(1)Sida KALLELSE 1 (3) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 2 Tisdagen den 27 november 2018 kl

Download (0)

Full text

(1)

Sida

KALLELSE 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-11-27 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 2

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 17:00

Kallade ledamöter Lena Rosvall (S), ordförande

Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande Louise Hedlund (SD), 2:e vice ordförande Alling Svensson (C)

Mariann Frank-Karlsson (L) Jan-Åke Boulkizz (SD) Sandra Vighagen (KD) Henrik Andersson (S) Jeanette Huasson (SPI) Bo Lilja (-)

Ulf Nilsson (M) Edvin Roslund (MP) Mona Olin (SD)

För kännedom Eva Lilja (S)

Per Persson (C) Kajsa Karlsson (C) Marie Dahlén (L) Ruben Ström (KD) Gudrun Nilsson (SPI) Jan Ekblad (SPI) Anette Persson (M) Jörgen Leufstedt (MP) Eva Mellerström (M) Joakim Wallin (S) Marie Friberg (SD) Peter Svärd (SD)

Övriga kallade Tomas Ringberg, förvaltningschef

Mattias Nyqvist, administrativ chef Madeleine Palmaer, ekonom

Bo Jönsson, förvaltningssekreterare

(2)

Sida

KALLELSE 2 (3)

Sammanträdesdatum

2018-11-27 Barn- och utbildningsnämnden

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Val av justerande och tid för justering Per-Erik Andersson (C)

2 Anmälan om jäv

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Initiering av ärenden BUN 2018/042

5 Ekonomisk redovisning per den 31 oktober 2018 Madeleine Palmaer

BUN 2018/190

6 Förlängning av skolbussavtal med Klippans Busstrafik AB Mattias Nyqvist

BUN 2016/054

7 Sökta och beviljade statsbidrag april - oktober 2018 Mattias Nyqvist

BUN 2018/166

8 Behovet av ytterligare förskoleplatser och förskolor i Hörby kommun

Tomas Ringberg

BUN 2018/155

9 Presentation av ANDT(S)-åtgärder Tomas Ringberg

BUN 2018/186

10 Yttrande på medborgarförslag - konstgräs vid Georgshillsskolan

Tomas Ringberg

BUN 2018/160

11 Yttrande på medborgarförslag - skolbibliotek med skolbibliotekarier

Tomas Ringberg

BUN 2018/161

12 Yttrande på motion - införande av tjänstegaranti

Tomas Ringberg BUN 2018/162

13 Meddelanden

Tomas Ringberg BUN 2018/001

14 Information Tomas Ringberg

(3)

Sida

KALLELSE 3 (3)

Sammanträdesdatum

2018-11-27 Barn- och utbildningsnämnden

Ärende/Föredragande Tid Dnr

15 Delegationsbeslut - november 2018 Tomas Ringberg

BUN 2018/184

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :