• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-10-19 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdagen den 19 oktober kl. 13:30 Plats Olsagårdssalen, Kunskapens hus Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Statistik och analys kring gymnasieantagningen (I) Rektor gymnasiet Markus Ring 4. Frågestund med gymnasieelever

14:30 5. Förstudie Skene (I) Projektledare lokalförsörjningen Erik Glansin

15:30 6. Dialog revisionsrapport (I)

Kommunfullmäktiges presidium är inbjudna

Kommunrevisor Roger Fogelström 7. Riktlinjer för Studiestartsstöd (B) Rektor vuxenutbildningen

Inger Strömberg

8. Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 9. Anpassningar inför budget (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank

10. Sammanträdesplan 2018 (B) Nämndsekreterare

Johanna Dahllöf 11. Rapport från kontaktpolitiker (I)

12. Aktuella händelser (I) 13. Meddelanden (I) 14. Delegationsbeslut (I) 15.

16.

17.

18.

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

11 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunal vuxenutbildning för

Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt (B) Utredare Leo Rosenberg 15:20 12.. Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola (B)

Information kring det ekonomiska läget (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 6.. Remissvar på förslaget om en samlad enhet

Caroline Frisell Ivarsen, rektor Tillbudsrapport vid kränkande behandling och

att lämna yttrande över revisionsrapport avseende granskning av nytt system för leverantörsfakturahantering enligt barn- och utbildningskontorets skrivelse

Genom provtagningar på företag och kemisk analys samt teoristudier i anslutning till varje case får eleverna fördjupad förståelse för ke- miska processer, upparbetar ett

att rektor för Lärcentrum till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 september 2013 redovisar åtgärder för att komma i ekonomisk balans och.. att

att ge rektor på Prästängsskolan i uppdrag att till december månads nämndsammanträde rapportera om hur aktuell elevs närvaro