(1)Sida KALLELSE 1 (3) Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 2 Tisdagen den 25 september 2018 kl

Download (0)

Full text

(1)

Sida

KALLELSE 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-09-25 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Hörbysalen 2

Tisdagen den 25 september 2018 kl. 17:00

Kallade ledamöter Lena Rosvall (S), ordförande

Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande Louise Hedlund (SD), 2:e vice ordförande Alling Svensson (C)

Mariann Frank-Karlsson (L) Jan-Åke Boulkizz (SD) Sandra Vighagen (KD) Henrik Andersson (S) Jeanette Huasson (SPI) Bo Lilja (M)

Ulf Nilsson (M) Edvin Roslund (MP) Mona Olin (SD)

För kännedom Eva Lilja (S)

Per Persson (C) Kajsa Karlsson (C) Marie Dahlén (L) Ruben Ström (KD) Gudrun Nilsson (SPI) Jan Ekblad (SPI) Anette Persson (M) Jörgen Leufstedt (MP) Eva Mellerström (M) Joakim Wallin (S) Marie Friberg (SD) Peter Svärd (SD)

Övriga kallade Tomas Ringberg, förvaltningschef

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef Jens Modéer, måltidschef

Viktor Lennartsson, utvecklingsledare Madeleine Palmaer, ekonom

Bo Jönsson, förvaltningssekreterare

(2)

Sida

KALLELSE 2 (3)

Sammanträdesdatum

2018-09-25 Barn- och utbildningsnämnden

Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr

1 Val av justerande och tid för justering Bo Lilja (M)

2 Anmälan om jäv

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Initiering av ärenden BUN 2018/153

5 Information från måltidschef Jens Modéer

6 Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Ratcovich

7 Redovisning av antal barn vid de kommunala förskolorna i Hörby kommun

Tomas Ringberg

BUN 2018/155

8 Delårsrapport 2

Tomas Ringberg/Madeleine Palmaer

BUN 2018/133

9 Information från budgetberedningens sammanträde Tomas Ringberg

10 Redovisning av åtgärder för de elever som efter årskurs 9 inte når gymnasiebehörighet

Viktor Lennartsson

11 Förslag till folkhälsostrategi på remiss Tomas Ringberg

BUN 2018/149

12 Tekniska nämndens förslag till Måltidspolicy 2018 Tomas Ringberg

BUN 2018/127

13 Meddelanden Tomas Ringberg

BUN 2018/001

14 Information

(3)

Sida

KALLELSE 3 (3)

Sammanträdesdatum

2018-09-25 Barn- och utbildningsnämnden

Ärende/Föredragande Tid Dnr

Tomas Ringberg

15 Delegationsbeslut -september 2018

Tomas Ringberg BUN 2018/143

Figure

Updating...

References

Related subjects :