• No results found

”Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "”Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

16 Palestina Nu 1 2006

Skylten

Ingen som har följt med i utvecklingen i Mellanöstern har kunnat undvika att läsa om den enorma mur som Israel bygger genom det palestinska samhället på Västbanken och i Östra Jerusalem. Genom muren spärras palestinier- na in i mindre enklaver och enda sättet att ta sig ut är via en israelisk checkpoint. En sådan finns bland annat vid Qalandia mellan Jerusalem och Ramallah. Checkpoin- ten där liknar en labyrint bestående av spärrar, fållor och grindar - lite som en färjeterminal. Övervakningskameror finns överallt, genom röda och gröna lampor instrueras man att stanna respektive att gå och genom ett högta- larsystem finns det möjlighet för de israeliska soldaterna att irriterat tillrättavisa den som trots allt går fel.

Det har redan skrivits en del om checkpointen, men det finns en sak som förtjänar ett eget omnämnande. Det finns nämligen en pedagogisk skylt som man ser när man när- mar sig checkpointen från Jerusalem. Skylten syftar up- penbarligen till att förklara för palestinierna varför Muren och alla checkpoints finns och den ser ut på följande sätt:

I vänstra delen av skylten finns ett träd (enligt andra möjligen en blomma). På trädets rot står det ”säkerhet”och på dess stam står det ”stabilitet”. På detta säkerhetens och stabilitetens träd växer sedan blomstrande grenar på vilka det står ”tillväxt”, ”ut- bildning”, ”välstånd” och ”investeringar”. Till höger om trädet

står det ”vårt gemensamma hopp”. Texten är på arabiska och adressaten är uppenbarligen palestinierna.

Budskapet är klart: Om bara palestinierna håller sig i skin- net, slutar göra motstånd, avstår från alla sina rättigheter och accepterar Israels överhöghet, så kommer de att få åtnjuta alla tänkbara materiella välsignelser.

Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor. Någon har på fullt allvar suttit och tänkt ut hur skylten skall se ut, designat ett träd och fixat rätt text och typsnitt. Denne någon har sedan fått betalt för sitt ut- märkta arbete av sina uppdragsgivare, som inte heller verkar ha någon distans till vad de håller på med. Skyltens upphovsmän är antagligen mäkta stolta över sin pedagogiska gärning.

Som ovan nämnts skulle trädets rot bestå av ”säkerhet”. Nå- gon förbipasserande palestinier gjorde dock ett tillägg vid trä- dets rot och skrev dit ”frihet” på arabiska. Tanken bakom detta är helt klar. Visst behövs säkerhet, som därför inte hade strukits över. Men frihet är minst lika viktigt för stabiliteten, tillväxten, utbildningen, välståndet och investeringarna.

Tämligen omgånde tvättades ordet ”frihet” bort. Tanken bakom detta är likaledes klar. Palestinierna skall inte få någon frihet eller ens tänka på frihet. De förväntas finna sig i att leva i de bantustanliknande områden som israelerna kan tänka sig att lämna kvar och som inte annekteras för staten Israels ex- pansion. Geografiskt åtskilda, osammanhängande områden på en bråkdel av Palestinas yta – i praktiken gigantiska utomhus- fängelser. Men kanske med ett hyfsat välstånd om palestinierna bara går med på att avstå från sina rättigheter.

Henrik Carlborg

”Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor”

Henrik Carlborg som sitter i PGS förbundsstyrelse var i Palestina under valet. Foto: Anna Wester

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/

References

Related documents

The similarity measurement used to compare the image neighborhood bitset and the template bitset is simply the number of equal bits.. Lossy data compression of images is a

anledning att anta att den tilltalades mänskliga rättigheter skulle vara hotade vid utvisning till Palestina. Mot bakgrund av detta upphäver Hovrätten tingsrättens

This report form is to be used by county extension agents, such as county agricultural agent, home demonstration agent, club agent, and negro agent, reporting

Även om synden alltså skulle kunna betraktas som det själviska menar Haufniensis att det själviska inte är ett begrepp som kan hanteras av vetenskapen, det kan inte göras

8 Swales bok har därför varit relevant för denna uppsats då den ger en bättre förståelse för att kunna analysera hur genre kan kopplas till Adams litterära stil i bokserien

Detta sker enligt Kristeva genom att barnet avskiljer sig från modern och identifierar sig med ”den imaginära fadern” (som inte står för en fysisk person utan snarare är

En story som präglas av svart humor inom ramen för ”Art Cinema” borde innehålla psykologiskt mångfacetterade rollfigurer i autentiska miljöer och dramaturgin hade förlitat sig

Platsen medger inte något längre referat av utvecklingen av judendo- men efter det khazariska rikets fall, men Shlomo Sand hävdar med hän- visning till