• No results found

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Taxa för tillsyn enligt lag om

brandfarliga och explosiva varor

Antagen av kommunfullmäktige 2021-05-17 § 154 Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen Ikraftträdande 2021-07-01 Giltighetstid Gäller tills vidare

Revideras Vid behov

Diarienummer KS.2021.116

Ansvarig handläggare Kanslichef, Kommunstyrelsen

(2)

Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv)

Taxor för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp tillsyn Verksamhetstyp Avgift (kr)

1 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 2176

2 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 3264

3 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 5440 4 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, lager 7616 5 Omfattande hantering brf

vara

Övrig industri 8704

6 Mycket omfattande hantering brf vara

Industri, raffinaderi 13 056

7 Enkel hantering explosiv vara

Stenspräckare, dagsprängare utan egen förvaring

3264

8 Mindre hantering explosiv vara

Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara <60 kg

5440

9 Omfattande hantering explosiv vara

Förvaring explosiv vara >60 kg 7616

10 Tillsyn av enskilda förhållande

- 5440

11 Tillsyn mindre omfattning - 3264

12 Provtagning och

undersökning av prov

- Särskilt

avgiftsbeslut

Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE

I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna.

Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO.

Årlig justering av taxan

Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.

References

Related documents

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid