• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

dels att 14, 19 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 13 a och 14 a §§, av följande lydelse.

13 a § Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsk- ningsinstitut och Fortifikationsverket undantas från kravet på anmälan i 9 a § och lämplighetsprövningen i 19 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

14 §1 Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun beslutar om ett tillstånd till hantering av explosiva varor ska ett yttrande från Polismyndigheten inhämtas. Ett yttrande ska också inhämtas från Polismyndigheten när en person anmäls enligt 19 d § första stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Yttrandet ska avse frågan om lämplighet när det gäller de personer som ska prövas enligt 19 § lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Frågan om tillstånd till hantering av explosiva varor ska tas upp till samråd mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en kommun och de andra kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt.

När ett tillståndsärende i fråga om explosiva varor inleds ska tillståndsmyndigheten underrätta Polismyndigheten.

14 a § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun beslutar om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska frågan tas upp till samråd med Polismyndigheten och de andra kommunala eller statliga myndigheter som berörs av ärendet, om inte omständigheterna i ärendet gör det onödigt.

19 §2 Om den som har tillstånd ansöker om ett nytt eller ändrat tillstånd får hantering, överföring, import eller export ske enligt det tidigare tillståndet till dess att tillståndsmyndigheten har prövat frågan, om ansökan har kommit in till tillståndsmyndigheten senast fyra veckor innan giltighetstiden för det tillståndet går ut.

1 Senaste lydelse 2014:1229.

2 Senaste lydelse 2016:380.

SFS 2021:658

Publicerad den 22 juni 2021

(2)

SFS 2021:658

2 Om ett tillstånd att inneha explosiva varor har upphört att gälla, ska den

som ändå fortsatt innehar varorna hantera dem på det sätt som tillstånds- myndigheten anger.

25 §3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,

3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,

4. undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

5. undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om viss vara eller viss hantering, överföring, import eller export,

6. att bestämmelserna om godkännande av explosiva varor och om godkännande av föreståndare för verksamhet med explosiva varor även ska vara tillämpliga på en brandreaktiv vara,

7. de frågor som avses i 36 § 5–14 lagen om brandfarliga och explosiva varor,

8. att hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller explosiv vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion,

9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när det gäller den egna verksamheten,

10. att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestämmelser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direktiv ska vara CE-märkta, i stället ska förses med CE-märkning,

11. undantag från åldersgränsen i 7 §, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

12. särskilda krav på kompetens hos föreståndare enligt 9 § lagen om brandfarliga och explosiva varor,

13. tillståndsgivningen och prövningen enligt 19 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, och

14. deltagare enligt 9 a § lagen om brandfarliga och explosiva varor.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar föreskrifter om fyrverkeripjäser som hanteras av allmänheten ska myndigheten, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom EES, endast tillåta sådana fyrverkeripjäser som har annat huvudsakligt syfte än att avge knall. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöje.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:380.

References

Related documents

Punkten 1 i andra stycket är ett blankettstraffbud som föreskriver böter för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av de särskilda aktsamhetskraven i 7–15

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av kraven i 7–15 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.. Dokument som

• Det ska finnas varuinformationsblad eller motsvarande för alla brandfarliga ämnen som du hanterar.. • Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

23 § 2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är, i fråga om brand- farliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för att hantera brandfarliga

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett

Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en

En finsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor när stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt

13 § 1 En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga och explosiva varor

26 § 2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.. På regeringens vägnar

Du kan välja att bifoga beskrivning som en bilaga som du laddar upp längre fram i formuläret.. Kort beskrivning

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av tillståndet

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter

För att inte förvärra en brand ska brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor förvaras separat. Brandfarliga aerosoler kan förvaras tillsammans med

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. •

Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3 som är normalt för

Vid hantering av brandfarlig vara skall klassning av explosionsfarliga områden utföras om risk för brand eller explosion föreligger, se föreskriften (SÄIFS 1996:6) om klassning av

I syfte att förebygga brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska en verksamhetsutövare utreda och dokumentera riskerna för förekomst och antändning

Risk- och säkerhetsbeskrivning vid tillfällig hantering av brandfarliga varor vid publikt evenemang (om ansökan gäller vid publik verksamhet, blankett finns på