• No results found

KRAV VID KEMISKBEKÄMPNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAV VID KEMISKBEKÄMPNING"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KEPA Tryck AB, Kävlinge

Aktiviteten är delÞ nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge

TEMA VÄXTSKYDD

KRAV VID KEMISK BEKÄMPNING

Att tänka särskilt på i sprutjournalen

Skriv gärna ned andra uppgifter du kan ha nytta av:

• Vilken skadegörare/ogräsart som bekämpas

• Grödans utvecklingsstadium

• Vilka spridare som används

• Vätskemängd och tryck

• Vilken eff ekten blev…

!"#$"!%&'("$ )*%+!)+"*,$

-!$. /*+ /0 '1

2*%+3 4!&$*540$

2*%+3

"*#$%*%5

!)&$6%+7(84 (9:0#$

!)&$6%+7(84 (9:0#$

!

"#$%&'() '*

+,

;<"!"0 -./.

0*1221'#&3

$4451#*678

;<"!"0 -./.

;<"!"0 -./.

0*1221'#&3

$4451#*678

0*1221'#&3

$4451#*678

=)"*57*%,(" !$*(%>79*13:*;<=5>$=1)'5?1%24%6<=5>$=1)'5;3&5@*13*$5)'A1?%&@*13*$5)'BC'!!%%

=)"*57*%,(" !$*(%>9*13:*;<=5>$=1)'5?1%2:*;<=5>$=1)'BC' D

EEFG

E,H'EI. ( E!F, E! CE)!'#F5

JFK

G'#

?122&73%18 E'#

3%;7&%6785H

@%$77'+'52

!(L' 1?3%6:25%&3'

$2%$527678 G'#'

?122&73%18

-&44&=6'()EM'=8

JFK

G'#

?122&73%18 E'#

3%;7&%6785H

@%$77'+'52 E+'#'

?122&73%18

J4N%21='/O'()!'*

+( CE)!'#F5

E!F, , C E)!'#F5

+DF!

EE'H'E+. (

0%N*67&'/C'() '*

E!F, G'H'D. (

=)"*57*%,(" !$*(%>P%;5'N<A'Q%2N8%;5)'BC' E /R4%&55'JS'E+8

TN762N%'+(8 K;2#&3&*

E!F!

?6,@AA%*%5&7(84

"0%5<"*%5&'A!$&

UQ52?&2&

2*%+37(847 )B+0"A0#&,<"46AA!%+0%

C#@++&!)&$6%+7 ($

D "6+0E,BA$

F!"0%&$*+

C#<"+

'69<":"!+

G+!$.

H IA(

!%+0 )050$!$*(% J"<+!

J=6:2&'+'C

'"0'!"!$7(847+(&E4!

G'#'

?122&73%18

JFK

G'#

?122&73%18 E'#

3%;7&%6785H

@%$77'+'52

= Tvärvillkor

= Extra tvärvillkor Om foder- eller livsmedelsproduktion

Om bigiftigt preparat

Om vindriktningen

ligger mot objektet

References

Related documents

Redovisningskonsulterna levererar kunskap och bidrar till en hållbar utveckling för landsbygdens näringar.. Våra teoretiska kunskaper och vårt praktiskt kunnande tillgodoser de

Vi får också lyssna på Edvard Hollertz, journalist, lantbrukare och agronomstuderande som skriver mycket om skog och äganderätt i tankesmedjan i Timbro och i ett flertal

Onsdagen den 18 januari håller vi en kursdag om ombyggnation från mjölkkor till dikor. fika) på Solåkra Gård som byggt om från mjölk till dikor Även

Hushållningsgillets beslutanderätt skall, i den mån den ej tillkommer dess styrelse, utövas på gillets möten av dess medlemmar. Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot

För att nå hög kvalitet av matpotatis samt möjlighet till ett års egen uppförökning bör bruksodlare då kunna köpa utsäde av högre klass än föreslagna certifikatutsäde

o Se över möjligheterna att vid Kemikalieinspektionens produktprövning bidra med kompetens för att möjliggöra att fler substanser ska kunna godkännas för användning i Sverige.. -

Aktiviteten är del nansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge..

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge..