• No results found

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Antagen av kommunfullmäktige 2021-05-17 § 152 Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen Ikraftträdande 2021-07-01 Giltighetstid Gäller tills vidare

Revideras Vid behov

Diarienummer KS.2021.115

Ansvarig handläggare Kanslichef, Kommunstyrelsen

(2)

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv).

Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Avgift (kr)

1 Redaktionell ändring tillstånd 1088

2 Mindre ändring i befintligt tillstånd under pågående tillståndsperiod

2176

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3264

4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5440

5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 7616 6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad,

lager

9792

7 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 13 056

8 Mycket omfattande hantering brf vara

Industri, raffinaderi 32 640

9 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan egen förvaring

5440

10 Mindre hantering explosiv vara

Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara kg

7616

11 Omfattande hantering explosiv vara

Förvaring explosiv vara >60 kg 13 056

12 Godkännande av föreståndare brandfarlig och explosiv vara

2720

13 Avvisning tillstånd 2176

14 Avslag tillstånd 3264

Årlig justering av taxan

Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.

References

Related documents

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. •

Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3 som är normalt för

För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med en halv grundavgift enligt punkt 1.1 samt timersättning för tid på objektet enligt punkt 4.4.. 3.2

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

Räddningstjänstens taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor och tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och

Punkten 1 i andra stycket är ett blankettstraffbud som föreskriver böter för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av de särskilda aktsamhetskraven i 7–15

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till

[r]

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid

I syfte att förebygga brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska en verksamhetsutövare utreda och dokumentera riskerna för förekomst och antändning

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

Reviderad taxa för tillsyn enligt LSO, lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) samt tillståndsprövning enligt

Förslag till taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Beslutet

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett

Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en

26 § 2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.. På regeringens vägnar