Bokslutskommuniké för REHACT AB

Full text

(1)

Bokslutskommuniké för REHACT AB

Januari – december 2012

HELÅR

 Rörelsens intäkter uppgick till 1 053 525 SEK (764 744)

 Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2 856 984 SEK (-1 650 673)

 Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -2 962 120 SEK (-2 220 879)

 Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,04)

 Likvida medel per den 31 december 2012 uppgick till 11 066 381 SEK

 Soliditet per den 31 december 2012 uppgick till 28% (79%)

 Kassalikviditeten per den 31 december 2012 uppgick till 1710% (740%)

Fjärde kvartalet i sammandrag

 Rörelsens intäkter uppgick till 424 215 SEK (200 030)

 Rörelseresultat efter avskrivningar -1 080 834 SEK (-716 412)

 Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,02)

VD-kommentar

Verksamhetsåret 2012 har varit ett mycket händelserikt år i REHACTs historia.

Den 16-19 januari var REHACT inbjudet av Energimyndigheten och Exportrådet (numera Business Sweden) att delta i den officiella svenska delegationen vid World Future Energy Summit, WFES, i Abu Dhabi i Quatar. Det var andra året i rad som REHACT deltog på WFES som sedan starten 2008 utvecklats till en av världens främsta mötesplatser för förnybar energi och miljöteknik. Den expansiva MENA-regionen (Middle East and North Africa), från Marocko i nordvästra Afrika till Iran i sydvästra Asien, är av mycket stort intresse för REHACTs del, framför allt mot bakgrund av de stora behoven av energieffektiva system för kyla och komfort i bostäder och kontor.

Under våren inleddes det tidigare aviserade mentorskapet med Skype-grundaren Niklas Zennström. På hans inrådan har bolaget anpassat bland annat sin bolagsordning för att bättre passa internationella investerare och gjort förberedelser för att effektivare kunna bedriva verksamhet på nya, internationella marknader med en ständigt ökande efterfrågan på hållbara lösningar för dagens energiutmaningar.

Tack vare den framgångsrika emission som genomfördes under slutet av 2012 går nu REHACT in i 2013 med en ordentlig kassa. Vi har därmed mycket goda förutsättningar för att växa bolagets verksamhet under 2013.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012

(2)

säkerställa att det finns både köp- och säljorder i aktien. Efter listbytet har vi sett att de nyheter bolaget släppt fått större intresse från allmänheten vilket i sin tur påverkat kursen.

 I månadsskiftet april-maj deltog REHACT, i samverkan med Energimyndigheten och Business Sweden, i ”Project Quatar”, den viktigaste mässan för Quatars stora och växande byggindustri.

 Under våren skrev REHACTs polska samarbetspartner iNergy sp. z o.o. tillsammans med teknikkonsulten Grontmij ett avtal kring förprojektering av Rehact Energy System i ett större byggprojekt i Polen med beräknad byggstart under 2013. Projektet avser en

rekreations-anläggning på närmare 100 hektar och initiala uppskattningar ger vid handen att hela projektet uppskattas vara värt ca 50-70 miljoner kronor för REHACT, fördelat över en femårsperiod.

 I april intervjuades REHACTs VD i branschtidningen ”Byggindustrin” och Rehact Energy System beskrevs på ett tvåsidigt uppslag.

 Årsstämman i maj besöktes av ett tiotal personer, däribland en representant för Sveriges Aktiesparares förbund. På stämman valdes Dr. Danielle Freilich in som ny ledamot i styrelsen. I sin egenskap av miljöexpert på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier är hon en värdefull förstärkning av det nätverk som REHACT målmedvetet arbetar på att bygga upp.

 I juli skrevs kontrakt kring en privat installation av Rehact Energy System i Holland och arbetet med att totalrenovera den aktuella fastigheten påbörjades omgående. Projektet är av särskilt intresse för REHACT eftersom det handlar om renovering av en befintlig fastighet, ett verksamhetsområde som REHACT hittills inte varit aktivt på.

 REHACT medverkade även på Nordiska Ministerrådets Flagship Cleantech-möte i Köpenhamn på särskild inbjudan ifrån Energimyndigheten.

 Tidningen MiljöAktuellt har med REHACTs VD på förstasidan som ett exempel på de entreprenörer vars lösningar kan bidra till att rädda världen. Exemplen har presenterats i riskkapitalisten Carl Halls bok ”Miljökapitalister”.

 I oktober beviljades REHACT finansiellt stöd ifrån VINNOVA, Sveriges

innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra

förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. REHACT erhöll ett planeringsbidrag om 130 000 kr inom utlysningen ”Bygginnovationen”.

 Under oktober-november genomförde REHACT en spridningsemission utan företräde för befintliga aktieägare avseende units bestående av aktier och konvertibla skuldebrev.

Emissionen övertecknades till 127% och efter ett beslut om extra tilldelning tillfördes REHACT ca 12 mil-joner kronor före emissionskostnader. Merparten av emissionen registrerades innan årets utgång.

 Stockholm Innovation and Growth valde att utnyttja en teckningsoption som köpts 2008 för att genom denna teckna sammanlagt 361 407 aktier i REHACT.

 I slutet av året intervjuades REHACTs VD i Dagens Industri om vad mentorskapet med

(3)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 De sista aktierna i unit-emissionen registrerades i mitten av januari och i samband med detta registrerades även aktierna som tecknats av Stockholm Innovation and Growth.

 Även i år ingick REHACTs VD i den officiella svenska delegationen vid World Future Energy Summit i Abu Dhabi. Evenemanget, som i år samlat mer än 30 000 deltagare från ca 150 länder, ger unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför möjliga samarbeten i MENA-regionen.

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Inga att rapportera.

Resultat per aktie

Periodens resultat per aktie: -0,02 kr/aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av konvertibler och optioner).

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012

(4)

Räkenskaper i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag

Q4 2012 Q4 2011 Helår 2012 Helår 2011

Rörelsens intäkter 424 215 200 030 1 053 525 764 744

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar -1 505 049 -916 442 -3 910 508 -2 415 416

Rörelseresultat -1 080 834 -716 412 -2 856 984 -1 650 673

Resultat från finansiella poster -58 271 -547 350 -105 136 -570 206

Periodens resultat -1 139 106 -1 263 762 -2 962 120 -2 220 879

Balansräkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag (kr) Not 31 december 2012 31 december 2011

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 128 977 1 809 759

Materiella anläggningstillgångar 4 635 15 174

Finansiella anläggningstillgångar 1 336 270 1 342 629

Summa anläggningstillgångar 3 469 882 3 167 562

Kortfristiga fordringar 249 099 208 207

Kassa och bank 11 066 381 2 696 139

Summa omsättningstillgångar 11 315 480 2 904 346

Summa tillgångar 14 785 362 6 071 908

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 1 642 171 3 453 461

Fritt eget kapital 3 531 581 1 358 658

Summa eget kapital 4 173 751 4 812 119

Långfristiga skulder 9 949 824 867 449

Kortfristiga skulder 661 786 392 339

Summa eget kapital och skulder 14 785 362 6 071 907

Noter:

1) I bundet eget kapital per 31 december 2011 ingår en pågående nyemission under registrering hos bolagsverket.

(5)

Kassaflöden i sammandrag

Helår 2012 Helår 2011

Löpande verksamhet -2 645 500 -1 363 218

Finansieringsverksamhet 11 406 126 3 623 490

Investeringsverksamhet -390 384 -266 836

ÅRETS KASSAFLÖDE 8 370 242 1 993 436

Ingående kassa 2 696 139 702 703

Utgående kassa 11 066 381 2 696 139

Antal utstående aktier & konvertibler

Per 2012-12-31 Registrerade aktier Under registrering* Konvertibel 2008/2013

Konvertibel 2012/2016

A-aktier 8 447 882 60 235 10 000 -

B-aktier 54 576 535 321 172 50 000 9 120 000

Totalt 63 024 417 381 407 60 000 9 120 000

*De sista aktierna i unit-emissionen registrerades i mitten av januari 2013 och i samband med detta registrerades även aktierna som tecknats av Stockholm Innovation and Growth.

Insynspersoners innehav

Innehav av A- och B-aktier

2011-12-31 Ändring Innehav av A- och B-aktier 2012-12-31

Jesper Bengtsson 0 0 0

Svante Bengtsson, VD 17 559 750 -271 250* 17 288 500

Elin Bergman 50 000 0 50 000

Dr. Danielle Freilich 0 0 0

Jerzy Hawranek, CTO 18 615 000 0 18 615 000

Greger Kling 100 000 0 100 000

Camilla Sjöstrand 50 000 0 50 000

* VD avyttrade netto 240 000 aktier innan bolaget noterades på Aktietorget. Sedan noteringen på Aktietorget har VD, på grund av bindande avtal tecknat redan 2007, avyttrat 50 750 aktier utanför den dagliga handeln på Aktietorget. Sedan noteringen har VD nettoköpt 19 500 aktier via Aktietorget.

Fullständig årsredovisning

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på företagets adress Norrtullsgatan 6, 6tr, senast tre veckor före ordinarie årsstämma. Årsredovisningen kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.rehact.se.

(6)

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 maj kl 16.00. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida. Föranmälan och

ägarregistrering krävs enligt bolagsordningens stadgar.

Kommande rapportdatum

2013-05-30: Delårsrapport Q1 - 2013 2013-08-29: Halvårsrapport 2013 2013-11-28: Delårsrapport Q3 – 2013 2014-02-28: Bokslutskommuniké 2013

Övrigt

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 februari 2013.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :