• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2018-10-18 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdagen den 18 oktober kl. 08:30 Plats Öresten, Kommunhuset

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer

Johan Höglund, Marie Wank 5. Nämndplan 2019-2020 (B)

Personalföreträdare är inbjudna

Ordförande Sofia Sjöstrand Förvaltningschef Dennis Reinhold 10:00 6. Statistik och analys kring gymnasieantagningen (I) Rektor gymnasiet

Markus Ring 7. Revidering av utbud av program och inriktningar vid Marks

Gymnasieskola läsåret 2019/2020 (B)

Rektor gymnasiet Markus Ring 8. Information om det kommunala aktivitetsansvaret (I) Rektor gymnasiet

Markus Ring 9. Begäran om förstudie och projektering av ny förskola i

Skene (B)

Verksamhetschef Kenny Fredholm 10. Återrapportering Lyckeskolan (I) Förvaltningschef Dennis Reinhold 11. Återrapportering förstudie Örbyskolan (I) Förvaltningschef Dennis Reinhold 12. Revisionsrapport - genomlysning av barn- och utbildnings-

förvaltningen (I)

Förvaltningschef Dennis Reinhold

13. Sammanträdesplan 2019 (B) Nämndsekreterare

Johanna Dahllöf 14. Val av kontaktpolitiker (B)

15. Rapport från kontaktpolitiker (I)

16. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 17. Meddelanden (I)

17. Delegationsbeslut (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Daga Bäfverfeldt (-) yrkar skriftligen att yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och avgifter 202 1, antas som nämndens eget och överlämnas

Klassrum och matsal på Strömskolan (FB) Förvaltningschef Dennis Reinhold 7. Aktuella

Förvaltningschef Dennis Reinhold Förvaltningsekonomer Johan Höglund, Marie Wank 6. Ombyggnation av del av Lyckeskolan

Barn, elever och i förekommande fall föräldrar upplever att de känner till de mål som finns för skolan/ förskolan.. Mäts via

Barn- och utbildningsnämnden säger JA till ansökan om byta av driftsform för Bustrollets

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nedanstående icke tjänstgörande ersättare kallas till barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2014 enligt följande:.. Ersättare

Den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har ökat respektive minskat 2015 i förhållande till 2014.. Ökningen är dock marginell

Berörd sökt huvudman/kommun tar del av underlag från sökande eller dennes avlämnande skola för bedömning och beslut om mottagande och antagning till de Introduktionsprogram