• No results found

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Taxa för tillsyn enligt lag om

brandfarliga och explosiva varor

Antagen av kommunfullmäktige 2021-05-17 § 154 Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen Ikraftträdande 2021-07-01 Giltighetstid Gäller tills vidare

Revideras Vid behov

Diarienummer KS.2021.116

Ansvarig handläggare Kanslichef, Kommunstyrelsen

(2)

Taxa för tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.

Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet BORF (Ale, Kungälv)

Taxor för tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ärendetyp tillsyn Verksamhetstyp Avgift (kr)

1 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 2176

2 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 3264

3 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 5440 4 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, lager 7616 5 Omfattande hantering brf

vara

Övrig industri 8704

6 Mycket omfattande hantering brf vara

Industri, raffinaderi 13 056

7 Enkel hantering explosiv vara

Stenspräckare, dagsprängare utan egen förvaring

3264

8 Mindre hantering explosiv vara

Fyrverkeriförsäljning, ammunition, förvaring explosiv vara <60 kg

5440

9 Omfattande hantering explosiv vara

Förvaring explosiv vara >60 kg 7616

10 Tillsyn av enskilda förhållande

- 5440

11 Tillsyn mindre omfattning - 3264

12 Provtagning och

undersökning av prov

- Särskilt

avgiftsbeslut

Samtidig tillsyn enligt LSO och LBE

I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg, eller då det vid ett planerat tillsynsbesök enligt någon av lagstiftningarna uppdagas ett behov av tillsyn även enligt den andra lagstiftningen, uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna.

Avgiften utgörs då av både taxa LBE och taxa LSO.

Årlig justering av taxan

Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla.

References

Related documents

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

3 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får föreskriva om ytterligare undantag från tillämpningen av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor och föreskrifter

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. •

Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3 som är normalt för

I syfte att förebygga brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska en verksamhetsutövare utreda och dokumentera riskerna för förekomst och antändning

För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med en halv grundavgift enligt punkt 1.1 samt timersättning för tid på objektet enligt punkt 4.4.. 3.2

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

Punkten 1 i andra stycket är ett blankettstraffbud som föreskriver böter för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av de särskilda aktsamhetskraven i 7–15

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

23 § 2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är, i fråga om brand- farliga och explosiva varor samt sådana produkter som används för att hantera brandfarliga

14 a § Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun beslutar om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska frågan tas upp till samråd

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett

Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en

En finsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller överföring av explosiva varor när stöd lämnas enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt

13 § 1 En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga och explosiva varor

26 § 2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.. På regeringens vägnar