557 564

Kortfristiga placeringar 271 – 271 0 271 271 0

Likvida medel*) 311 418 729 120 609 729 267

Summa omsättningstillgångar 15 207 418 15 625 13 821 880 14 701 10 556

Summa tillgångar 22 349 418 22 767 19 511 1 269 20 780 17 515

Ställda panter 44 44 39 39 45

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 067 4 196 5 263 5 515 –1 948 3 567 2 416

Minoritetsintressen 1 – 1 0 – 0 0

Totalt eget kapital 1 068 4 196 5 264 5 515 –1 948 3 567 2 416

Långfristiga skulder

Långfristig upplåning 253 6 005 6 258 7 424 –1 166 6 258 7 838

Derivatinstrument 0 – 0 0 – 0 0

Uppskjutna skatteskulder 540 – 540 475 – 475 504

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 376 – 376 489 – 489 373

Övriga avsättningar 459 – 459 247 303 550 163

Summa långfristiga skulder 1 628 6 005 7 633 8 635 –863 7 772 8 878

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 036 – 3 036 2 999 – 2 999 4 222

Skatteskulder 259 – 259 55 – 55 103

Övriga skulder 1 775 – 1 775 2 013 46 2 059 1 428

Kortfristig upplåning 14 407 –9 783 4 624 27 4 034 4 061 194

Derivatinstrument 101 – 101 150 – 150 146

Övriga avsättningar 75 – 75 117 – 117 128

Summa kortfristiga skulder 19 653 –9 783 9 870 5 361 4 080 9 441 6 221

Summa eget kapital och skulder 22 349 418 22 767 19 511 1 269 20 780 17 515

Ansvarsförbindelser 134 134 42 42 37

*) Kontanta medel, banktillgodohavanden och andra kortfristiga placeringar med hög likviditet och med löptider på högst tre månader.

1) Balansräkningen för 31 mars 2006 utgår ifrån ”Combined”. Eget kapital pro forma har beräknats till det pro formerade egna kapitalet per den 31 december 2005 samt det pro forme- rade resultatet för första kvartalet 2006. I övrigt har Husqvarnas verksamhet finansierats med lån. Vidare har en omfördelning av lånen gjorts mellan kortfristig och långfristig upplåning.

2) Balansräkningen för 31 mars 2005 utgår ifrån ”Combined”. Pro forma-mässigt har den justerats för försäkringstekniska reserver, vilka tidigare redovisats av helägda försäkringsdotter- bolag till Electrolux. Vidare ingår i balansräkningen uppskjutna skattefordringar som tillkommit under 2005, som om Husqvarna varit en självständig koncern. Eget kapital har beräknats till det pro formerade egna kapitalet per den 31 december 2005 exklusive det pro formerade resultatet för de tre sista kvartalen 2005. I övrigt har verksamheten finansierats med lån.

Vidare har en omfördelning av lånen gjorts mellan kortfristig och långfristig upplåning.

(14)

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Combined Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 2005 2005

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 834 775 2 721

Årets avskrivningar 237 205 827

Förändring av upplupna och

förutbetalda räntor – 1 0

Betald skatt –190 –146 –386

Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändring

av rörelsekapitalet 881 835 3 162

Förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager –4 –262 –7

Förändring av kundfordringar –4 481 –3 980 –64 Förändring av leverantörsskulder –1 160 –528 321 Förändring av övriga omsättnings-

tillgångar 184 –17 15

Förändring av övriga rörelseskulder

och avsättningar 607 398 –349

Kassaflöde från rörelsekapitalet –4 854 –4 389 –84 Kassaflöde från den löpande

verksamheten –3 973 –3 554 3 078

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamheter –193 – –

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar –238 –230 –1 111

Aktivering av produktutveckling

och mjukvaror –28 –23 –148

Övrigt –35 –36 –83

Kassaflöde från investerings-

verksamheten –494 –289 –1 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-

verksamheten –4 467 –3 843 1 736

Finansieringsverksamheten

Förändring av kortfristiga placeringar –271 0 0 Förändring av räntebärande skulder1) 5 560 3 928 59 Utdelning/koncernbidrag till

Electrolux –777 –78 –1 656

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 4 512 3 850 –1 597

Periodens kassaflöde 45 7 139

Likvida medel vid periodens början2) 267 109 109

Kursdifferenser i likvida medel –1 4 19

Likvida medel vid periodens slut2) 311 120 267 1) Under 2005 samt 2006 har verksamheter överförts till Husqvarna från Electrolux.

Förvärven har finansierats med interna lån från Electrolux och representerar således inga kassatransaktioner. Förändring av räntebärande skulder har justerats för dessa

FÖRÄNDRING AV TOTALT EGET KAPITAL

Combined Första Första

kvartalet kvartalet Helår

Mkr 2006 2005 2005

Ingående balans enligt

IFRS exklusive IAS 39 4 736 4 736

Effekter av införandet av IFRS – –50 –50

Justerad ingående balans

enligt IFRS 2 416 4 686 4 686

Transaktioner i eget kapital1) –1 866 –78 –5 254

Förändring i säkringsreserv 23 –15 –1

Omräkningsdifferens –80 233 609

Periodens resultat 575 689 2 376

Utgående balans 1 068 5 515 2 416

1) Främst effekter av överföring av verksamheter till Husqvarna från Electrolux samt utdelning/koncernbidrag från Husqvarna till Electrolux.

TVÅ ÅR I SAMMANDRAG

Combined 2005 20041)

Nettoomsättning, Mkr 28 768 27 202

Rörelseresultat, Mkr 2 898 2 983

Nettoomsättningstillväxt, % 5,8 1,4

Bruttovinstmarginal, % 26,6 26,9

Rörelsemarginal, % 10,1 11,0

Avkastning på sysselsatt kapital, % 31,0 31,1

Avkastning på eget kapital, % 56,8 49,0

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,6 2,9

Operativt kassaflöde, Mkr 1 736 2 073

Investeringar, Mkr 1 259 1 040

Genomsnittligt antal anställda 11 681 11 657

1) Omräknat enligt IFRS utom för IAS 39. Om IAS 39 hade tillämpats 2004 hade volatiliteten i resultat, nettoupplåning och eget kapital med all sannolikhet varit högre.

(15)

Definitioner

Kapitalbegrepp Nettotillgångar

Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande finansiella fordringar minskat med rörelseskulder, ej räntebärande avsättningar och uppskjutna skatteskulder.

Operativt rörelsekapital

Summa materiella och immateriella tillgångar, varulager och kundford- ringar minskat med leverantörsskulder.

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel och räntebärande finan- siella fordringar minskat med rörelseskulder och ej räntebärande avsättningar.

Nettoupplåning

Totala räntebärande skulder minskat med likvida medel.

Skuldsättningsgrad

Nettoupplåning i förhållande till justerat totalt kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar.

Sysselsatt kapital

Summa skulder och eget kapital minskat med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.

Övriga nyckeltal Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med antal utdelningsberättigade aktier.

Nettoomsättningstillväxt

Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Operativt kassaflöde

Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings- verksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter.

Värdeskapande

Rörelseresultat minskat med en sammanvägd, genomsnittlig kapital- kostnad (WACC) för genomsnittliga nettotillgångar: (Nettoomsättning- rörelsekostnader=rörelseresultat) – (WACC x genomsnittliga nettotill- gångar).

Finansiella rapporter under 2006

Delårsrapport april–juni 21 juli

Delårsrapport juli–september 19 oktober

Rapporten har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

(16)

Kommentarer till de sammanslagna finansiella räkenskaperna och den finansiella utvecklingen 2005 i jämförelse med 2004

Nettoomsättning

Under 2005 ökade nettoomsättningen med 5,8 % till 28 768 Mkr från 27 202 Mkr 2004. Nettoomsättningen påverkades positivt av förändringar i valutakurser med 2,4 % och av förändringar i volym, pris och mix med 3,4 %.

Nettoomsättningen för Konsumentprodukter ökade med 4,4 % under 2005 till 18 360 Mkr, att jämföra med 17 579 Mkr 2004.

Förändringar i valutakurser och förändringar i volym, pris och mix hade en positiv påverkan med 2,2 % respektive 2,2 %. Efterfrågan på konsumentprodukter i Europa ökade något under 2005.

Nettoomsättningen i Europa visade god tillväxt och ökade mer än marknaden under 2005. Efterfrågan på konsumentprodukter i Nordamerika var lägre under 2005 än under 2004, främst p g a ogynnsamma väderförhållanden med en sen och kall vår.

Nettoomsättningen i Nordamerika var dock oförändrad i lokal valuta tack vare ökad försäljning i det lägre prissegmentet.

Nettoomsättningen för Professionella produkter visade en fort- satt positiv utveckling under 2005, och ökade med 8,2 % till 10 408 Mkr från 9 623 Mkr 2004. Förändringar i volym, pris och mix svarade för 5,6 % och förändringar i valutakurser för 2,6 %.

Efterfrågan och försäljning av motorsågar visade en stark tillväxt under 2005, delvis till följd av stormar i Europa och orkaner i USA.

Försäljningen av professionell trädgårdsutrustning ökade under 2005 jämfört med 2004. Försäljningen av diamantverktyg och kapmaskiner ökade något under 2005, främst till följd av en ökad efterfrågan inom byggnadsindustrin i Nordamerika.

Bruttomarginalen för Konsumentprodukter försämrades där- emot till följd av en lägre efterfrågan, en försämrad produktmix och högre materialkostnader i Nordamerika. Den europeiska verk- samheten inom Konsumentprodukter visade en förbättrad brutto- marginal. Bruttomarginalen för Professionella produkter förbättra- des under 2005 genom en ökad försäljning och en förbättrad pro- dukt- och landmix.

Rörelseresultatet sjönk till 2 898 Mkr 2005 från 2 983 Mkr 2004, motsvarande en minskning med 2,8 %. I konstanta valutor var minskningen 4,6 %. Rörelsemarginalen försämrades till 10,1 % 2005 från 11,0 % 2004.

Förändringen av valutakurser jämfört med 2004 avseende omräkningseffekter påverkade resultatet positivt med 52 Mkr och avseende transaktionseffekter, efter avräkning för valutasäkrings- kontrakt, negativt med 4 Mkr.

Rörelseresultatet för Konsumentprodukter minskade till 1 372 Mkr 2005 från 1 607 Mkr 2004, motsvarande en minskning med 14,6 %. I konstanta valutor var minskningen 16,4 %. Rörel- semarginalen minskade under 2005 till 7,5 % från 9,1 % 2004.

Rörelseresultatet från den europeiska verksamheten visade en kraftig förbättring under 2005 tack vare ökade volymer, en förbätt- rad produktmix och en ökad försäljning av produkter som impor- terats från de amerikanska fabrikerna. Rörelseresultatet för verk- samheten i Nordamerika visade en väsentlig nedgång till följd av lägre efterfrågan främst p g a ogynnsamma väderförhållanden under 2005. De sekundära effekterna av detta blev en försämrad produktmix och att de ökade råmaterialkostnaderna inte kunde kompenseras med högre försäljningspriser.

Rörelseresultatet för Professionella produkter ökade till 1 739 Mkr 2005 från 1 521 Mkr 2004, motsvarande en ökning

Överföringen av verksamheter från Electrolux till Husqvarna sker till Electrolux-koncernens bokförda värden, enligt s k ”predecessor basis”. Enligt internationell redovisningspraxis ska räkenskaperna för den nya Husqvarna-koncernen därmed upprättas i form av s k sammanslagna finansiella räkenskaper.

I de historiska finansiella räkenskaperna ingår historiska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader för verk- samheten, även om beloppen historiskt sett inte allokerats till Husqvarna eller inte heller redovisas i Husqvarna AB:s och dess dotterbolags historiska finansiella räkenskaper för den tid dessa ingick i Electrolux-koncernen.

Informationen baseras på faktiska räkenskaper för de verksamheter inom segmentet Utomhusprodukter inom

Electrolux-koncernen som kommer att ingå i Husqvarna-koncernen.

(17)

Nettotillgångar

Nettotillgångarna uppgick totalt per den 31 december 2005 till 10 223 Mkr jämfört med 8 007 Mkr 2004. Förändring i valutakur- ser, framförallt förstärkningen av den amerikanska dollarn gente- mot den svenska kronan, ökade nettotillgångarna med 1 270 Mkr.

Övriga förändringar under 2005 jämfört med 2004 utgjordes av ökade investeringar i anläggningstillgångar, främst den nya pro- duktplattformen för trädgårdstraktorer i Nordamerika samt ökat rörelsekapital.

Avkastningen på nettotillgångarna uppgick till 25,8 % 2005 jämfört med 31,7 % 2004.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten och inve- steringsverksamheten uppgick 2005 till 1 736 Mkr att jämföra med 2 073 Mkr 2004.

Försämringen under 2005 skedde till följd av ökat rörelsekapi- tal i verksamheten samt ökade investeringar främst i den nya pro- duktplattformen för trädgårdstraktorer inom Konsumentprodukter i Nordamerika.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar ökade under 2005 till 1 111 Mkr jämfört med 910 Mkr 2004. Av dessa avsåg 126 Mkr för 2005 och 153 Mkr för 2004 investeringar i Sverige.

Investeringar motsvarade 3,9 % av nettoomsättningen, att jämföra med 3,3 % 2004. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 148 Mkr under 2005, att jämföra med 130 Mkr 2004.

Totala investeringar inom Konsumentprodukter under 2005 avsåg främst fortsatt utveckling av den nya produktplattformen för trädgårdstraktorer inom Konsumentprodukter i Nordamerika.

Totala investeringar inom Professionella produkter under 2005 avsåg främst investeringar för att möta amerikanska miljökrav avseende lägre bullernivåer och utsläppsnivåer, utökad funktionali- tet på produkterna samt en mer rationell produktion.

Cirka 50 % av investeringarna under 2005 avsåg nya produk- ter. Större projekt omfattade ovan nämnda produktplattform för trädgårdstraktorer. Cirka 35 % av investeringarna avsåg rationali- seringsåtgärder och utbyte av befintlig produktionsutrustning.

Drygt 10 % av investeringarna avsåg färdigställande av nybyggna- tion av fabrik och kontor i Ath i Belgien och Beatrice i USA.

Nyckeltal

Combined 2005 20041)

Nettoomsättning, Mkr 28 768 27 202

Rörelseresultat, Mkr 2 898 2 983

Nettoomsättningstillväxt, % 5,8 1,4

Bruttovinstmarginal, % 26,6 26,9

Rörelsemarginal, % 10,1 11,0

Avkastning på sysselsatt kapital, % 31,0 31,1

Avkastning på nettotillgångar, % 25,8 31,7

Avkastning på eget kapital, % 56,8 49,0

Definitioner

Kapitalbegrepp Nettotillgångar

Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande finansiella fordringar minskat med rörelseskulder, ej räntebärande avsättningar och uppskjutna skatteskulder.

Operativt rörelsekapital

Summa materiella och immateriella tillgångar, varulager och kundford- ringar minskat med leverantörsskulder.

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel och räntebärande finan- siella fordringar minskat med rörelseskulder och ej räntebärande avsättningar.

Nettoupplåning

Totala räntebärande skulder minskat med likvida medel.

Skuldsättningsgrad

Nettoupplåning i förhållande till justerat totalt kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar.

Sysselsatt kapital

Summa skulder och eget kapital minskat med icke räntebärande skul- der inklusive uppskjutna skatteskulder.

Övriga nyckeltal Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med antal utdelningsberättigade aktier.

Nettoomsättningstillväxt

Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent.

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sys- selsatt kapital.

Avkastning på nettotillgångar

Rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar.

Operativt kassaflöde

Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings- verksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter

Värdeskapande

Rörelseresultat minskat med en sammanvägd, genomsnittlig kapital- kostnad (WACC) för genomsnittliga nettotillgångar: (Nettoomsättning- rörelsekostnader=rörelseresultat) – (WACC x genomsnittliga nettotill- gångar).

(18)

Resultaträkning

Mkr 2005 2004

Nettoomsättning Not 3, 4 28 768 27 202

Kostnad för sålda varor –21 128 –19 886

Bruttoresultat 7 640 7 316

Försäljningskostnader –3 663 –3 242

Administrationskostnader –1 094 –1 090

Övriga rörelseintäkter Not 5 18 3

Övriga rörelsekostnader Not 6 –3 –4

Rörelseresultat Not 3, 4, 7 2 898 2 983

Finansiella intäkter Not 8 15 9

Finansiella kostnader Not 8 –192 –114

Finansiella poster, netto –177 –105

Resultat efter finansiella poster 2 721 2 878

Skatt Not 9 –345 –555

Periodens resultat 2 376 2 323

Hänförligt till:

Innehavare av aktier i moderbolaget 2 376 2 323

Minoritetsintressen i periodens resultat 0 0

2 376 2 323

Resultat per aktie, kr1)

före utspädning 8:15 7:79

efter utspädning 8:10 7:78

Genomsnittligt antal aktier, miljoner

före utspädning 291,4 298,3

efter utspädning 293,2 298,6

1) Utdelning av aktierna i Husqvarna sker i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal aktier i Electrolux respektive år.

(19)

Balansräkning

Mkr Not 31 dec. 2005 31 dec. 2004

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 11 3 846 2 955

Goodwill Not 10 1 728 1 443

Övriga immateriella tillgångar Not 10 454 415

Innehav i intresseföretag 9 8

Uppskjutna skattefordringar Not 9 756 347

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 166 136

Summa anläggningstillgångar 6 959 5 304

Omsättningstillgångar

Varulager m m Not 13 6 264 5 506

Kundfordringar och andra fordringar Not 15 3 325 2 858

Skattefordringar 32 8

Derivatinstrument Not 16 104 0

Övriga omsättningstillgångar Not 14 564 513

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 267 109

Summa omsättningstillgångar 10 556 8 994

Summa tillgångar 17 515 14 298

Ställda säkerheter Not 17 45 39

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Not 18 495 495

Andra reserver 529 –29

Balanserad vinst 1 392 4 270

2 416 4 736

Minoritetsintressen 0 0

Summa eget kapital 2 416 4 736

Långfristiga skulder

Långfristig upplåning 7 838 3 365

Uppskjutna skatteskulder Not 9 504 467

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser Not 19 373 465

Övriga avsättningar Not 20 163 236

8 878 4 533

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 222 3 371

Skatteskulder 103 33

Övriga skulder Not 21 1 428 1 498

Kortfristig upplåning 194 15

Derivatinstrument Not 16 146 0

Övriga avsättningar Not 20 128 112

6 221 5 029

Summa eget kapital och skulder 17 515 14 298

Ansvarsförbindelser Not 22 37 35

(20)

Redogörelse för förändring i eget kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktie- Övrigt till- Andra Fria Minoritets- Summa

Mkr kapital skjutet kapital reserver reserver Totalt intressen eget kapital

Ingående balans 1 januari 2004 495 3 848 4 343 4 343

Transaktioner redovisade i eget kapital1) –1 906 –1 906 –1 906

Valutakursdifferenser – – –29 – –29 – –29

Aktierelaterad ersättning2) 5 5 5

Periodens resultat – – – 2 323 2 323 – 2 323

Utgående balans 31 dec. 2004 495 –29 4 270 4 736 4 736

Effekt av förändrade redovisningsprinciper3) – – –50 – –50 –50

Ingående balans 1 januari 2005 efter

förändringar av redovisningsprinciper 495 –79 4 270 4 686 4 686

Transaktioner redovisade i eget kapital1) –5 265 –5 265 –5 265

Aktierelaterad ersättning2) 11 11 11

Förändringar i säkringsreserv –1 –1 –1

Valutakursdifferenser 609 609 609

Periodens resultat 2 376 2 376 2 376

Utgående balans 31 dec. 2004 495 529 1 392 2 416 2 416

1) Effekter av överföring av verksamhet till Husqvarna från Electrolux samt utdelning/koncernbidrag som har betalats till Electrolux från Husqvarna.

2) För information se not 19.

3) För information se not 1.

Kassaflödesanalys

Mkr Not 2005 2004

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 721 2 878

Årets avskrivningar 827 718

3 548 3 596

Betald skatt –386 –593

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 162 3 003 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager –7 –852

Förändring av kundfordringar –64 –11

Förändring av övriga omsättningstillgångar 15 –89

Förändring av leverantörsskulder 321 851

Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar –349 213

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 078 3 115

Investeringsverksamheten

Materiella anläggningstillgångar Not 11 –1 111 –910

Aktivering av produktutveckling och mjukvaror Not 10 –148 –130

Övrigt –83 –2

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 342 –1 042

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 1 736 2 073

Finansieringsverksamheten

(21)

Noter

(Belopp i Mkr om ej annat anges)

Innehåll

Not Sida

1 Redovisnings- och värderingsprinciper 19

2 Finansiell riskhantering 24

3 Redovisning per segment 25

4 Nettoomsättning och rörelseresultat 25

5 Övriga rörelseintäkter 25

6 Övriga rörelsekostnader 25

7 Leasing 26

8 Finansiella intäkter och kostnader 26

9 Skatt 26

10 Immateriella anläggningstillgångar 27

11 Materiella anläggningstillgångar 28

12 Finansiella anläggningstillgångar 28

13 Varulager 28

14 Övriga tillgångar 28

15 Kundfordringar 28

16 Finansiella instrument 29

17 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 29

18 Aktiekapital och antal aktier 29

19 Anställda och ersättningar 29

20 Övriga avsättningar 32

21 Övriga skulder 32

22 Ansvarsförbindelser 32

23 Aktier och andelar 33

Revisionsberättelse 34

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen

Electrolux årsstämma fattade den 24 april 2006 beslut, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i Husqvarna AB till aktie- ägarna i Electrolux. Överföringen av Husqvarna-verksamheten från Electrolux till Husqvarna AB sker till Electrolux-koncernens bokförda värden. Denna redovisning baseras på företrädarens värdering, s k predecessor basis, och är i enlighet med internationella redovisnings- principer.

De historiska finansiella räkenskaperna, s k Sammanslagna finan- siella räkenskaper (”Combined”), motsvarar den finansiella ställningen och resultatet för verksamheten och kassaflödet i Husqvarna AB och dess dotterbolag och andra enheter inom segmentet Utomhusproduk- ter i Electrolux-koncernen (”Husqvarna”). I dessa räkenskaper ingår historiska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader för verksamheten, även om beloppen historiskt sett inte har allokerats till Husqvarna eller inte heller redovisas i Husqvarna ABs och dess dotterbolags historiska finansiella räkenskaper. Räkenskaperna enligt ”Combined” har utarbe- tats som om Husqvarnas verksamhet startade den 1 januari 2004.

Resultatet och nettotillgångarna för enheterna inom Husqvarna samt eget kapital och avsättningar är aggregerade.

De finansiella rapporterna har upprättats med tillämpning av Interna- tional Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU.

I enlighet med IAS 1 tillämpar enheterna inom Husqvarna enhetliga IFRS-principer, oavsett lokal lagstiftning. De beskrivs i Electrolux redo- visningsmanual. Nedanstående standarder har genomgående tilläm- pats för samtliga år som årsredovisningen omfattar, förutom de stan- darder som berör klassificering och värdering av finansiella instrument.

• Fördelning har gjorts av kostnader för vissa koncerngemensamma tjänster som Electrolux tillhandahåller, bl a finansiella och legala funktioner, personalfunktioner och andra supportfunktioner. Fördel- ningen har främst gjorts i procent av omsättningen eller antal anställda, vilket ledningen anser är en rimlig fördelningsmetod.

• Electrolux riskhanteringsverksamhet, däribland koncernägda capti- ves, har inte allokerats till Husqvarna eftersom Husqvarna har belas- tats med försäkringspremier som bedöms vara marknadsmässiga.

• I enlighet med vad som beskrivs i Not 19 deltar medarbetare som arbetar inom Husqvarna i olika pensionsplaner, sjukvårdsprogram, avgiftsbestämda planer och andra förmånsbestämda planer och incitamentsprogram som tillhör Electrolux-koncernen. De pro-rata- kostnader som baseras på antalet medarbetare inom Husqvarna som deltar i dessa planer har fördelats och ingår i räkenskaperna enligt ”Combined”.

• Eftersom Electrolux-koncernen inte fördelar likvida medel, lån eller eget kapital på divisioner, måste antaganden göras angående kapi- taliseringen av de delar av Husqvarna som inte är separata legala enheter. När räkenskaperna enligt ”Combined” har utarbetats har antagandet gjorts att mindre divisioner är lånefinansierade. Större divisioner antas vara aktiverade enligt skuldsättningsgraden i respektive legal enhet. Ränta har påförts finansnettot. Ett genom- snitt av nettotillgångarna har använts med anledning av det varie- rande kapitalbehovet under året.

• Husqvarnas derivatavtal med Electrolux Group Treasury, vilka rör säkring av transaktionsexponering, har behandlats som externa och har marknadsvärderats från den 1 januari 2005. Säkringsredovis- ning har tillämpats eftersom Electrolux-koncernen har tillämpat säk- ringsredovisning för dessa avtal.

• Electrolux-koncernens säkringar av nettoinvesteringar i utländska valutor och ränteexponering har inte beaktats när räkenskaperna enligt ”Combined” har utarbetats.

• Överföring av vinst till Electrolux enheter i länder med system för koncernbidrag har hanterats som utdelning som betalats ut från Husqvarna utan skatteeffekt.

Principer för upprättande av sammanslagna finansiella räkenskaper

I räkenskaperna enligt ”Combined” ingår Husqvarnas redovisning enligt vad som beskrivits ovan, efter eliminering av koncerninterna transaktioner.

Intressebolag

Alla bolag där Husqvarna har betydande inflytande, men som inte kon- trolleras av Husqvarna, i allmänhet sådana bolag där ägandet är mel- lan 20 och 50 % av röstetalet, betraktas som intressebolag. Investe- ringar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att Husqvarnas andel av intressebolagets resultat efter skatt redovisas såsom en del av Husqvarnas rörelseresultat. Investeringar i intressebolag upptas initialt till anskaffningskostnad och därefter ökat eller minskat med Husqvarnas andel i intressebolagets resultat efter förvärvsdagen. Om Husqvarnas andel av förlusten i ett intressebolag motsvarar eller överstiger andelen i intressebolaget redovisas ytterliga- re förluster endast i den mån Husqvarna har åtaganden för intressebo- laget eller gjort utbetalningar för intressebolagets räkning. Eventuell vinst eller förlust vid transaktioner med intressebolag redovisas i den mån utomstående investerare har intressen i bolaget.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :