GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Full text

(1)

Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00 – 20.50

Kommunkansliet i Geta Beslutande

x Henriksson, Alfons, ordförande - Dahlblom, Dan-Johan x Asp Gottberg, Marianne, v.ordf - Sundberg, Ines x Eriksson, Carl-Henrik - Källström, Ronald x Jansson, Anders J - Björling, Ingvar - Nordlund-White, Gunnel - Fellman, Linda x Seather, Carina - Martinsson, Helena

Föredragande x Eklund, Paulina, socialchef Övriga närvarande - kommundirektör

- Björling, Ingvar, kommunstyrelsens ordförande - Danielsson, Britt, socialarbetare

- Björklund, Malin, socialarbetare Paragrafer §§ 65 - 78

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Alfons Henriksson Paulina Eklund

Protokolljustering Godby den 11.12.2015 på kommunkansliet

Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Protokollet framlagt till

påseende

Geta den 17.12.2015

Intygar Paulina Eklund, sekreterare Utdragets riktighet bestyrkes Geta den 2015

Underskrift Inger Björling, byråsekreterare

(2)

Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommunkansliet i Geta Ärenden:

65 § Konstatera laglighet och beslutförhet 66 § Protokolljusterare

67 § Föredragningslistan

68 § Delgivning av tjänstemannabeslut 69 § Delgivningar

70 § Fastställelse av principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd i Geta kommun 71 § Budgetuppföljning per november 2015

72 § Öppenvårdstjänster för frontveteraner 73 § Inköp av träningsredskap till Hemgården ---

Konfidentiella ärenden:

74 § Skrivelse

75 § ÅMHM myndighetsbeslut, givet 9.11.2015 ---

Extra ärenden, konfidentiella:

76 § Arbetsverksamhet enligt socialvårdsagen § 27 e 77 § Arbetsverksamhet enligt socialvårdsagen § 27 e 78 § Förlängning av sysselsättningsavtal, Fixtjänst

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, socialchef

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SocN § 65

Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn till antalet närvarande.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

SocN § 66

I tur att justera protokollet är NN och NN.

Till protokolljusterare valdes Carl-Henrik Eriksson och Anders J Jansson.

Protokollet justeras den 11.12.2015 på socialkansliet i Godby.

_ _ _ _ _ _

FÖREDRAGNINGSLISTAN

SocN § 67

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

76 § Arbetsverksamhet enligt socialvårdsagen § 27 e 77 § Arbetsverksamhet enligt socialvårdsagen § 27 e 78 § Förlängning av sysselsättningsavtal, Fixtjänst

_ _ _ _ _ _

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT SocN § 68

Socialchef

Faderskap § 3

Vårdnad och umgänge §§ 6-9

Underhåll § 6

Socialarbetare

Äldreomsorg §§ 30-39

Omsorg § 5

Handikapp -

Barnskydd BS-PE 215003-215006

Utkomststöd U-MB 2150017-2150036

Förebyggande utkomststöd FU-MB 2150004-2150007 FU-PE 2150001-2150003 Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.

Socialchefens förslag:

Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.

Beslut:

Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till kännedom.

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

DELGIVNINGAR SocN § 69

Kommunstyrelsen

§ 56, 23.11.2015 Ålands fountainhouse r.f. begäran om tecknande av avtal

Socialnämnden i Finström:

10.12.2015 § 114 Anhållan om tjänstledighet/familjeledighet (socialchef) 10.12.2015 § 115 Anhållan om befrielse från tjänst (socialarbetare) 10.12.2015 § 116 Lediganslående av vakanta tjänster vid socialkansliet

Norra Ålands högstadiedistrikt

Handlingsmodell vid skolfrånvaro för Norra Ålands högstadiedistrikts grundskolor åk 1-9

Ålands landskapsregering

13.10.2015 Information angående socialvården ÅLR 2015/2605 17.11.2015 Inbjudan till informations- och diskussionsmöte

3.12.2015 Information om b.l.a. vissa indexjusterade klientavgifter inom socialvården 9.12.2015 Information om indexjusteringar av arvoden och ersättningar för

familjevårdare

Social- och hälsovårdsministeriet

30.11.2015 Kommuninfo Vårdarvoden inom närståendevården 2015

Rädda barnen

Informations- diskussionstillfälle om adoptionsfrågor, 20.1.2016 kl 14-16.00

Ålands hälso- och sjukvård, BUP-mottagningen

Informationstillfälle om familjerådgivningsprogrammet Strongest families, 24.11.2015

Ålands omsorgsförbund k.f.

6.11.2015 Yttrande om ÅOFs budgetförslag 2016 Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet Socialchefens förslag:

Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom Beslut:

Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom.

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD OCH FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD I GETA KOMMUN

SocN § 70

 BILAGA 1; Principer för utkomststödet i Geta kommun 2016

Bestämmelser om förebyggande utkomststöd finns i 1 § 2 mom. och 13 § lagen om utkomststöd. Det förebyggande utkomststödet skall dels främja en persons/familjs sociala trygghet, dels främja en persons/familjs förmåga att klara sig på egen hand samt förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Kommunen bestämmer kriterier för förebyggande utkomststöd. Nuvarande kriterier är fastställda 2012 (SocN1.3.2012, §18).

Ett tjänstemannautkast har uppgjorts i samarbete med Sund-Vårdö och Saltvik med principer för utkomststödet. Offerter begärdes in på begravningskostnader för att få gällande prisnivå. De största ändringarna jämfört med 2012:

- Trafikförsäkring/fordonsskatt ersätts enligt en 1 bil/hushåll under de första 3 månaderna efter att den första ansökan om utkomststöd inkommit. Efter detta kan utgiften endast beaktas vid särskilda skäl såsom sjukdom, avsides boende (mer än 5 km till närmaste busshållplats) etc. Detta beviljas i nuläget för majoriteten av sökande. (Se rubrik kompletterande utkomststöd/bilkostnader)

- De skäliga boendekostnaderna har höjts med cirka 10 % för att beakta dagens prisnivå. (Se rubrik skäliga boendekostnader).

- Kostnader utöver de fastslagna skäliga boendekostnaderna beaktas i regel i fyra månader, efter fyra månader dock endast still skäligt fastslaget belopp.

Detta gällde tidigare i 6 månader. (Se rubrik skäliga boendekostnader).

- Kostnader för tandvård (som inte är akut) kräver att sökande varit klient inom utkomststödet de senaste 6 månaderna.

- De förebyggande principerna har utökats för att bättre uppnå lagens syfte.

Observera att grunddelarna i dokumentet är 2015 års nivå, indexjusteringen för 2016 har ännu inte kommit. Dokumentet kommer att uppdateras med grunddelarna för 2016.

Kostnadsmässigt görs bedömningen att inga större inbesparingar eller kostnader kommer att följa på de nya principerna. Utkomststödet i kommunen är till största delen beroende av hur många klienter/familjer som beviljas stöd.

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

SocN § 70 forts.

Principerna för utkomststöd kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Principerna följer lagstiftningen om utkomststöd.

Socialchefens förslag:

Socialnämnden fastställer principerna för utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt bilaga. Principerna träder i kraft 01.01.2016.

Beslut:

Socialnämnden beslutade enligt förslag.

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

BUDGETUPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2015 SocN § 71

 BILAGA 2: Budgetuppföljning kostnadsställe socialnämnden

Budgetuppföljningen gäller för perioden 1.1-30.11.2015. Totalt sett följer

socialnämnden det budgeterade anslaget för 2015, (90,62 %). Det budgeterade anslaget för allmän socialverksamhet är 75,48 % och för hemservice och

äldreomsorg 103,72 %.

Det budgeterade anslaget för allmän social verksamhet är totalt sett under budget men det fjärde kvartalet av det sociala samarbetet är ännu inte fakturerat av Finströms kommun. Summan beräknas ligga på cirka 20 000 euro. Kostnader för barnskyddet som uppgår till cirka 9 000 euro kommer också att tillkomma.

Socialchefens förslag:

Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen enligt bilaga till kännedom.

Beslut:

Socialnämnden antecknade informationen till kännedom.

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER SocN § 72

 BILAGA 3: Plan för öppenvårdstjänster från kommunerna till frontveteranerna

 BILAGA 4: Ansökan om öppenvårdstjänster för frontveteraner

 BILAGA 5: Beslut om öppenvårdstjänster för frontveteraner

Statskontoret betalar årligen ut en ersättning för de kostnader som har uppkommit med anledning av öppenvårdstjänster och rehabilitering för frontveteraner och krigsinvalider med stöd av Militärskadelagen § 6a. Från år 2015 kan kommunerna på Åland välja om man önskar handlägga dessa tjänster. Socialarbetaren har meddelat till Statskontoret att ÅHS fortsättningsvis ska handlägga tjänsterna inom rehabilitering, men gällande öppenvårdstjänsterna fanns inte längre det alternativet utan Geta kommun ska handlägga och erbjuda dessa tjänster.

Ett belopp utbetalas till Geta kommun utgående från antalet frontveteraner som är mantalsskrivna i kommunen och kostnaderna för tjänsterna inom öppenvården ersätts i sin helhet. Kostnaderna ska redovisas årligen till Statskontoret och resterande del som inte används ska återbetalas till Statskontoret.

Socialarbetaren har tillsammans med äldreomsorgschefen i Saltvik utarbetat information, ansökan och beslutsunderlag för handläggningen av de

öppenvårdstjänster som erbjuds till frontveteraner och föreslår inför socialnämnden att handläggningen och besluten tas inom hemservicen.

Socialchefens förslag:

Föreslås att socialnämnden godkänner ”Plan för öppenvårdstjänster från

kommunen till frontveteranerna” samt blanketterna för ansökan och beviljande av detsamma. Föreslås att socialnämnden delegerar till socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg att handlägga öppenvårdstjänsterna till frontveteranerna som ersätts med medel från Statskontoret.

Beslut:

Socialnämnden beslutade enligt förslag.

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

INKÖP AV TRÄNINGSREDSKAP TILL HEMGÅRDEN SocN § 73

 BILAGA 6: Broschyr, Motomed

Det har till socialkansliet inkommit önskemål att det borde finnas ett specifikt träningsredskap på Hemgården i Geta, en s.k. Motomed.

Fysioterapi och träning strävar efter att upprätthålla och förbättra patienternas rörelse- och funktionsförmåga. Målet är också att patienternas egen aktivitet skall bevaras så att de aktivt kan delta i de vardagliga sysslorna.

Kostnaden för en motomed uppgår till 4000 euro beroende på vilken modell som köps in. Det finns dock inte utrymme i budgeten för år 2015 för inköp av en dylik så för att förverkliga inköpet behöver budgetmedel beviljas.

Budgeterade medel för ändamålet finns inte heller upptagna i budgetförslaget för 2016.

Socialchefens förslag:

Föreslås att socialnämnden godkänner att ett träningsredskap i form av en

Motomed inköps till Hemgården och att budgetmedel omfattande 4000 euro upptas för ändamålet. Socialnämnden skickar anhållan till kommunstyrelsen.

Beslut:

Socialnämnden beslutade enligt förslag med tillägget att socialchefen skall utreda möjligheterna för delvis annan finansiering via fonder eller

välgörenhetsorganisationer.

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONFIDENTIELLT ÄRENDE SKRIVELSE SocN § 74

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

ÅMHM MYNDIGHETSBESLUT, GIVET 9.11.2015 SocN § 75

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

ARBETSVERKSAMHET ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN § 27e SocN § 76

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

ARBETSVERKSAMHET ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN § 27e SocN § 77

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

FÖRLÄNGNING AV SYSSELSÄTTNINGSAVTAL, FIXTJÄNST.

SocN § 78

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112

§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 68-69, 71

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 65-67, 70, 72, 73-78

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Socialnämnden i Geta

Getavägen 2115 AX – 22 340 Geta

Paragrafer: §§ 65-67, 70, 72, 73-78

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

B E S V Ä R S A N V I S N I N G

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

Den 17.12.2015

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskiften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslut

- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :